03-15 ACTA PLE EXTRAORDINARI 30.03.15

Anuncio
ACTA NÚM. 3 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA TRENTA DE MARÇ DE DOS MIL QUINZE
ASSISTENTS
Martí Fornés Carbonell, batle-president
Juan Escalas Noceras, 1r tinent de batle
Miquel Porquer Tugores, 2n tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennasar, 3r tinenta de batle.
Antoni Riutort Carbonell, 4t tinent de batle
Nadal Muñoz Llompart, regidor
Antoni Serra Sastre, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
Maria Perelló Cladera, regidora
Margalida Portells Sastre, regidora
Agustín Martínez Sánchez, regidor
Martí Siquier Sastre, regidor
Jaume Payeras Serra, regidor
A la Sala d’Audicions del Convent, essent el dia 30 de març de 2015 es reuneix
l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària.
Hi són presents la interventora interina, Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí,
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta.
Convocada la sessió per a les 8’00 hores, es declara oberta la mateixa essent les 8’05
hores, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia:
1.- EXPEDIENT 2/2015 DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que els ve de nou que a final
de març es vengui amb aquestes despeses de 1,7 milions d’euros. A l’expedient es diu
“no es poden demorar fins l’exercici següent sense pertorbar els interessos municipals”.
A diferents plenaris, com l’1 de desembre de 2014, ja varem dir que criticàvem la
compra de la nau industrial, i deiem que els pressuposts no generen ocupació. També
varem dir de la necessitat d’asfaltar carrers i del tema de l’enllumenat públic. A la sessió
d’aprovació del pressupost de 2014, a la pàgina 45 ja vaig dir: “De polítiques de foment
d’ocupació: zero. Amb el tema de fer xarxa d’enllumenat estalviaríem corrent, no hi ha
cap projecte ni cap concurs.” No s’ha fet durant quatre anys, i ara, a dos mesos de les
eleccions, es fa expedient de crèdit extraordinari que no es pot demorar. L’objecte d’un
projecte contempla pavimentació asfàltica. Qui és la Sra. Benicia Luis González?
El Sr. batle diu que la Sra. Benicia Luis González ja va fer la línia elèctrica, i també ha
fet l’empedrat peatonal de Platja de Muro. Ha fet més projectes.
El Sr. Rafel Gelabert diu que aquesta senyora forma part de l’empresa “equip estiu”. Els
projectes ja són a l’Ajuntament, i les despeses es duen com a crèdits extraordinaris. Hi
1
ha un vici molt important, es fa feina sense tenir les partides aprovades. La celeritat no
ve demostrada, excepte que sigui a dos mesos de les eleccions.
El Sr. batle diu que la filosofia és no anar a l’endeutament per temes com a camins i
enllumenat públic. L’enllumenat públic el volem el millor possible sempre que es pugui
pagar. Hem pensat que no era un mal moment, durant l’estiu es podrà fer. Pel que fa al
tema de camins hi ha la possibilitat de destinar partides a carrers de Muro i camins de
les afores.
El Sr. Rafel Gelabert diu que els projectes ja són a la casa. Fins ara no hi ha hagut
voluntat, s’hauria d’anat fent per fases.
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana com els
pressuposts no es fan més detallats.
El Sr. batle diu que es tracta d’agafar els romanents. Diu que fins ara no hi havia
partida, s’han utilitzat els romanents.
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que es compra nau
industrial, i després una obra de teatre en anglès no es pot fer perquè no està a la partida,
dient que no hi ha partida.
La Sra. Margalida Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que la subvenció
d’aquesta obra no es va donar perquè es varen concretar a principi de curs les obres, i
aquesta no hi entrava. Hi ha despeses que l’Ajuntament no pot assumir. Si tiram aquesta
endavant també ho hem de fer amb altres escoles. Pensam les coses encara que no ho
sembli, és per altres motius, no perquè no hi hagi partida.
El Sr. Jaume Payeras diu que es demana subvenció per a obra en anglès. No té a veure si
no està pressupostat, parlam de cinc-cents euros, no s’entén.
La Sra. Margalida Forteza diu que la gent entén la coherència.
El Sr. Jaume Payeras diu que són les maneres que voltros actuau.
Dia 17 de març de 2015 la batlia proposa modificacions de crèdits dins del Pressupost
de la Corporació.
De conformitat amb la DA 16 apartat sisè del RD-Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant
TRLHL), es presenta relació amb les inversions Sostenibles a dur a terme amb càrrec al
superàvit pressupostari de la liquidació del pressupost de 2014.
Vist que es tracta de despeses que no es poden demorar fins l’exercici següent sense
pertorbar els interessos municipals, les quals es relacionen a continuació:
CONCEPTE
PAVIMENTACIÓ CARRERS VILA DE MURO
IMPORT
241.500,00
2
RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE CARRER SANTA ANNA
PAVIMENTACIÓ CAMINS RURALS
RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 1
RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 3
RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 4
RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 6
REDACCIÓ PROJECTE PAVIMENTACIÓ CARRERS VILA DE MURO
REDACCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE MURO
REDACCIÓ PROJECTE PAVIMENTACIÓ CAMINS RURALS
DIRECCIÓ PROJECTE PAVIMENTACIÓ CARRERS VILA DE MURO
DIRECCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE MURO
DIRECCIÓ PROJECTE PAVIMENTACIÓ CAMINS RURALS
REDACCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 1
REDACCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 2
REDACCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 4
REDACCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 6
DIRECCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 1
DIRECCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 2
DIRECCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 4
DIRECCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 6
240.000,00
241.100,00
240.770,36
193.205,52
206.025,34
235.324,49
7.260,00
7.260,00
7.260,00
7.260,00
7.260,00
7.260,00
8.093,12
6.494,30
6.925,22
7.910,07
8.093,12
6.494,30
6.925,22
7.910,07
1.700.331,13
Vist l’informe d’intervenció de dia 17 de març de 2015 ,d’estabilitat pressupostària.
Vist el Dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 20 de març de
2015.
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP,IB-Lliga) i 6 abstencions (CxI,
PSIB-PSOE i ExM) acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient núm. 02/2015 de crèdits extraordinaris, del
pressupost de la Corporació, en els següents termes:
1. Partides del pressupost de despeses a què afecta l’expedient:
APLICACIÓ
CONCEPTE
IMPORT
1530. 61933 PAVIMENTACIÓ CARRERS VILA DE MURO
241.500,00
1610. 61943 RENOVAVIÓ XARXA AIGUA POTABLE C/ S.ANNA
240.000,00
4540. 61934 PAVIMENTACIÓ CAMINS RURALS
241.100,00
1650. 61935 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 1
240.770,36
1650. 61936 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 3
193.205,52
1650. 61937 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 4
206.025,34
3
1650. 61938 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 4
REDACCIÓ PROJECTE PAVIMENTACIÓ CARRERS
1530. 62710 VILA DE MURO
REDACCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ XARXA AIGUA
1610. 62711 POTABLE VILA DE MURO
REDACCIÓ PROJECTE PAVIMENTACIÓ CAMINS
4540. 62712 RURALS
DIRECCIÓ PROJECTE PAVIMENTACIÓ CARRERS
1530. 61944 VILA DE MURO
DIRECCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ XARXA AIGUA
1610. 61945 POTABLE VILA DE MURO
DIRECCIÓ PROJECTE PAVIMENTACIÓ CAMINS
4540. 61946 RURALS
REDACCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT
1650. 62706 PÚBLIC ZONA 1
REDACCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT
1650. 62707 PÚBLIC ZONA 2
REDACCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT
1650. 62708 PÚBLIC ZONA 4
REDACCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT
1650. 62709 PÚBLIC ZONA 6
DIRECCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT
1650. 61939 PÚBLIC ZONA 1
DIRECCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT
1650. 61940 PÚBLIC ZONA 2
DIRECCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT
1650. 61941 PÚBLIC ZONA 4
DIRECCIÓ PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT
1650. 61942 PÚBLIC ZONA 6
TOTAL 1.700.331,13
235.324,49
7.260,00
7.260,00
7.260,00
7.260,00
7.260,00
7.260,00
8.093,12
6.494,30
6.925,22
7.910,07
8.093,12
6.494,30
6.925,22
7.910,07
2. Finançament:
a) El romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de
2014.
Romanent líquid de tresoreria
1. Import crèdit afectat 2014
2. Romanent de tresoreria despeses generals
3. Imports utilitzats per a altres expedients de modificació
4. Romanent líquid de tresoreria afectat utilitzat a
l’expedient
5. Romanent per a despeses generals utilitzat a l’expedient
6. Romanent líquid de tresoreria afectat disponible
7. Romanent per a despeses generals disponible
Import €
119.113,85
4.354.348,54
1.787.564,14
0
1.700.331,13
0
866.453,27
4
SEGON. Que s'exposi al públic, per un termini de quinze dies, als efectes de
reclamacions que preveu l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Si transcorre
aquest termini sense presentar-se’n, s'entendrà l'expedient definitivament aprovat sense
necessitat de nou acord plenari.
2.- EXPEDIENT 3/2015 DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
El Sr. Martí Siquier, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que els equips
informàtics vos heu trobat el problema ara, ho entenc. No entenc les altres inversions.
Dia 17 de març de 2015 la batlia proposa modificacions de crèdits dins del Pressupost
de la Corporació.
Vist que es tracta de determinades despeses que no es poden demorar fins l’exercici
següent sense pertorbar els interessos municipals, i per les quals no existeix consignació
pressupostària al pressupost de despeses per al 2015, propòs al Ple de l’Ajuntament
l’adopció de l’expedient de Modificació de crèdit, modalitat crèdit extraordinari, amb
els termes següents:
CONCEPTE
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS CASA CONSITORIAL
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS POLIESPORTIU
CIRCUIT SANITARI POLIESPORTIU
CIRCUIT SANITARI PISCINA COBERTA
CIRCUIT SANITARI PISCINA GRAN EXTERIOR
CIRCUIT SANITARI PISCINA PETITA EXTERIOR
MOBILIARI POLISPORTIU
MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE EDIFICI PLATJA DE MURO
IMPORT
60.500,00
257,00
6.710,00
5.740,00
12.125,00
1.090,00
4.740,00
2.600,00
93.762,00
Vist l’informe d’intervenció de dia 17 de març de 2015 d’estabilitat pressupostària.
Vist el Dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 20 de març de
2015.
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP,IB-Lliga) i 6 abstencions (CxI,
PSIB-PSOE i ExM) acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient núm. 03/2015 de crèdits extraordinaris, del
pressupost de la Corporació, en els següents termes
1. Partides del pressupost de despeses a què afecta l’expedient:
APLICACI
Ó
CONCEPTE
1530. 62613 EQUIPAMENTS INFORMÀTICS CASA CONSITORIAL
IMPORT
60.500,00
5
3400. 62614
3420. 62338
3420. 62339
3420. 62340
3420. 62341
3420. 62517
EQUIPAMENTS INFORMÀTICS POLIESPORTIU
CIRCUIT SANITARI POLIESPORTIU
CIRCUIT SANITARI PISCINA COBERTA
CIRCUIT SANITARI PISCINA GRAN EXTERIOR
CIRCUIT SANITARI PISCINA PETITA EXTERIOR
MOBILIARI POLISPORTIU
MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE EDIFICI
4300. 62340 PLATJA DE MURO
257,00
6.710,00
5.740,00
12.125,00
1.090,00
4.740,00
TOTAL
2.600,00
93.762,00
2. Recursos amb què s’ha de finançar la modificació de crèdit:
a) Baixes per anul·lació de les aplicacions següents:
Aplicació
Pressupostària
2110.16000
Descripció
SEGURETAT SOCIAL
TOTALS . . .
Consignació
anterior
1.000.000,00
93.762,00
Consignació
definitiva
906.238,00
1.000.000,00
93.762,00
906.238,00
Baixes
SEGON. Que s'exposi al públic, per un termini de quinze dies, als efectes de
reclamacions que preveu l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Si transcorre
aquest termini sense presentar-se’n, s'entendrà l'expedient definitivament aprovat sense
necessitat de nou acord plenari.
3R.- ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.
Vists els escrits de 14 de gener de 2015 del president del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, en els quals es dirigeix a l’Ajuntament de Muro perquè el Ple de la
Corporació procedeixi a l’elecció de persones idònies per tal d’ocupar els càrrecs de
jutge de pau titular i substitut del municipi de Muro.
Atès que durant el termini de presentació de sol·licituds per a aquest nomenament s’han
presentat tres peticions, corresponents als Srs. Damià Payeras Capó, José Fornés Gual i
Francisco Riutort Jaume.
Atès que els sol·licitants han acreditat les condicions i han aportat la documentació
requerida pels articles 1, 13, 14 i 15 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de
pau.
Atès l’Informe de Secretaria de 17 de març de 2015.
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Administració i
Personal de 20 de març de 2015.
6
El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, PP i IBLLIGA, que suposen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, i sis abstencions dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE i ExM, acorda:
Primer. Designar el Sr. Damià Payeras Capó, amb DNI núm. 42.948.474-E, per a
ocupar el càrrec de jutge de pau titular, del municipi de Muro.
Segon. Trametre el present acord al jutge degà d’Inca perquè l’elevi al Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears per al seus posteriors nomenaments per la Sala
de Govern d’aquest tribunal.
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes
oportuns.
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
8’30 hores del dia 30 de març de 2015, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta
acta.
7
Descargar