incidente surgido con el Colegio de Oftalmólogos

Anuncio
ERANTZUN IDATZIA, EUZKO ABERTZALEAK TALDEKO
MIREN JOSU GOROSPE ELEZKANO BATZARKIDE ANDREAK
EITB KO ZUZENDARI NAGUSIARI OPTIKARI OPTOMETRISTEN
ELKARGOKO KONTSEILU NAGUSIAK BIDALITAKO IDATZIAZ
EGINIKO GALDERARI DAGOKIONA
- Idatzia 2011ko maiatzaren 25ean jaso zen.
- Handik egun gutxira, Optikari Optometristen Elkargoak
aurkezturiko kexa bat zela medio Arartekoaren bulegoak
informazio-eske bat bidali zuenez, informazio guztia
Arartekoaren Bulegoaren bidez helarazi zen
- Behar zen informazio guztia eskatu zitzaion programa
ekoizten duen enpresari, eta Arartekoaren Bulegora bidali
zen, esan bezala.
- Ez da egon kalte-ordain baten eskaera zehatzik, Arartekoak
eskaturiko informazioa salbu. Informazio-eskeari behar
bezala erantzun zaio.
Bilbo, 2011ko irailaren 12a
Alberto Surio
EITBko zuzendari nagusia
RESPUESTA POR ESCRITO A LA PREGUNTA FORMULADA POR
D.ª MIREN JOSUNE GOROSPE ELEZKANO, PARLAMENTARIA
DEL GRUPO NACIONALISTAS VASCOS, AL DIRECTOR
GENERAL DE EITB, RELATIVA AL ESCRITO REMITIDO POR EL
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ÓPTICOS
OPTOMETRISTAS
- El escrito se recibió en fecha 25 de mayo de 2011.
- Como quiera que a los pocos días y a instancias de una queja
presentada por el Colegio de Ópticos Optometristas, se
recibió una solicitud de información de la oficina del
Defensor del Pueblo, se aportó toda la información solicitada
por esta vía.
- Se recabó toda la información solicitada de la empresa
productora del programa y se aportó a la Oficina del
defensor del Pueblo tal y como se ha dicho con anterioridad.
- No ha existido una reclamación concreta de reparación de
daños más allá de la solicitud de información solicitada por el
defensor del Pueblo, que ha sido debidamente atendida.
Bilbao, 12 de septiembre de 2011
Alberto Surio
Director General de EITB
Descargar