descripcióMM.pdf

Anuncio
Tecnología Educativa II. Curs 2010-­‐11 Mòdul III. Disseny i producción de mitjans interactius DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL MULTIMEDIA
Es tracta de dissenyar i crear un material multimedia interactiu. Ens centrarem
en les possibilitats de la interactivitat per desenvolupar materials destinats a
l’ensenyament individualitzat.
Per aixó retomarem el cas proposat a la pràctica 1 de teledocumentació:
t’acabes d’incorporar a un grup d’investigació que està desenvolupant un
projecte d’inclusió digital. Una de les accions d’aquest projecte estàn
encaminades a la creació de materials autoformatius per afavorir l’alfabetització
digital de grups amb risc d’exclusió digital.
Les pases per desenvolupar el material són les següents:
1. En primer lloc, estudiar els fonaments teòrics del disseny de materials
interactius a partir de l’itinerari proposat per la profesora.
2. Anàlisi de la situació, suposa el procés de documentació sobre la
temàtica a desenvolupar.
3. Definir l’IDEA del projecte
4. Disenyar el projecte, implica el disseny didàctic i comunicatiu
5. Elaborar els recursos multimedia
6. Desenvolupar i integrar els recursos creats
7. Avaluar el material
8. Creació de la versió definitiva
9. Elaboració de materials complementaris (si escau)
10. Distribució (estampació en CD)
Característiques del material
•
•
•
•
•
Material multimedia interactiu
Autoformatiu, d’ensenayment individualitzat
Ha de respondre a les característiques de material descrites a la
fonamentació teòrica.
Format web
Es pot fer en grup de 3 persones com a màxim
Dates importants:
7 d’abril: Presentació de la IDEA
5 de maig: lliurament del projecte
24 de maig: exposició de treballs a les sessions pràctiques
Descargar