ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Anuncio
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER TAL DE DONAR COMPTE
DE L’INFORME DE VALORACIÓ DELS SOBRES “C”, I OBERTURA DELS
SOBRES “B”.
Reunits a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, el dia 30 d’agost de 2013, a les 8:30
hores, es constitueix la Mesa de Contractació per a l’adjudicació del contracte de
concessió de l’ocupació temporal d’espais públics per a l’explotació de jocs infantils a
platja de Muro 2013-2014, formada pel Sr. Martí Fornés Carbonell, que actua com a
President, Sr. Francisco Sabater Mulet (Secretari de la Corporació), Sra. Esperança
Massanet Forteza (Interventora de la Corporació), Sr. Juan Escalas Noceras (1r. Tinent
de batle), que actuen com a Vocals, i Sr. Joan Moragues Pujol, que actua com a
Secretari de la Mesa.
Es dóna compte de l’informe tècnic de valoració dels sobres “C”, que ofereix el següent
resultat:
Espai núm. 1
- Empresari: Joan Capó Alzamora............................................................12 punts.
- Empresa: EXMA, S.A., representada per Guillermo Serra Serra...........18 punts.
Espai núm. 2
- Empresari: Catalina Capó Alzamora........................................................14 punts.
Espai núm. 3
- Empresari: PONYLANDIA, S.L., representada
per Gabriel Antonio Gost Caimari..............................................................16 punts.
A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres “B”, i a la seva valoració
automàtica, que ofereix el següent resultat:
Cànon anual ofertat:
Espai núm. 1
- Empresari: Joan Capó Alzamora........................2.122 euros.
- Empresa: EXMA, S.A., representada
per Guillermo Serra Serra.....................................1.500 euros.
Puntuació:
80,00 punts
35,65 punts
Espai núm. 2
- Empresari: Catalina Capó Alzamora..................2.030 euros.
80,00 punts
Espai núm. 3
- Empresari: PONYLANDIA, S.L., representada
per Gabriel Antonio Gost Caimari.........................2.630 euros.
80,00 punts
Per tot això, la Mesa de Contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació el
següent:
Primer. Classificar les ofertes presentades, en els diferents espais públics, per ordre
decreixent:
Cànon anual ofertat:
Espai núm. 1
- Empresari: Joan Capó Alzamora........................2.122 euros.
- Empresa: EXMA, S.A., representada
per Guillermo Serra Serra.....................................1.500 euros.
Puntuació total:
92,00 punts
53,65 punts
Espai núm. 2
- Empresari: Catalina Capó Alzamora..................2.030 euros.
94 punts
Espai núm. 3
- Empresari: PONYLANDIA, S.L., representada
per Gabriel Antonio Gost Caimari.........................2.630 euros.
96 punts
Segon. Requerir al licitadors que han presentat les ofertes econòmicament més
avantatjoses perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en que
rebi el requeriment, presentin la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar
efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte conforme a l’article 64.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, i d’haver
constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
I perquè així hi consti, el Secretari redacta Acta i la sotmet a la signatura del President;
en dóna fe.
El President,
El Secretari,
Martí Fornés Carbonell.
Joan Moragues Pujol.
Descargar