Entorn Personal d'Aprenentatge (Neus Barceló).pdf

Anuncio
PLE (Personal Learning Environment).
Són ambients d'aprenentatge, propis de cada persona, és a dir, estils d'aprenentatge individuals;
cada persona té una manera única i particular d'adquirir coneixements, llavors, un PLE està format
per tot aquell conjunt d'eines, recursos, serveis i dispositius, que cada persona utilitza alhora
d'aprendre.
Es tracta de sistemes d'aprenentatge que tenen com a objectiu augmentar i potenciar el control i la
gestió del propi procés formatiu. Així, d'aquesta manera, els individus poden:
➔ Fitxar els propis objectius. Són els alumnes els qui decideixen les propis fites a assolir.
➔ Gestionar els continguts i processos.
➔ Interacció al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge.
El PLE ha de servir a cada alumne per a configurar la seva plataforma educativa, que serà
utilitzada per a dirigir el propi procés formatiu i aconseguir les metes d'aprenentatge. En aquest
sentit, es tracta de passar d'una concepció d'alumne consumidor d'informació, passiu, el qual és
únicament receptor, a una altra de gestor d'informació, creador de vincles i connexions. Són
aquestes últimes les que donen lloc a un procés d'ensenyament-aprenentatge viu i dinàmic, que
parteix de la interacció, l'intercanvi i potencia la discussió, la retroalimentació i el debat, a partir de
l'exposició de diferents punts de vista.
Així doncs, la responsabilitat de l'alumne no només s'atura en la direcció del propi procés
formatiu, sinó que, a més, ha de ser el propi individu el qui reflexioni sobre les eines i recursos que
està usant, determinant si aquestes són adients, milloren i faciliten el seu aprenentatge.
Per tant, el PLE potencia la interacció, a través de varis recursos com ara les xarxes socials:
facebook, hotmail, twiter, entre d'altres. També incrementa l'autonomia ja que, com s'ha dit
anteriorment, és el propi individu qui controla i gestiona el seu procés d'ensenyament-aprenentatge.
I finalment, fomenta l'autoformació; el conjunt de serveis, recursos i dispositius són escollit per
cada persona, en funció de les seves característiques, habilitats i potencialitats. Llavors, és qui
construeix el propi entorn d'aprenentatge, escollint el que li va millor dins un ventall de
possibilitats.
Descargar