Accions formatives gratuïtes

Anuncio
F
O
R
M
A
ACCIONS FORMATIVES GRATUÏTES
DIRIGIDES A PERSONES PRIORITARIAMENT DESOCUPADES
COMPETÈNCIES CLAU DE NIVELL 2
C
I
Ó
ACCIÓ FORMATIVA: COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA N2
NÚM. ACCIÓ FORMATIVA:
962/15
DURADA: 135 H
P
R
O
F
E
S
CODI AF: FCOV24
INICI: 10/10/2016
HORARI: DILLUNS: DE 10 A 14 H;
ACABAMENT: 13/02/2017
DIMECRES I DIVENDRES: DE 8 A 11H
ACCIÓ FORMATIVA: COMPETÈNCIA MATEMÀTICA N2
NÚM. ACCIÓ FORMATIVA:
966/15
DURADA: 120 H
CODI AF: FCOV23
INICI: 11/10/2016
ACABAMENT: 12/01/ 2017
HORARI: DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES DE 11 A 14 H
S
ACCIÓ FORMATIVA: COMUNICACIÓ EN LLENGUA CASTELLANA N2
I
NÚM. ACCIÓ FORMATIVA:
945/15
O
DURADA: 120 H
N
HORARI: DILLUNS DE 8 A 10 H;
CODI AF: FCOV22
INICI: 10/10/2016
ACABAMENT: 14/02/2017
DIMARTS I DIJOUS DE 8 A 11H
A
L
ACCIÓ FORMATIVA: COMUNICACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES, ANGLÈS N2
NÚM. ACCIÓ FORMATIVA:
P
E
R
DURADA: 180H
INICI: 13/01/2017
CODI AF: FCOV05
ACABAMENT: 24/03/2017
HORARI: DILLUNS DE 8 A 12 H (LES CLASSES DE DILLUNS COMENCEN EL 20/02/17); DIMARTS,
DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES DE 9 A 14H
Requisits dels alumnes:
A
967/15
Els destinataris de la formació són treballadores i
treballadors desocupats inscrits com a demandants d'ocupació que no tenen cap
titulació requerida per accedir als Certificats de Professionalitat de nivell 2. El
L'
O
C
col·lectiu de desocupats ha de cobrir un mínim del 80% del total de places i en cas
de no cobrir-se totalment podrà haver un 20% màxim de persones ocupades. Es
prioritzaran els alumnes joves entre 16 i 30 anys o majors de 45.
U
Informació, inscripció i realització: Son accions formatives independents, es poden
P
realitzar de forma simultània si no es superen les 8 h de formació diària.(......)
A
C
I
Ó
Consultau el nostre web a: http://soib.caib.es
Descargar