Documentación periodística

Anuncio
Documentación: − Para q a información teña + interese na audiencia.
• Estudia técnicas de manexo das ferramentas empregadas para a conservación e difusión de doc.
• Para identificar e clasificar os centros de documentación >> e sistematizar e coñecer as fontes.
Búsqueda documental > > onde acudir? − clasificar
> > soportes? − organizar axilizar a recuperación
− resumir
− palabras clave
Fontes informativas − Procedencia − Alleas (tódolos M) >> axencias de prensa, gabinetes, boletíns. −
Propias (det.. M) >> redactores, enviados.
− Os propios medios son fontes para si mesmos.
− Profesionalidade − Organizadas >> axencias e gabinetes
− Non organizadas
− Actitude respecto ó xorn. − Información buscada − resistentes e abertas
− Información recibida − espontáneas, ávidas e compulsivas
Problemas − Defecto
− Hiperabundancia >> selección
Tipos − Persoas − Tódolos M >> declaracións, roldas, comunicado
− Det. M >> entrevista
− Acontecemento − observación
− participación autor = testemuña documental
− Documentos − permanentes, fiables e inmediatos
− pouca vitalidade e interacción
Fontes de información escrita − directa >> diccionarios, guías
− indirecta >> catálogos, índices
* Recorte de prensa >> unha das fontes + usadas Erros!! − Reconstruír a situación
− recapitular procesos
1
− fixar antecedentes
>> Para saber onde están as fontes >> coñecer os Centros de Documentación − Tratamento + difusión de
fontes primarias
Documento − tratalo − Difusión de referencias
− xerarquizar
− resume (indicativo, explicativo, analítico, descritivo)
Proceso documental (= proceso informativo) FIN = transcender
Documento − Soporte − papel
− químico fotosensible (peli fotográfica)
T − magnético (diskette)
I − plástico (discos de vinilo)
P − pedra, lenzo, madeira...
O − Datos rexistrados nese soporte >> Forma de rexistro − Doc. Textuais
S − Doc. Non textuais − sonoros (discos)
− iconográfico (debuxo)
− audiovisuais (peli)
− informático (diskette)
−compostos(discos−libros)
−tridimension (maquetas)
− Significación >> Contido −Grao de elaboración da msx − primarios (orixinais) > novelas
− secundarios (procesa a inform de doc. 1º) > bibliog
− terciarios (estruct=2º; contido=1º) > diccionarios
− mixto (inform orixianl + referencial)
− Obxectivo (entreter, informar, ensinar)
− Tema
Necesidade da Normalización >> Documentación = ciencia normalizadora
Centro de documentación >> normalizar − presentación dos doc. (normas de edición)
2
− tratamento físico dos doc. (normas catalogación)
− tratamento intelectual (lxes documentais)
Normas universais − transición de idioma
Adaptadas = normas interna! − locais e equipos (normas de superficie)
− informática documental (lxes programación. Software)
Según o doc. >> = − tratamento
− almacenamento nos centros de documentación − verificar información + corrixir datos
− análise − complementar con datos + complexos (dossiers)
− análise doc.
−interpretación
−síntese Automatización
− saída
SELECCIÓN
ADQUISICIÓN DO DOC
ANÁLISE CATALOGACIÓN
FICHERO DEPÓSITO DE DOC
DIFUSIÓN SELECCIÓN
ORIENTACIÓN
USUARIO ELABORACIÓN
• Tódalas organizacións informativas teñen q ter un sistema para buscar rapidamente un doc. a
través dun ordenador
Sistema persoal especializado = estructura programas
de fichas + de xestión concretalo − q xestione a entrada do doc.
− xestores de léxico
− búsqueda selectiva
− xestionalos xornais
− facer rexistros hemerográficos co M
3
no q se traballa + datos doutros
* Publicacións periódicas − primarias > revistas
− secundarias > información de doc. 1º q remiten a doc. Bibliográficos
− oficiais > Institucións públicas
− anuarios( centros de doc.) , axendas de turismos
ORDENADORES − CPU >> servicio ós usuarios e acceso a memoria externa
PERIFÉRICOS − diferenciar os suplementos dos xornais
− coñecer as normas de estilo de cada xornal
PERIFÉRICOS MEMORIA − desglosar o contido do xornal no centro de doc.
DE SAÍDA CPU EXTERNA − xornal − publicidade
− información −opinión / interpretación
MEMORIA − ocio
INTERNA − diferentes seccións
MÓDEM − identidade do xornal (estruct)
TELÉFONO
• Centro de Doc. De RNE − Fonoteca − Información actual
− Biblioteca − Música
− Hemeroteca − Doc. Sonoros
− 5 bases de grupos de doc. de música (grandes categorías)
− Desde 1984 >> Doc. divididos en 4 bases >> − Palabra >> información xeral
− Temporal >> doc. de actualidade ( cada ano)
− Dramático
− Efectos
− Catálogo de fichas ata 1986 − varía según departamentos
− diferentes puntos de acceso >> autor, materia...
• Centro de Doc. da Universidade Complutense de Madrid
4
Alfonso López Yepés (1993) crear un servicio de doc. multimedia >> MULTIDOC nas CC da información >
servicio
q canalice información doc.
− proporcionar información do campo social (automatización)
− difundir tendencias das técnicas dixitais multimedia e a súa aplicación nos M
− informar das bases multimedia e renovalas en materia social
− Configuración >> − sistema interactivo de xestión doc. multimedia
− tratamento,recuperación e difusión automatizada d información coa elaboración das bases d datos
− Análise doc. >> lectura, síntese e representación dun texto (esquema das 5´w)
− Obxectivo >> lectura do doc. >> extraelas conclusións dun texto que permitan a súa recuperación
>>>>> Interesa − referencias (resume, descrición)
− respostas 5´w
− ter como fonte un doc. orixinal
− interferencias (deduccións/induccións)
− comparación e verificación
− Síntese >> reducción (lectura e análise)
* Representación >> materialización a forma reducidas do universo textual (síntese) cambia segundo o M
Tipos >> indicación por ... − materias
− unitermo (divídese en substantivos relevantes)
− descritores (conceptos)
Termos − palabras clave
− palabras vacías ( sen sdo)
− non descritores (non autorizadas)
− descritores − composición − simples
− compostas (sintagma nominal)
construcción − morfolóxica (estructura orixinal)
− semántica (non)
5
− carga informativa − primarios
− secundarios (combinados para a información)
− contido − onomásticos
− xeográficos
− cronolóxicos
− temáticos
Regras − descriters > concepto (diferentes nº de termos)
− formas normalizadas
− apelido + nome + descriter temático del volume, carga o ocupación
− AA/MM/DD
− preferiblemente substantivos
− non siglas
− compostos sen nexo
− non mezclar diferentes categorías
Repertorio >> referencias bibliográficas unidas por un criterio homoxéneo e con ordenación interna (lista
bibliográfica)
− Catálogo= cando ten como obxetivo describir o contido do fondo doc.
− Bibliografía= se ten como fin acotar o ámbito da producción escrita (indep da localización real)
*Tipos (según o campo do doc.) − Temático − Doc. de información xeral
− Temática especializada
− Lugar de edición / producción − Universais
− Nacional
− Rexional
− Local
− Emisión / edición das publicacións − Oficiais − Periódicas
− De empresa − Monográficas
− Académicas − Actos de congreso
6
− Teses universitarias
− Segundo editores − Literarios
− Científicos
− Autor − Individual
− Obra colectiva
− Producción >> según impresores, directores, fotógrafos...
− Diferencia doc. − De caracter restrospectivo
− Corriente o periódicos
Proceso doc. >> Fin = documento Emisor Msx Receptor
Transmitir unha msx contida no doc. (Fonte) (Doc)
* Información doc. − Debe ter sentido (función)
− Cada centro de doc. especialízase nun tipo de información (criterio de especialización)
Documentalista − A información ten q renovarse constantem (Criterio de caducidade)
= filtro − Non redundancia ( novidade)
− Actividade doc. = conservar & difundir doc. − Ruído = aparición dun listado de doc. superfluo
chama−lo interese do receptor >> pertinencia − Silencio = urxencia dalgún doc. perdido
Informativo >>> carencia informativa
− Incide, depende da msx transmitida no proceso informativo doc.
− Non transmítea información orixinal senón a msx materializada nun doc. q actúa a modo de referencia
Información
− Fala da existencia doutros doc. coa información orixinal indirecta
* Msx >> obxectivo dos técnicos doc. − Documentada >> información nun soporte para a súa − Carácter
estático
conservación dentro do proceso doc. − Dá fe dunha fonte privada
− Documental >> incide máis o documentalista na información
− Información reelaborada >> difusión!!
− Valoracións críticas de contido >> efecto multiplicador!!
7
* Documento >> soporte material q permite difundir − Soporte físico − natureza − convencional (periódico)
o contido de certas fonte no E/T − Magnético (diskette)
− óptico (CD)
− descrición distinta segundo o soporte
− Msx informativa − Código − textual
− gráfico/ iconográfico
− Tratamento − doc. científico
− especializado/divulgación
− Área de coñecemento
− Posibilidade de difusión do coñecemento (Doc. 1º, 2º, 3º)
* Levar a cabo un documental >> Investigación − traballo doc.
− localización
− producción
>> Traballo doc. − Antecedentes (ilustrarse historicamente)
− Explora−la temática (según o xénero e soporte) − soporte − sonoro
− fílmico
− arquivo − xornalístico/bibliográfico
− propagandístico
− Tipos de doc. nestes soportes >> localizalos
− Conseguir información (arquivos)
− Ubicación o máis económica posible
* Centro de documentación − puntual >> demanda concreta
− permanente >> se anticipa
Funciones − Entrada − formación de depósito doc.
− producción de ficheros interrogables
Selección − almacenamento físico de fontes 1º, 3º
8
−> Selección e adquisición de doc. (procesar) − persoal, presuposto, especialización do C de Doc.
Adquisición − prioridades dos MC e relación entre o dpto e outras
−> Análise doc. >> operacións para representa−lo contido dun doc. distinta forma) Fin =recuperación!
Análise Doc catalogación − descrición física (catalogación) >> regras ISBD (describe o doc. de forma única)
resume analítio catálogos + ficheros
Ficheros indización − descrición de contido (indización) >> − representase o contido en conceptos >> lxe
doc.
interrogables (tesaurus) ((sistema de busca a posteriori)
Depósito de doc − operacións de lectura e reconstrucción
− descrición substancial (en profundidade)
Difusión interrogación − Resume analítico >>breve exposición do contido do doc. 1º no q se indica o seu
carácter
elaboración e sintetízase o contido + conclusións (Fin= mellorar os resultados
orientación do contido orixinal)
Usuarios −> Almacenamento >> ordear o doc. para a súa conservación e uso (operativos) mobiliario
− Sistema numérico >> c/ doc. un nº diferente (código de barras) deterioro
− Clasificación sistemática >> orde temático / uso / tipo de doc.
− Saída >> difusión − Edición de doc. 2º >> análise doc. plasmado en soportes (bibliografías, índices,
boletíns)
− Adaptar o sistema á demanda dos usuarios (xestión e recuperación de doc. 2º) existen novos doc
− Mantemento − mellora dos útiles conceptuais empregados e os equipos técnicos
− organización do dpto. de doc.
− promoción da publicidade e edición de doc.
− formación de documentalistas
* Descrición física >> identificar (normas ISBD) ficha descritiva VS. Ficha analítica (rasgos de contido)
− Área de título + responsabilidade (entidade corporativa, autor)
− Área de edición
− Área de enumeración (nº + data publicación)
9
− Área de publicación e distribución
− Área de descrición física (material anexo, distribución, páxina)
−Área de serie (nº de publicación dunha serie)
− Área de notas ( periodicidade, ampliación)
− Área de nº nnormalizado ( ISBN >> publicacións librarías convencionais; ISSN >> publicacións periódicas)
−> Base de datos referencial >>doc. q remite ó orixinal Ficha descritiva
− Área de identificación de materias (contido)
− Título, cabeceira da publicación
− Data da publicidade
− Páxina onde está
− Periodicidade
* Ficha analítica >> palabras clave = contido do doc. 1º q describe + resume indicativo (contido básico)
* Catalogación >> fin= localización física do doc − Fixa os rasgos esenciais do doc. >> lxe xodificada =
rápida localización!!!
− Normas da CDU (diferentes países)
* Rexistro >> cando entra un doc. no C do doc., dáselle un nº de rexistro >> deixa constancia da entrada (nº
de orde + data)
• Descrición formal de libros (monografías)
• Descrición bibliográfica de publicacións seriadas
Diferentes formas de presentar un doc − Noticia >> conxunto ordeanado de indicacións precisas para a
identificación
completa dun doc. nos seus aspectos formais (contido real dunha ficha)
• Non anotada >> datos formais do doc. pero non de contido
• Analítica >> especialidades de contido a través de ternos prefixados ou resumes
• Crítica > análises de contido + xuízos de valor
− Referencia >> conxunto ordenado do nº mínimo de indicacións indispensables
para identificar un doc. (representación formal do doc.)
* Doc. >> 2 estilos − ISO >> normas para doc. de bibliografía e material bibliográfico (APELIDO, Nome)
noticia e referencia
− Tradición española
10
• Citas textuais >> artigo especializados ( ctfco) >>> incorpórase unha porción de texto dun autor a
outra fonte para comprobar o
argumento ou establecer unha crítica/contraste (credibilidade)
• Directa >> palabras do texto
• Indirecta >> palabras do citador
• De 1º man >> extráese do doc. orixinal citado
• De 2º man >> tómase dun 3º doc. q a transmite ( autor + doc.)
• citas bibliográficas >> datos cos q nun texto se facilita a remisión ó doc. publicado >> Nota *
− Diferenciase − chamada de cita >> introducida no texto
− referencias bibliográficas >> a parte
Elaboralas − Método de citas numérico [(nº de orde no texto)] alfabético
− Método de citas en notas >> nº entre ( ) ou nº arábigos volados. Tralos signos
− Método de alusión autor/ano >> 1 apellido=Hardvard; 2= Norteamérica
A referencia completa aparece en lista bibliográfica ó final do texto (orde alfabética ) (dentro do autor >>
obras cronolóxiam)
• Acceso a certos doc. >> regulado!!!!!!!!!!
Formas de exhibición do doc. (ordeamento xurídico)
− Simple exhibición − de msx do soporte
− de doc.
− sen posibilidade reproducción
− con
− persoa >> súa lectura
− organismo >> proba con outro doc.
− Exposición do soporte en doc. >> como elemento de referencia (proxección)
− Entrega do doc. − pódese entregar ó informador
− pode referirse ó doc. orixinal (con/ sen reserva)
− a Través de transferencia − con dominio >> compra−venta
− sen dominio >> cesión de uso ( dato)
* Non exhibición a máis de un usuario >> en todo arquivo hai un exemplar do decreto reguladore tamén nos
11
papeis de pedido
* Doc. só de lectura >> para facer unha reproducción hai q pedir autorización!! (cesión de uso9
− Exhibición por exposición >> − acceso libre ó doc. dentro da vitrina (elem de interese común)
− facer copias >> reelaborar o rexistro de fichas gráficas dun museo
− exposicións temporais >> reelaborar catálogos
− Exhibición por entregas>> − non copias nin reelaboracións
− E. Temporal >> garda o doc. e o uso
* Noutros casos, o doc. só se pode utilizar fóra >> Transferencia de posesión
− Comodato >> utilización do doc. fóra do lugar durante +/− T (préstamo) (se se daña = sustitúese9
− Arrendamento >> préstamo polo q hai q pagar
− Depósito > o fin é custodiar un doc. e a posterior entrega
− Cesión de uso >> entrega de exhibición de doc. (insitu) + doación do traballo (ou exemplar da
reproducción)
− Precario >> se o dono reclama a súa restitución, o preario ten q concedela
TESAURUS >> control de vocabulario na recuperación da información (indización, palabras clave lxe
natural)
1
12
Descargar