IZOTZ GAINEKO HOCKEY-AN HASTEKO IKASTAROAK

advertisement
IZOTZ GAINEKO HOCKEY-AN HASTEKO IKASTAROAK
CURSOS DE INICIACIÓN AL HOCKEY SOBRE HIELO
Nork har dezake parte?
LEHEN HEZKUNTZAKO 3. mailatik hasi eta
Unibertsitateko irakaskuntza bitarteko ikasleek har
dezakete parte, izena ikastetxearen bidez emanez
gero.
¿Quiénes pueden participar?
La actividad se dirige a escolares de Enseñanzas
no Universitarias de 3 de ENSEÑANZA
PRIMARIA
en adelante, que realicen la
inscripción a través del centro escolar.
Egunak:
Irailaren 15etik ekainaren 15ra arte, astelehenetik
ostiralera edozein egunetan.
Fechas:
De lunes a viernes, desde el 15 de septiembre
hasta el 15 de junio.
Ordutegia:
 Goizeko 09:00etatik arratsaldeko 16:30etara
 Saioak ordu eta erdiko iraupena izango dute.
Horario:
 Desde las 9:00 a las 16:30 horas
 Las sesiones tendrán una duración de 1 h. y 30
min.
Ekintzaren deskribapena
Descripción de la actividad
Ekintzak ondorengo lan eredua izango du:
La actividad seguirá el siguiente modelo de
trabajo:
Izotzarekin kontaktua + Klase teknikoa + Joko
gidatuak + Saio librea
Contacto con el hielo + Clase técnica + Juegos
dirigidos + Sesión libre
Lehenik eta behin lehen kontaktu bat izotzean (15
minutu), bigarrenik Klase tekniko bat (45 minutu),
gero klaseari egokitutako joko gidatu batzuk (20
minutu) eta azkenik partidak (10 minutu).
Para empezar un primer contacto con el hielo (15
minutos), luego una clase técnica (45 minutos),
después se juegos adaptados a la clase (20 minutos)
y para terminar partidos (10 minutos).
Nahi izanez gero, talde berdinak saio ezberdinetara
etortzeko aukera du. Honela unitate didaktiko bat
garatu da, aukera ezberdinekin:
Si algún centro lo quisiera, el mismo grupo podría
venir más de una vez, para lo cual hemos
desarrollado unas unidades didácticas con
diferentes opciones:
2 saioko unitate didaktikoa
Unidad didáctica de 2 sesiones
3 saioko unitate didaktikoa
Unidad didáctica de 3 sesiones
4 saioko unitate didaktikoa
Unidad didáctica de 4 sesiones
5 saioko unitate didaktikoa
Unidad didáctica de 5 sesiones
Ikastetxeak nahiago balu beste ordutegi
batzuetan egitea ekintza, orduan instalazioarekin
berarekin kontsultatuko litzateke.
En el caso de que el centro escolar prefiera
realizar la actividad en otros horarios, se
consultaría con la propia instalación.
Ikasle kopurua, gutxienezkoa:
Número mínimo de escolares:
Ikastaroetan parte hartzeko, taldeen lagun kopurua
20koa izango da gutxienez.
Para la participación en cursos, los grupos deberán
estar formados por un mínimo de 20.
Ikastaroen helburuak eta edukia:
OINARRIZKO MAILAKO IZOTZ GAINEKO
HOCKEY-AREN UNITATE DIDAKTIKO gisa
prestatu dira hastapeneko ikastaro hauek. Helburua
eta edukiak honako hauek dira:
Objetivos y contenido de los cursillos:
Los cursos de iniciación se plantean como una
UNIDAD DIDÁCTICA AL HOCKEY SOBRE
HIELO DE NIVEL BÁSICO con los siguientes
objetivos y contenidos.
Helburu orokorrak
 Pertsonaren garapen osoa lortzea kiroljolasaren bidez.
 Kiroleko ohitura egokiak eskuratzea.
 Gizarte eta harremanetako gaitasunak lantzea.
 Materialak eta instalazioak zaintzen ikastea.
 Kirolaren eta kirol eragileen aurrean jarrera
positiboa izaten ikastea.
 Arriskuko
jolas-kiroletan
segurtasuneko
oinarrizko nozioak zeintzuk diren ikasleei
erakustea.
Objetivos generales:
 Desarrollo integral de la persona a través de la
práctica deportivo-recreativa.
 Crear hábitos deportivos correctos.
 Educar las cualidades socio-afectivas
 Fomentar el respeto hacia el material e
instalaciones.
 Fomentar una actitud positiva hacia el deporte
y sus agentes.
 Dar a conocer a escolares las nociones básicas
de seguridad de las actividades lúdicodeportivas de riesgo.
Helburu bereziak
 Izotz gaineko irristaketaren eta izotz gaineko
hockeyaren oinarrizko teknikak ikastea.
 Afektibitatate arazoak konpontzea (beldurra
galtzea).
 Materiala zaintzeko oinarrizko teknikak
ikastea.
Objetivos específicos:
 Enseñar las técnicas básicas del patinaje
sobre hielo y del hockey sobre hielo.
 Resolución de problemas afectivos (pérdida
del miedo).
 Enseñar las técnicas básicas de conservación
del material.
Edukiak
 Oreka eta irristaketa lantzeko ariketak
 Aurreranzko irristaketaren oinarrizko teknika
lantzeko ariketak.
 Atzeranzko irristaketaren oinarrizko teknika
lantzeko ariketak
 Oinarrizko gelditze teknikak lantzeko
ariketak
 Puck-aren
kontrola
geldirik
eta
mugimenduan.
 Paseak geldirik eta mugimenduan.
 Jokaldiak (Drills).
 Defnetsa.
 Jaurtiketak atera.
 Izotz-hockeyari egokitutako jolasak
Contenidos:
 Ejercicios de equilibrio y deslizamiento.
 Ejercicios de técnica básica de patinaje hacia
adelante.
 Ejercicios de técnica básica de patinaje hacia
atrás.
 Ejercicios de técnica básica de la frenada.
 Control de puck en parado y en movimiento.
 Pases en parado y en movimiento.
 Jugadas (Drills).
 Defensa.
 Tiros a portería
 Juegos adaptados al hockey sobre hielo.
Instalazioa eta beharrezko materiala
Ekintzak Txuri-Urdineko instalazioetan egingo dira
(Donostia).
Instalación y material necesarios:
Las actividades se desarrollarán en las
Instalaciones Deportivas Txuri-Urdin (Donostia)
Patinak eta jolaseko materiala
arduradunek jarriko dituzte.
Los patines y el material recreativo los aportará la
propia instalación.
instalazioko
Ikasleek ondorengoa eramatea gomendatzen dugu:
Se recomienda que los y las escolares lleven:
. babesak (ukondokoa eta belaunetakoa).
. eskularruak.
. galtzerdi pare bat jantzita eta beste bat aldatzeko.
. aldatzeko arropa.
. protecciones (coderas y rodilleras)
. guantes.
. un par de calcetines puestos y otro de repuesto
. ropa de recambio.
Irakasleak:
Denbora guztian zehar ikasleek Txuri Urdin Izotz
Hockey Taldeko eta Txuri-Urdin Izotz Jauregiko
begiraleen eta entrenatzaileen laguntza izango
dute. Dena den, ikastetxeak ere arduradun bat jarri
beharko du, lan hauek betetzeko:
Profesorado:
En todo momento el alumnado será atendido por el
personal técnico de Palacio de Hielo Txuri-Urdin
y el Club de Hockey Hielo Txuri Urdin, si bien el
centro escolar deberá designar a alguien
responsable de las siguientes funciones:

Harremanetan jarriko da Txuri-Urdin
Izotz Jauregiko arduradunekin, egin
nahi diren ekintzak zehaztu eta egunak
eta orduak erabakitzeko.

Materiala banatzen hasi ahal izateko,
ekintzari hasiera eman baino 15 minutu
lehenago taldea bertan izango dela
ziurtatuko du.
 Relacionarse con el personal responsable de
Palacio de Hielo Txuri-Urdin para indicarle el
tipo de actividad que desean realizar y acordar
las fechas y el horario de realización de la
misma.
 Responsabilizarse de la llegada del colectivo 15
minutos antes de la hora de comienzo de la
actividad, a fin de proceder al reparto del
material.

Ekintzaren kostea ordainduko die
IKASLEENTZAKO
IZOTZ
GAINEKO HOCKEY EKINTZAK
programa betetzeko Txuri-Urdin Izotz
Jauregian dauden arduradunei.
 Realizar el abono del coste de la actividad al
personal responsable del programa de
ACTIVIDADES DE HOCEKY HIELO PARA
ESCOLARES en el Palacio de Hielo Txuri–
Urdin.

Instalazioetan
dauden
bitartean,
ikasleen portaera egokiaz arduratuko
da.
 Velar por el correcto comportamiento de los
escolares durante su permanencia en la
instalación.
Prezioa:
4,50 euro partaide eta saio bakoitzeko (saio
bat baino gehiago egitekotan kontsultatu
deskontuak).
Izena ematea:
Ikastetxeak interneten bidez egingo du izenematea eta, horretarako, Eskola kirolaren
izen-emateak
aplikazio
informatikoan
hastapeneko jardueren atalean sartuko da.
Precio:
4,50 euros por participante y sesión (en el caso de
realizar más de una sesión, consultar los descuentos).
Egin aurretik, aurreikusitako datak libre
daudela Izotz Jauregia 99 S.L.-ko (Txuri
Urdin) arduradunekin ziurtatu behar da:
-Telefonoa: 943 464404
-Faxa: 943 445 541
-e-mail: recepcion@eltxuri.com
Previamente se confirmarán
con el personal
responsable de Izotz Jauregia 99 S.L. (Txuri Urdin)
la disponibilidad de las fechas:
-Teléfono: 943 464404
-Fax: 943 445 541
-e-mail: recepcion@eltxuri.com
Procedimiento de inscripción:
El centro escolar realizará la inscripción a través
de Internet, accediendo al apartado dedicado a
actividades de iniciación en la
aplicación
informática de Inscripciones de deporte escolar.
Descargar