Energies Renovables # Energías Renovables

Anuncio
• És una
energia
inesgotable
L'ENERGIA
SOLAR
• No presenta
cap
problema
pel medi
ambient.
• Té dues
aplicacions
com a font
d'energia
alternativa
• Energía
Fotovoltaica
Generació
d'electricitat
Producció d'aigua
• Energía
calenta usos
Solar
domèstics i
Térmica
industrials
♦ El sistema més conegut és
el de les plaques
fotovoltaiques, que
transformen directament
l'energia lumínica del sol
en energia elèctrica.
♦ La base d'aquestes plaques
són les cèl·lules solars o
fotovoltaiques, petites peces
planes d'uns 10 cm² de
material semiconductor,
sobretot Silici
ENERGIA
FOTOVOLTAICA
♦ La potència que pot
desenvolupar cada cèl·lula
depèn de la quantitat de
radiació solar que rep.
♦ La unitat de mesura elèctrica
és el Watt pic(WP)
♦ Hi ha un aparell,
l'ondulador, que transforma
el corrent continu en corrent
altern de 220V (permet el
funcionament dels
electrodomèstics).
PRODUCCIÓ
D'AIGUA
CALENTA
L'escalfament de l'aigua s'aconsegueix
Mitjançant els anomenats captadors
solars, que contenen conductes d'aigua
capaços d'absorbir la radiació del Sol quan
1
hi queden exposats.
♦ Els captadors solars més
difosos són els captadors
plans amb coberta
vidrada.
♦ El seu funcionament es basa
en l'efecte hivernacle, un
receptacle cobert amb un
vidre capta la radiació solar i
la converteix en energia
tèrmica, que queda retinguda
dins.
♦ El captador solar consisteix
en una caixa plana de
superfície relativament gran
amb les parets ben aïllades
tèrmicament, tapada amb un
vidre on rebrà la radiació
solar.
CAPTADORS
SOLARS DE
BAIXA
TEMPERATURA
♦ El vidre reté part de la
radiació(raigs infrarojos o
d'ona llarga) i protegeix
l'interior dels efectes de la
intempèrie.
♦ A l'interior de la caixa hi ha
la superfície absorbent, que
té la funció de recollir la
radiació i transmetre−la en
forma d'energia tèrmica a
l'aigua que circula per un
sistema de tubs.
♦ Aquesta superfície absorbent
acostuma a ser negra per
afavorir la seva funció i els
tubs acostumen a ser
metàl·lics, per transmetre
millor la calor a líquid.
♦ L'aigua que circula pels tubs
pot contenir productes
anticongelants, necessaris si
la temperatura exterior
assoleix valors inferiors als 0
ºC. Per això es fa passar per
un intercanviador de
2
calor.(aigua de la calefacció).
♦ Un altre tipus de captador
solar aparegut darrerament,
és el captador solar al buit,
consistent en una sèrie de
tubs transparents que
contenen uns altres tubs a
l'interior que són absorbents
de la calor. Entre els dos tubs
s'ha fet el buit i aconseguir
l'aïllament perquè no marxi
la calor.
LES
CENTRALS
SOLARS
♦ Les centrals solars consten,
bàsicament, d'un conjunt de
reflectors còncaus que tenen
un conducte amb aigua a
l'interior. La llum que s'hi
concentra escalfa l'aigua fins a
temperatures de 300 ºC que
convertida en vapor fa
funcionar una turbina que
produeix un corrent que
permet alimentar la xarxa
elèctrica.
♦ Un altre sistema de centrals
solars consisteix a concentrar,
mitjançant miralls parabòlics,
la llum solar en un punt on
s'aconsegueix una temperatura
de milers de graus.
L'ENERGIA
DE LA
BIOMASSA
◊ És el
conjunt de
matèria
orgànica, ja
sigui
d'origen
animal o
vegetal, de
procedència
natural o no.
◊ •LaDirectament com a
biomassa
combustibles sòlids
es
pot
• O per a
aprofitar
l'obtenció
• Sòlids (carbó
vegetal),
•
• Gasosos (biogàs)
3
de
combustibles
•
• Líquids
(biocombustibles).
◊ Una aplicació
molt actual i
interessant de
l'energia de la
biomassa és
l'elaboració dels
biocombustibles
líquids, que són
olis i alcohols
obtinguts de
productes
vegetals.
ELS
BIOCOMBUSTIBLES
LÍQUIDS
◊ Són molt poc
contaminants,
però la
producció
d'aquests
combustibles
resulta més cara i
no hi ha xarxes
de distribució.
◊ Els seus
avantatges
principals són de
tipus social i
mediambiental.
INCINERACIÓ
DELS
RESIDUS
SÒLIDS
URBANS
◊ Un dels problemes
que presenten les
grans aglomeracions
urbanes és l'enorme
quantitat de residus
sòlids que generen.
Un sistema per
eliminar−los és la
incineració en plantes
especials, en
condicions molt
controlades per evitar
la creació de fums
contaminants.
◊ La calor produïda
per la combustió,
que té lloc en
calderes especials,
4
no s'escapa cap a
l'atmosfera, sinó que
s'aprofita per
l'obtenció de vapor.
◊ Aquest vapor es pot
destinar a la
producció de calor
per a usos domèstics
o per a indústries.
◊ És una mescla de gasos
composta
principalment de metà,
de diòxid de carboni i
d'altres gasos.
◊ Aquesta mescla s'obté
quan un bacteris
descomponen
determinades matèries
orgàniques en absència
d'oxigen(digestió
anaerobica).
EL BIGÀS
◊ Es produeix en un
recipient tancant de
forma cilíndrica,
anomenat biodigestor,
que pot ser de diferents
materials com : argila,
ciment, metall o plàstic.
◊ Es tracta
d'aprofitar el
desnivell
d'aigua
provocat per
les marees.
ENERGIA
MAREOMOTRIU
◊ No és un sistema nou. La
primera central
mareomotriu va entrar en
funcionament a França
l'any 1967.
• altura mínima entre
el nivell superior i
◊ Les
inferior de l'aigua.
condicions
• estar situada en una
d'instal·lacions
són
5
badia o estuari de
dimensions determinades
que es pugui tancar.
• el principi de
funcionament es basa en
el flux i reflux de l'aigua.
◊ Aprofitant també els
moviments de les
aigües marines, s'han
fet proves amb les
onades.
◊ Unes plataformes
suradores oscil·len
amb el moviment de
l'aigua, el qual es
transforma perquè
pugui fer girar un
alternador.
L'ENERGIA
DE LES
ONADES
◊ Aquest sistema no
resulta rendible.
◊ Aprofiten la calor
interna de la Terra.
L'ENERGIA
GEOTÈRMICA
◊ Quan es perfora a
capes profundes,
s'observa que la
temperatura
augmenta, més o
menys segons el lloc,
al voltant de 3 ºC
cada 100 metres.
◊ Causen problemes a
causa de la
profunditat a les quals
s'ha d'arribar i les
temperatures que han
de suportar els
materials. Tampoc no
són rendibles.
ENERGIES RENOVABLES II
ENERGIES RENOVABLES III
ENERGIES RENOVABLES IV
6
Descargar