Introducció Sistema de Gestió Ambiental en les seves platges

Anuncio
INTRODUCCIÓ
L'ajuntament de Muro conscient de la riquesa i importància del litoral del seu
Municipi ha pres la iniciativa per a implantar de manera voluntària un Sistema
de Gestió Ambiental en les seves platges. A partir d'aquesta iniciativa
l'Ajuntament del municipi pretén mantenir i millorar tots els ecosistemes presents
en el seu litoral.
D'aquesta manera, l'Ajuntament vol fer públic el seu compromís
mediambiental a través de la Política i el Programa Ambiental que ha
desenvolupat a partir del Reglament Europeu EMAS la Norma UNE 14001:2004.
En aquests documents l'Ajuntament es proposa uns objectius a complir cada
any.
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Muro es troba compromès amb el Medi
ambient i la gestió sostenible del seu litoral.
INTRODUCCIÓN
El ayuntamiento de Muro consciente de la riqueza e importancia del litoral de
su Municipio ha tomado la iniciativa para implantar de manera voluntaria un
Sistema de Gestión Ambiental en sus playas. A partir de esta iniciativa el
Ayuntamiento del municipio pretende mantener y mejorar todos los
ecosistemas presentes en su litoral.
De este modo, el Ayuntamiento quiere hacer público su compromiso
medioambiental a través de la Politica el Programa Ambiental que ha
desarrollado a partir del Reglamento Europeo EMAS la Norma UNE 14001:2004.
En estos documentos el Ayuntamiento se propone unos objetivos a cumplir
cada año.
De este modo, el Ayuntamiento de Muro se encuentre comprometido con el
Medioambiente y la gestión sostenible de su litoral.
Descargar