Control de la calidad en las compras

Anuncio
01− Gestió de proveïment 04/03/2004
TEMA 8
EL CONTROL DE LA QUALITAT A LES COMPRES
1− CONCEPTE DE QUALITAT.
Qualitat son totes les característiques i propietats d'un producte quan determinen el nivell d'estoc a la
utilització per la qual esta destinat.
Actualment per l'empresa la qualitat es un aspecte molt important que ha de gestionar i planificar la qualitat
dels productes produïts, determina la competitivitat de l'empresa i fins i tot pot influir sobre la rendibilitat
general de les inversions de l'empresa.
Si l'empresa inverteix en tècniques de millora de qualitat i de prevenció d'errades de producció esta assegurant
una part rellevant del seu futur. Però també s'ha de comentar que si són importants als costos de la manca de
qualitat, també ho poden ser els costos per excés de qualitat.
En una empresa la lluita per la qualitat màxima, sinó la qualitat justa que necessita el producte en concret ja
que tan l'excés com la manca de qualitat pot repercutir en els costos.
Es per això que es parla de la gestió de la qualitat.
Aquesta gestió de la qualitat es pot realitzar de diverses maneres.
1− Tècniques d'inspecció: Per assegurar que s'obté la qualitat prevista.
2− Control de processos: Dissenyar adequadament els sistemes de producció per evitar que es presentin
problemes.
3− La gestió integral de la qualitat: Es basa en la participació en totes les àrees de l'empresa en la qualitat del
producte.
4− Qualitat total: Ampliar l'abast de la qualitat del producte a la qualitat de l'organització en general.
(Processos productius i a les diverses activitats de l'empresa), donant molta importància al factor humà. Es
considera també la qualitat de totes les activitats realitzades a l'empresa amb la finalitat global d'atendre totes
les expectatives dels clients. Es treballa analitzant i avaluant constantment els sistemes de treball,
fonamentalment el treball en equip per millorar contínuament la qualitat.
1− EL SISTEMA DE GESTIO DE LA QUALITAT.
El sistema de gestió de la qualitat d'una empresa estableix la qualitat com un objectiu mes de la direcció de
l'empresa.
Per això es basic determinar les fases del procés d'implantació de la qualitat dins de l'empresa:
1. Fase: Identificar els elements rellevants que caracteritzen la qualitat d'un producte concret.
01− Gestió de proveïment 04/03/2004
1
2. Fase: Assignar un sistema objectiu de la medició de la qualitat.
3. Fase: Determinar quina es la qualitat justa dels productes.
4. Fase: Implantar sistemes de control de qualitat.
5. Fase: Controlar i identificar les causes que provoquen una qualitat inadequada.
Un instrument molt útil per la gestió de la qualitat es el manual de qualitat que recull normes procediments i
mesures que pretenen assegurar la qualitat dels productes d'una empresa. Es tracta d'un document actiu
flexible i amb capacitat d'adaptació que concreta l'abast de la qualitat a l'empresa.
La posada en marcha d'un sistema de gestió de qualitat en una empresa implica una estructura suplementària
de costos que evidentment son inferiors als costos de manca de qualitat.
Si els costos suplementaris fossin superiors l'empresa compliria amb l'objectiu d'invertir en qualitat per obtenir
rendibilitat.
Aquests costos poden ser:
− Costos de prevenció: la planificació de la qualitat, determinació del manual de qualitat i costos de formació i
motivació.
− Costos de avaluació: Observació i anàlisis de les característiques que determinen la qualitat per desprès
poder comprovar−la i assegurar−la.
− Costos de errades: Costos interns deguts a la recuperació i resolució de problemes interns de qualitat, i
costos externs deguts a devolucions de clients i per les garanties atorgades.
2− LA CERTIFICACIO DE LA QUALIAT
El sistema de qualitat a l'empresa cal que estigui reconegut o regulat amb la intenció d'assegurar i especificar
la qualitat dels productes. Així els clients poden identificar mes fàcilment si el producte o servei te la qualitat
requerida. La ISO (Associació internacional de estandardització) es una institució que regula i determina les
condicions que ha de complir un sistema de qualitat d'una empresa per tal que sigui reconeguda. Aquesta
regulació que fa la ISO, esta formada per un manual de qualitat per l'activitat de l'empresa i el conjunt de
procediments i normes que n'asseguren la qualitat.
A Espanya hi ha un organisme oficial amb competències similars en quan a la certificació de la qualitat de les
empreses i a la normalització de procediments i de productes. (Associació espanyola de normalització). I
aquesta es diu: (AENOR)
3− EL CONTROL DE QUALITAT EN COMPRES
El departament de compres controla les ordres de compra dels materials del magatzem, des de el moment en
que es rebuda la petició del subministrament, fins l'entrega dels mateixos en l'empresa. El control de qualitat
que es realitza a traves de compres, es, l'estudi de la substitució dels productes.
01− Gestió de proveïment 04/03/2004
La funció proporciona informació sobre la qualitat dels articles que arriben al magatzem. Aquesta informació
es necessària per donar per bona l'entrega d'una comanda, utilitzar els articles y aprovar el pagament
2
corresponent.
Existeixen empreses que separen el departament de control de qualitat. La majoria considera aquesta funció
una secció dintre de compres, però amb contacte amb investigació i desenvolupament, doncs es el
departament de personal mes capacitat.
Recepció es l'encarregat de notificar a compres, i a control de qualitat, quan arriba el material.
3.1−La necessitat d'un control de qualitat en les compres
Pocs problemes de control de qualitat, es el proveïdor el que fixa les especificacions.
Amb especificacions fixades per el client, sorgeixen majors problemes.
Fixar el nivell de qualitat y demes característiques del producte, es diu establiment de estandares .
3.2− Funcions del control de qualitat.
Les principals funcions de secció de control de qualitat de compres son les següents:
−Determinar les necessitats d'inspecció.
−Confeccionar d'un informe d'inspecció.
−Emitir un informe de defectes.
Etapes d'un procés de control de qualitat.
−Definir la qualitat desitjada.
−Seleccionar el proveïdor mes adequat.
−Assegurar que el proveïdor i el comprador s'entenen.
−Definir les proves a realitzar.
−Realitzar les proves planificades.
−Emitir els informes de d'inspecció i de defectes, en cas de produir−se.
3.2.1− Determinació de les activitats de inspecció.
Es determinar articles que requereixen una inspecció física de qualitat, front a les que no la necessiten. Es
defineixen les activitats especifiques a realitzar.
Una inspecció pot constar nomes d'un ràpid examen, on es comprova que l'entrega't coincideix amb la
comanda en numero i que els articles, en la seva majoria, no presenten defectes apreciables.
Un examen tècnic realitzat per personal, utilitzant equip especialitzat, altament qualificat.
Si el producte es antic per el proveïdor nou, proves que s'apliquen als proveïdors antics, afegint algunes
instruccions.
3
En el cas de primeres compres s'utilitza com a referència processos aplicats a productes similars.
L'informació principal que es te que definir es:
−El nivell d'entregues.
−La mostra.
−La persona.
−El lloc.
−El temps.
01− Gestió de proveïment 04/03/2004
3.2.2−Realitzacio d'inspecció.
Realitzar el control de qualitat, el treball programat, seguint les pautes de l'informe elaborat.
3.2−3−Finalitzacio d'inspecció.
Una vegada dut a terme totes les proves establertes, un numero d'articles acceptats i un numero defectuosos.
Els resultats de les proves realitzades. Un document informe−resumen de control de qualitat. La inspecció
positiva o negativa.
3.3− L'àrea de recuperació.
El destí final del material defectuós tenen quatre possibilitats:
−La seva acceptació
−La seva devolució
−La seva recondicionament
−El seu us com desechos
3.3.1−Aceptacio dels articles
Articles presenten defectes que no afecten el seu rendiment en l'empresa, passen al magatzem.
Si son reiterats, un canvi en les característiques del producte, ajustant−se a les del producte que el proveïdor
subministra.
3.3.2−Devolucio
La majoria dels materials que es troben es recuperació, per no haver superat les proves de qualitat, es retorna
al proveïdor.
3.3.3−Reacondicionament
4
Es molt urgent, danyat en la recepció de la pròpia empresa, o que el proveïdor accepti córrer amb els deutes
del reacondicionament.
3.3.4−Desechos.
Poden desecharse, notifiquen a gestió d'estocs de la situació.
3.4− L'informe de control de qualitat.
Relació de les diferencies produïdes amb respecte a lo programat.
−Arxiu de proveïdors.
−Arxiu d'ordres de compra.
−Arxiu de productes.
5
Descargar