El Ayuntamiento sustituirá tres kilómetros de " quitamiedos" en

advertisement
Moció de l’Entesa per St. Esteve al Ple Ordinari de la Corporación Municipal
de St. Esteve Sesrovires de novembre del 2007
Moció:
Pla d'actuació sobre guarda-rails, tanques i altres elements insegurs del terme municipal.
El guarda-rail, sistema de protecció antisurtida, és una barrera de metall d'acer galvanitzat popularment
coneguda com a “quitamiedos”, és un element passiu de protecció de seguretat viària col·locat als costats de
la via. Aquestes proteccions van ser ideades pensant exclusivament en vehicles a motor amb una carrosseria de
4 o més rodes, i han demostrat la seva eficàcia per suportar l'impacte a unes velocitats determinades, per evitar
que el vehicle se surti de la calçada. No obstant això, per a un vehicle de dues rodes com un ciclomotor,
motocicleta o bicicleta, on la principal carrosseria no és una altra que el cos humà, xocar contra aquest tipus de
proteccions provoca que el cos del conductor i/o acompanyant pateixi conseqüències fatals per a la seva salut.
El perfil actua com si fos una guillotina o ganiveta contra el cos i les zones més afectades són les extremitats
com braços, mans, cames i cap que a vegades poden patir l'amputació.
Els últims anys el parc de motocicletes ha tingut un increment important, també és notícia l'increment alarmant
dels accidents greus de les motocicletes. Davant aquesta realitat, el Ministeri de Foment, al qual s'estan sumant
els ajuntaments, estan desenvolupant plans i prioritats de la Seguretat Viària per a l'execució de mesures
protectores a les carreteres i vies públiques, de manera que els actuals guarda-rails, amb perillositat acceptada,
quedin substituïts per laterals de protecció benignes i homologats.
En Sant Esteve hi ha diversos carrers o vies públiques en les quals estan col·locats aquests guarda-rails per a la
protecció dels trams de risc, com ara:












Els ponts sobre el ferrocarril i rieres de l'Av. de Vallserrat.
El camí de Can Tobelleta, que uneix Vallserrat i Ca n'Amat.
El camí d'unió del centre urbà amb Ca n'Amat i la sortida a l'autovia.
Carretera local d'accés a la de Martorell-Capellades, amb diverses proteccions laterals més les del pont
sobre el Torrent Llopart.
En la C/Sant Joan, enfront de la sortida de l'Av. Bon Repós, en el lateral del talús.
El camí de Can Bargalló.
El sector de Sant Esteve del camí de Can Bargalló a Gelida.
El camí de Can Prats, amb diverses proteccions més les situades en el pàrquing del cementiri.
Al carrer Passeig del Parc de Can Bargalló.
Pàrquing del Polígon industrial de Ca n'Estella, situat al costat dels accessos de la Masia i el Polígon
industrial Serra.
Pàrquing del Centre Tècnic de SEAT., situat al carrer que surt d'aquest centre a la fabrica SEAT.
Els situats a les carreteres; B-224 i B-224a de Martorell Capellades i el situats en la “del Tobogan”,
BV-2433, sector de Sant Esteve, totes elles de responsabilitat de la Direcció General de Carreteres de la
Generalitat.
A més de l'inventari i necessària adequació dels guarda-rails, els serveis tècnics municipals haurien d'estudiar si
compleixen amb la seguretat viària passiva, altres elements existents en les vies del terme municipal, com són
les tanques publicitàries, pals i la pintura de les senyalitzacions horitzontals (ja que quan aquestes estan
mullades disminueixen l'adherència de les motos i bicicletes a la calçada).
L'Entesa considera que és imprescindible la col·laboració de les administracions per anar reduint i acabant amb
aquests punts de risc i inseguretat viària.
Per tot això, la Corporació Municipal de Sant Esteve Sesrovires reunida en Ple amb l'objectiu
d'aconseguir una ciutat millor i més segura acorda que l'ajuntament, en un termini de sis mesos:
1. Elabori un inventari dels guarda-rails, tanques publicitàries, pals i qualsevol mena d'elements
susceptibles de comportar perill i inseguretat a l'entorn dels carrers i vies públiques del terme municipal
de Sant Esteve Sesrovires.
2. Concreti un Pla d’actuació local:

Per l'eliminació, substitució i protecció de guarda-rails, tanques i elements insegurs als carrers i vies
públiques de Sant Esteve Sesrovires.

Que tingui en compte l’aplicació de tractaments antilliscants en els passos zebra i la possibilitat
d'aplicar dissenys en els quals es disminueixi la superfície total de pintura en els esmentats passos.

Que contempli l'augment de places d'aparcament per a motos.

Perquè en els projectes de vials, es tingui en compte que els guarda-rails compleixin amb la
seguretat passiva per a les motocicletes, sense espai lliure o protegit entre els pals consecutius, que
impedeixin que el motociclista travessi la barrera.

Que desenvolupi una ordenança municipal per regular la instal·lació de tanques publicitàries, pals i
altres elements de publicitat exterior estàtica o mòbil, amb el objectiu prioritari de reduir els regs i
millori la seguretat viària en carrers i vies públiques del municipi.
3. Comuniqui a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, que modifiqui o protegeixi
adequadament tots els guarda-rails situats a les carreteres B-224 i B-224a de Martorell-Capellades, aixi
com la BV-2433, en els seus trajectes pel terme municipal de Sant Esteve Sesrovires, per fer-los més
segurs per a motoristes i ciclomotors i sumar-se així al Pla local d'actuació per a la millora de la
seguretat viaria.
Jordi Borrell Alonso
Portaveu del Grup de l’Entesa per Sant Esteve
Sant Esteve Sesrovires, novembre de 2007
Moción de la Entesa per St. Esteve al Pleno Ordinario de la Corporación Municipal
de St. Esteve Sesrovires de noviembre del 2007
Moción:
Plan de actuación sobre guardarrailes, vallas y otros elementos inseguros del término municipal.
El guardarrail, sistema de protección antisalida, es una barrera de metal de acero galvanizado popularmente
conocida como “quitamiedos”, es un elemento pasivo de protección de seguridad vial colocado a los lados de
la vía. Estas protecciones fueron ideadas pensando exclusivamente en vehículos a motor con una carrocería de
4 ó más ruedas, y han demostrado su eficacia para soportar el impacto a unas velocidades determinadas, con el
objeto de evitar que el vehículo se salga de la calzada. Sin embargo, para un vehículo de dos ruedas como un
ciclomotor, motocicleta ó bicicleta, en donde la principal carrocería no es otra que el cuerpo humano, chocar
contra este tipo de protecciones provoca que el cuerpo del conductor y/o acompañante sufra consecuencias
fatales para su salud. El perfil actúa como si fuera una guillotina o cuchilla contra el cuerpo y las zonas más
afectadas son las extremidades como brazos, manos, piernas y cabeza que a veces pueden sufrir la
amputación.
En los últimos años el parque de motocicletas ha tenido un incremento importante, también es noticia el
incremento alarmante de los accidentes graves de las motocicletas. Ante esta realidad, el Ministerio de
Fomento, al que se están sumando los ayuntamientos, están desarrollando planes y prioridades de la Seguridad
Vial para la ejecución de medidas protectoras en las carreteras y vías públicas, de manera que los actuales
guardarraíles, cuya peligrosidad está aceptada queden sustituidos por laterales de protección benignos y
homologados.
En Sant Esteve hay diversas calles o vías públicas en las cuales están colocados estos guardarrailes para la
protección de los tramos de riesgo, tales como:












Los puentes sobre el ferrocarril y rieras de la Av. de Vallserrat.
El camino de Can Tobelleta, que une Vallserrat y Ca n’Amat.
El camino de unión del centro urbano con Ca n’Amat y la salida a la autovía.
Carretera local de acceso a la de Martorell-Capellades, con diversas protecciones laterales más las del
puente sobre el Torrent Llopart.
En la C/Sant Joan, frente a la salida de la Av. Bon Repós, en el lateral del talud.
El camino de Can Bargalló.
El sector de Sant Esteve del camino de Can Bargalló a Gelida.
El camino de Can Prats, con diversas protecciones más las situadas en el parking del cementerio.
En la calle Passeig del Parc de Can Bargalló.
Parking del Polígono industrial de Ca n’Estella, situado junto a los accesos de la Masía y el Polígono
industrial Serra.
Parking del Centro Técnico de SEAT., situado en la calle que sale de este centro a la fabrica SEAT. Etc..
Los situados en las carreteras; B-224 y B-224a de Martorell Capellades y el sector de Sant Esteve de
los situados en la “del Tobogán”, BV-2433, cuya responsabilidad son de la Dirección General de
Carreteras de la Generalitat.
Además del inventario y necesaria adecuación de los guardarrailes, los servicios técnicos municipales tendrían
que estudiar si cumplen con la seguridad vial pasiva, otros elementos existentes en las vías del término
municipal, como son las vallas publicitarias, postes y la pintura de las señalizaciones horizontales (ya que
cuando estas están mojadas disminuyen la adherencia de las motos y bicicletas a la calzada).
La Entesa considera que es imprescindible la colaboración de las administraciones para ir reduciendo y
acabando con estos puntos de riesgo e inseguridad vial.
Por todo ello, la Corporación Municipal de Sant Esteve Sesrovires reunida en Pleno con el objetivo de
conseguir una ciudad mejor y más segura acuerda que el ayuntamiento, en un plazo de seis meses:
1. Elabore un inventario de los guardarraíles, vallas publicitarias, palos y cualquier tipo de elementos
susceptibles de comportar peligro e inseguridad en torno a las calles y vías públicas del término
municipal de Sant Esteve Sesrovires.
2. Concrete un Plan de actuación local:

Para la eliminación, sustitución y protección de guardarraíles, vallas y elementos inseguros en las
calles y vías públicas de Sant Esteve Sesrovires.

Que tenga en cuenta la aplicación de tratamientos antideslizantes en los pasos de cebra y la
posibilidad de aplicar diseños en los cuales se disminuya la superficie total de pintura en los
mencionados pasos.

Que contemple el aumento de plazas de aparcamiento para motos.

Para que en los proyectos de viales, se tenga en cuenta que los guardarraíles cumplan con la
seguridad pasiva para las motocicletas, sin espacio libre o protegido entre los palos consecutivos,
que impidan que el motociclista atraviese la barrera.

Que desarrolle una ordenanza municipal para regular la instalación de vallas publicitarias, palos y
otros elementos de publicidad exterior estática o móvil, con el objetivo prioritario de reducir los
riegos y mejore la seguridad vial en calles y vías públicas del municipio.
3. Comunique a la Dirección General de Carreteras de la Generalitat que modifique o proteja
adecuadamente todos los guardarraíles situados en las carreteras B-224 y B-224a de MartorellCapellades, así como la BV-2433, en sus trayectos por el término municipal de Sant Esteve Sesrovires,
para hacerlos más seguros para motoristas y ciclomotores y sumarse así al Plan local de actuación para
la mejora de la seguridad viaria.
Jordi Borrell Alonso
Portaveu del Grup de l’Entesa per Sant Esteve
Sant Esteve Sesrovires, novembre del 2007
Descargar