160410-orden-relacion puestos PAV

Anuncio
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Bestelako Xedapenak
Otras Disposiciones
HERRIZAINGO SAILA
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
2050
2050
AGINDUA, 2010eko martxoaren 22koa, Herrizaingoko sailburuarena, Er­tzain­tzako lanpostuen zerrenda aldatzen duena.
ORDEN de 22 de marzo de 2010, del Consejero de
Interior, de modificación de la relación de puestos
de trabajo de la Er­tzain­tza.
Er­tzain­tzako lanpostuen zerrenda 1997ko abenduaren
31ko Agindu bidez onetsi zen (250. ­EHAA, abenduaren 31koa); eta, ondoren, zerrenda hori honako agindu
hauen bidez aldatu da: 1998ko abuztuaren 20koa (169.
­EHAA, irailaren 7koa), 1999ko apirilaren 29koa (86.
­EHAA, maiatzaren 10ekoa), 1999ko uztailaren 1ekoa
(144. ­EHAA, uztailaren 27koa), 2000ko otsailaren 9koa
(49. ­EHAA, martxoaren 10ekoa), 2000ko maiatzaren
26koa (109. ­EHAA, ekainaren 9koa), 2001eko urtarrilaren 12koa (13. ­EHAA, urtarrilaren 18koa), 2001eko
irailaren 28koa (189. ­EHAA, irailaren 28koa), 2002ko
maiatzaren 29koa (102. ­EHAA, maiatzaren 31koa),
2003ko uztailaren 28koa, (159. ­EHAA, abuztuaren
18koa), 2004ko maiatzaren 5ekoa (104. ­EHAA, ekainaren 3koa), 2005eko maiatzaren 30ekoa (107. ­EHAA,
ekainaren 8koa), 2005eko irailaren 21ekoa (190. ­EHAA,
urriaren 5ekoa), 2006ko maiatzaren 29koa (116. ­EHAA,
ekainaren 20koa), 2007ko otsailaren 26koa (54. ­EHAA,
martxoaren 16koa), 2008ko apirilaren 11koa (87.
­EHAA, maiatzaren 9koa) eta 2008ko azaroaren 11koa
(234. ­EHAA, abenduaren 5ekoa).
Mediante Orden de 31 de diciembre de 1997
(­BOPV n.º 250, de 31 de diciembre) se aprobó la relación de puestos de trabajo de la Er­tzain­tza, relación
que ha sido modificada posteriormente mediante Órdenes de 20 de agosto de 1998 (­BOPV n.º 169, de 7
de septiembre), 29 de abril de 1999 (­BOPV n.º 86, de
10 de mayo), 1 de julio de 1999 (­BOPV n.º 144, de
27 de julio), 9 de febrero de 2000 (­BOPV n.º 49, de
10 de marzo), 26 de mayo de 2000 (­BOPV n.º 109,
de 9 de junio), 12 de enero de 2001 (­BOPV n.º 13,
de 18 de enero), 28 de septiembre de 2001 (­BOPV
n.º 189, de 28 de septiembre), 29 de mayo de 2002
(­BOPV n.º 102, de 31 de mayo), 28 de julio de 2003
(­BOPV n.º 159, de 18 de agosto), 5 de mayo de 2004
(­BOPV n.º 104, de 3 de junio), 30 de mayo de 2005
(­BOPV n.º 107, de 8 de junio), 21 de septiembre de
2005 (­BOPV n.º 190, de 5 de octubre), 29 de mayo
de 2006 (­BOPV n.º 116, de 20 de junio), 26 de febrero de 2007 (­BOPV n.º 54, de 16 de marzo), 11 de
abril de 2008 (­BOPV n.º 87, de 9 de mayo) y 11 de
noviembre de 2008 (­BOPV n.º 234, de 5 de diciembre).
Agindu honen xedea da Er­tzain­tzako lanpostuen zerrenda Er­tzain­tzaren egitura berrira egokitzea.
Egitura hori Herrizaingoko sailburuaren 2010eko
otsailaren 5eko aginduak onartu zuen (34. ­EHAA,
otsailaren 19koa) eta 2006ko martxoaren 15eko
Aginduak zarritako egitura aldatu zuen. Era horretan,
Er­tzain­tzaren egitura Herrizaingo Sailaren egitura
organiko eta funtzional berrira, 2009ko abuztuaren
28ko 471/2009 De­kre­tuan onartutakoa (171. ­EHAA,
irailaren 7koa), egokitu zen.
El objeto de la presente Orden es adecuar la relación de puestos de trabajo de la Er­tzain­tza a la nueva
estructura de la Er­tzain­tza aprobada mediante Orden
de 5 de febrero de 2010, del Consejero de Interior
(­BOPV n.º 34, de 19 de febrero de 2010), la cual
modificó la estructura de la Er­tzain­tza aprobada por
Orden de 15 de marzo de 2006, adaptando así la estructura de la Er­tzain­tza a la nueva estructura orgánica y funcional del Departamento de Interior aprobada por el Decreto 471/2009, de 28 de agosto (­BOPV
n.º 171, de 7 de septiembre).
Lanpostuen zerrendaren aldaketa honek jasotzen
dituen aldaketa nagusiak hauek dira:
Los principales cambios que recoge esta modificación de la relación de puestos de trabajo son los siguientes:
– Ikuskatzailetza Orokorraren Alorreko, Polizia
Administrazioaren Unitateko (LAZLZ salbu, Herritarren Segurtasunerako eta Ekintzetarako Baliabideen
Alorrean sartuko baita), Idazkaritza Teknikoko Unitateko eta Musika Bandako lanpostuak Ikuskatzailetza eta Administrazio Alor berrira gehitzea, eta hori
garatzeko beharrezkoak diren beste lanpostu batzuk
sortzea.
– La incorporación de los puestos de la División
de Inspección General, de la Unidad de Administración Policial (a excepción de SADAE que pasa a integrarse dentro de la División de Seguridad Ciudadana
y Recursos Operativos), de la Unidad de Secretaría
Técnica y de la Banda de Música, a la nueva División
de Inspección y Administración, así como la creación
de otros puestos necesarios para su desarrollo.
– Iraungitako Informazio eta Azterketa Unitateko
lanpostuak eta Lehergailuak Indargabetzeko Unitateko
– La incorporación de los puestos de la extinta
Unidad de Información y Análisis y de la Unidad de
2010/2050 • (1/183)
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
lanpostuak Terrorismoaren Aurkako eta Informazioko
Alor berrira gehitzea, eta hori garatzeko beharrezkoak
diren beste lanpostu batzuk sortzea.
Desactivación de Explosivos a la nueva División Antiterrorista y de Información, así como la creación de
otros puestos necesarios para su desarrollo.
– Trafikoko Lurralde Unitateetako lanpostuak
Trafiko Alor berrira gehitzea, eta hori garatzeko beharrezkoak diren beste lanpostu batzuk sortzea.
– La incorporación de los puestos de las Unidades
Territoriales de Tráfico a la nueva División de Tráfico,
así como la creación de otros puestos necesarios para
su desarrollo.
– Herritarren Segurtasunerako eta Ekintzetarako
Baliabideen Alorrean bateratzea Alor horietatik datozen lanpostuak, lehen aipatutako Lehergailuak Indargabetzeko Unitateko lanpostuak eta Krimen Gaietarako Poliziaren Alorrera gehitzen diren Segurtasun
Pribaturako Unitateko lanpostuak izan ezik, eta hori
garatzeko beharrezkoak diren beste lanpostu batzuk
sortzea.
– La unificación en la División de Seguridad Ciudadana y Recursos Operativos de los puestos provenientes de dichas Divisiones, a excepción de los
puestos de la Unidad de Desactivación de Explosivos
antes señalados y de los puestos de la Unidad de Seguridad Privada que se incorporan a la División de
Policía de lo Criminal, así como la creación de otros
puestos necesarios para su desarrollo.
– Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritzari Laguntzeko Zerbitzuko lanpostuak Herritarren Segurtasunerako eta Ekintzetarako Baliabideen Alorreko AKZ
Nagusiko Unitatera gehitzea.
– La incorporación de los puestos del Servicio de
Apoyo a la Dirección de Atención de Emergencias a
la Unidad de CMC Central de la División de Seguridad Ciudadana y Recursos Operativos.
Halaber, 2006ko martxoaren 15eko epaia bete
egiten da, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Auzitegi
nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salarena,
1227/2005 zenbakiko Administrazioarekiko Auzi
errekurtsoan emana, eta, epaia betearaziz, epai horrek
ukitutako lanpostuak hornitzeko sistema aldatu egiten
da, izendapen asketik, merezimenduen lehiaketara.
Asimismo, se procede a dar cumplimiento a la
sentencia de 15 de marzo de 2006 de la Sala de
lo Contencioso-­Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictada en el recurso
contencioso-­administrativo núm. 1227/2005, y en
ejecución de la misma se modifica de libre designación a concurso de méritos el sistema de provisión de
los puestos afectados por dicha sentencia.
Azkenik, Er­tzain­tzako lanpostuen zerrenda honetan egin diren aldaketa ugariak kontuan hartuz, jendaurrean jarri da egindako aldaketa guztien emaitza
den Er­tzain­tzako lanpostuen zerrenda osoa.
Por último, habida cuenta de los numerosos cambios que se han operado en esta relación de puestos
de trabajo de la Er­tzain­tza, se hace pública la relación íntegra de los puestos de trabajo de la Er­tzain­tza
resultante de todas las modificaciones realizadas.
Hori dela bide, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta Er­tzain­tzako Kontseiluak txostena eman
ondoren, eta Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen 103.2 artikuluan jasotako Mahaian negoziatu ondoren,
En su virtud, habiendo emitido informe la Viceconsejería de Política Lingüística y el Consejo de la
Er­tzain­tza, y previa negociación en la Mesa prevista
en el artículo 103.2 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco,
XEDATU DUT:
DISPONGO:
1. artikulua.– Ezabapenak.
Artículo 1.– Supresiones.
I. eranskinean agertzen diren lanpostuak edo, hala
badagokio, hornidurak ezabatzea.
2. artikulua.– Sorkuntzak.
Se suprimen los puestos de trabajo o, en su caso,
las dotaciones que se relacionan en el anexo I.
Artículo 2.– Creaciones.
II. eranskinean agertzen diren lanpostuak edo, hala
badagokio, hornidurak sortzea.
3. artikulua.– Aldaketak.
Se crean los puestos de trabajo y, en su caso, las
dotaciones que se relacionan en el anexo II.
Artículo 3.– Modificaciones.
III. eranskinean dauden Er­tzain­tzako lanpostuen
zerrendari aplikatu beharreko aldaketak onestea.
Se aprueban las modificaciones a la relación de
puestos de trabajo de la Er­tzain­tza que se contienen
en el anexo III.
4. artikulua.– Hizkuntza-­eskakizunaren derrigortasun­data berriro esleitzea.
Artículo 4.– Reasignación de fecha de preceptividad del perfil lingüístico.
Hizkuntza-­eskakizunaren derrigortasun-­data berriro esleituko zaie IV. eranskinean zerrendatutako hor-
Se reasigna fecha de preceptividad del perfil lingüístico a las dotaciones que se relacionan en el
2010/2050 • (2/183)
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
nidurei, data hori esleituta zuten horniduren amortizazioa dela-­eta.
anexo IV, motivadas por la amortización de dotaciones que tenían asignada tal fecha.
5. artikulua.– Er­tzain­tzako lanpostuen zerrenda
osoa.
Artículo 5.– Relación íntegra de puestos de trabajo de la Er­tzain­tza.
1.– Oraingora arte egindako aldaketa guztien
emaitza den Er­tzain­tzako lanpostuen zerrenda osoa V.
eranskinean dago.
1.– En anexo V se contiene la relación íntegra de
los puestos de trabajo de la Er­tzain­tza resultante de
todas las modificaciones realizadas hasta la actual.
2.– Agente lehenaren kategorietako lanpostuak
(OB «ofizialorde bihurtzea» eta AB «agente bihurtzea»
oharraz adierazitakoak) ofizialorde eta agentearen kategorian sartuko dira, hurrenez hurren, automatikoki,
beren titularrek horiek utzi bezain laster, Euskal Herriko poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen 70. artikuluan ezarritako edozein arrazoirengatik.
2.– Los puestos reservados a las categorías de
Agente 1.º que se relacionan con la observación TS
«a transformar en Suboficial» o TA «a transformar en
Agente», pasarán a reservarse automáticamente a la
categoría de Suboficial y Agente respectivamente, tan
pronto como sus titulares cesen en los mismos por
cualquier causa de las establecidas en el artículo 70
de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País
Vasco.
3.– IB «ikerketarako agente bihurtzea» oharraz
adierazitako agentearen kategoriako lanpostuak ikerketarako agentearen kategorian sartuko dira, automatikoki, beren titularrek horiek utzi bezain laster,
Euskal Herriko poliziari buruzko uztailaren 17ko
4/1992 Legearen 70. artikuluan ezarritako edozein
arrazoirengatik.
3.– Los puestos reservados a la categoría de Agente que se relacionan con la observación TI «a transformar en Agente de Investigación» pasarán a reservarse automáticamente a la categoría de Agente de
investigación, tan pronto como sus titulares cesen en
los mismos por cualquier causa de las establecidas en
el artículo 70 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de
Policía del País Vasco.
AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL
Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País
Vasco.
Vitoria-­Gasteiz, 2010eko martxoaren 22a.
En Vitoria-­Gasteiz, a 22 de marzo de 2010.
Herrizaingoko sailburua,
El Consejero de Interior,
RODOLFO ARES TABOADA.
RODOLFO ARES TABOADA.
2010/2050 • (3/183)
404
40420
40421
40422
40423
301
30105
303
30301
30302
30303
30304
30305
30314
30315
102
10201
10203
201
20101
40002
40001
400
25002
Herri. Segurtasuna Alorraren Burutza
Trafiko Arduraduna
Komisarioa
Erakundeen Segurtasun
Komisarioa
Arduraduna
Ekintzetarako Baliabideen Alorraren Burutza
Ekintzetarako Baliabideen
Superintendentea
Alorburua
Ekintzetarako Baliabideen
Intendentea
Alorraren Buruordea
Babesa eta Esku-Hartzerako Unitatea
Unitateburua
Intendentea
Unitatearen Buruordea
Komisarioa
Escolta Zentroburua
Komisariond.
Esku.Hartze Zentroburua
Komisariond.
Krimen Gaietarako Poliziaren Alorraren Burutza
Barne Segurtasuna
Ofiziala
Informazio eta Azterketa Unitatea
Unitateburua
Intendentea
Unitatearen Buruordea
Komisarioa
Arloburua
Komisariond.
Arloburua
Komisariond.
Arloburua
Komisariond.
E Zerbitzuko Agentea
Agente L.
E Zerbitzuko Agentea
Agentea
Polizia Administraziorako Unitatea
Unitateburua
Komisarioa
Arloburua
Ikuskapen E.
Idazkaritza Teknikoa
Unitateburua
Komisarioa
200
20010
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
6
19
1
2
1
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
1
1
2
1
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi/Iurreta
Berrozi/Iurreta
Erandio
Erandio
Udalerria
Ertz.
kop.
2010/2050 • (4/183)
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
ML
ML
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
Horn.
sist.
4
8
Auk. 2.
jar.
LANPOSTUEN EZABAKETAK
I. ERANSKINA
OIKI I
OIKI I
Espez.
Eskak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Dot.
zk.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
2
2
5
2
4
4
4
4
9
9
4
2
2
3
2
2
1
4
4
B.O.Z.
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (5/183)
Segurtasunerako Unitatea
Segurtasun
Agentea
Krimen Gaietarako Poliziaren Alorraren Burutza
Barne Segurtasuna
Oinarrizko E.
405
40505
301
30107
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Unit.
Lanpostua
Kod.
502
50201
503
50307
504
50401
50407
505
50501
50503
506
50601
50108
Ikuzkapen Orokorra Alorraren Burutza
Alorburua
Superint.
Zerbitzuko Agentea
Agente L.
OE Ekintz. Plan. eta
Oinarrizko E.
Euskarriak
Izapidegintza Unitatea
Úntateburua
Komisarioa
Arabako Ikuskapen eta Ikerketa Lurralde Burutza
Ofiziala
Ofiziala
Bizkaiko Ikuskapen eta Ikerketa Lurralde Burutza
Lurraldeburua
Komisarioa
Ofiziala
Ofiziala
Gipuzkoako Ikuskapen eta Ikerketa Lurralde Burutza
Lurraldeburua
Komisariond.
OE Ikuskapen Orokorra
Oinarrizko E.
Ikuskapen eta Ikerketa Uniatea
Unitateburua
Intendentea
501
50101
50106
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
1
1
1
2
1
Erandio
Erandio
Oiartzun
Oiartzun
Erandio
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
82
9
Berrozi
Erandio
Udalerria
Ertz.
kop.
IA
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
DOTAZIOEN EZABAKETAK
1
1
2
1
1
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Udalerria
Ertz.
kop.
Espez..
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI I
Espez.
1
1
Eskak.
1
1
1
1
1
1
1
1
Betekizunak
Man. data
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
3
54
Dot.
zk.
Dot.
zk.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
4
10
B.O.Z.
2
4
9
4
7
7
2
9
1
9
B.O.Z.
EO
Ard.
erre.
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (6/183)
«C» Zerbitzuko Agentea
30309
Bizkaiko Trafiko L.U.
Trafikoa
Trafikoa
Gipuzkoako Trafiko L.U.
Trafikoa
Vitoria-Gasteizko Ertzainetxea
Her. Segurtasuna
Babesa eta Esku-hartzerako Unitatea
Esku-hartze
«C» Zerbitzuko Agentea
30316
213
21305
21306
214
21405
220
22016
404
40425
«C» Zerbitzuko Agentea
30310
Informazio eta Azterketa Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
303
30308
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Erandio
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Berrozi
Agente L.
Agente L.
Ofizialond
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Oiartzun
Erandio
Udalerria
Agente L.
Agentea
Oinarrizko E.
Ofizialond
Ofizialond
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
4
72
20
26
123
188
5
6
20
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
IA
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Bide Seg.
Bide Seg.
Bide Seg.
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI II
Espez..
Eskak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
4
72
20
26
123
13
14
15
16
17
18
19
20
3
4
5
6
3
4
5
190
191
192
Dot.
zk.
8 urte
8 urte
8 urte
8 urte
Gutx.
Bai
Gehi.
Iraunk.
2
11
10
10
10
4
4
4
4
B.O.Z.
AM
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Bizkaiko Lurralde Burutza
Plangintza eta Kudeaketa
Gipuzkoako Lurralde Burutza
H.S. Idazkaritza Teknikoa
EE.BB. Alorraren Burutza
Ekintz. Plan eta Euskarriak
EE.BB.
Herr. Segurtasuna Alorraren Burutza
Herritarren Segurtasuna
Polizia Zientifikoaren Unitatea
Arloburua
Polizia Administraziorako Unitatea
Taldeburua
Zerbitzuko Agentea
204
20413
205
20504
400
200
20011
305
30503
102
10207
10208
40004
Brigada Mugikor Unitatea
Zerbitzuko Agentea
401
40106
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Oinarrizko E.
Ikuskapen E.
Ofizialond
Oinarrizko E.
Berrozi/Iurreta
Oiartzun
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Bilbao
Iurreta
Udalerria
Oinarrizko E.
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
2010/2050 • (7/183)
2
16
2
4
14
5
4
306
Ertz.
kop.
IA
ML
IA
IA
IA
ML
ML
ML
Horn.
sist.
1
1
Auk. 2.
jar.
OIKI II
OIKI II
CBM
Espez..
Eskak.
1
1
1
1
1
1
1
1
Betekizunak
1998-12-31
2002-05-31
1998-12-31
2002-05-31
2002-05-31
2001-12-31
2000-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
2
2
3
4
5
6
7
10
13
26
2
2
14
5
2
253
275
291
303
312
317
Dot.
zk.
5 urte
Gutx.
Bai
Gehi.
Iraunk.
9
6
9
9
9
9
8
B.O.Z.
EH
EO
EH
EH
EH
EH
AM
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Izapidegintza Unitatea
Izapidegilea
Ikuskapen E.
Arabako Ikuskapen eta Ikerketa Lurralde Burutza
OE Ikuskapen Orokorra
Oinarrizko E.
Bizkaiko Ikuskapen eta Ikerketa Lurralde Burutza
OE Ikuskapen Orokorra
Oinarrizko E.
504
50403
2010/2050 • (8/183)
6
5
Vitoria-Gasteiz
Erandio
4
11
4
8
4
11
Ertz.
kop.
Erandio
Erandio
Oinarrizko E.
502
50203
503
50303
Donostia
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Udalerria
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Zerbitzuko Agentea
Idazkaritza Teknikoa
Idazkaritza Teknikoa
Zerbitzuko Agentea
10217
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
10218
201
20105
Zerbitzuko Agentea
10215
Izena
Zerbitzuko Agentea
Unit.
10209
Kod.
Lanpostua
IA
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
1
Auk. 2.
jar.
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI I
Espez..
Eskak.
1
1
1
1
1
1
1
1
Betekizunak
2004-12-31
2002-05-31
1999-12-31
2005-12-31
2002-05-31
2002-05-31
2002-05-31
2005-12-31
2005-12-31
1998-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
4
5
6
1
3
4
5
3
6
11
Dot.
zk.
1
7
22
1
4
2
6
7
8
4
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
9
9
9
9
9
9
9
9
B.O.Z.
EH
EH
EH
EH
EH
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (9/183)
30701
30702
30703
30706
307
20016
20014
20015
204
20401
20402
205
20502
405
40506
408
40801
40802
40806
40807
40808
40809
40810
407
40701
40702
200
Kod.
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Herr. Segurtasuna eta Ekintzetarako Baliabide Alorraren
Burutza
Babeserako eta EEBB Burua Intendentea
Herritarren Segurtasuna
Oinarrizko E.
Herritarren Segurtasuna
Oinarrizko E.
Bizkaiko Lurralde Burutza
Lurralde Burua
Intendentea
Lurralde Buruordea
Intendentea
Gipuzkoako Lurralde Burutza
Lurralde Buruordea
Intendentea
Eraikinen Segurtasun Unitatea
Segurtasuna
Ofiziala
Babeserako Unitatea
Uniateburua
Intendentea
Unitatearen Buruordea
Komisarioa
Zentroburua
Komisariond.
Pertsonen Segurtasuna
Ikuskapen E.
Pertsonen Segurtasuna
Oinarrizko E.
Buruondokoa
Ikuskapen E.
Buruondokoa
Oinarrizko E.
Esku-hartzeko Unitatea
Unitateburua
Komisarioa
Unitatearen Buruordea
Komisariond.
Terrorismoaren Aurkako eta Informazioko Alorraren
Burutza
TAI Alorburua
Superintendentea
TAI Alorraren Buruordea
Intendentea
Alorraren Buruondokoa
Ofiziala
Alorraren Buruondokoa
Oinarrizko E.
Unit.
Lanpostua
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
Oiartzun
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi/Iurreta
Iurreta
Iurreta
Berrozi/Iurreta
Berrozi/Iurreta
Berrozi
Berrozi
1
1
1
3
1
1
Bilbao
Bilbao
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
1
1
2
Iurreta/Berrozi
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Udalerria
Ertz.
kop.
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
IA
IA
ML
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
LANPOSTUEN SORKUNTZAK
II. ERANSKINA
OIKI II
OIKI I
*
*
Eskolta Ikast.
Eskolta Ikast.
OIKI I
Espez.
Eskak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Dot.
zk.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
1
1
4
4
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5
2
1
2
1
9
9
BOZ
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EH
EH
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (10/183)
21103
21104
600
60001
60002
21102
Ikerketa Unitatea
Unitateburua
Komisarioa
Erandio
Unitatearen Buruordea
Komisariond.
Erandio
Zentroburua
Komisariond.
Erandio
Zentroburua
Komisariond.
Oiartzun
Zentroburua
Komisariond.
Vitoria-Gasteiz
Arloburua
Ofiziala
Erandio
Arloburua
Ofiziala
Oiartzun
Arloburua
Ofiziala
Vitoria-Gasteiz
Informazio Unitatea
Unitateburua
Komisarioa
Erandio
Unitatearen Buruordea
Komisariond.
Erandio
Ekintzetarako Euskarriaren eta Euskarri Teknikoaren Unitatea
Unitateburua
Komisarioa
Erandio
Unitatearen Buruordea
Komisariond.
Erandio
Arloburua
Ofiziala
Erandio
Koordinazio Unitatea
Unitateburua
Komisarioa
Erandio
Unitatearen Buruordea
Komisariond.
Erandio
Arloburua
Ofiziala
Erandio
Trafiko Alorraren Burutza
Trafiko Alorburua
Superintendente
Erandio
Trafiko Bulego Teknikoaren
Komisariond.
Erandio
Burua
Trafiko Bulego Teknikoa
Ikuskapen E.
Erandio
Trafiko Bulego Teknikoa
Oinarrizko E.
Erandio
Ikuskapen eta Administraziorako Alorraren Burutza
IA Alorburua
Superint.
Erandio
IA Alorraren Buruordea
Intendentea
Erandio
308
30801
30802
30803
30804
30805
30806
30807
30808
309
30901
30902
310
31001
31002
31003
311
31101
31102
31103
211
21101
Izena
Udalerria
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
1
1
2
1
1
2
1
IA
ML
IA
IA
1
1
1
2
IA
IA
IA
1
1
1
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
Horn.
sist.
1
1
1
1
1
1
1
1
Ertz.
kop.
Auk. 2.
jar.
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI II
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Betekizunak
Dot.
zk.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
1
1
6
9
4
1
2
4
4
2
4
4
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
BOZ
EO
EO
EH
EH
EH
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (11/183)
20003
303
30311
30313
200
Kod.
Izena
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Komisarioa
Ofiziala
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Oiartzun
Komisarioa
Ofizialond
Ofizialond
Agente L.
Agente L.
Agente L.
1
2
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
Ertz.
kop.
IA
IA
IA
IA
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
1
1
22
Erandio
Oiartzun
Erandio
Ueolerria
Ertz.
kop.
IA
ML
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
DOTAZIOEN GEHIKUNTZAK
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Udalerria
Komisarioa
Ofiziala
Ofizialond
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
Herr. Segurtasuna eta Ekintzetarako Baliabide Alorraren
Burutza
Planifikazio burua
Komisariond.
Informazio eta Azterketa Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
Oinarrizko E.
«D» Zerbitzuko Agentea
Oinarrizko E.
Unit.
Lanpostua
Diziplina Unitatea
Unitateburua
Arloburua
Taldeburura
Ofizialondokoa
Planifikazio Unitatea
Unitateburua
Taldeburura
Taldeburura
Agente L.
Agente L.
Agente L.
Administrazio Unitatea
Unitateburua
Arloburua
Zerbitzu Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Arloburua
601
60101
60103
60105
60106
602
60201
60204
60205
60211
60212
60213
603
60301
60303
604
60401
60402
60403
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
OIKI I
OIKI I
Espez.
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI II
Espez.
1
1
1
Eskak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Betekizunak
Man. data
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
1
1
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Dot.
zk.
Dot.
zk.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
4
7
4
BOZ
2
4
5
2
5
2
6
6
9
9
9
2
5
6
6
BOZ
EO
AM
EO
Ard.
erre.
EO
EO
EO
EO
EO
EH
EH
EH
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Taldeburua
Ikuskapen E.
Taldeburua
Ikuskapen E.
Taldeburua
Ikuskapen E.
Babesa eta Esku-Hartzerako Unitatea
Esku-hartze
Ofiziala
Polizia Zientifikoaren Unitatea
Sekzioaren burua
Ofizialond
Planifikazio Unitatea
Unitatearen buruordea
Komisariond.
Arloburua
Ofiziala
Agentea
Agentea
Agentea
Agentea
Administrazio Unitatea
Unitatearen Buurordea
Komisariond.
Taldeburua
Ofizialond
Agente L.
Agente L.
Agentea
Agentea
Zerbitzu Unitatea
Taldeburua
Ofizialond
Agentea
Agentea
Agentea
Agentea
30319
30320
30321
404
40424
305
30505
602
60202
60203
60214
60215
603
60302
60304
60305
60306
604
60404
60406
60408
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
3
4
2
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Berrozi
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Ueolerria
Ertz.
kop.
2010/2050 • (12/183)
ML
ML
ML
IA
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
IA
IA
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
OIKI II
OIKI I
OIKI II
OIKI II
EHI
OIKI II
OIKI II
OIKI II
Espez.
Eskak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Dot.
zk.
8 urte
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
6
9
9
4
6
9
9
4
5
9
9
6
2
4
4
4
BOZ
EH
EH
EH
EO
EH
EH
EH
EO
EO
EH
EH
EO
AM
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Izena
2010/2050 • (13/183)
Izena
Herr. Segurtasuna Alorraren Burutza
Planifikazio Burua
EE.BB. Alorraren burutza
Ekintz. Plan eta Euskarrien
Burua
200
20003
400
Izena
Unit.
Lanpostua
Kod.
40003
Erreserba
Eskala/Kategoria
Komisariond.
Komisariond.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Herr. Segurtasuna eta Ekintzetarako Baliabide Alorraren
Burutza
H.S. eta EE.BB. alorburua
Superinten.
Herritarren Segurtasun
Intendentea
burua
Unit.
A) Honakoak aldatu egin dira:
20002
20001
200
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
20002
Unit.
Herr. Segurtasuna Alorraren Burutza
H.S. Alorburua
Superinten.
Bizkaiko Lurralde
Intendentea
Burua/H.S. Alorraren
buruordea
200
20001
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Berrozi/Iurreta
Erandio
Udalerria
Erandio
Erandio
Udalerria
Erandio
Erandio
Udalerria
1
3
Ertz.
kop.
1
1
Ertz.
kop.
1
1
Ertz.
kop.
IA
IA
Horn.
sist.
IA
IA
Horn.
sist.
IA
IA
Horn.
sist.
ALDAKETAK
III. ERANSKINA
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Espez.
Espez.
1
1
Betekizunak
Betekizunak
Man. data
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
Eskak.
1
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Dot.
zk.
Dot.
zk.
Dot.
zk.
Gehi.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
4
4
BOZ
1
1
BOZ
1
1
BOZ
EO
EO
Ard.
erre.
EO
EO
Ard.
erre.
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Izena
2010/2050 • (14/183)
EE.BB. Alorraren burutza
Ekintz. Plan eta Euskarriak
EE.BB.
400
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Herr. Segurtasuna Alorraren Burutza
Herritarren Segurtasuna
200
20011
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Herr. Segurtasuna Alorraren Burutza
Herritarren Segurtasuna
200
20011
Izena
Unit.
Lanpostua
Kod.
40004
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Herr. Segurtasuna eta Ekintzetarako Baliabide Alorraren
Burutza
Planifikazio Burua
Komisariond.
Unit.
A) Honakoak aldatu egin dira:
20003
200
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Berrozi/Iurreta
Udalerria
Erandio
Udalerria
Erandio
Udalerria
Erandio
Udalerria
13
Ertz.
kop.
3
Ertz.
kop.
3
Ertz.
kop.
4
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
IA
Horn.
sist.
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Espez.
Espez.
Espez.
Betekizunak
1
Betekizunak
Man. data
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
6
9
3
Dot.
zk.
5
Dot.
zk.
5
Hizkuntza Eskak.
Man.
Dot.
Eskak.
data
zk.
1
Hizkuntza Eskak.
Dot.
Eskak. Man. data
zk.
Betekizunak
Gehi.
Gehi.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
9
BOZ
9
BOZ
9
BOZ
4
BOZ
EH
Ard.
erre.
EH
Ard.
erre.
EH
Ard.
erre.
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unit.
2010/2050 • (15/183)
20013
20012
200
Kod.
Izena
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erreserba
Eskala/Kategoria
Herritarren Segurtasuna
Oinarrizko E.
Herr. Segurtasuna eta Ekintzetarako Baliabide Alorraren
Burutza
Herritarren Segurtasuna
Oinarrizko E.
Unit.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Kod.
Lanpostua
Iurreta
Berrozi
Udalerria
Udalerria
6
4
Ertz.
kop.
Ertz.
kop.
ML
ML
Horn.
sist.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Espez.
Eskak.
1
1
Betekizunak
Man. data
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Hizkuntza Eskak.
Betekizunak
1
2
3
4
1
2
3
Dot.
zk.
Dot.
zk.
12
1
2
4
11
13
10
7
8
5
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
9
9
BOZ
BOZ
EH
EH
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unit.
Herritarren Segurtasuna
Izena
2010/2050 • (16/183)
Bizkaiko Lurralde Burutza
Lurralde Zentroburua
H.S. Idazkaritza Teknikoa
H.S. Idazkaritza Teknikoa
204
20403
20404
20409
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
20412
20413
20411
20410
Bizkaiko Lurralde Burutza
Lurralde Zentroburua
H.S. Idazkaritza Teknikoa
H.S. Idazkaritza Teknikoa
Ikerketa Idazkaritza
Teknikoa
Ikerketa Idazkaritza
Teknikoa
Plangintza eta kudeaketa
Plangintza eta kudeaketa
204
20403
20404
20409
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
20011
Kod.
Lanpostua
Komisariond.
Oinarrizko E.
Ikuskapen E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Ikuskapen E.
Komisariond.
Oinarrizko E.
Ikuskapen E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Udalerria
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Udalerria
Erandio
Udalerria
3
5
1
Ertz.
kop.
1
3
5
1
3
5
1
Ertz.
kop.
6
Ertz.
kop.
IA
ML
IA
Horn.
sist.
IA
ML
IA
IA
IA
ML
IA
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar
Auk. 2.
jar
Auk. 2.
jar.
Espez.
OIKI I
OIKI II
Espez.
Espez.
1
1
1
Betekizunak
Man. data
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
1
1
1
1
1
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Eskak.
Hizkuntza Eskak.
Betekizunak
Dot.
zk.
Dot.
zk.
Dot.
zk.
4
5
6
5
6
7
Gehi.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
4
9
6
BOZ
6
9
9
6
4
9
6
BOZ
9
BOZ
EO
EH
EH
Ard.
erre.
EH
EH
EH
EH
EO
EH
EH
Ard.
erre.
EH
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unit.
Ikerketa Idazkaritza
Teknikoa
Ikerketa Idazkaritza
Teknikoa
Plangintza eta kudeaketa
Plangintza eta kudeaketa
Izena
2010/2050 • (17/183)
Babesa eta Esku-hartzerako Unitatea
Esku-hartze
Ofiziala
Esku-hartze
Ofizialond
404
40424
40425
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Ikuskapen E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
20508
Gipuzkoako Lurralde Burutza
Ikerketa Idazkaritza
Teknikoa
205
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
20508
Gipuzkoako Lurralde Burutza
Ikerketa Idazkaritza
Teknikoa
205
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
20412
20413
20411
20410
Kod.
Lanpostua
Berrozi
Berrozi
Udalerria
Oiartzun
Udalerria
Oiartzun
Udalerria
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Udalerria
2
3
Ertz.
kop.
4
Ertz.
kop.
4
Ertz.
kop.
1
3
5
1
Ertz.
kop.
ML
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
IA
Horn.
sist.
IA
ML
ML
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar
Auk. 2.
jar
Auk. 2.
jar.
E.H.I.
E.H.I.
Espez.
Espez.
Espez.
OIKI I
OIKI II
Espez.
1
1
Betekizunak
Man. data
Betekizunak
Man. data
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Eskak.
1
1
1
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Dot.
zk.
Dot.
zk.
Dot.
zk.
Dot.
zk.
Gehi.
Gehi.
Gehi.
8 urte
8 urte
Gutx.
Bai
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
2
2
BOZ
9
BOZ
9
BOZ
6
9
9
6
BOZ
AM
AM
Ard. erre.
EH
Oha.
Oha.
Oha.
Oha.
Ard. erre.
EH
Ard.
erre.
EH
EH
EH
EH
Ard.
erre.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unit.
Izena
2010/2050 • (18/183)
Esku-hartzerako Unitatea
Esku-hartze
Esku-hartze
Esku-hartze
Babesarako Unitatea
Eskolta
Eskolta
Eskolta
407
40703
40704
40705
408
40803
40804
40805
Miñoien Sekzioa
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
215
21505
21506
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Unit.
Kod.
Lanpostua
Izena
Esku-hartze
Eskolta
Eskolta
Eskolta
B) Eta honela geratu dira:
40426
40427
40428
40429
Kod.
Lanpostua
Agente L.
Agentea
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Ofiziala
Ofizialond
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Udalerria
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Udalerria
Ofiziala
Ofizialond
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Ofiziala
Ofizialond
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
13
85
Ertz.
kop.
4
12
160
2
3
27
Ertz.
kop.
27
4
12
160
Ertz.
kop.
ML
ML
Horn.
sist.
ML
ML
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Eskolta I.
Eskolta I.
Eskolta I.
E.H.I.
E.H.I.
E.H.I.
Espez.
E.H.I.
Eskolta I.
Eskolta I.
Eskolta I.
Espez.
1
1
Eskak.
1
1
1
Betekizunak
Man. data
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
1
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
1
1
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Dot.
zk.
Dot.
zk.
Dot.
zk.
Gutx.
Gehi.
Bai
Bai
Bai
Bai
Gehi.
Iraunk.
5 urte
5 urte
5 urte
8 urte
8 urte
8 urte
Gutx.
Bai
Bai
Bai
Gehi.
Iraunk.
8 urte
5 urte
5 urte
5 urte
Gutx.
Iraunk.
11
11
BOZ
3
3
3
2
2
2
BOZ
2
3
3
3
BOZ
Ard. erre.
AM
AM
AM
AM
AM
AM
Ard. erre.
AM
AM
AM
AM
Ard. erre.
3T
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (19/183)
Balmasedako Ertzainetxea
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
221
22106
22109
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Balmasedako Ertzainetxea
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
221
22106
22109
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Miñoien Sekzioa
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
215
21505
21506
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Agentea
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agentea
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agente L.
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Balmaseda
Balmaseda
Udalerria
Balmaseda
Balmaseda
Udalerria
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
59
13
Ertz.
kop.
60
12
Ertz.
kop.
10
88
Ertz.
kop.
ML
ML
Horn.
sist.
ML
ML
Horn.
sist.
ML
ML
Horn.
sist.
5
Auk.
2. jar.
5
Auk.
2. jar.
Auk.
2. jar.
OIKI I
Espez.
OIKI I
Espez.
Espez.
Eskak.
1
1
Betekizunak
Man. data
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Dot.
zk.
Dot.
zk.
Dot.
zk.
Gehi.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
11
9
BOZ
11
9
BOZ
11
11
BOZ
Oha.
Ard.
erre.
4T
Oha.
5T
Ard. erre. Oha.
Ard. erre.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Izena
Izena
2010/2050 • (20/183)
Informazio eta Azterketa Unitatea
Taldeburua
303
30319
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
30704
30705
307
302
30209
30102
Ikuskapen E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Unit.
Krimen Gaietarako Poliziaren Alorraren Burutza
Krimen Gaietarako
Intendentea
Poliziaren Alorraren
buruordea
Zerbitzu Zentralen Unitatea
Bitartekaria
Ofiziala
Terrorismoaren Aurkako eta Informazioko Alorraren
Burutza
Alorraren Buruondokoa
Ofizialond
Alorraren Buruondokoa
Oinarrizko E.
301
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
30104
30106
30107
30102
Unit.
Krimen Gaietarako Poliziaren Alorraren Burutza
Krimen Gaietarako
Poliziaren Alorraren
Intendentea
buruordea
Bitartekaria
Ofiziala
Barne Segurtasuna
Ofizialond
Barne Segurtasuna
Oinarrizko E.
301
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Erandio
Udalerria
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Udalerria
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Udalerria
12
Ertz.
kop.
1
8
3
1
Ertz.
kop.
3
1
8
1
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
IA
IA
IA
IA
Horn.
sist.
IA
IA
IA
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI II
Espez.
Espez.
Espez.
1
Betekizunak
Betekizunak
Man. data
1999-12-31
Man. data
3
5
Dot.
zk.
Dot.
zk.
Dot.
zk.
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
1
1
Eskak.
1
1
1
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
4
BOZ
4
4
4
1
BOZ
4
4
4
2
BOZ
EO
Ard.
erre.
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unit.
2010/2050 • (21/183)
31004
310
Erandio
Erandio
Ekintzetarako Euskarriaren eta Euskarri Teknikoaren
Unitatea
Taldeburua
Ikuskapen E.
Informazio Unitatea
Taldeburua
309
30903
Ikuskapen E.
Udalerria
Udalerria
Erandio
Ikerketa Unitatea
Taldeburua
308
30809
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ikuskapen E.
Unit.
Izena
Izena
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Kod.
Lanpostua
2
3
3
Ertz.
kop.
Ertz.
kop.
IA
IA
IA
Horn.
sist.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI II
OIKI II
OIKI II
Espez.
Espez.
Eskak.
1
1
Betekizunak
1999-12-31
1999-12-31
1999-12-31
1999-12-31
1999-12-31
Man. data
1999-12-31
1999-12-31
1999-12-31
1999-12-31
1999-12-31
1999-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
1
2
1
2
3
1
2
3
Dot.
zk.
Dot.
zk.
9
1
2
8
6
7
4
10
11
12
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
4
4
4
BOZ
BOZ
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (22/183)
Ikerketa Unitatea
Taldeburua
Informazio Unitatea
Taldeburua
308
30810
309
30904
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Informazio eta Azterketa Unitatea
Taldeburua
303
30320
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Koordinazio Unitatea
Taldeburua
311
31104
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Ikuskapen E.
Ikuskapen E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ikuskapen E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ikuskapen E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oiartzun
Oiartzun
Udalerria
Oiartzun
Udalerria
Erandio
Udalerria
1
3
Ertz.
kop.
4
Ertz.
kop.
4
Ertz.
kop.
IA
IA
Horn.
sist.
IA
Horn.
sist.
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI II
OIKI II
Espez.
OIKI II
Espez.
OIKI II
Espez.
Eskak.
1
1
Betekizunak
Man. data
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
1
1
2
3
Dot.
zk.
1
2
3
4
Dot.
zk.
1
2
3
4
Dot.
zk.
Gehi.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
4
4
BOZ
4
BOZ
4
BOZ
EO
EO
Ard.
erre.
EO
Ard.
erre.
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (23/183)
Informazio Unitatea
Taldeburua
309
30905
Informazio eta Azterketa Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
303
30308
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Ikerketa Unitatea
Taldeburua
308
30811
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Informazio eta Azterketa Unitatea
Taldeburua
303
30321
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ikuskapen E.
Ikuskapen E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ikuskapen E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erandio
Udalerria
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
12
Ertz.
kop.
1
3
Ertz.
kop.
4
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
IA
IA
Horn.
sist.
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI II
Espez.
OIKI II
OIKI II
Espez.
1
1
1
2
3
Man. data
1
2
3
5
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
1
Eskak.
Eskak.
OIKI II
Espez.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Gehi.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
2
3
4
1
Dot.
zk.
Iraunk.
4
BOZ
4
4
BOZ
4
BOZ
EO
Ard.
erre.
EO
EO
Ard.
erre.
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unit.
2010/2050 • (24/183)
31005
310
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ekintzetarako Euskarriaren eta Euskarri Teknikoaren
Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
Ofizialond
Unit.
Informazio Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
309
30906
Izena
Izena
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Kod.
Lanpostua
Erandio
Erandio
Udalerria
Udalerria
4
8
Ertz.
kop.
Ertz.
kop.
IA
IA
Horn.
sist.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI II
OIKI II
Espez.
Espez.
1
1
Eskak.
Man. data
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
Dot.
zk.
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
zk.
6
7
8
9
4
10
11
12
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
4
4
BOZ
BOZ
EO
EO
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Informazio eta Azterketa Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
303
30309
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erandio
Udalerria
185
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
Espez.
1
Eskak.
2010/2050 • (25/183)
2007-12-31
1999-12-31
2004-12-31
1999-12-31
2007-12-31
1998-12-31
2007-12-31
2004-12-31
1998-12-31
2004-12-31
1998-12-31
2007-12-31
2004-12-31
Man. data
141
22
52
49
167
163
165
27
47
129
75
166
79
170
58
48
50
171
70
102
172
56
169
76
140
161
168
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
4
BOZ
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Kod.
Unit.
Lanpostua
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Udalerria
Ertz.
kop.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Eskak.
2010/2050 • (26/183)
1999-12-31
2007-12-31
2007-12-31
1998-12-31
1999-12-31
2004-12-31
1998-12-31
1999-12-31
1999-12-31
2007-12-31
1998-12-31
Man. data
Dot.
zk.
34
43
45
65
66
69
71
73
77
80
81
84
86
88
98
119
189
6
162
41
158
38
46
40
59
104
4
9
137
68
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
BOZ
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Kod.
Unit.
Lanpostua
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Udalerria
Ertz.
kop.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Eskak.
2010/2050 • (27/183)
1999-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1999-12-31
1999-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
Man. data
Dot.
zk.
14
164
15
29
134
135
91
127
37
2
63
7
19
28
10
138
20
31
126
42
55
83
8
32
106
23
5
78
131
125
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
BOZ
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Kod.
Unit.
Lanpostua
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Udalerria
Ertz.
kop.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Eskak.
2010/2050 • (28/183)
1998-12-31
2007-12-31
2004-12-31
2007-12-31
2004-12-31
2004-12-31
1998-12-31
2007-12-31
1998-12-31
2007-12-31
1998-12-31
2004-12-31
1999-12-31
2007-12-31
2004-12-31
2007-12-31
1998-12-31
1999-12-31
Man. data
Dot.
zk.
11
26
25
74
13
152
103
39
36
117
101
153
1
61
147
21
148
17
133
67
107
18
118
35
146
128
142
33
120
54
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
BOZ
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Kod.
Unit.
Lanpostua
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Udalerria
Ertz.
kop.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Eskak.
2010/2050 • (29/183)
2004-12-31
2007-12-31
2004-12-31
1999-12-31
2004-12-31
2004-12-31
1999-12-31
1998-12-31
2007-12-31
1999-12-31
2007-12-31
2004-12-31
2004-12-31
1999-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2007-12-31
2004-12-31
2004-12-31
Man. data
Dot.
zk.
151
108
139
72
16
44
92
109
124
93
110
96
111
154
12
3
112
94
113
114
160
30
57
149
155
82
60
144
115
121
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
BOZ
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Kod.
Unit.
Lanpostua
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Udalerria
Ertz.
kop.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Eskak.
1998-12-31
1999-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
Man. data
Dot.
zk.
150
122
123
130
132
136
145
156
157
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
90
51
24
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
BOZ
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (30/183)
Unit.
Unit.
Ikerketa Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
308
30812
Izena
Izena
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Kod.
Lanpostua
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erandio
Udalerria
Udalerria
44
Ertz.
kop.
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
Espez.
Espez.
1
Eskak.
2010/2050 • (31/183)
2004-12-31
1998-12-31
2004-12-31
1998-12-31
2007-12-31
2004-12-31
Man. data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dot.
zk.
Betekizunak
2004-12-31
1998-12-31
2007-12-31
2004-12-31
1999-12-31
2007-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
zk.
105
85
143
64
53
62
116
89
159
87
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
4
BOZ
BOZ
EO
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Kod.
Unit.
Lanpostua
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Udalerria
Ertz.
kop.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Eskak.
2010/2050 • (32/183)
1999-12-31
2004-12-31
1998-12-31
1999-12-31
1999-12-31
2007-12-31
1998-12-31
2007-12-31
1999-12-31
2004-12-31
1999-12-31
2007-12-31
1998-12-31
2007-12-31
Man. data
Dot.
zk.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
BOZ
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Informazio Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
309
30909
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erandio
Udalerria
47
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
Espez.
1
Eskak.
2010/2050 • (33/183)
1999-12-31
1999-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2007-12-31
1999-12-31
2007-12-31
2007-12-31
1998-12-31
Man. data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
4
BOZ
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (34/183)
31006
310
Kod.
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ekintzetarako Euskarriaren eta Euskarri Teknikoaren
Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
Oinarrizko E.
Unit.
Lanpostua
Erandio
Udalerria
82
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
Espez.
1
Eskak.
2004-12-31
1999-12-31
2007-12-31
2004-12-31
2007-12-31
1999-12-31
2004-12-31
2004-12-31
1998-12-31
1999-12-31
2004-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
Man. data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dot.
zk.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
4
BOZ
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Kod.
Unit.
Lanpostua
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Udalerria
Ertz.
kop.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Eskak.
2010/2050 • (35/183)
2004-12-31
1999-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2007-12-31
1998-12-31
2007-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2007-12-31
2004-12-31
2004-12-31
1998-12-31
2007-12-31
1998-12-31
2007-12-31
1998-12-31
Man. data
Dot.
zk.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
BOZ
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Kod.
Unit.
Lanpostua
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Udalerria
Ertz.
kop.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Eskak.
2010/2050 • (36/183)
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2007-12-31
2004-12-31
2004-12-31
1999-12-31
2004-12-31
2004-12-31
1999-12-31
1998-12-31
2007-12-31
1999-12-31
2007-12-31
2004-12-31
Man. data
Dot.
zk.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
BOZ
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
311
31105
Kod.
Izena
Koordinazio Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
Unit.
Lanpostua
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erandio
Udalerria
12
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
Espez.
1
Eskak.
2010/2050 • (37/183)
2004-12-31
1998-12-31
2007-12-31
2004-12-31
1999-12-31
2007-12-31
1999-12-31
1998-12-31
Man. data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dot.
zk.
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
4
BOZ
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (38/183)
Informazio eta Azterketa Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
303
30311
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Informazio Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
309
30907
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Eta honela geratu dira:
Informazio eta Azterketa Unitatea
«C» Zerbitzuko Agnetea
303
30310
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oiartzun
Udalerria
Oiartzun
Udalerria
Oiartzun
Udalerria
55
Ertz.
kop.
2
Ertz.
kop.
2
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
IA
Horn.
sist.
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
Espez.
OIKI II
Espez.
OIKI II
Espez.
1
1
2
Dot.
zk.
1998-12-31
2004-12-31
1999-12-31
1998-12-31
2004-12-31
1998-12-31
Man. data
21
16
33
3
23
24
36
6
Dot.
zk.
Betekizunak
1999-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
2
Betekizunak
1999-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
4
BOZ
4
BOZ
4
BOZ
EO
Ard.
erre.
EO
Ard.
erre.
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Kod.
Unit.
Lanpostua
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Udalerria
Ertz.
kop.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Eskak.
2010/2050 • (39/183)
2007-12-31
2007-12-31
2004-12-31
2007-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
1998-12-31
1998-12-31
2007-12-31
1998-12-31
2007-12-31
2004-12-31
Man. data
Dot.
zk.
22
35
31
11
20
14
37
9
26
30
29
13
28
10
4
15
25
32
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
51
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
BOZ
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unit.
2010/2050 • (40/183)
Unit.
Ikerketa Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
308
30813
Izena
Izena
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Kod.
Lanpostua
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oiartzun
Udalerria
Udalerria
42
Ertz.
kop.
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
Espez.
Espez.
1
Eskak.
2004-12-31
1999-12-31
1998-12-31
2004-12-31
1998-12-31
Man. data
1
2
3
4
5
6
7
Dot.
zk.
Betekizunak
2004-12-31
2007-12-31
2004-12-31
1998-12-31
2007-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
zk.
52
53
54
55
7
12
8
19
1
18
2
5
27
17
34
56
57
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
4
BOZ
BOZ
EO
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Kod.
Unit.
Lanpostua
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Udalerria
Ertz.
kop.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Eskak.
2010/2050 • (41/183)
2007-12-31
2007-12-31
2004-12-31
2007-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
1998-12-31
1998-12-31
2007-12-31
1998-12-31
2007-12-31
1998-12-31
2004-12-31
Man. data
Dot.
zk.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
BOZ
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (42/183)
Koordinazio Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
Informazio eta Azterketa Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
303
30312
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
311
31106
Informazio Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
309
30910
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
Oiartzun
Oiartzun
Udalerria
32
Ertz.
kop.
2
11
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
IA
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
Espez.
OIKI I
OIKI I
Espez.
1
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dot.
zk.
38
39
40
41
42
2004-12-31
1998-12-31
Man. data
22
6
18
24
Dot.
zk.
Betekizunak
2004-12-31
2007-12-31
2004-12-31
1998-12-31
2007-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
Eskak.
Hizkuntza Eskak.
Betekizunak
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
4
BOZ
4
4
BOZ
EO
Ard.
erre.
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Kod.
Unit.
Lanpostua
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Udalerria
Ertz.
kop.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Eskak.
2010/2050 • (43/183)
2007-12-31
1999-12-31
2007-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
1998-12-31
Man. data
Dot.
zk.
11
14
8
10
20
25
9
4
13
12
17
19
23
26
27
31
32
28
5
2
29
1
7
3
30
21
33
34
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
BOZ
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
309
30911
Informazio Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
308
30814
Izena
Unit.
Ikerketa Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
9
21
Ertz.
kop.
IA
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
OIKI I
Espez.
1
1
2010/2050 • (44/183)
2007-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
1998-12-31
1998-12-31
Eskak. Man. data
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Dot.
Gutx.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Iraunk.
4
4
BOZ
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Informazio eta Azterketa Unitatea
«D» Zerbitzuko Agentea
303
30313
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Koordinazio Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
311
31107
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erandio
Udalerria
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
41
Ertz.
kop.
2
Ertz.
kop.
ML
Horn.
sist.
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
Espez.
OIKI I
Espez.
1
1
2
2010/2050 • (45/183)
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1999-12-31
1998-12-31
Man. data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Gehi.
Iraunk.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Dot.
Eskak. Man. data
Gutx.
zk.
5
1999-12-31
6
7
8
2007-12-31
9
Hizkuntza Eskak.
Betekizunak
7
BOZ
4
BOZ
AM
Ard.
erre.
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Kod.
Unit.
Lanpostua
Izena
Erreserba
Eskala/Kategoria
Udalerria
Ertz.
kop.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Eskak.
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
Man. data
Dot.
zk.
17
19
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
BOZ
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (46/183)
2010/2050 • (47/183)
31007
310
309
30912
Erandio
Ekintzetarako Euskarriaren eta Euskarri Teknikoaren
Unitatea
«D» Zerbitzuko Agentea
Oinarrizko E.
Erandio
Udalerria
Erandio
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Informazio Unitatea
«D» Zerbitzuko Agentea
Ikerketa Unitatea
«D» Zerbitzuko Agentea
308
30815
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
20
7
10
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
OIKI I
OIKI I
Espez.
1
1
1
Eskak.
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1999-12-31
1998-12-31
Man. data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
7
7
7
BOZ
AM
AM
AM
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (48/183)
Izena
Koordinazio Unitatea
«D» Zerbitzuko Agentea
Unit.
Informazio eta Azterketa Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
303
30316
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
311
31108
Kod.
Lanpostua
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
Erandio
Udalerria
2
Ertz.
kop.
4
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI II
Espez.
OIKI I
Espez.
1
1
2
3
4
Man. data
1
2
Dot.
zk.
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Eskak.
Dot.
zk.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
4
BOZ
7
BOZ
EO
Ard.
erre.
AM
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (49/183)
Ekintzak
40313
Ekintzak
Ekintzak
40305
40313
Lehergailuak Indargabetzeko Unitatea
403
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Ekintzak
40305
Lehergailuak Indargabetzeko Unitatea
403
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Informazio Unitatea
«C» Zerbitzuko Agentea
309
30908
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
Iurreta
Iurreta
Udalerria
Iurreta
Iurreta
Udalerria
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
4
45
Ertz.
kop.
2
47
Ertz.
kop.
2
Ertz.
kop.
ML
ML
Horn.
sist.
ML
ML
Horn.
sist.
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Indg.
Ikast.
Indg.+N
EBK
Ikast.
Espez.
Indg.
Ikast.
Indg.+N
EBK
Ikast.
Espez.
OIKI II
Espez.
1
1
Dot.
zk.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
1
2
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
8 urte
8 Urte
Gutx.
Bai
Bai
Gehi.
Bai
Bai
Gehi.
Iraunk.
8 urte
8 Urte
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
2
2
BOZ
2
2
BOZ
4
BOZ
AM
AM
Ard.
erre.
AM
AM
Ard.
erre.
EO
Ard.
erre.
45 T
Oha.
47 T
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (50/183)
Basauriko Ertzainetxea
Herr. Segurtasuna
222
22207
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Basauriko Ertzainetxea
Herr. Segurtasuna
222
22207
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Beasaingo Ertzainetxea
Herr. Segurtasuna
234
23405
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Beasaingo Ertzainetxea
Herr. Segurtasuna
234
23405
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agente L.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agente L.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Basauri
Udalerria
Basauri
Udalerria
Beasain
Udalerria
Beasain
Udalerria
137
Ertz.
kop.
137
Ertz.
kop.
11
Ertz.
kop.
11
Ertz.
kop.
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
6
Auk. 2.
jar.
5
Auk. 2.
jar.
2
Auk. 2.
jar.
1
Auk. 2.
jar.
Espez.
Espez.
Espez.
Espez.
1
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gehi.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
11
BOZ
11
BOZ
11
BOZ
11
BOZ
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (51/183)
Bizkaiko Trafikoko L.U.
Trafiko
213
21306
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Bizkaiko Trafikoko L.U.
Trafiko
213
21306
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Erandioko Ertzainetxea
Herr. Segurtasuna
225
22504
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Erandioko Ertzainetxea
Herr. Segurtasuna
225
22504
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erandio
Udalerria
Erandio
Udalerria
Erandio
Udalerria
Erandio
Udalerria
122
Ertz.
kop.
122
Ertz.
kop.
5
Ertz.
kop.
5
Ertz.
kop.
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
3
Auk. 2.
jar.
2
Auk. 2.
jar.
1
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Bide Seg.
Espez.
Bide Seg.
Espez.
Espez.
Espez.
1
Betekizunak
Dot.
Man. data
zk.
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gehi.
Gehi.
8 urte
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
8 Urte
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
10
BOZ
10
BOZ
11
BOZ
11
BOZ
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (52/183)
10227
10228
10229
10226
10225
10224
10223
Polizia Administraziorako Unitatea
LAZLZ Operadorea Araba
LAZLZ Operadorea Araba
LAZLZ Operadorea
Bizkaia
LAZLZ Operadorea
Bizkaia
LAZLZ Operadorea
Gipuzkoa
LAZLZ Operadorea
Gipuzkoa
Bulego Teknikoa LAZLZ
Bulego Teknikoa LAZLZ
Bulego Teknikoa LAZLZ
102
10221
10222
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Brigada Mugidor Unitatea
Zerbitzuko Agentea
401
40106
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Brigada Mugikor Unitatea
Zerbitzuko Agentea
401
40106
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Agentea
Oinarrizko E.
Agentea
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Vitoria-Gasteiz
Bilbao
Donostia
Donostia
Donostia
Bilbao
Bilbao
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
Iurreta
Udalerria
Iurreta
Udalerria
1
1
1
13
7
17
7
7
4
Ertz.
kop.
300
Ertz.
kop.
300
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
1
1
1
Auk. 2.
jar.
1
Auk. 2.
jar.
1
Auk. 2.
jar.
Espez.
BMI
Espez.
BMI
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
119
173
Dot.
zk.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
1999-12-31
1999-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
119
173
Betekizunak
1998-12-31
1998-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Bai
Gehi.
Iraunk.
5 urte
Gutx.
Bai
Gehi.
Iraunk.
5 Urte
Gutx.
Iraunk.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
BOZ
8
BOZ
8
BOZ
Ard.
erre.
AM
Ard.
erre.
AM
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (53/183)
Operadorea
Bulego Teknikoa
Bizkaiko Lurraldeko AKZ
Operadorea
Operadorea
Operadorea
Zentroburua
Gipuzkoako Lurraldeko AKZ
Operadorea
Operadorea
Operadorea
Bulego Teknikoa
Zentroburua
20604
20605
207
20701
20702
20703
20704
208
20801
20802
20803
20804
20805
Arabazo Lurraldeko AKZ
Zentroburua
Operadorea
Operadorea
Operadorea
Bulego Teknikoa
Unit.
Kod.
206
20601
20602
20603
20604
20605
Lanpostua
Izena
Operadorea
Operadorea
20602
20603
B) Eta honela geratu dira:
Arabako Lurraldeko AKZ
Zentroburua
206
20601
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Erandio
Oiartzun
Agentea
Oinarrizko E.
Agente L.
Ofiziala
Ofiziala
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ofiziala
Agentea
Oinarrizko E.
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Ofiziala
Agente L.
Erandio
Erandio
Ofiziala
Agentea
Erandio
Ofiziala
Agente L.
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
Agentea
Oinarrizko E.
Ofiziala
Agente L.
Ofiziala
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ertz.
kop.
10
1
5
22
1
5
1
29
3
5
1
43
5
30
5
10
1
41
5
5
5
22
1
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
1
Auk. 2.
jar.
1
1
1
Auk. 2.
jar.
Espez.
Espez.
1
1
1
1
1
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
10
7
10
6
7
BOZ
6
10
7
10
7
6
10
10
7
10
7
7
10
6
BOZ
EH
EO
Ard.
erre.
EO
EH
EO
EH
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (54/183)
Operadorea
Zentroburua
LAZLZ Operadorea
Bizkaia
LAZLZ Operadorea
Bizkaia
Oficina Técnica LAZLZ
Gipuzkoako Lurraldeko AKZ
Operadorea
Operadorea
Operadorea
Bulego Teknikoa
Zentroburua
LAZLZ Operadorea
Gipuzkoa
LAZLZ Operadorea
Gipuzkoa
Oficina Técnica LAZLZ
Operadorea
Eraikinen Segurtasun Unitatea
Unitateburua
Unitatearen Buruordea
405
40501
40502
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
20808
20807
20806
20707
208
20801
20802
20803
20804
20805
20706
20705
20703
20704
20702
LAZLZ Operadorea Araba
LAZLZ Operadorea Araba
Bulego Teknikoa LAZLZ
Bizkaiko Lurraldeko AKZ
Operadorea
20606
20607
20608
207
20701
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Erandio
Komisarioa
Komisariond.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Agentea
Berrozi
Berrozi
Udalerria
Donostia
Donostia
Donostia
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Ofiziala
Agente L.
Agentea
Oinarrizko E.
Ofiziala
Oinarrizko E.
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Erandio
Erandio
Oinarrizko E.
Agentea
Oinarrizko E.
Agentea
Ofiziala
Erandio
Ofiziala
Agente L.
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
Oinarrizko E.
Agentea
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
1
1
1
Ertz.
kop.
13
7
1
43
5
5
29
3
1
17
7
30
1
5
7
4
1
41
5
Ertz.
kop.
IA
IA
Horn.
sist.
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
1
1
1
1
1
Auk. 2.
jar.
Espez.
Espez.
1
1
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Gutx.
Iraunk.
4
5
BOZ
10
10
10
7
10
10
7
6
10
10
10
10
6
10
7
10
10
10
BOZ
EO
EO
Ard.
erre.
EH
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (55/183)
20316
20317
20311
20312
20315
20310
20309
20308
Arabako Lurralde Burutza
Lurralde Burua
Lurralde Zentroburua
H.S. Idazkaritza Teknikoa
Ikeketa Idazkaritza
Teknikoa
H.S. Idazkaritza Teknikoa
Ikeketa Idazkaritza
Teknikoa
Planifikazio eta kudeaketa
Planifikazio eta kudeaketa
Musika Banda (Zuzendaria)
Musika Banda
(Zuzendariordea)
Musika Banda (Musikaria)
203
20301
20303
20304
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Eraikinen Segurtasun Unitatea
Unitateburua
Unitatearen Buruordea
405
40501
40502
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Fakul. eta Tek.
Fakul. eta Tek.
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Fakul. eta Tek.
Ikuskapen E.
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Intendentea
Komisariond.
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Komisarioa
Komisariond.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
Erandio
Erandio
Udalerria
40
1
1
3
1
1
1
2
58
1
3
4
Ertz.
kop.
1
1
Ertz.
kop.
ML
ML
IA
ML
ML
IA
IA
ML
IA
IA
ML
Horn.
sist.
IA
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Dei/A.
Dei/A.
Dei/A.
OIKI I
OIKI I
Espez.
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
12
12
6
9
12
6
6
9
1
4
9
BOZ
4
5
BOZ
EH
EH
EH
EH
EH
EO
EO
EH
Ard.
erre.
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Zerbitzu Unitatea
Musika Banda (Zuzendaria) Fakul. eta Tek.
Musika Banda
Fakul. eta Tek.
(Zuzendariordea)
Musika Banda (Musikaria) Fakul. eta Tek.
604
60409
2010/2050 • (56/183)
Polizia Administraziorako Unitatea
Taldeburua
102
10207
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
60411
60410
20311
20312
20310
20309
20308
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Ikuskapen E.
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Intendentea
Komisariond.
Oinarrizko E.
Arabako Lurralde Burutza
Lurralde Burua
Lurralde Zentroburua
H.S. Idazkaritza Teknikoa
Ikeketa Idazkaritza
Teknikoa
H.S. Idazkaritza Teknikoa
Ikeketa Idazkaritza
Teknikoa
Planifikazio eta kudeaketa
Planifikazio eta kudeaketa
203
20301
20303
20304
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Erandio
Udalerria
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
1
Ertz.
kop.
1
3
1
1
2
16
1
3
4
1
1
40
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
ML
ML
ML
IA
ML
IA
IA
ML
IA
IA
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI II
Espez.
Dei/A.
Dei/A.
Dei/A.
OIKI I
OIKI I
Espez.
Betekizunak
Man. data
1
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hizkuntza Eskak.
Man.
Eskak.
Dot. zk.
data
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
12
12
12
9
BOZ
6
9
6
6
9
1
4
9
BOZ
EH
Ard.
erre.
EH
EH
EH
EH
EH
EO
EO
EH
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Zerbitzu Unitatea
Taldeburua
604
60404
Izena
2010/2050 • (57/183)
Unit.
Zerbitzu Unitatea
Agentea
Kod.
604
60408
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Izena
Polizia Administraziorako Unitatea
Zerbitzuko Agentea
102
10208
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erandio
Udalerria
Erandio
Udalerria
Erandio
Udalerria
7
Ertz.
kop.
7
Ertz.
kop.
4
Ertz.
kop.
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
1
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Espez.
OIKI II
Espez.
Eskak.
1
8
9
11
15
12
14
Dot.
zk.
1998-12-31
Man. data
1
2
3
4
5
Dot.
zk.
Betekizunak
1998-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
9
BOZ
9
BOZ
6
BOZ
EH
Ard.
erre.
EH
Ard.
erre.
EH
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (58/183)
Agentea
Zerbitzu Unitatea
Agente L.
604
60405
60406
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Izena
Polizia Administraziorako Unitatea
Zerbitzuko Agentea
102
10209
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
603
60306
Izena
Unit.
Administrazio Unitatea
Agentea
Kod.
Lanpostua
Agentea
Agente L.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erandio
Erandio
Udalerria
Erandio
Udalerria
Erandio
Udalerria
14
5
Ertz.
kop.
8
Ertz.
kop.
11
Ertz.
kop.
ML
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
1
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
OIKI I
Espez.
OIKI I
Espez.
Espez.
Eskak.
3
4
2
5
6
8
9
10
Dot.
zk.
1999-12-31
Man. data
1
2
1
2
Dot.
zk.
Betekizunak
1998-12-31
1998-12-31
1999-12-31
2000-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
2
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
9
9
BOZ
9
BOZ
9
BOZ
EH
EH
Ard.
erre.
EH
Ard.
erre.
EH
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unit.
Izena
2010/2050 • (59/183)
Unit.
Planifikazioa Unitatea
Agentea
Kod.
602
60214
Lanpostua
Izena
Prentsa Zerbitzua
10218
B) Eta honela geratu dira:
Prentsaren Koordintzailea
Prentsa Zerbitzua
10216
10217
Polizia Administrazio Unitatea
Prentsa Zerbitzua
102
10215
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Kod.
Lanpostua
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erreserba
Eskala/Kategoria
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
Donostia
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
Udalerria
3
Ertz.
kop.
3
1
4
2
Ertz.
kop.
Ertz.
kop.
ML
Horn.
sist.
ML
IA
ML
ML
Horn.
sist.
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Espez.
Espez.
Betekizunak
Eskak.
2
3
1
1
3
4
5
1
2
3
1999-12-31
Man. data
1
2
Dot.
zk.
Betekizunak
1998-12-31
1998-12-31
1999-12-31
1998-12-31
1998-12-31
1999-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gehi.
Iraunk.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Dot.
Gutx.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
Man. data
zk.
2000-12-31
3
4
1998-12-31
5
1998-12-31
6
Hizkuntza Eskak.
9
BOZ
9
7
9
9
BOZ
BOZ
EH
Ard.
erre.
EH
EH
EH
EH
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Agentea
60216
Izena
Idazkaritza Teknikoa
Unitatearen Buruordea
Arloburua
Idazkaritza Teknikaria
201
20102
20103
20105
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Agentea
Unit.
60215
Kod.
Lanpostua
2010/2050 • (60/183)
Oinarrizko E.
Komisariond.
Ikuskapen E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agentea
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erandio
Erandio
Erandio
Udalerria
Oiartzun
Erandio
Udalerria
9
1
2
Ertz.
kop.
3
7
Ertz.
kop.
ML
IA
IA
Horn.
sist.
ML
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Espez.
Eskak.
2001-12-31
2007-12-31
1999-12-31
1999-12-31
2004-12-31
Man. data
1
1
2
10
1
2
3
4
5
7
8
9
Dot.
zk.
Betekizunak
1998-12-31
1998-12-31
1999-12-31
1998-12-31
1999-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
zk.
1
2
3
4
5
1
2
3
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
9
4
6
BOZ
9
9
BOZ
EH
EO
EO
Ard.
erre.
EH
EH
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (61/183)
Agente L.
Agentea
Ikuskapen Orokorra Alorraren Burutza
Zentroburua
Komisariond.
Zerbitzuko Agentea
Agentea
501
50105
50107
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agente L.
Agentea
Komisariond.
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
60305
60306
Administrazio Unitatea
Unitatearen Buruodea
Taldeburua
603
60302
60304
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Erandio
Erandio
Udalerria
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Udalerria
1
6
Ertz.
kop.
4
11
2
4
Ertz.
kop.
IA
ML
Horn.
sist.
ML
ML
IA
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
Espez.
Espez.
Eskak.
1
1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
Man. data
1
6
Dot.
zk.
Betekizunak
2001-12-31
2007-12-31
1999-12-31
1999-12-31
2004-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
5
9
BOZ
9
9
4
6
BOZ
EO
Ard.
erre.
EH
EH
EO
EH
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (62/183)
Planifikazio Unitatea
Agentea
Zerbitzu Unitatea
Agentea
602
60209
604
60406
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Erandio
Erandio
Agentea
Udalerria
Erandio
Udalerria
Erandio
Erandio
Udalerria
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ikuskapen Orokorra Alorraren Burutza
Zerbitzuko Agentea
Agentea
501
50107
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Komisariond.
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Diziplina Unitatea
Unitatearen Buruordea
Agentea
601
60102
60111
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
14
4
Ertz.
kop.
5
Ertz.
kop.
2
10
Ertz.
kop.
ML
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
IA
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
OIKI I
Espez.
OIKI I
Espez.
OIKI I
Espez.
Eskak.
1
2
3
4
5
Dot.
zk.
2001-03-15
Man. data
7
8
9
10
1
Dot.
zk.
Betekizunak
2001-03-15
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
9
9
BOZ
9
BOZ
4
9
BOZ
EH
Ard.
erre.
Ard.
erre.
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (63/183)
Izapidegintza Unitatea
Izapidegilea
502
50204
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Diziplina Unitatea
Unitatearen Buruordea
Ofiziala
Planifikazio Unitatea
Arloburua
601
60102
60104
602
60203
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Izapidegintza Unitatea
Úntatearen buruordea
Izapidegilea
502
50202
50203
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Oinarrizko E.
Erandio
Udalerria
Erandio
Ofiziala
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erandio
Erandio
Udalerria
Erandio
Erandio
Udalerria
Komisariond.
Ofiziala
Erreserba
Eskala/Kategoria
Komisariond.
Ikuskapen E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
4
Ertz.
kop.
3
2
2
Ertz.
kop.
1
3
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
IA
IA
IA
Horn.
sist.
IA
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
Espez.
OIKI II
OIKI II
Espez.
OIKI II
Espez.
Eskak.
1
2
2
1
Dot.
zk.
2001-03-15
2002-05-31
Man. data
1
2
4
3
Dot.
zk.
Betekizunak
2001-03-15
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
2
4
Betekizunak
2001-03-15
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
9
BOZ
5
4
5
BOZ
5
9
BOZ
Ard.
erre.
EO
EO
EO
Ard.
erre.
EO
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
60108
Izena
2010/2050 • (64/183)
50306
50305
Ikerketa Zerbitzuko
Agentea
Agentea
Arabako Ikuskapen eta Ikerketa Lurralde Burutza
Lurralde Burua
Komisariond.
OE Ikuskapen Orokorra
Oinarrizko E.
Ikerketa Zerbitzuko
Agente L.
Agentea
503
50301
50303
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agente L.
Agente L.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Planifikazio Unitatea
Agente L.
601
602
60207
Diziplina Unitatea
Agente L.
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Udalerria
Erandio
Erandio
Udalerria
2
5
1
1
Ertz.
kop.
3
11
Ertz.
kop.
ML
ML
IA
IA
Horn.
sist.
ML
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
OIKI I
OIKI I
Espez.
OIKI I
OIKI I
Espez.
2
3
2002-05-31
Eskak.
5
2
1
4
2004-12-31
2004-12-31
1
2
2001-03-15
2001-03-15
2007-12-31
3
1
2
2004-12-31
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
1
1
2001-03-15
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
9
9
9
4
9
BOZ
9
9
BOZ
EO
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Oha.
3TA
4TS
1TA
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (65/183)
Diziplina Unitatea
Agentea
601
60110
Bizkaiko Ikuskapen eta Ikerketa Lurralde Burutza
OE Ikuskapen Orokorra
Oinarrizko E.
504
50403
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agentea
Agente L.
Erandio
Udalerria
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Agente L.
Agente L.
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Udalerria
Agentea
Komisariond.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Planifikazio Unitatea
Agente L.
Agente L.
602
60206
60108
Planifikazio Unitatea
Unitatearen buruordea
Zerbitzu Unitatea
Agentea
Diziplina Unitatea
Agente L.
602
60202
604
60407
601
60107
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
3
Ertz.
kop.
2
2
11
2
1
2
Ertz.
kop.
IA
Horn.
sist.
ML
ML
ML
ML
ML
IA
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
Espez.
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
Espez.
Eskak.
1
2
1
2
4
1
2
1
1
Man. data
1
2
3
Dot.
zk.
Betekizunak
2001-03-15
2001-03-15
2007-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2004-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Gehi.
Iraunk.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Dot.
Gutx.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
9
BOZ
9
9
9
9
9
4
BOZ
Ard.
erre.
EH
EO
Ard.
erre.
Oha.
4TS
1TA
1TA
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Diziplina Unitatea
Agentea
601
60111
Izena
50405
Bizkaiko Ikuskapen eta Ikerketa Lurralde Burutza
Ikerketa Zerbitzuko
Agente L.
Agentea
504
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Erandio
Udalerria
Erandio
Udalerria
11
Ertz.
kop.
10
Ertz.
kop.
ML
Horn.
sist.
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
Espez.
OIKI I
Espez.
Eskak.
2
3
4
2010/2050 • (66/183)
2
3
5
6
8
11
7
9
4
10
2001-03-15
2001-03-15
2007-12-31
2001-03-15
2007-12-31
2004-12-31
2007-12-31
2007-12-31
2004-12-31
1
2001-03-15
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
9
BOZ
9
BOZ
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Zerbitzu Unitatea
Agente L.
604
60405
2010/2050 • (67/183)
50406
Bizkaiko Ikuskapen eta Ikerketa Lurralde Burutza
Ikerketa Zerbitzuko
Agentea
Agentea
504
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agente L.
Agente L.
Agente L.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Planifikazio Unitatea
Agente L.
Agente L.
Izena
602
60207
Diziplina Unitatea
601
Unit.
60108
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Erandio
Udalerria
Erandio
Erandio
Erandio
Udalerria
7
Ertz.
kop.
5
3
11
Ertz.
kop.
ML
Horn.
sist.
ML
ML
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
Espez.
OIKI I
OIKI I
OIKI I
Espez.
Eskak.
3
4
2001-03-15
2007-12-31
2004-12-31
Man. data
6
8
9
1
5
7
2
Dot.
zk.
Betekizunak
2007-12-31
2004-12-31
2004-12-31
2007-12-31
2
3
6
7
8
9
10
11
2001-03-15
2001-03-15
2007-12-31
2001-03-15
2007-12-31
5
2001-03-15
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Gehi.
Iraunk.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Dot.
Gutx.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
9
BOZ
9
9
9
BOZ
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Oha.
3TA
4TS
1TA
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Planifikazio Unitatea
Agentea
602
60209
2010/2050 • (68/183)
50505
Gipuzkoako Ikuskapen eta Ikerketa Lurralde Burutza
Ofiziala
Ofiziala
Ikerketa Zerbitzuko
Agente L.
Agentea
505
50507
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agentea
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Diziplina Unitatea
Agentea
601
60111
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Oiartzun
Oiartzun
Udalerria
Erandio
Erandio
Udalerria
7
1
Ertz.
kop.
4
10
Ertz.
kop.
ML
IA
Horn.
sist.
ML
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
OIKI II
Espez.
OIKI I
OIKI I
Espez.
Eskak.
1
4
5
7
2
6
3
2001-12-31
2003-12-31
2001-03-15
2003-12-31
2001-03-15
1
2001-03-15
Man. data
2
3
4
5
6
7
8
Dot.
zk.
Betekizunak
2001-03-15
2007-12-31
2004-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
9
7
BOZ
9
9
BOZ
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Zerbitzu Unitatea
Agente L.
604
60405
2010/2050 • (69/183)
50506
Gipuzkoako Ikuskapen eta Ikerketa Lurralde Burutza
Ikerketa Zerbitzuko
Agentea
Agentea
505
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agente L.
Agente L.
Ofiziala
Agente L.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
Planifikazio Unitatea
Agente L.
Diziplina Unitatea
Ofiziala
Agente L.
601
60104
60109
Izena
602
60208
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Oiartzun
Udalerria
Erandio
Oiartzun
Erandio
Oiartzun
Udalerria
7
Ertz.
kop.
5
2
2
4
Ertz.
kop.
ML
Horn.
sist.
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
Auk. 2.
jar.
Auk. 2.
jar.
OIKI I
Espez.
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI I
Espez.
Eskak.
5
1
2
2
1
2
3
4
2001-03-15
2001-03-15
2003-12-31
Man. data
5
1
2
3
6
7
4
Dot.
zk.
Betekizunak
2001-03-15
2001-03-15
2003-12-31
2001-12-31
2003-12-31
2001-03-15
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
9
BOZ
9
9
5
9
BOZ
Ard.
erre.
EH
EO
Ard.
erre.
Oha.
1TA
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Planifikazio Unitatea
Agentea
Izena
2010/2050 • (70/183)
305
30506
30507
Kod.
Izena
Polizia Zientifikoaren Unitatea
Teknikaria
Teknikaria
Unit.
Lanpostua
Izena
Polizia Zientifikoaren Unitatea
Teknikaria
Teknikaria
Unit.
B) Eta honela geratu dira:
305
30506
30507
Kod.
Lanpostua
A) Honakoak aldatu egin dira:
602
60210
Agentea
Diziplina Unitatea
Agentea
601
60111
60112
Unit.
Kod.
Lanpostua
B) Eta honela geratu dira:
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agentea
Agentea
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erandio
Erandio
Udalerria
Erandio
Erandio
Udalerria
Oiartzun
Oiartzun
Erandio
Udalerria
1
1
Ertz.
kop.
1
1
Ertz.
kop.
2
3
10
Ertz.
kop.
ML
ML
Horn.
sist.
ML
ML
Horn.
sist.
ML
ML
ML
Horn.
sist.
Auk.
2. jar.
Auk.
2. jar.
Auk. 2.
jar.
Espez.
Espez.
OIKI I
OIKI I
OIKI I
Espez.
1
1
Dot.
zk.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
1
1
Eskak.
1
2
9
10
1
2
3
Betekizunak
2001-03-15
2001-03-15
2003-12-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Eskak.
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gehi.
Gehi.
5 Urte
5 urte
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
5 Urte
5 urte
Gutx.
Iraunk.
Gutx.
Iraunk.
7
7
BOZ
2
2
BOZ
9
9
9
BOZ
AM
AM
Ard.
erre.
AM
AM
Ard.
erre.
Ard.
erre.
Oha.
Oha.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (71/183)
31004
31005
236
23607
Ofizialond
Ikuskapen E.
Ikuskapen E.
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Agentea
Agente L.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Ekintzetarako Euskarriaren eta Euskarri Teknikoaren
Unitatea
Taldeburua
Ikuskapen E.
«C» Zerbitzuko Agentea
Ofizialond
Donostiako Ertzainetxea
Herr. Segurtasuna
Agentea
«C» Zerbitzuko Agentea
30906
310
Taldeburua
Ikerketa Unitatea
Taldeburua
Taldeburua
«C» Zerbitzuko Agentea
Informazio Unitatea
30905
308
30809
30810
30813
309
30504
Polizia Zientifikoaren Unitatea
Kriminalista Gaietarako
Teknikari Aditua
Zerbitzuko Agentea
30205
305
Zerbitzu Zentralen Unitatea
Zerbitzuko Agentea
302
30204
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
2
4
313
Donostia
8
1
3
3
42
73
44
15
Erandio
Erandio
VitoriaGasteiz
Erandio
Erandio
Oiartzun
Oiartzun
Erandio
Erandio
Erandio
Udalerria
Ertz.
kop.
ML
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
ML
ML
ML
Horn.
sist.
8
2
Auk.
2. jar.
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
Espez..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
253
1
1
1
2
1
1
2
7
64
10
2
7
15
5
10
24
32
34
Dot.
zk.
Betekizunak
EZABAKETAK DIRELA ETA BERRIRO ESLEITU BEHARREKO DERRIGORTASUN DATAK
IV. ERANSKINA
5 URTE
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
11
4
4
4
4
4
4
4
7
9
9
BOZ
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
AM
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (72/183)
Agentea
Planifikazio Unitatea
Agente L.
Agentea
Agentea
Administrazio Unitatea
Agentea
Zerbitzu Unitatea
Taldeburua
Agente L.
60111
602
60207
60214
60216
603
60306
604
60404
60405
Agentea
Agente L.
60108
60406
Bilboko Ertzainetxea
Herr. Segurtasuna
Diziplina Unitatea
223
22307
601
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Agentea
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Agentea
Ofizialond
Agente L.
Erandio
Erandio
Oiartzun
Erandio
Erandio
Bilbao
Udalerria
Agente L.
Agentea
Agentea
Agentea
Agente L.
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
14
4
5
11
3
3
7
10
11
440
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
Auk.
2. jar.
OIKI I
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
Espez..
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
1
1
2
1
7
8
9
1
3
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
1
6
1
3
1
2
3
360
Dot.
zk.
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
2008-10-31
Man. data
Hizkuntza Eskak.
Betekizunak
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
9
6
9
9
9
9
9
9
9
11
BOZ
EH
EH
EH
EH
EH
EH
Ard.
erre.
3TA
4TS
1TA
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Ofizialond
Agente L.
Agente L.
Agente L.
Agentea
Agentea
60106
60107
60108
60109
60110
60111
2010/2050 • (73/183)
Arloburua
Taldeburua
Taldeburua
Agente L.
Agente L.
Agente L.
Agentea
Agentea
Agente L.
60203
60204
60205
60206
60207
60208
60209
60210
60211
Agentea
Planifikazio Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Ofiziala
Taldeburua
60104
60105
60112
602
60201
60202
Arloburua
60103
Agentea
Agentea
Agente L.
Agente L.
Agente L.
Agente L.
Ofizialond
Ofizialond
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
OIartzun
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Oiartzun
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Agentea
Agentea
Agentea
Agente L.
Agente L.
Agente L.
Ofizialond
Ofiziala
Ofizialond
Erandio
Erandio
Erandio
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Erandio
IA Alorraren Buruordea
Diziplina Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
60002
601
60101
60102
Erandio
Udalerria
Intendente
Ikuskapen eta Administraziorako Alorraren Burutza
IA Alorburua
Superintendentea
600
60001
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
4
2
1
3
2
2
2
1
3
3
38
1
2
10
2
4
11
2
1
2
1
2
2
41
1
2
3
1
Ertz.
kop.
V. ERANSKINA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
ML
IA
IA
IA
IA
IA
Horn.
sist.
Auk 2.
Jar.
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI II
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
9
9
9
9
9
9
6
6
5
2
4
9
9
9
9
9
9
6
5
6
5
2
4
1
1
BOZ
EH
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
3TA
1TA
4TS
1TA
1TA
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (74/183)
20004
Herritarren Segurtasuna
Ikuskapen E.
Erandio
Erandio
Erandio
Iurreta /Berrozi
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Oiartzun
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Udalerria
Agentea
Agente L.
Agente L.
Agentea
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
Agentea
Agentea
Agentea
Agentea
Agentea
Agentea
Musika Banda (Zuzendaria)
Fakul. eta Teknik.
Musika Banda (Zuzendariordea)
Fakul. eta Teknik.
Musika Banda (Musikaria)
Fakul. eta Teknik.
Herr. Segurtasuna eta Ekintzetarako Baliabide Alorraren Burutza
H.S. eta EE.BB. Alorburua
Superintendentea
Herritarren Segurtasun Burua
Intendentea
Babeserako eta EEBB Burua
Intendentea
Planifikazio burua
Komisariond.
Unitatearen buruordea
Arloburua
Taldeburua
Agente L.
60402
60403
60404
60405
60406
60407
60408
60409
60410
60411
200
20001
20002
20016
20003
Unitatearen buruordea
Arloburua
Taldeburua
Agente L.
Agentea
Zerbitzu Unitatea
Unitateburua
60302
60303
60304
60305
60306
604
60401
Agente L.
Agente L.
Agentea
Agentea
Izena
Agentea
Administrazio Unitatea
Unitateburua
Unit.
60216
603
60301
60212
60213
60214
60215
Kod.
Lanpostua
1
14
1
7
1
1
40
27
1
1
1
4
2
2
4
5
2
4
4
4
11
26
1
3
26
1
1
1
3
7
Ertz.
kop.
IA
IA
IA
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
IA
IA
IA
ML
ML
ML
IA
ML
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
Auk 2.
Jar.
Dei. A
Dei. A
Dei. A
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI I
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
6
1
1
1
4
9
9
9
12
12
12
4
5
6
9
2
4
5
6
9
9
2
9
9
9
9
9
BOZ
EH
EO
EO
EO
EO
EH
EH
EH
EO
EO
EH
EH
EO
EO
EO
EH
EH
EH
EO
EH
EH
EH
EH
EH
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (75/183)
LAZLZ Operadorea Bizkaia
LAZLZ Bulego Teknikoa
Gipuzkoako Lurraldeko AKZ
Operadorea
20706
20707
208
20801
Operadorea
Zentroburua
LAZLZ Operadorea Bizkaia
20802
Operadorea
20704
20705
20608
207
20701
20703
LAZLZ Bulego Teknikoa
Bizkaiko Lurraldeko AKZ
Operadorea
20606
20607
Operadorea
LAZLZ Operadorea Araba
LAZLZ Operadorea Araba
20605
20702
Operadorae
Bulego teknikoa
20604
Bulego teknikoa
Bulego teknikoa
Arabako Lurraldeko AKZ
Zentroburua
Operadorea
Operadorea
20203
20204
206
20601
20602
20603
Herritarren Segurtasuna
20015
AKZ Nagusia
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herritarren Segurtasuna
Herritarren Segurtasuna
Herritarren Segurtasuna
202
20201
20202
Herritarren Segurtasuna
Izena
20012
20013
20014
Unit.
20011
Kod.
Lanpostua
Oiartzun
Oiartzun
Ofiziala
Agente L.
Bilbao
Bilbao
Erandio
Bilbao
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Agentea
Oinarrizko E.
Ofiziala
Oinarrizko E.
Agentea
Agente L.
Ofiziala
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Agentea
Oinarrizko E.
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Ofiziala
Ofiziala
Agente L.
Agentea
Erandio
Erandio
Oinarrizko E.
Erandio
Erandio
Erandio
Berrozi
Iurreta
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Udalerria
Ofiziala
Komisarioa
Komisariond.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
5
17
1
64
5
1
7
30
5
1
66
5
7
4
1
10
14
1
34
1
5
5
17
1
1
2
4
6
1
6
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
1
1
1
1
Auk 2.
Jar.
OIKI I
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
10
7
10
10
6
10
10
10
7
10
10
10
7
10
6
7
10
7
7
4
5
9
9
9
9
9
BOZ
EO
EH
EO
EH
EH
EO
EO
EH
EH
EH
EH
EH
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
LAZLZ Operadorea Gipuzkoa
LAZLZ Bulego Teknikoa
20807
20808
2010/2050 • (76/183)
Lurralde Zentro burua
H.S. Idazkaritza Teknikoa
H.S. Idazkaritza Teknikoa
Ikerketa Idazkaritza Teknikoa
Ikerketa Idazkaritza Teknikoa
Planifikazio eta Kudeaketa
Planifikazio eta Kudeaketa
Gipuzkoako Lurralde Burutza
Lurralde burua
20403
20404
20409
20410
20411
20412
20413
205
20501
Lurralde buruordea
Lurralde Zentro burua
H.S. Idazkaritza Teknikoa
Lurralde buruordea
20402
20502
20503
20504
Planifikazio eta Kudeaketa
Bizkaiko Lurralde Burutza
Lurralde burua
Ikerketa Idazkaritza Teknikoa
Planifikazio eta Kudeaketa
20310
20311
20312
204
20401
H.S. Idazkaritza Teknikoa
Ikerketa Idazkaritza Teknikoa
H.S. Idazkaritza Teknikoa
20304
20308
20309
Arabako Lurralde Burutza
Lurralde burua
Lurralde Zentro burua
Bulego Teknikoa
Zentroburua
LAZLZ Operadorea Gipuzkoa
203
20301
20303
Operadorea
Izena
20804
20805
20806
Unit.
20803
Kod.
Lanpostua
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Intendente
Intendente
Komisariond.
Oinarrizko E.
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Donostia
Donostia
Oiartzun
Oiartzun
Donostia
Oiartzun
Udalerria
Oinarrizko E.
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Ikuskapen E.
Ikuskapen E.
Komisariond.
Oinarrizko E.
Intendente
Intendente
Oinarrizko E.
Ikuskapen E.
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Ikuskapen E.
Intendente
Komisariond.
Oinarrizko E.
Agentea
Oinarrizko E.
Ofiziala
Oinarrizko E.
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
1
3
4
5
1
3
19
1
1
1
3
5
1
3
21
1
1
1
4
2
1
16
1
3
1
13
3
1
7
29
Ertz.
kop.
IA
IA
ML
IA
ML
IA
ML
IA
IA
IA
ML
IA
IA
ML
IA
IA
ML
ML
IA
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
1
1
Auk 2.
Jar.
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI I
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
2
4
9
1
9
6
9
6
6
4
9
2
1
9
6
6
9
9
6
1
4
10
10
7
6
10
10
BOZ
EO
EO
EH
EO
EH
EH
EH
EH
EH
EO
EH
EO
EO
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EO
EO
EH
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
21504
21505
21506
2010/2050 • (77/183)
21805
21806
21807
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Biasteriko Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Foralak
Foralak
21711
21710
218
21801
21802
21803
21804
Forlaburua
Foralen Buruordea
Foralen Sekzioa
Mikeleteen Buruordea
Mikeletak
Mikeletak
21701
21702
217
21602
21611
21610
Mikeleteen Sekzioa
Mikeleteburua
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
21503
216
21601
Unitatearen buruordea
21502
Planifikazio eta Kudeaketa
Miñoien Sekzioa
Unitateburua
H.S. Idazkaritza Teknikoa
Ikerketa Idazkaritza Teknikoa
Planifikazio eta Kudeaketa
20512
215
21501
Ikerketa Idazkaritza Teknikoa
Izena
20509
20510
20511
Unit.
20508
Kod.
Lanpostua
Ofiziala
Agente L.
Agentea
Agente L.
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Komisarioa
Komisariond.
Komisariond.
Agente L.
Agentea
Komisarioa
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Biasteri
Biasteri
Biasteri
Biasteri
Biasteri
Biasteri
Biasteri
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Komisarioa
Komisariond.
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Udalerria
Oinarrizko E.
Ikuskapen E.
Ikuskapen E.
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
11
59
5
105
1
1
5
5
1
4
1
1
7
1
1
3
6
1
5
10
88
5
1
3
110
1
1
1
1
4
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
IA
IA
IA
ML
ML
IA
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
IA
IA
IA
ML
Horn.
sist.
5
1
5
Auk 2.
Jar.
OIKI I
OIKI II
OIKI I
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
11
11
9
4
5
7
11
11
11
4
5
5
11
11
4
11
11
11
7
5
4
9
6
6
6
9
BOZ
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EH
EH
EH
EH
EH
Ard.
erre.
4TI
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Ikerketa
Ikerketa
Gasteizko Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Zentroburua
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
21909
21910
220
22011
22012
22013
22014
22015
22016
22017
22018
22019
22020
22021
Ikerketa
Ikerketa
Izena
Laudioko Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Unit.
219
21901
21902
21903
21904
21905
21906
21907
21809
21810
Kod.
Lanpostua
2010/2050 • (78/183)
Agentea
Agente L.
Ofizialond
Ofiziala
Agentea
Agente L.
Ofizialond
Ofiziala
Komisariond.
Komisarioa
Intendentea
Agentea
Ofizialond
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
Vitoria-Gasteiz /
Iruña Oka
Vitoria-Gasteiz /
Iruña Oka
Vitoria-Gasteiz /
Iruña Oka
Vitoria-Gasteiz /
Iruña Oka
Vitoria-Gasteiz /
Iruña Oka
VitoriaGasteiz/Iruña Oka
Vitoria-Gasteiz /
Iruña Oka
Vitoria-Gasteiz /
Iruña Oka
Vitoria-Gasteiz /
Iruña Oka
Vitoria-Gasteiz /
Iruña Oka
Vitoria-Gasteiz /
Iruña Oka
Laudio
Laudio
Laudio
Laudio
Laudio
Laudio
Laudio
Laudio
Laudio
Biasteri
Biasteri
Udalerria
84
15
5
5
445
71
10
7
4
2
1
17
5
649
107
1
1
5
5
11
56
6
13
5
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
IA
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
10
1
5
Auk 2.
Jar.
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI I
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI II
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
9
9
9
7
11
11
11
7
5
4
2
9
9
4
5
7
11
11
11
9
9
9
BOZ
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (79/183)
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
22305
22306
22307
22308
22309
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Bilboko Ertzainetxea
Unitateburua
22205
22206
22207
22208
22209
22210
223
22301
Unitatearen buruordea
Zentroburua
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Basauriko Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
22107
22109
22110
222
22201
22202
22204
22302
22303
22304
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
22102
22103
22104
22105
22106
Balmasedako Ertzainetxea
Unitateburua
221
22101
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Agente L.
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Intendentea
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Basauri
Basauri
Basauri
Basauri
Basauri
Basauri
Basauri
Basauri
Basauri
Balmaseda
Balmaseda
Balmaseda
Balmaseda
Balmaseda
Balmaseda
Balmaseda
Balmaseda
Balmaseda
Udalerria
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Komisarioa
Erreserba
Eskala/Kategoria
15
69
440
5
29
2
4
5
6
21
137
5
5
23
730
1
5
13
5
205
1
2
5
1
5
5
11
59
105
1
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
IA
ML
ML
ML
ML
IA
Horn.
sist.
2
9
1
1
1
6
1
2
5
Auk 2.
Jar.
OIKI II
OIKI I
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI II
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
11
11
11
9
9
4
5
7
2
11
11
11
9
9
9
4
5
7
9
9
9
5
7
11
11
11
4
BOZ
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
4TI
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (80/183)
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
22604
22605
22606
22607
22608
22609
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Galdakaoko Ertzainetxea
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
22601
22602
22603
22507
22508
22509
226
22502
22503
22504
22505
22506
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Erandioko Ertzainetxea
Unitateburua
22406
22407
22408
22409
225
22501
Ikerketa
Ikerketa
Izena
Durangoko Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Unit.
224
22401
22402
22403
22404
22405
22310
22311
Kod.
Lanpostua
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Bilbao
Bilbao
Udalerria
Agentea
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Ofiziala
Erreserba
Eskala/Kategoria
5
17
5
12
54
5
1
1
5
5
5
35
105
2
5
5
16
106
129
5
5
32
180
1
205
1
2
5
5
21
155
5
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
IA
ML
ML
ML
ML
IA
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
5
1
1
6
5
1
Auk 2.
Jar.
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI II
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
9
9
11
11
11
9
4
5
7
9
9
9
5
7
11
11
11
4
11
9
9
9
4
5
7
11
11
9
7
BOZ
EO
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
1E
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (81/183)
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
22906
22907
22908
22909
22910
Ikerketa
Muskizko Ertzainetxea
Unitateburua
22902
22904
22905
22810
229
22901
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Getxoko Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
22706
22707
22708
22709
228
22801
22802
22804
22805
22806
22807
22808
22809
Gernika-Lumoko Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
227
22701
22702
22703
22704
22705
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Muskiz
Muskiz
Muskiz
Muskiz
Muskiz
Muskiz
Muskiz
Muskiz
Muskiz
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Getxo
Agentea
Getxo
Getxo
Getxo
Getxo
Getxo
Getxo
Getxo
Getxo
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Agente L.
Gernika
Gernika
Gernika
Gernika
Gernika
Gernika
Gernika
Gernika
Gernika
Udalerria
Agentea
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Erreserba
Eskala/Kategoria
21
134
5
5
37
2
5
5
38
215
1
5
21
132
5
6
110
5
5
36
215
1
2
5
185
1
2
5
5
16
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
ML
ML
IA
ML
ML
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
Horn.
sist.
5
5
1
5
1
Auk 2.
Jar.
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI I
OIKI II
OIKI I
OIKI I
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
11
11
9
9
9
5
7
11
4
9
11
11
11
9
9
4
5
7
11
9
9
9
4
5
7
11
11
BOZ
EO
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (82/183)
Ikerketa
23310
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Azkoitiko Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
23106
23107
23108
23109
233
23301
23302
23303
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Sestaoko Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
23005
23006
23007
23009
23010
231
23101
23102
23103
23104
23105
23304
23305
23306
23307
23309
Ondarroako Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
230
23001
23002
23003
23004
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Ofizialond
Azkoitia
Azkoitia
Azkoitia
Azkoitia
Azkoitia
Azkoitia
Azkoitia
Azkoitia
Azkoitia
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Agente L.
Agentea
Sestao
Sestao
Sestao
Sestao
Sestao
Sestao
Sestao
Sestao
Sestao
Ondarroa
Ondarroa
Ondarroa
Ondarroa
Ondarroa
Ondarroa
Ondarroa
Ondarroa
Ondarroa
Udalerria
Agentea
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agente L.
Agentea
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
5
5
11
55
5
17
151
5
6
49
105
1
1
5
11
60
5
17
5
250
1
2
5
5
26
110
1
1
5
5
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
Horn.
sist.
5
6
2
5
Auk 2.
Jar.
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI II
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
9
11
11
11
9
9
4
5
7
11
9
9
9
4
5
7
11
11
11
11
9
9
9
4
5
7
11
BOZ
EO
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
1TA
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (83/183)
Zentroburua
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
23609
23610
23611
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Donostiako Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
23516
23517
23518
23519
23520
236
23601
23602
23603
23604
23605
23606
23607
23608
Ikerketa
Bergarako Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
23410
235
23510
23511
23514
23515
23404
23405
23406
23407
23409
Beasaingo Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
234
23401
23402
23403
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Agente L.
Agentea
Ofiziala
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Intendentea
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Bergara
Bergara
Bergara
Bergara
Bergara
Bergara
Bergara
Bergara
Bergara
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Beasain
Beasain
Beasain
Beasain
Beasain
Beasain
Beasain
Beasain
Beasain
Udalerria
Ofizialond
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Agente L.
Agentea
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Erreserba
Eskala/Kategoria
15
79
5
4
6
10
50
313
5
16
95
5
7
32
490
1
2
5
168
1
2
5
5
5
11
55
7
15
105
1
1
5
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
IA
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
Horn.
sist.
5
10
2
5
Auk 2.
Jar.
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI I
OIKI I
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
9
9
7
5
7
11
11
11
9
2
4
11
11
9
9
9
4
5
7
11
9
11
11
11
9
9
4
5
7
BOZ
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
2TA
2TA
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (84/183)
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
23908
23909
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Irungo Ertzainetxea
Unitateburua
23805
23806
23807
23808
23809
23810
239
23901
23902
23903
23904
23905
23906
23907
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Hernaniko Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
23707
23708
23709
238
23801
23802
23804
23703
23704
23705
23706
Eibarko Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
237
23701
23702
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Agente L.
Agentea
Irun
Irun
Irun
Irun
Irun
Irun
Irun
Irun
Irun
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Hernani
Hernani
Hernani
Hernani
Hernani
Hernani
Hernani
Hernani
Hernani
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Udalerria
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Komisarioa
Komisariond.
Erreserba
Eskala/Kategoria
6
38
2
5
6
16
101
5
5
16
122
5
5
34
180
1
5
5
29
195
1
2
5
5
5
16
100
168
1
2
Ertz.
kop.
ML
ML
IA
ML
ML
ML
ML
ML
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
Horn.
sist.
5
5
5
Auk 2.
Jar.
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI I
OIKI I
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
9
9
5
7
11
11
11
9
4
11
11
11
9
9
9
4
5
7
9
9
9
7
11
11
11
4
5
BOZ
EO
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (85/183)
Ikerketa
24210
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Zarauzko Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
24106
24107
24109
24110
242
24201
24202
24203
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Tolosako Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
24006
24007
24008
24009
24010
241
24101
24102
24103
24104
24105
24204
24205
24206
24207
24209
Errenteriako Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
240
24001
24002
24004
24005
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Ofizialond
Zarautz
Zarautz
Zarautz
Zarautz
Zarautz
Zarautz
Zarautz
Zarautz
Zarautz
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Agente L.
Agentea
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Errenteria
Errenteria
Errenteria
Errenteria
Errenteria
Errenteria
Errenteria
Errenteria
Errenteria
Udalerria
Agentea
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
5
5
11
60
5
17
55
5
17
5
110
1
1
5
16
114
5
5
32
105
1
1
5
5
11
185
1
2
5
5
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
Horn.
sist.
5
5
5
Auk 2.
Jar.
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI I
OIKI I
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
9
11
11
11
9
9
4
5
7
11
9
9
9
4
5
7
11
11
11
11
9
9
9
4
5
7
11
BOZ
EO
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (86/183)
40203
40205
405
40501
40502
40202
Operadoreak
Pilotoak
Eraikinen Segurtasunerako Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Pilotoak
243
24301
24302
24303
24304
24305
24306
24307
24309
24310
401
40101
40102
40103
40104
40105
40106
40107
40108
40109
402
40201
40206
Izena
Unit.
Zumarragako Ertzainetxea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Herr. Segurtasuna
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Brigada Mugikor Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Zentroburua
Ofizialondokoa
Zerbitzuko Agentea
Zerbitzuko Agentea
Segurtasun Agentea
Segurtasun Agentea
Ofiziala
Helikoptero Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Kod.
Lanpostua
Iurreta
Iurreta
Komisarioa
Komisariond.
Iurreta
Iurreta
Erandio
Erandio
Oinarrizko E.
Ofiziala
Komisarioa
Komisariond.
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Intendente
Komisarioa
Komisariond.
Ofizialondokoa
Agente L.
Agentea
Agente L.
Agentea
Ofiziala
Oinarrizko E.
Zumarraga
Zumarraga
Zumarraga
Zumarraga
Zumarraga
Zumarraga
Zumarraga
Zumarraga
Zumarraga
Udalerria
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Agente L.
Agentea
Ofizialond
Erreserba
Eskala/Kategoria
16
1
101
1
1
10
100
1
1
5
5
11
54
5
13
5
399
1
1
2
10
50
300
5
25
5
29
1
1
Ertz.
kop.
IA
IA
ML
ML
ML
IA
IA
IA
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
1
5
Auk 2.
Jar.
Pilotu I
Pilotu
I+IFR
BMI
BMI
BMI
BMI
OIKI I
OIKI I
OIKI II
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
5 Urte
8 urte
8 urte
5 Urte
5 urte
5 Urte
5 urte
Gutx.
BAI
BAI
BAI
BAI
Gehi.
Iraunk.
4
5
2
2
2
2
2
2
4
5
8
8
8
10
10
6
4
5
7
11
11
11
9
9
9
BOZ
EO
EO
AM
AM
AM
EO
EO
EO
EO
EO
EO
AM
AM
AM
EO
EO
Ard.
erre.
4TI
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Eskolta
Eskolta
Eskolta
Zentroburua
Pertsonen Segurtasuna
Pertsonen Segurtasuna
Buruondokoa
Buruondokoa
Esku-hartzerako Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Esku-hartze
Esku-hartze
Esku-hartze
40804
40805
40806
40807
40808
40809
40810
407
40701
40702
40703
40704
40705
Babesarako Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Ertzainor
Ertzainor
40803
408
40801
40802
40604
40603
Segurtasuna
Ertzainor Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
40506
406
40601
40602
Izena
Segurtasuna
Segurtasuna
Segurtasuna
Unit.
40503
40504
40505
Kod.
Lanpostua
2010/2050 • (87/183)
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ofizialond
Oinarrizko E.
Oinarrizko E..
Ikuskapen E.
Komisariond.
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Ofizialond
Ofiziala
Intendentea
Komisarioa
Oinarrizko E.
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi/Iurreta
Berrozi/Iurreta
Berrozi/Iurreta
Iurreta
Iurreta
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Komisarioa
Komisariond.
Ofizialond
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Udalerria
Ofiziala
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Erreserba
Eskala/Kategoria
34
1
1
2
3
27
1
1
3
1
1
160
12
4
185
1
1
46
1
1
49
1
1
2
15
81
Ertz.
kop.
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
IA
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
Auk 2.
Jar.
E.H.I.
E.H.I.
E.H.I.
*
*
Eskolta
Ikast.
Eskolta
Ikast.
Eskolta
Ikast.
Eskolta
Ikast.
Eskolta
Ikast.
Txakur
T.I.
Txakur
T.I.
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
8 urte
8 Urte
8 urte
5 Urte
5 urte
5 Urte
5 urte
5 Urte
Gutx.
BAI
BAI
BAI
BAI
BAI
Gehi.
Iraunk.
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
8
5
4
5
5
5
10
10
BOZ
EO
EO
AM
AM
AM
EO
EO
EO
EO
EO
AM
AM
AM
EO
EO
AM
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Trafiko
Trafiko
Trafiko
21204
21205
21206
2010/2050 • (88/183)
Trafiko
Ikerketa
Ikerketa
21308
21309
Trafiko
21305
Ikerketa
Trafiko
21304
21307
Trafiko
21303
21306
Unitateburua
Unitatearen buruordea
21301
21302
Ikerketa
Ikerketa
Ikerketa
Bizkaiko Trafiko L.U.
Trafiko
21203
21207
21208
21209
213
Unitatearen buruordea
21202
Trafiko Alorraren Burutza
Trafiko Alorburua
Trafiko Bulego Teknikoaren Burua
Trafiko Bulego Teknikoa
Trafiko Bulego Teknikoa
Arabako Trafiko L.U.
Unitateburua
211
21101
21102
21103
21104
212
21201
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Agentea
Agente L.
Ofizialond
Agentea
Agente L.
Ofizialond
Ofiziala
Komisarioa
Komisariond.
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Agentea
Agente L.
Ofizialond
Ofiziala
Komisariond.
Komisarioa
Superintendentea
Komisariond.
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Udalerria
40
5
5
122
25
5
5
1
2
5
5
15
210
76
16
5
5
2
4
1
1
1
1
130
1
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
IA
IA
IA
ML
Horn.
sist.
1
2
3
1
Auk 2.
Jar.
OIKI I
OIKI I
Bide
Seg.
Bide
Seg.
Bide
Seg.
Bide
Seg.
OIKI II
Bide
Seg.
Bide
Seg.
Bide
Seg.
Bide
Seg.
OIKI II
OIKI I
OIKI I
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
8 urte
8 Urte
8 urte
8 Urte
8 urte
8 Urte
8 urte
8 Urte
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
9
9
9
10
10
10
7
4
5
9
9
9
10
10
10
7
5
4
1
4
6
9
BOZ
EO
EO
EO
EO
EO
EH
EH
EH
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
30102
30101
Unitateburua
Arloburua
Segurtasun Pribatua
Ikerketa
21409
25101
25110
25102
Ikerketa
21408
Zerbitzuko Agentea
Zerbitzuko Agentea
Zerbitzuko Agentea
Zerbitzuko Agentea
Bulego Teknikoaren Burua
Bitartekaria
Segurtasun Pribatua
Ikerketa
21407
30204
30205
30206
30207
30208
30209
251
Trafiko
21406
30103
302
30201
30202
30203
Trafiko
21405
Krimen Gaietarako Poliziaren Alorraren Burutza
Krimen Gaietarako Poliziaren
Alorburua
Krimen Gaietarako Poliziaren
Alorraren Buruordea
Buruondokoa
Zerbitzu Zentralen Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Taldeburua
Trafiko
21404
301
Trafiko
21403
Gipuzkoako Trafiko L.U.
Unitateburua
Unitatearen buruordea
214
21401
21402
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
2010/2050 • (89/183)
Komisarioa
Ofizialond
Oinarrizko E.
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Komisarioa
Komisariond.
Ofizialond
Agente L.
Agentea
Agentea
Agentea
Ofiziala
Ofiziala
Erandio
Erandio
Erandio
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Udalerria
Komisariond.
Intendentea
Superintendentea
Agentea
Agente L.
Ofizialond
Agentea
Agente L.
Ofizialond
Ofiziala
Komisarioa
Komisariond.
Erreserba
Eskala/Kategoria
1
1
13
15
44
1
1
1
3
15
2
70
1
1
3
1
1
4
30
5
5
107
19
5
5
179
1
2
Ertz.
kop.
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
IA
IA
ML
IA
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
Horn.
sist.
2
8
1
Auk 2.
Jar.
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI I
OIKI I
Bide
Seg.
Bide
Seg.
Bide
Seg.
Bide
Seg.
OIKI II
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
8 urte
8 Urte
8 urte
8 Urte
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
4
7
9
9
9
9
9
6
4
4
5
7
4
1
1
9
9
9
10
10
10
7
4
5
BOZ
EO
EH
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (90/183)
Joko eta Ikuskizun Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
306
30601
30602
30505
30506
30507
30504
Ikerketa eta P.J. Taldeburua
Ikerketa eta P.J. Agentea
Ikerketa eta P.J. Agentea
Polizia Zientifikoaren Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Arloburua
Kriminalista Gaietarako Teknikari
Aditua
Sekzioaren burua
Teknikaria
Teknikaria
Ikerketa eta P.J. Agentea
Arloburua
Ikerketa eta P.J. Taldeburua
Ikerketa eta P.J. Agentea
Ikerketa eta P.J. Agentea
Arloburua
30417
30410
30411
30418
30419
30413
30414
30420
30421
305
30501
30502
30503
Aditu Taldeburua
Agente Aditua
Arloburua
Ikerketa eta P.J. Taldeburua
Ikerketa eta P.J. Agentea
30404
30406
30407
30408
30416
Komisarioa
Ofiziala
Ofizialond
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Bilbao
Bilbao
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Komisarioa
Komisariond.
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Udalerria
Ikuskapen E.
Agente L.
Agentea
Agentea
Komisariond.
Ikuskapen E.
Agente L.
Agentea
Komisariond.
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Komisariond.
Ikuskapen E.
Agente L.
Ikerketa kriminal eta Polizia Judizialeko Unitatea
Unitateburua
Intendentea
Unitatearen buruordea
Komisarioa
Aditu Arloaren Burua
Komisariond.
304
30401
30402
30403
Izena
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
Kod.
Lanpostua
35
1
1
9
1
1
73
4
6
32
87
1
1
1
40
1
4
6
32
1
5
25
1
7
8
175
1
1
1
Ertz.
kop.
IA
IA
ML
ML
ML
ML
IA
IA
IA
IA
ML
ML
ML
IA
IA
ML
ML
IA
IA
ML
IA
IA
ML
IA
IA
IA
Horn.
sist.
Auk 2.
Jar.
OIKI II
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI I
DIC
DIC
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
5 urte
5 Urte
5 Urte
8 Urte
8 urte
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
4
5
6
7
7
7
2
4
6
7
7
7
7
5
7
7
7
5
4
4
5
7
7
2
4
4
BOZ
EO
EO
EO
AM
AM
AM
EO
EO
EO
AM
AM
AM
AM
EO
AM
AM
AM
EO
EO
EO
EO
AM
AM
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Zentroburua
Arloburua
Arloburua
Arloburua
Taldeburua
Taldeburua
Taldeburua
«C» Zerbitzuko Agentea
«C» Zerbitzuko Agentea
«C» Zerbitzuko Agentea
«D» Zerbitzuko Agentea
30805
30806
30807
30808
2010/2050 • (91/183)
30809
30810
30811
30812
30813
30814
30815
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Ikuskapen E.
Ikuskapen E.
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Komisariond.
Ofiziala
Ofiziala
Ofiziala
Komisarioa
Komisariond.
Komisariond.
Komisariond.
Ikerkera Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Zentroburua
Zentroburua
Ofizialond
Agente L.
Agente L.
Agentea
Agentea
308
30801
30802
30803
30804
Taldeburua
Zerbitzuko Agentea
Zerbitzuko Agentea
Zerbitzuko Agentea
Zerbitzuko Agentea
Izena
Zerbitzuko Agentea
Agentea
Terrorismoaren Aurkako eta Informazioko Alorraren Burutza
TAI Alorburua
Superintendentea
TAI Alorraren buruordea
Intendentea
Alorraren buruondokoa
Ofiziala
Alorraren buruondokoa
Ofizialond
Alorraren buruondokoa
Oinarrizko E.
Alorraren buruondokoa
Oinarrizko E.
Unit.
Erreserba
Eskala/Kategoria
30620
307
30701
30702
30703
30704
30705
30706
30603
30604
30610
30605
30611
Kod.
Lanpostua
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Oiartzun
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Bilbao
Bilbao
Donostia
Bilbao
Donostia
Udalerria
21
10
3
3
3
44
42
1
1
1
1
134
1
1
1
1
4
15
1
1
1
1
8
3
2
5
1
17
4
Ertz.
kop.
IA
ML
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
ML
ML
ML
ML
ML
ML
Horn.
sist.
Auk 2.
Jar.
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI I
OIKI II
OIKI I
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI I
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
4
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
1
1
4
4
4
4
9
9
9
9
9
9
BOZ
EO
AM
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Ofizialond
Ofizialond
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Komisariond.
Ikuskapen E.
Ikuskapen E.
Ikuskapen E.
Ofizialond
Komisarioa
Erreserba
Eskala/Kategoria
Unitatearen buruordea
Arloburua
Taldeburua
«C» Zerbitzuko Agentea
«C» Zerbitzuko Agentea
«D» Zerbitzuko Agentea
Koordinazio Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
Arloburua
Taldeburua
«C» Zerbitzuko Agentea
«C» Zerbitzuko Agentea
«C» Zerbitzuko Agentea
«D» Zerbitzuko Agentea
31002
31003
31004
31005
31006
31007
311
31101
31102
31103
31104
31105
2010/2050 • (92/183)
31106
31107
31108
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Komisarioa
Komisariond.
Ofiziala
Ikuskapen E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Komisariond.
Ofiziala
Ikuskapen E.
Ofizialond
«D» Zerbitzuko Agentea
Oinarrizko E.
Ekintzetarako Euskarriaren eta Euskarri Teknikoaren Unitatea
Unitateburua
Komisarioa
«C» Zerbitzuko Agentea
«C» Zerbitzuko Agentea
«C» Zerbitzuko Agentea
«C» Zerbitzuko Agentea
«C» Zerbitzuko Agentea
30907
30908
30909
30910
30911
30912
310
31001
Unitatearen buruordea
Taldeburua
Taldeburua
Taldeburua
«C» Zerbitzuko Agentea
Informazio Unitatea
Unitateburua
309
30901
Izena
30902
30903
30904
30905
30906
Unit.
Kod.
Lanpostua
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Udalerria
2
2
4
82
20
28
1
1
2
4
12
1
2
2
4
7
112
1
2
2
47
11
9
1
3
1
1
8
93
1
Ertz.
kop.
IA
IA
ML
IA
IA
IA
IA
IA
IA
ML
IA
IA
IA
IA
IA
ML
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
Horn.
sist.
Auk 2.
Jar.
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI I
OIKI I
OIKI I
OIKI II
OIKI II
OIKI II
OIKI II
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
Gutx.
Gehi.
Iraunk.
4
4
7
2
4
4
4
4
4
7
4
4
4
4
2
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
BOZ
EO
EO
AM
EO
EO
EO
EO
EO
EO
AM
EO
EO
EO
EO
EO
AM
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
EO
Ard.
erre.
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (93/183)
Ekintzak
Elektronikako Teknikaria
40313
40306
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Oinarrizko E.
Ofizialond
Ofizialond
Ikuskapen E.
Ofiziala
Ofiziala
E: iraungi beharrekoa
T: indg.+NEBK-ko lanpostuan aldatu beharrekoa
TS: ofizialondoko lanpostuan aldatu beharrekoa
TA: Agente lanpostuan aldatu beharrekoa
TI: Ikerketa Agente lanpostuan aldatu beharrekoa
AM: Aurkigarritasuna eta Malgutasuna
Espezialitatea *: Lagungo tituloduna
OHA.:
Erreserba
Eskala/Kategoria
Komisarioa
Komisariond.
EO: Eskuragarritasun Osoa
EH: Eskuragarritasun Handiagoa
Ekintzak
40305
Ard. Erre.:
Ekintzak
40312
Elektronikako Teknikaria
40303
Ekintzak
Ekintzak
40311
40304
Ekintzak
40310
Lehergailuak Indargabetzeko Unitatea
Unitateburua
Unitatearen buruordea
403
40301
40302
Izena
Unit.
Kod.
Lanpostua
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Udalerria
1
4
45
1
5
1
1
2
62
1
1
Ertz.
kop.
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
IA
IA
Horn.
sist.
Auk 2.
Jar.
Indg.
Ikast.
Indg.+
NEBK
Ikast.
Indg.
Ikast.
Indg.+
NEBK
Ikast.
Indg.
Ikast.
Indg.+
NEBK
Ikast.
Espez.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eskak.
Man. data
Dot.
zk.
Betekizunak
Hizkuntza Eskak.
5 urte
8 urte
8 Urte
8 urte
8 Urte
5 urte
8 Urte
8 urte
Gutx.
BAI
BAI
BAI
BAI
Gehi.
Iraunk.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
BOZ
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
EO
EO
Ard.
erre.
45T
5T
2T
Oha.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
404
40420
40421
40422
40423
301
30105
303
30301
30302
30303
30304
30305
30314
30315
102
10201
10203
201
20101
40002
40001
400
25002
División Seguridad Ciudadana
Responsable Tráfico
Comisario
Responsable Seguridad
Comisario
Instituciones
División Recursos Operativos
Jefe División Recursos
Superintendente
Operativos
Subjefe División Recursos
Intendente
Operativos
Unidad de Protección e Intervención
Jefe Unidad
Intendente
Subjefe Unidad
Comisario
Jefe Centro Escoltas
Subcomis.
Jefe Centro Intervención
Subcomis.
Jefatura de División de Policía de lo Criminal
Seguridad Interna
Oficial
Unidad de Información y Análisis
Jefe Unidad
Intendente
Subjefe Unidad
Comisario
Jefe Área
Subcomis.
Jefe Área
Subcomis.
Jefe Área
Subcomis.
Agente Servicio E
Agente 1.º
Agente Servicio E
Agente
Unidad Administración Policial
Jefe Unidad
Comisario
Jefe Área
E. Inspecc.
Secretaría Técnica
Jefe Unidad
Comisario
200
20010
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
6
19
1
2
1
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
1
1
2
1
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi/Iurreta
Berrozi/Iurreta
Erandio
Erandio
Localidad
Núm.
efec.
2010/2050 • (94/183)
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
CM
CM
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
Sist.
prov.
SUPRESIÓN DE PUESTOS
ANEXO I
4
8
2.ª
act.
CICG I
CICG I
Espec.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Fecha prec.
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
2
2
5
2
4
4
4
4
9
9
4
2
2
3
2
2
1
4
4
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (95/183)
Unidad Seguridad
Seguridad
Agente
Jefatura de División de Policía de lo Criminal
Seguridad Interna
Esc. Básica
405
40505
301
30107
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
Jefatura División Inspección General
Jefe División
Superint.
Agente Servicio
Agente 1.º
EB Planificación y S.O.
E. Básica
Unidad de Instrucción
Jefe Unidad
Comisario
Unidad de Inspección e Investigación Araba
Oficial
Oficial
Unidad de Inspección e Investigación Bizkaia
Jefe Territorial
Comisario
Oficial
Oficial
Unidad de Inspección e Investigación Gipuzkoa
Jefe Territorial
Subcomis.
EB Inspección General
E. Básica
Unidad de Inspección e Investigación
Jefe Unidad
Intendente
501
50101
50106
50108
502
50201
503
50307
504
50401
50407
505
50501
50503
506
50601
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
1
1
1
1
1
2
1
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Oiartzun
Oiartzun
Erandio
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
CM
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
82
9
Erandio
Núm.
efec.
Berrozi
Localidad
LD
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
SUPRESIÓN DE DOTACIONES
1
1
2
Erandio
Erandio
Erandio
Localidad
Núm.
efec.
Espec.
CICG I
CICG II
CICG II
CICG I
Espec.
1
1
N.º
dot.
Fecha prec.
3
54
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil
Perfil Lingüístico
Requisitos
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
10
C.E.S
2
4
9
4
7
7
2
1
9
9
C.E.S
DA
Rég.
ded.
DA
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (96/183)
Agente Servicio «C»
30309
U.T.Tráfico Bizkaia
Tráfico
Tráfico
U.T.Tráfico Gipuzkoa
Tráfico
Comisaría de Vitoria-Gasteiz
Seg. Ciudadana
Unidad Protección e Intervención
Intevención
Agente Servicio «C»
30316
213
21305
21306
214
21405
220
22016
404
40425
Agente Servicio «C»
30310
Unidad de Información y Análisis
Agente Servicio «C»
303
30308
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Erandio
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Berrozi
Agente 1.º
Agente 1.º
Suboficial
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Oiartzun
Erandio
Localidad
Agente 1.º
Agente
Escala Básica
Suboficial
Suboficial
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
4
72
20
26
123
188
5
6
20
Núm.
efec.
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
LD
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
Seg. Vial
Seg. Vial
Seg. Vial
CICG II
CICG II
CICG II
CICG II
Espec.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Fecha prec.
4
72
20
26
123
13
14
15
16
17
18
19
20
3
4
5
6
3
4
5
190
191
192
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
8 años
8 años
8 años
8 años
Mín.
Sí
Máx.
Permanencia
2
11
10
10
10
4
4
4
4
C.E.S
LF
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unidad Brigada Móvil
Agente Servicio
Jefatura Territorial Bizkaia
Planificación y Gestión
Jefatura Territorial Gipuzkoa
Secretaría Técnica S.C.
Jefatura División RR.OO.
Planificación y S.O. RR.OO.
Jefatura División Seg. Ciudadana
Seguridad Ciudadana
Unidad de Policía Científica
Jefe Área
Unidad Administración Policial
Jefe Grupo
Agente Servicio
401
40106
204
20413
205
20504
400
40004
200
20011
305
30503
102
10207
10208
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Bilbao
Oiartzun
Berrozi/Iurreta
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
E. Básica
E. Básica
E. Básica
E. Inspecc.
Suboficial
E. Básica
Iurreta
Localidad
E. Básica
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
2010/2050 • (97/183)
2
16
2
4
14
5
4
306
Núm.
efec.
LD
CM
LD
LD
LD
CM
CM
CM
Sist.
prov.
1
1
2.ª
act.
CICG II
CICG II
CBM
Espec.
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil
31-12-1998
31-05-2002
31-12-1998
31-05-2002
31-05-2002
31-12-2001
31-12-2000
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Requisitos
2
2
3
4
5
6
7
10
13
26
2
2
14
5
2
253
275
291
303
312
317
N.º
dot.
5 años
Mín.
Sí
Máx.
Permanencia
9
6
9
9
9
9
8
C.E.S
DS
DA
DS
DS
DS
DS
LF
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unidad de Instrucción
Instructor
E. Inspecc.
Unidad Inspección e Investigación Araba
EB Inspección General
E. Básica
Unidad Inspección e Investigación Bizkaia
EB Inspección General
E. Básica
504
50403
2010/2050 • (98/183)
6
5
Vitoria-Gasteiz
Erandio
4
11
4
8
4
11
Núm.
efec.
Erandio
Erandio
E. Básica
502
50203
503
50303
Donostia
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Localidad
E. Básica
E. Básica
Servicio Prensa
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Servicio Prensa
10217
E. Básica
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
10218
201
20105
Servicio Prensa
10215
Denominación
Agente Servicio
Unidad
10209
Cód.
Puesto
LD
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
Sist.
prov.
1
2.ª
act.
CICG I
CICG I
CICG II
CICG I
Espec.
Perfil
1
1
1
1
1
1
1
1
Requisitos
31-12-2004
31-05-2002
31-12-1999
31-12-2005
31-05-2002
31-05-2002
31-05-2002
31-12-2005
31-12-2005
31-12-1998
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
4
5
6
1
3
4
5
3
6
11
N.º
dot.
1
7
22
1
4
2
6
7
8
4
Mín.
Máx.
Permanencia
9
9
9
9
9
9
9
9
C.E.S
DS
DS
DS
DS
DS
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Jefatura División Seg. Ciudadana y RR.OO.
Jefe Protección y RR.OO.
Intendente
Seguridad Ciudadana
E. Básica
Seguridad Ciudadana
E. Básica
Jefatura Territorial Bizkaia
Jefe Territorial
Intendente
Subjefe Territorial
Intendente
Jefatura Territorial Gipuzkoa
Subjefe Territorial
Intendente
Unidad de Seguridad Edificios
Seguridad
Oficial
Unidad de Protección
Jefe Unidad
Intendente
Subjefe
Comisario
Jefe de Centro
Subcomis.
Seguridad Personas
E. Inspecc.
Seguridad Personas
E. Básica
Adjunto a Jefatura
E. Inspecc.
Adjunto a Jefatura
E. Básica.
Unidad de Intervención
Jefe Unidad
Comisario
Subjefe Unidad
Subcomis.
Jefatura División Antiterrorista y de Información
Jefe División
Superintendente
Subjefe División
Intendente
Adjunto Jefatura División
Oficial
Adjunto Jefatura División
E. Básica
200
20016
20014
20015
204
20401
20402
205
20502
405
40506
408
40801
40802
40806
40807
40808
40809
40810
407
40701
40702
307
30701
30702
30703
30706
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
Bilbao
Bilbao
Oiartzun
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi/Iurreta
Iurreta
Iurreta
Berrozi/Iurreta
Berrozi/Iurreta
Berrozi
Berrozi
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Núm.
efec.
Iurreta/Berrozi
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Localidad
2010/2050 • (99/183)
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
LD
LD
CM
CM
Sist.
prov.
CREACIÓN DE PUESTOS
ANEXO II
2.ª
act.
CICG II
CICG I
*
*
C. Escolta
C. Escolta
CICG I
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Perfi
N.º
Fecha prec.
l
dot.
Mín.
Máx.
Permanencia
1
1
4
4
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5
2
1
2
1
9
9
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DS
DS
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unidad de Investigación
Jefe Unidad
Comisario
Subjefe Unidad
Subcomis.
Jefe Centro
Subcomis.
Jefe Centro
Subcomis.
Jefe Centro
Subcomis.
Jefe Área
Oficial
Jefe Área
Oficial
Jefe Área
Oficial
Unidad de Información
Jefe Unidad
Comisario
Subjefe Unidad
Subcomis.
Unidad de Soporte Operativo y Técnico
Jefe Unidad
Comisario
Subjefe Unidad
Subcomis.
Jefe Área
Oficial
Unidad de Coordinación
Jefe Unidad
Comisario
Subjefe Unidad
Subcomis.
Jefe Área
Oficial
Jefatura División de Tráfico
Jefe División
Superintendente
Jefe Oficina Técnica Tráfico Subcomis.
Oficina Técnica Tráfico
E. Inspecc.
Oficina Técnica Tráfico
E. Básica
Jefatura División de Inspección y Administración
Jefe División DIA
Superint.
Subjefe División DIA
Intendente
308
30801
30802
30803
30804
30805
30806
30807
30808
309
30901
30902
310
31001
31002
31003
311
31101
31102
31103
211
21101
21102
21103
21104
600
60001
60002
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
Erandio
Erandio
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Localidad
Núm.
efec.
2010/2050 • (100/183)
LD
LD
LD
LD
LD
CM
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
CICG II
CICG II
CICG II
CICG II
CICG II
Espec.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Mín.
Máx.
Permanencia
1
1
1
4
6
9
2
4
4
2
4
4
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
C.E.S
DA
DA
DA
DS
DS
DS
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (101/183)
Erandio
Erandio
Erandio
Comisario
Subcomis.
Oficial
Unidad
Jefatura División Seg. Ciudadana y RR.OO.
Jefe Planificación
Subcomis.
Unidad de Información y Análisis
Agente Servicio «C»
E. Básica
Agente Servicio «D»
E. Básica
200
20003
303
30311
30313
Denominación
Erandio
Erandio
Comisario
Oficial
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Oiartzun
Comisario
Suboficial
Suboficial
Agente 1.º
Agente 1.º
Agente 1.º
1
2
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
Núm.
efec.
LD
LD
LD
LD
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
1
1
22
Erandio
Oiartzun
Erandio
Localidad
Núm.
efec.
LD
CM
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
INCREMENTO DE DOTACIONES
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Localidad
Comisario
Oficial
Suboficial
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
Unidad Disciplinaria
Jefe Unidad
Jefe Área
Jefe Grupo
Suboficial
Unidad de Planificación
Jefe Unidad
Jefe Grupo
Jefe Grupo
Agente 1.º
Agente 1.º
Agente 1.º
Unidad de Administración
Jefe Unidad
Jefe Área
Unidad de Servicios
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Jefe Área
601
60101
60103
60105
60106
602
60201
60204
60205
60211
60212
60213
603
60301
60303
604
60401
60402
60403
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
CICG I
CICG I
Espec.
CICG II
CICG II
CICG II
CICG II
CICG II
Espec.
1
1
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
7
4
C.E.S
2
4
5
2
5
2
6
6
9
9
9
2
5
6
6
C.E.S
DA
LF
DA
Rég.
ded.
DA
DA
DA
DA
DA
DS
DS
DS
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Jefe Grupo
Jefe Grupo
Jefe Grupo
Unidad Protección e Intervención
Intervención
Unidad de Policía Científica
Jefe Sección
Unidad de Planificación
Subjefe Unidad
Jefe Área
Agente
Agente
Unidad de Administración
Subjefe Unidad
Jefe Grupo
Agente 1.º
Agente
Unidad de Servicios
Jefe Grupo
Agente
Agente
30319
30320
30321
404
40424
305
30505
602
60202
60203
60214
60215
603
60302
60304
60305
60306
604
60404
60406
60408
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Berrozi
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Suboficial
Subcomis.
Oficial
Agente
Agente
Subcomis.
Suboficial
Agente 1.º
Agente
Suboficial
Agente
Agente
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Localidad
Oficial
E. Inspecc.
E. Inspecc.
E. Inspecc.
Reservado a
Escala/Categoría
2010/2050 • (102/183)
3
4
2
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
3
2
2
Núm.
efec.
CM
CM
CM
LD
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
CM
LD
LD
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
CICG II
CICG I
CICG II
CICG II
C.Interv
CICG II
CICG II
CICG II
Espec.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
8 años
Mín.
Máx.
Permanencia
6
9
9
4
6
9
9
4
5
9
9
6
2
4
4
4
C.E.S
DS
DS
DS
DA
DS
DS
DS
DA
DA
DS
DS
DA
LF
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (103/183)
Denominación
Reservado a
Escala/Categoría
Intendente
Superinten.
Reservado a
Escala/Categoría
200
20003
400
40003
Denominación
Unidad
Jefatura División Seg. Ciudadana
Jefe Planificación
Jefatura División RR.OO.
Jefe Planificación y S.O.
Cód.
Puesto
Erandio
Berrozi/Iurreta
Subcomis.
Localidad
Erandio
Erandio
Localidad
Erandio
Erandio
Localidad
Subcomis.
Reservado a
Escala/Categoría
Jefatura División Seg. Ciudadana y Recursos Operativos
Jefe División S.C. y RR.OO Superinten.
Jefe Seguridad Ciudadana
Intendente
Unidad
A) Se modifica:
200
20001
20002
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
20002
Jefatura División Seg. Ciudadana
Jefe División S.C.
Jefe Territorial
Bizkaia/Subjefe División
S.C.
200
20001
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
1
3
Núm.
efec.
1
1
Núm.
efec.
1
1
Núm.
efec.
LD
LD
Sist.
prov.
LD
LD
Sist.
prov.
LD
LD
Sist.
prov.
MODIFICACIONES
ANEXO III
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
Espec.
Espec.
Espec.
1
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
4
C.E.S
1
1
C.E.S
1
1
C.E.S
DA
DA
Rég.
ded.
DA
DA
Rég.
ded.
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (104/183)
Jefatura División RR.OO.
Planificación y S.O. RR.OO. E. Básica
400
40004
Denominación
Reservado a
Escala/Categoría
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Jefatura División Seg. Ciudadana y Recursos Operativos
Seguridad Ciudadana
E. Básica
200
20011
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Jefatura División Seg. Ciudadana y Recursos Operativos
Seguridad Ciudadana
E. Básica
200
20011
Denominación
Reservado a
Escala/Categoría
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Jefatura División Seg. Ciudadana y Recursos Operativos
Jefe Planificación
Subcomis.
200
20003
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Berrozi/Iurreta
Localidad
Erandio
Localidad
Erandio
Localidad
Erandio
Localidad
13
Núm.
efec.
3
Núm.
efec.
3
Núm.
efec.
4
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
CM
Sist.
prov.
LD
Sist.
prov.
LD
Sist.
prov
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
Espec.
Espec.
Espec.
Espec.
1
Fecha prec.
3
6
9
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
9
C.E.S
9
C.E.S
9
C.E.S
4
C.E.S
DS
Rég.
ded.
DS
Rég.
ded.
DS
Rég.
ded.
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unidad
Denominación
2010/2050 • (105/183)
20013
Seguridad Ciudadana
E. Básica
Jefatura División Seg. Ciudadana y Recursos Operativos
Seguridad Ciudadana
E. Básica
200
20012
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Cód.
Puesto
Iurreta
Berrozi
Localidad
Localidad
6
4
Núm.
efec.
Núm.
efec.
CM
CM
Sist.
prov.
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
Espec.
Espec.
1
1
Perfil
Fecha prec.
1
2
3
4
1
2
3
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
N.º
dot.
12
1
2
4
11
13
10
7
8
5
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
9
9
C.E.S
C.E.S
DS
DS
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unidad
2010/2050 • (106/183)
Jefatura Territorial de Bizkaia
Jefe Centro Territorial
Secretaría Técnica S.C.
Secretaría Técnica S.C.
204
20403
20404
20409
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Jefatura Territorial de Bizkaia
Jefe Centro Territorial
Secretaría Técnica S.C.
Secretaría Técnica S.C.
Secretaría Técnica Invest.
Secretaría Técnica Invest.
Planificación y Gestión
Planificación y Gestión
204
20403
20404
20409
20410
20411
20412
20413
Denominación
Unidad
Puesto
Seguridad Ciudadana
Denominación
Cód.
A) Se modifica:
20011
Cód.
Puesto
Subcomis.
E. Básica
E. Inspecc.
Reservado a
Escala/Categoría
Subcomis.
E. Básica
E. Inspecc.
E. Inspecc.
E. Básica
E. Inspecc.
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Localidad
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Localidad
Erandio
Localidad
3
5
1
Núm.
efec.
3
5
1
1
5
1
3
Núm.
efec.
6
Núm.
efec.
LD
CM
LD
Sist.
prov.
LD
CM
LD
LD
LD
LD
CM
Sist.
prov.
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
Espec.
CICG II
CICG I
Espec.
Espec.
1
1
1
N.º
dot.
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
1
1
1
1
1
N.º
dot.
4
5
6
5
6
7
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Perfil
Perfil Lingüístico
Requisitos
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
9
6
C.E.S
4
9
6
6
9
6
9
C.E.S
9
C.E.S
DA
DS
DS
Rég.
ded.
DA
DS
DS
DS
DS
DS
DS
Rég.
ded.
DS
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unidad
Jefatura Territorial de Gipuzkoa
Secretaría Técnica Invest.
205
20508
2010/2050 • (107/183)
Unidad de Protección e Intervención
Intervención
Intervención
404
40424
40425
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Jefatura Territorial de Gipuzkoa
Secretaría Técnica Invest.
205
20508
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Unidad
Denominación
Puesto
Secretaría Técnica Invest.
Secretaría Técnica Invest.
Planificación y Gestión
Planificación y Gestión
Denominación
Cód.
A) Se modifica:
20410
20411
20412
20413
Cód.
Puesto
Oficial
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
E. Inspecc.
E. Básica
E. Inspecc.
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Berrozi
Berrozi
Localidad
Oiartzun
Localidad
Oiartzun
Localidad
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Localidad
2
3
Núm.
efec.
4
Núm.
efec.
4
Núm.
efec.
1
5
1
3
Núm.
efec.
CM
CM
Sist.
prov.
CM
Sist.
prov.
LD
Sist.
prov.
LD
CM
LD
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
C. Inter.
C. Inter.
Espec.
CICG I
Espec.
CICG I
Espec.
CICG II
CICG I
Espec.
Requisitos
1
1
Perfil Lingüístico
Perfi
N.º
Fecha prec.
l
dot.
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
1
1
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Máx.
Máx.
8 años
8 años
Mín.
Sí
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
2
2
C.E.S
9
C.E.S
9
C.E.S
6
9
6
9
C.E.S
LF
LF
Rég.
ded.
DS
Rég.
ded.
DS
Rég.
ded.
DS
DS
DS
DS
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unidad
Intervención
Escolta
Escolta
Escolta
Denominación
2010/2050 • (108/183)
Sección de Miñones
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
215
21505
21506
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Unidad de Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Unidad de Protección y Seguridad
Escolta
Escolta
Escolta
407
40703
40704
40705
408
40803
40804
40805
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
40426
40427
40428
40429
Cód.
Puesto
Agente 1.º
Agente
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Localidad
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Oficial
Suboficial
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Localidad
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Localidad
Oficial
Suboficial
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
E. Básica
Oficial
Suboficial
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
13
85
Núm.
efec.
4
12
160
2
3
27
Núm.
efec.
27
4
12
160
Núm.
efec.
CM
CM
Sist.
prov.
CM
CM
CM
CM
CM
CM
Sist.
prov.
CM
CM
CM
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
Espec.
C. Escolta
C. Escolta
C. Escolta
C. Inter.
C. Inter.
C. Inter.
Espec.
C. Inter.
C. Escolta
C. Escolta
C. Escolta
Espec.
1
1
Perfil
1
1
1
Requisitos
Fecha prec.
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
1
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
1
1
Requisitos
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
N.º
dot.
N.º
dot.
Sí
Sí
Sí
Máx.
Sí
Sí
Sí
Sí
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
5 años
5 años
5 años
8 años
8 años
8 años
Mín.
Permanencia
8 años
5 años
5 años
5 años
Mín.
Permanencia
11
11
C.E.S
3
3
3
2
2
2
C.E.S
2
3
3
3
C.E.S
Rég.
ded.
LF
LF
LF
LF
LF
LF
Rég.
ded.
LF
LF
LF
LF
Rég.
ded.
3T
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (109/183)
Comisaría de Balmaseda
Seg. Ciudadana
Investigación
221
22106
22109
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Comisaría de Balmaseda
Seg. Ciudadana
Investigación
221
22106
22109
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Sección de Miñones
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
215
21505
21506
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Agente
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Agente
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Agente 1.º
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Balmaseda
Balmaceda
Localidad
Balmaseda
Balmaceda
Localidad
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Localidad
59
13
Núm.
efec.
60
12
Núm.
efec.
10
88
Núm.
efec.
CM
CM
Sist.
prov.
CM
CM
Sist.
prov.
CM
CM
Sist.
prov.
5
2.ª
act.
5
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG I
Espec.
CICG I
Espec.
Espec.
1
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
11
9
C.E.S
11
9
C.E.S
11
11
C.E.S
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Rég.
ded.
4T
Obs.
5T
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (110/183)
Unidad de Información y Análisis
Jefe Grupo
303
30319
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
302
30209
307
30704
30705
30102
Jefatura División Policía de lo Criminal
Subjefe División Policía de
lo Criminal
Unidad de Servicios Centrales
Enlace
División Antiterrorista y de Información
Adjunto Jefatura División
Adjunto Jefatura División
301
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
30104
30106
30107
30102
Jefatura División Policía de lo Criminal
Subjefe División Policía de
lo Criminal
Enlace
Seguridad Interna
Seguridad Interna
301
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
E. Inspecc.
Erandio
Localidad
Erandio
Erandio
Suboficial
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Erandio
Localidad
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Localidad
Oficial
Intendente
Reservado a
Escala/Categoría
Oficial
Suboficial
E. Básica
Intendente
Reservado a
Escala/Categoría
12
Núm.
efec.
1
8
3
1
Núm.
efec.
3
1
8
1
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
LD
LD
LD
LD
Sist.
prov.
LD
LD
LD
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG II
Espec.
Espec.
Espec.
1
Requisitos
31-12-1999
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
1
1
Fecha prec.
3
5
N.º
dot.
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
1
1
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
C.E.S
4
4
4
1
C.E.S
4
4
4
2
C.E.S
DA
Rég.
ded.
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unidad
Denominación
2010/2050 • (111/183)
Unidad de Información
Jefe Grupo
Unidad de Soporte Operativo y Técnico
Jefe Grupo
E. Inspecc.
309
30903
310
31004
E. Inspecc.
E. Inspecc.
Unidad de Investigación
Jefe Grupo
308
30809
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Cód.
Puesto
Erandio
Erandio
Erandio
Localidad
Localidad
2
3
3
Núm.
efec.
Núm.
efec.
LD
LD
LD
Sist.
prov.
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG II
CICG II
CICG II
Espec.
Espec.
Perfil
1
1
31-12-1999
31-12-1999
31-12-1999
31-12-1999
31-12-1999
31-12-1999
Fecha prec.
N.º
dot.
9
1
2
8
6
7
4
10
11
12
1
2
1
2
3
1
2
3
N.º
dot.
Requisitos
31-12-1999
31-12-1999
31-12-1999
31-12-1999
31-12-1999
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
4
4
C.E.S
C.E.S
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (112/183)
Unidad de Investigación
Jefe Grupo
Unidad de Información
Jefe Grupo
308
30810
309
30904
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Unidad de Información y Análisis
Jefe Grupo
303
30320
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
311
31104
Denominación
Unidad
Unidad de Coordinación
Jefe Grupo
Cód.
Puesto
E. Inspecc.
E. Inspecc.
Reservado a
Escala/Categoría
E. Inspecc.
Reservado a
Escala/Categoría
E. Inspecc.
Reservado a
Escala/Categoría
Oiartzun
Oiartzun
Localidad
Oiartzun
Localidad
Erandio
Localidad
1
3
Núm.
efec.
4
Núm.
efec.
4
Núm.
efec.
LD
LD
Sist.
prov.
LD
Sist.
prov.
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG II
CICG II
Espec.
CICG II
Espec.
CICG II
Espec.
1
1
Fecha prec.
1
2
3
4
1
1
2
3
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Fecha prec.
1
2
3
4
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
4
C.E.S
4
C.E.S
4
C.E.S
DA
DA
Rég.
ded.
DA
Rég.
ded.
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (113/183)
Unidad de Información y Análisis
Agente Servicio «C»
303
30308
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Unidad de Información
Jefe Grupo
309
30905
A) Se modifica:
Unidad de Investigación
Jefe Grupo
308
30811
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Unidad de Información y Análisis
Jefe Grupo
303
30321
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
E. Inspecc.
E. Inspecc.
Reservado a
Escala/Categoría
E. Inspecc.
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Localidad
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Localidad
Vitoria-Gasteiz
Localidad
12
Núm.
efec.
1
3
Núm.
efec.
4
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
LD
LD
Sist.
prov.
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG II
Espec.
CICG II
CICG II
Espec.
CICG II
Espec.
1
Fecha prec.
1
2
3
5
N.º
dot.
1
1
2
3
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
Fecha prec.
2
3
4
1
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Perfil
Perfil Lingüístico
Requisitos
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
C.E.S
4
4
C.E.S
4
C.E.S
DA
Rég.
ded.
DA
DA
Rég.
ded.
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unidad
Denominación
Unidad de Soporte Operativo y Técnico
Agente Servicio «C»
Suboficial
310
31005
Suboficial
Unidad de Información
Agente Servicio «C»
309
30906
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Cód.
Puesto
2010/2050 • (114/183)
Erandio
Erandio
Localidad
Localidad
4
8
Núm.
efec.
Núm.
efec.
LD
LD
Sist.
prov.
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG II
CICG II
Espec.
Espec.
1
1
Perfil
Fecha prec.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
N.º
dot.
6
7
8
9
4
10
11
12
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
4
C.E.S
C.E.S
DA
DA
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unidad de Información y Análisis
Agente Servicio «C»
303
30309
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Localidad
185
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
CICG I
Espec.
1
Perfil
2010/2050 • (115/183)
31-12-2007
31-12-1999
31-12-2004
31-12-1999
31-12-2007
31-12-1998
31-12-2007
31-12-2004
31-12-1998
31-12-2004
31-12-1998
31-12-2007
31-12-2004
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
141
22
52
49
167
163
165
27
47
129
75
166
79
170
58
48
50
171
70
102
172
56
169
76
140
161
168
N.º
dot.
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
4
C.E.S
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Cód.
Unidad
Denominación
Puesto
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
Núm.
efec.
Sist.
prov.
2.ª
act.
Espec.
Perfil
2010/2050 • (116/183)
31-12-1999
31-12-2007
31-12-2007
31-12-1998
31-12-1999
31-12-2004
31-12-1998
31-12-1999
31-12-1999
31-12-2007
31-12-1998
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
34
43
45
65
66
69
71
73
77
80
81
84
86
88
98
119
189
6
162
41
158
38
46
40
59
104
4
9
137
68
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
C.E.S
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Cód.
Unidad
Denominación
Puesto
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
Núm.
efec.
Sist.
prov.
2.ª
act.
Espec.
Perfil
2010/2050 • (117/183)
31-12-1999
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1999
31-12-1999
31-12-2007
31-12-2007
31-12-2007
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
14
164
15
29
134
135
91
127
37
2
63
7
19
28
10
138
20
31
126
42
55
83
8
32
106
23
5
78
131
125
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
C.E.S
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Cód.
Unidad
Denominación
Puesto
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
Núm.
efec.
Sist.
prov.
2.ª
act.
Espec.
Perfil
2010/2050 • (118/183)
31-12-1998
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2004
31-12-1998
31-12-2007
31-12-1998
31-12-2007
31-12-1998
31-12-2004
31-12-1999
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2007
31-12-1998
31-12-1999
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
11
26
25
74
13
152
103
39
36
117
101
153
1
61
147
21
148
17
133
67
107
18
118
35
146
128
142
33
120
54
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
C.E.S
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Cód.
Unidad
Denominación
Puesto
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
Núm.
efec.
Sist.
prov.
2.ª
act.
Espec.
Perfil
2010/2050 • (119/183)
31-12-2004
31-12-2007
31-12-2004
31-12-1999
31-12-2004
31-12-2004
31-12-1999
31-12-1998
31-12-2007
31-12-1999
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2004
31-12-1999
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2004
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
151
108
139
72
16
44
92
109
124
93
110
96
111
154
12
3
112
94
113
114
160
30
57
149
155
82
60
144
115
121
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
C.E.S
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Cód.
Unidad
Denominación
Puesto
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
Núm.
efec.
Sist.
prov.
2.ª
act.
Espec.
Perfil
31-12-1998
31-12-1999
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
150
122
123
130
132
136
145
156
157
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
90
51
24
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
C.E.S
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (120/183)
Unidad
Denominación
Unidad de Investigación
Agente Servicio «C»
308
30812
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Cód.
Puesto
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Localidad
Localidad
44
Núm.
efec.
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG I
Espec.
Espec.
1
Perfil
2010/2050 • (121/183)
31-12-2004
31-12-1998
31-12-2004
31-12-1998
31-12-2007
31-12-2004
Fecha prec.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
N.º
dot.
Requisitos
31-12-2004
31-12-1998
31-12-2007
31-12-2004
31-12-1999
31-12-2007
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
N.º
dot.
105
85
143
64
53
62
116
89
159
87
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
C.E.S
C.E.S
DA
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Cód.
Unidad
Denominación
Puesto
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
Núm.
efec.
Sist.
prov.
2.ª
act.
Espec.
Perfil
2010/2050 • (122/183)
31-12-1999
31-12-2004
31-12-1998
31-12-1999
31-12-1999
31-12-2007
31-12-1998
31-12-2007
31-12-1999
31-12-2004
31-12-1999
31-12-2007
31-12-1998
31-12-2007
Fecha prec.
N.º
dot.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Requisitos
Perfil Lingüístico
Mín.
Máx.
Permanencia
C.E.S
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unidad de Información
Agente Servicio «C»
309
30909
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Localidad
47
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
CICG I
Espec.
1
Perfil
2010/2050 • (123/183)
31-12-1999
31-12-1999
31-12-2007
31-12-2007
31-12-2007
31-12-1999
31-12-2007
31-12-2007
31-12-1998
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
N.º
dot.
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
4
C.E.S
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
310
31006
Cód.
Denominación
Reservado a
Escala/Categoría
Unidad de Soporte Operativo y Técnico
Agente Servicio «C»
E. Básica
Unidad
Puesto
Erandio
Localidad
82
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
CICG I
Espec.
1
Perfil
2010/2050 • (124/183)
31-12-2004
31-12-1999
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2007
31-12-1999
31-12-2004
31-12-2004
31-12-1998
31-12-1999
31-12-2004
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
N.º
dot.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
4
C.E.S
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Cód.
Unidad
Denominación
Puesto
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
Núm.
efec.
Sist.
prov.
2.ª
act.
Espec.
Perfil
2010/2050 • (125/183)
31-12-2004
31-12-1999
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2007
31-12-1998
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2004
31-12-1998
31-12-2007
31-12-1998
31-12-2007
31-12-1998
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
C.E.S
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Cód.
Unidad
Denominación
Puesto
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
Núm.
efec.
Sist.
prov.
2.ª
act.
Espec.
Perfil
2010/2050 • (126/183)
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2004
31-12-1999
31-12-2004
31-12-2004
31-12-1999
31-12-1998
31-12-2007
31-12-1999
31-12-2007
31-12-2004
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
C.E.S
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
311
31105
Cód.
Denominación
Unidad de Coordinación
Agente Servicio «C»
Unidad
Puesto
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Localidad
12
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
CICG I
Espec.
1
Perfil
2010/2050 • (127/183)
31-12-2004
31-12-1998
31-12-2007
31-12-2004
31-12-1999
31-12-2007
31-12-1999
31-12-1998
Fecha prec.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
N.º
dot.
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Requisitos
Perfil Lingüístico
Mín.
Máx.
Permanencia
4
C.E.S
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (128/183)
Unidad de Información y Análisis
Agente Servicio «C»
303
30311
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Unidad de Información
Agente Servicio «C»
309
30907
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Unidad de Información y Análisis
Agente Servicio «C»
303
30310
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
Oiartzun
Localidad
Oiartzun
Localidad
Oiartzun
Localidad
55
Núm.
efec.
2
Núm.
efec.
2
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
LD
Sist.
prov.
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG I
Espec.
CICG II
Espec.
CICG II
Espec.
1
31-12-1998
31-12-2004
31-12-1999
31-12-1998
31-12-2004
31-12-1998
Fecha prec.
1
2
21
16
33
3
23
24
36
6
N.º
dot.
Requisitos
31-12-1999
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Fecha prec.
N.º
dot.
1
2
N.º
dot.
Requisitos
31-12-1999
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Perfi
l
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
C.E.S
4
C.E.S
4
C.E.S
DA
Rég.
ded.
DA
Rég.
ded.
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Cód.
Unidad
Denominación
Puesto
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
Núm.
efec.
Sist.
prov.
2.ª
act.
Espec.
Perfil
2010/2050 • (129/183)
31-12-2007
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
31-12-1998
31-12-1998
31-12-2007
31-12-1998
31-12-2007
31-12-2004
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
22
35
31
11
20
14
37
9
26
30
29
13
28
10
4
15
25
32
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
51
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
C.E.S
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unidad
Denominación
2010/2050 • (130/183)
308
30813
Denominación
Unidad
Unidad de Investigación
Agente Servicio «C»
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Cód.
Puesto
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Reservado a
Escala/Categoría
Oiartzun
Localidad
Localidad
42
Núm.
efec.
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG I
Espec.
Espec.
1
Perfil
31-12-2004
31-12-1999
31-12-1998
31-12-2004
31-12-1998
Fecha prec.
1
2
3
4
5
6
7
N.º
dot.
Requisitos
31-12-2004
31-12-2007
31-12-2004
31-12-1998
31-12-2007
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
N.º
dot.
52
53
54
55
7
12
8
19
1
18
2
5
27
17
34
56
57
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
C.E.S
C.E.S
DA
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Cód.
Unidad
Denominación
Puesto
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
Núm.
efec.
Sist.
prov.
2.ª
act.
Espec.
Perfil
2010/2050 • (131/183)
31-12-2007
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
31-12-1998
31-12-1998
31-12-2007
31-12-1998
31-12-2007
31-12-1998
31-12-2004
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
C.E.S
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (132/183)
Unidad de Información y Análisis
Agente Servicio «C»
303
30312
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Unidad de Coordinación
Agente Servicio «C»
A) Se modifica:
311
31106
Unidad de Información
Agente Servicio «C»
309
30910
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
E. Básica
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Vitoria-Gasteiz
Localidad
Oiartzun
Oiartzun
Localidad
32
Núm.
efec.
2
11
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
LD
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG I
Espec.
CICG I
CICG I
Espec.
1
31-12-2004
31-12-1998
Fecha prec.
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
22
6
18
24
N.º
dot.
Requisitos
31-12-2004
31-12-2007
31-12-2004
31-12-1998
31-12-2007
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
Perfil
N.º
dot.
38
39
40
41
42
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
C.E.S
4
4
C.E.S
DA
Rég.
ded.
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Cód.
Unidad
Denominación
Puesto
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
Núm.
efec.
Sist.
prov.
2.ª
act.
Espec.
Perfil
2010/2050 • (133/183)
31-12-2007
31-12-1999
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
31-12-1998
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
11
14
8
10
20
25
9
4
13
12
17
19
23
26
27
31
32
28
5
2
29
1
7
3
30
21
33
34
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
C.E.S
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
309
30911
Unidad de Información
Agente Servicio «C»
Unidad de Investigación
Agente Servicio «C»
308
30814
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
E. Básica
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Localidad
9
21
Núm.
efec.
LD
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
CICG I
CICG I
Espec.
1
1
Perfil
2010/2050 • (134/183)
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
31-12-1998
31-12-1998
Fecha prec.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Mín.
Máx.
Permanencia
4
4
C.E.S
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Denominación
Unidad
Unidad de Información y Análisis
Agente Servicio «D»
303
30313
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Unidad de Coordinación
Agente Servicio «C»
311
31107
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Localidad
Vitoria-Gasteiz
Localidad
41
Núm.
efec.
2
Núm.
efec.
CM
Sist.
prov.
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG I
Espec.
CICG I
Espec.
1
2010/2050 • (135/183)
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1999
31-12-1998
Fecha prec.
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N.º
dot.
Requisitos
31-12-2007
31-12-1999
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Perfil
N.º
dot.
6
7
8
9
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
7
C.E.S
4
C.E.S
LF
Rég.
ded.
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Cód.
Unidad
Denominación
Puesto
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
Núm.
efec.
Sist.
prov.
2.ª
act.
Espec.
Perfil
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
Fecha prec.
N.º
dot.
17
19
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Requisitos
Perfil Lingüístico
Mín.
Máx.
Permanencia
C.E.S
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (136/183)
Unidad de Información
Agente Servicio «D»
Unidad de Soporte Operativo y Técnico
Agente Servicio «D»
E. Básica
310
31007
E. Básica
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
309
30912
Unidad de Investigación
Agente Servicio «D»
308
30815
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
2010/2050 • (137/183)
Erandio
Erandio
Erandio
Localidad
20
7
10
Núm.
efec.
CM
CM
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
CICG I
CICG I
CICG I
Espec.
1
1
1
Perfil
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1999
31-12-1998
Fecha prec.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Mín.
Máx.
Permanencia
7
7
7
C.E.S
LF
LF
LF
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (138/183)
Denominación
Unidad de Información y Análisis
Agente Servicio «C»
303
30316
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Unidad de Coordinación
Agente Servicio «D»
Unidad
A) Se modifica:
311
31108
Cód.
Puesto
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Vitoria-Gasteiz
Localidad
Erandio
Localidad
2
Núm.
efec.
4
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG II
Espec.
CICG I
Espec.
1
Fecha prec.
1
2
N.º
dot.
1
2
3
4
N.º
dot.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Perfil
Perfil Lingüístico
Requisitos
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
C.E.S
7
C.E.S
DA
Rég.
ded.
LF
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (139/183)
Operativos
40313
Operativos
E. Básica
Unidad de Desactivación de Explosivos
Operativos
E. Básica
403
40305
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
E. Básica
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
40313
Unidad de Desactivación de Explosivos
Operativos
E. Básica
403
40305
Denominación
Reservado a
Escala/Categoría
Unidad
Puesto
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
A) Se modifica:
Unidad de Información
Agente Servicio «C»
309
30908
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Iurreta
Iurreta
Localidad
Iurreta
Iurreta
Localidad
Vitoria-Gasteiz
Localidad
4
45
Núm.
efec.
2
47
Núm.
efec.
2
Núm.
efec.
CM
CM
Sist.
prov.
CM
CM
Sist.
prov.
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
C. Desact.
NRBQ+C.
Desact
Espec.
C. Desact.
NRBQ+C.
Desact
Espec.
CICG II
Espec.
1
1
Perfil
1
Requisitos
Fecha prec.
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Requisitos
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
N.º
dot.
1
2
N.º
dot.
Máx.
Sí
Sí
Máx.
8 años
8 años
Mín.
Sí
Sí
Máx.
Permanencia
8 años
8 años
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
2
2
C.E.S
2
2
C.E.S
4
C.E.S
LF
LF
Rég.
ded.
LF
LF
Rég.
ded.
DA
Rég.
ded.
45 T
Obs.
47 T
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (140/183)
Comisaría de Basauri
Seg. Ciudadana
222
22207
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Comisaría de Basauri
Seg. Ciudadana
222
22207
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Comisaría de Beasain
Seg. Ciudadana
234
23405
A) Se modifica:
Unidad
Cód.
Denominación
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Comisaría de Beasain
Seg. Ciudadana
234
23405
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Agente 1.º
Reservado a
Escala/Categoría
Agente 1.º
Reservado a
Escala/Categoría
Basauri
Localidad
Basauri
Localidad
Beasain
Localidad
Beasain
Localidad
137
Núm.
efec.
137
Núm.
efec.
11
Núm.
efec.
11
Núm.
efec.
CM
Sist.
prov.
CM
Sist.
prov.
CM
Sist.
prov.
CM
Sist.
prov.
6
2.ª
act.
5
2.ª
act.
2
2.ª
act.
1
2.ª
act.
Espec.
Espec.
Espec.
Espec.
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
11
C.E.S
11
C.E.S
11
C.E.S
11
C.E.S
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (141/183)
U.T.Tráfico Bizkaia
Tráfico
213
21306
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
U.T.Tráfico Bizkaia
Tráfico
213
21306
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Comisaría de Erandio
Seg. Ciudadana
225
22504
A) Se modifica:
Unidad
Cód.
Denominación
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Comisaría de Erandio
Seg. Ciudadana
225
22504
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Localidad
Erandio
Localidad
Erandio
Localidad
Erandio
Localidad
122
Núm.
efec.
122
Núm.
efec.
5
Núm.
efec.
5
Núm.
efec.
CM
Sist.
prov.
CM
Sist.
prov.
CM
Sist.
prov.
CM
Sistpro
v
3
2.ª
act.
2
2.ª
act.
1
2.ª
act.
2.ª
act.
Seg. vial
Espec.
Seg. vial
Espec.
Espec.
Espec.
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Máx.
Máx.
8 años
Mín.
Máx.
Permanencia
8 años
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
10
C.E.S
10
C.E.S
11
C.E.S
11
C.E.S
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (142/183)
Unidad
Denominación
102 Unidad de Administración Policial
10221
Operador SADAE Araba
10222
Operador SADAE Araba
10223
Operador SADAE Bizkaia
10224
Operador SADAE Bizkaia
10225
Operador SADAE Gipuzkoa
10226
Operador SADAE Gipuzkoa
10227
Oficina Técnica SADAE
10228
Oficina Técnica SADAE
10229
Oficina Técnica SADAE
Cód.
Puesto
Unidad Brigada Móvil
Agente Servicio
401
40106
A) Se modifica:
Unidad
Cód.
Denominación
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Unidad Brigada Móvil
Agente Servicio
401
40106
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
E. Básica
Agente
E. Básica
Agente
E. Básica
Agente
E. Básica
E. Básica
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Bilbao
Bilbao
Donostia
Donostia
Vitoria-Gasteiz
Bilbao
Donostia
Localidad
Iurreta
Localidad
Iurreta
Localidad
7
4
7
17
7
13
1
1
1
Núm.
efec.
300
Núm.
efec.
300
Núm.
efec.
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
Sist.
prov.
CM
Sist.
prov.
CM
Sist.
prov.
1
1
1
2.ª
act.
1
2.ª
act.
1
2.ª
act.
Espec.
CBM
Espec.
CBM
Espec.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fecha prec.
N.º
dot.
119
173
N.º
dot.
Requisitos
31-12-1999
31-12-1999
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
119
173
Requisitos
31-12-1998
31-12-1998
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Sí
Máx.
Sí
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
5 años
Mín.
Permanencia
5 años
Mín.
Permanencia
10
10
10
10
10
10
10
10
10
C.E.S
8
C.E.S
8
C.E.S
Rég.
ded.
LF
Rég.
ded.
LF
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unidad
Denominación
Operador
20703
2010/2050 • (143/183)
CMC Territorial Araba
Jefe Centro
Operador
Operador
Operador
Oficina Técnica
206
20601
20602
20603
20604
20605
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
20704
Jefe Centro
208 CMC Territorial Gipuzkoa
20801
Operador
20802
Operador
20803
Operador
20804
Oficina Técnica
20805
Jefe Centro
Agente 1.º
Operador
20702
Oficial
Oficial
Agente 1.º
Agente
E. Básica
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Localidad
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oficial
Agente 1.º
Agente
E. Básica
Oficial
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Localidad
Oficial
Agente
Oficial
Agente 1.º
Agente
E. Básica
Oficial
Oficial
Reservado a
Escala/Categoría
20603
Operador
20604
Operador
20605
Oficina Técnica
207 CMC Territorial Bizkaia
20701
Operador
206 CMC Territorial Araba
20601
Jefe Centro
20602
Operador
Cód.
Puesto
22
1
5
5
10
1
Núm.
efec.
1
43
5
5
29
3
1
30
5
5
10
1
41
5
22
1
5
Núm.
efec.
CM
CM
CM
CM
CM
Sist.
prov.
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
Sist.
prov.
1
2.ª
act.
1
1
1
2.ª
act.
Espec.
Espec.
1
1
1
1
1
Perfil
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Requisitos
Fecha prec.
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
Requisitos
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
N.º
dot.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
6
7
10
10
7
C.E.S
7
10
10
7
6
6
10
10
7
10
10
7
6
7
C.E.S
DS
DA
Rég.
ded.
DS
DA
DA
DS
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (144/183)
Operador
Unidad de Seguridad Edificios
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
405
40501
40502
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Operador
Jefe Centro
Operador SADAE Bizkaia
Operador SADAE Bizkaia
Oficina Técnica SADAE
CMC Territorial Gipuzkoa
Operador
Operador
Operador
Oficina Técnica
Jefe Centro
Operador SADAE Gipuzkoa
Operador SADAE Gipuzkoa
Oficina Técnica SADAE
A) Se modifica:
20703
20704
20705
20706
20707
208
20801
20802
20803
20804
20805
20806
20807
20808
20702
Operador SADAE Araba
Operador SADAE Araba
Oficina Técnica SADAE
CMC Territorial Bizkaia
Operador
20606
20607
20608
207
20701
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Comisario
Subcomis.
Berrozi
Berrozi
Localidad
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Donostia
Donostia
Donostia
Oficial
Agente 1.º
Agente
E. Básica
Oficial
E. Básica
Agente
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Erandio
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Localidad
Agente
Oficial
E. Básica
Agente
E. Básica
Agente 1.º
Oficial
E. Básica
Agente
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
1
1
Núm.
efec.
30
1
7
17
1
43
5
5
29
3
1
7
13
1
5
7
4
1
41
5
Núm.
efec.
LD
LD
Sist.
prov.
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
1
1
1
1
1
2.ª
act.
Espec.
Espec.
1
1
Perfil
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N.º
dot.
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
1
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
4
5
C.E.S
7
10
10
7
6
10
10
10
10
6
10
10
10
10
7
10
10
10
C.E.S
DA
DA
Rég.
ded.
DS
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (145/183)
20316
20317
Jefatura Territorial Araba
Jefe Territorial
Jefe Centro Territorial
Secretaría Técnica S.C.
Secretaría Técnica Invest.
Secretaría Técnica S.C.
Secretaría Técnica Invest.
Planificación y Gestión
Planificación y Gestión
Banda de Música (Director)
Banda de Música
(Subdirector)
Banda de Música (Músico)
203
20301
20303
20304
20308
20309
20310
20311
20312
20315
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Unidad de Seguridad Edificios
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
405
40501
40502
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Facul. y Téc.
Facul. y Téc.
Intendente
Subcomis.
E. Basica
E. Basica
E. Inspec.
E. Inspec.
E. Inspec.
E. Básica
Facul. y Téc.
Reservado a
Escala/Categoría
Comisario
Subcomis.
Reservado a
Escala/Categoría
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Localidad
Erandio
Erandio
Localidad
40
1
58
1
3
4
2
1
1
1
3
1
Núm.
efec.
1
1
Núm.
efec.
CM
CM
LD
LD
CM
CM
LD
LD
LD
CM
CM
Sistpro
v
LD
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
S/Conv
S/Conv
S/Conv
CICG I
CICG I
Espec.
Espec.
Perfil
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Requisitos
Fecha prec.
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
N.º
dot.
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
12
12
1
4
9
9
6
6
6
9
12
C.E.S
4
5
C.E.S
DA
DA
DS
DS
DS
DS
DS
DS
Rég.
ded.
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (146/183)
Unidad de Administración Policial
Jefe Grupo
102
10207
Denominación
Unidad
Cód.
A) Se modifica:
60411
60410
Puesto
Unidad de Servicios
Banda de Música
(Director)
Banda de Música
(Subdirector)
Banda de Música (Músico)
604
60409
Jefatura Territorial Araba
Jefe Territorial
Jefe Centro Territorial
Secretaría Técnica S.C.
Secretaría Técnica Invest.
Secretaría Técnica S.C.
Secretaría Técnica Invest.
Planificación y Gestión
Planificación y Gestión
203
20301
20303
20304
20308
20309
20310
20311
20312
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
Facul. y Téc.
Facul. y Téc.
Facul. y Téc.
Intendente
Subcomis.
E. Basica
E. Basica
E. Inspec.
E. Inspec.
E. Inspec.
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Localidad
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Localidad
1
Núm.
efec.
40
1
1
16
1
3
4
2
1
1
1
3
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
LD
LD
LD
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG II
Espec.
S/Conv
S/Conv
S/Conv
CICG I
CICG I
Espec.
Requisitos
Fecha prec.
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil
Perfil Lingüístico
1
N.º
dot.
N.º
dot.
Requisitos
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
9
C.E.S
12
12
12
1
4
9
9
6
6
6
9
C.E.S
DS
Rég.
ded.
DA
DA
DS
DS
DS
DS
DS
DS
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (147/183)
Unidad de Servicios
Agente
604
60408
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Unidad de Administración Policial
Agente Servicio
102
10208
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Unidad de Servicios
Jefe Grupo
604
60404
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Localidad
Erandio
Localidad
Erandio
Localidad
7
Núm.
efec.
7
Núm.
efec.
4
Núm.
efec.
CM
Sistpro
v
CM
Sist.
prov.
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
1
2.ª
act.
2.ª
act.
Espec.
Espec.
CICG II
Espec.
Perfil
31-12-1998
Fecha prec.
1
8
9
11
15
12
14
1
2
3
4
5
N.º
dot.
Requisitos
31-12-1998
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
9
C.E.S
9
C.E.S
6
C.E.S
DS
Rég.
ded.
DS
Rég.
ded.
DS
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (148/183)
60406
Agente
Unidad de Servicios
Agente 1.º
604
60405
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Unidad de Administración Policial
Agente Servicio
102
10209
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Unidad de Administración
Agente
603
60306
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Agente
Agente 1.º
Reservado a
Escala/Categoría
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Erandio
Localidad
Erandio
Localidad
Erandio
Localidad
14
5
Núm.
efec.
8
Núm.
efec.
11
Núm.
efec.
CM
CM
Sistpro
v
CM
Sistpro
v
CM
Sistpro
v
2.ª
act.
1
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG I
CICG I
Espec.
CICG I
Espec.
Espec.
Perfil
31-12-1999
Fecha prec.
3
4
2
5
6
8
9
10
1
2
1
2
N.º
dot.
Requisitos
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1999
31-12-2000
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
2
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
9
9
C.E.S
9
C.E.S
9
C.E.S
DS
DS
Rég.
ded.
DS
Rég.
ded.
DS
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Unidad
2010/2050 • (149/183)
Servicio Prensa
10218
Unidad de Planificación
Agente
602
60214
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Coordinador Prensa
Servicio Prensa
Unidad de Administración Policial
Servicio Prensa
102
10215
10216
10217
Unidad
Denominación
Puesto
Denominación
Cód.
A) Se modifica:
Cód.
Puesto
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
E. Básica
E. Básica
E. Básica
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Reservado a
Escala/Categoría
Vitoria-Gasteiz
Localidad
Donostia
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Localidad
Localidad
3
Núm.
efec.
3
1
4
2
Núm.
efec.
Núm.
efec.
CM
Sist.
prov.
CM
LD
CM
CM
Sistpro
v
Sistpro
v
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
Espec.
Espec.
Espec.
Perfil
31-12-1999
Fecha prec.
1
2
N.º
dot.
2
3
1
1
3
4
5
1
2
3
N.º
dot.
Requisitos
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1999
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1999
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
N.º
dot.
3
4
5
6
Requisitos
31-12-1998
31-12-1998
31-12-2000
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
Perfil Lingüístico
Requisitos
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
9
C.E.S
9
7
9
9
C.E.S
C.E.S
DS
Rég.
ded.
DS
DS
DS
DS
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Denominación
2010/2050 • (150/183)
20105
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Subjefe Unidad
Jefe Área
201
20102
20103
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Agente
60216
A) Se modifica:
Agente
Unidad
60215
Cód.
Puesto
E. Básica
Subcomis.
E. Inspecc.
Reservado a
Escala/Categoría
Agente
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Erandio
Erandio
Localidad
Oiartzun
Erandio
Localidad
9
1
2
Núm.
efec.
3
7
Núm.
efec.
CM
LD
LD
Sist.
prov.
CM
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
Espec.
Espec.
Perfil
N.º
dot.
1
2
3
4
5
1
2
3
31-12-2001
31-12-2007
31-12-1999
31-12-1999
31-12-2004
Fecha prec.
1
1
2
10
1
2
3
4
5
7
8
9
N.º
dot.
Requisitos
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1999
31-12-1998
31-12-1999
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
Perfil Lingüístico
Requisitos
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
9
4
6
C.E.S
9
9
C.E.S
DS
DA
DA
Rég.
ded.
DS
DS
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (151/183)
Jefatura División Inspección General
Jefe Centro
Agente Servicio
501
50105
50107
Denominación
Unidad
Puesto
Agente 1.º
Agente
Cód.
A) Se modifica:
60305
60306
Unidad de Administración
Subjefe Unidad
Jefe Grupo
603
60302
60304
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Subcomis.
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Agente 1.º
Agente
Subcomis.
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Erandio
Localidad
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Localidad
1
6
Núm.
efec.
4
11
2
4
Núm.
efec.
LD
CM
Sist.
prov.
CM
CM
LD
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG I
Espec.
Espec.
Perfil
Fecha prec.
1
1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
1
6
N.º
dot.
Requisitos
31-12-2001
31-12-2007
31-12-1999
31-12-1999
31-12-2004
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
5
9
C.E.S
9
9
4
6
C.E.S
DA
Rég.
ded.
DS
DS
DA
DS
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (152/183)
Jefatura División Inspección General
Agente Servicio
501
50107
Unidad de Planificación
Agente
Unidad de Servicios
Agente
602
60209
604
60406
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Unidad
Denominación
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Unidad Disciplinaria
Subjefe Unidad
Agente
601
60102
60111
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Erandio
Erandio
Agente
Localidad
Erandio
Localidad
Erandio
Erandio
Localidad
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Subcomis.
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
14
4
Núm.
efec.
5
Núm.
efec.
2
10
Núm.
efec.
CM
CM
Sist.
prov.
CM
Sist.
prov.
LD
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG I
CICG I
Espec.
CICG I
Espec.
CICG I
Espec.
Perfil
15-03-2001
Fecha prec.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
1
N.º
dot.
Requisitos
15-03-2001
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
N.º
dot.
1
1
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
Perfil Lingüístico
Requisitos
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
9
9
C.E.S
9
C.E.S
4
9
C.E.S
DS
Rég.
ded.
Rég.
ded.
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (153/183)
Unidad de Instrucción
Instructor
502
50204
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
Unidad Disciplinaria
Subjefe Unidad
Oficial
Unidad de Planificación
Jefe Área
601
60102
60104
602
60203
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Unidad de Instrucción
Subjefe Unidad
Instructor
502
50202
50203
Denominación
Unidad
Puesto
Cód.
A) Se modifica:
E. Básica
Erandio
Localidad
Erandio
Oficial
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Erandio
Localidad
Erandio
Erandio
Localidad
Subcomis.
Oficial
Reservado a
Escala/Categoría
Subcomis.
E. Inspecc.
Reservado a
Escala/Categoría
4
Núm.
efec.
3
2
2
Núm.
efec.
1
3
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
LD
LD
LD
Sist.
prov.
LD
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG I
Espec.
CICG II
CICG II
Espec.
CICG II
Espec.
Perfil
15-03-2001
31-05-2002
Fecha prec.
1
2
4
3
N.º
dot.
1
2
2
1
N.º
dot.
Requisitos
15-03-2001
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
2
4
N.º
dot.
Requisitos
15-03-2001
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
Perfil Lingüístico
Requisitos
Máx.
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
9
C.E.S
5
4
5
C.E.S
5
9
C.E.S
Rég.
ded.
DA
DA
DA
Rég.
ded.
DA
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Agente 1.º
2010/2050 • (154/183)
50306
50305
Agente Servicio
Investigación
Agente
Unidad de Inspección e Investigación Araba
Jefe Territorial
Subcomis.
EB Inspección General
E. Básica
Agente Servicio
Agente 1.º
Investigación
503
50301
50303
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Agente 1.º
Agente 1.º
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
Unidad de Planificación
Agente 1.º
A) Se modifica:
602
60207
60108
Unidad Disciplinaria
601
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Localidad
Erandio
Erandio
Localidad
2
5
1
1
Núm.
efec.
3
11
Núm.
efec.
CM
CM
LD
LD
Sist.
prov.
CM
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG I
CICG I
CICG I
Espec.
CICG I
CICG I
Espec.
Perfil
5
2
1
4
31-12-2004
31-12-2004
1
2
15-03-2001
15-03-2001
31-12-2007
3
1
2
31-12-2004
Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
2
3
31-05-2002
1
1
15-03-2001
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
9
9
9
4
9
C.E.S
9
9
C.E.S
DA
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Obs.
3TA
4TS
1TA
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (155/183)
Unidad de Inspección e Investigación Bizkaia
EB Inspección General
E. Básica
504
50403
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Agente
Agente 1.º
Erandio
Localidad
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Agente 1.º
Agente 1.º
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Localidad
Agente
Subcomis.
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
Unidad Disciplinaria
Agente
601
60110
A) Se modifica:
Unidad de Planificación
Agente 1.º
Agente 1.º
602
60206
60108
Unidad de Planificación
Subjefe Unidad
Unidad de Servicios
Agente
Unidad Disciplinaria
Agente 1.º
602
60202
604
60407
601
60107
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
3
Núm.
efec.
2
2
11
2
1
2
Núm.
efec.
LD
Sist.
prov.
CM
CM
CM
CM
CM
LD
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
Espec.
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
Espec.
Perfil
Fecha prec.
1
2
1
2
4
1
2
1
1
1
2
3
N.º
dot.
Requisitos
15-03-2001
15-03-2001
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2004
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
9
C.E.S
9
9
9
9
9
4
C.E.S
Rég.
ded.
DS
DA
Rég.
ded.
Obs.
4TS
1TA
1TA
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
50405
Unidad de Inspección e Investigación Bizkaia
Agente Servicio
Agente 1.º
Investigación
504
Denominación
Reservado a
Escala/Categoría
Unidad
Puesto
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
A) Se modifica:
Unidad Disciplinaria
Agente
601
60111
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Erandio
Localidad
Erandio
Localidad
11
Núm.
efec.
10
Núm.
efec.
CM
Sist.
prov.
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG I
Espec.
CICG I
Espec.
Perfil
2010/2050 • (156/183)
2
3
5
6
8
11
7
9
4
10
15-03-2001
15-03-2001
31-12-2007
15-03-2001
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2007
31-12-2007
31-12-2004
1
15-03-2001
Fecha prec.
2
3
4
N.º
dot.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
9
C.E.S
9
C.E.S
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (157/183)
Unidad de Inspección e Investigación Bizkaia
Agente Servicio Investigación Agente
504
50406
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Agente 1.º
Agente 1.º
Agente 1.º
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
Unidad de Servicios
Agente 1.º
604
60405
A) Se modifica:
Unidad de Planificación
Agente 1.º
Agente 1.º
602
60207
60108
Unidad Disciplinaria
601
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Erandio
Localidad
Erandio
Erandio
Erandio
Localidad
7
Núm.
efec.
5
3
11
Núm.
efec.
CM
Sist.
prov.
CM
CM
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG I
ESPEC.
CICG I
CICG I
CICG I
Espec.
Perfil
15-03-2001
31-12-2007
31-12-2004
Fecha prec.
3
4
2
6
8
9
1
5
7
N.º
dot.
Requisitos
31-12-2007
31-12-2004
31-12-2004
31-12-2007
2
3
6
7
8
9
10
11
15-03-2001
15-03-2001
31-12-2007
15-03-2001
31-12-2007
5
15-03-2001
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
9
C.E.S
9
9
9
C.E.S
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Obs.
3TA
4TS
1TA
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (158/183)
Unidad de Inspección e Investigación Gipuzkoa
Oficial
Oficial
Agente Servicio Investigación Agente 1.º
505
50507
50505
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Agente
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
Unidad de Planificación
Agente
A) Se modifica:
602
60209
Unidad Disciplinaria
Agente
601
60111
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Oiartzun
Oiartzun
Localidad
Erandio
Erandio
Localidad
1
7
Núm.
efec.
4
10
Núm.
efec.
LD
CM
Sist.
prov.
CM
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG II
CICG I
Espec.
CICG I
CICG I
Espec.
Perfil
31-12-2001
31-12-2003
15-03-2001
31-12-2003
15-03-2001
15-03-2001
Fecha prec.
2
3
4
5
6
7
8
1
1
4
5
7
2
6
3
N.º
dot.
Requisitos
15-03-2001
31-12-2007
31-12-2004
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
7
9
C.E.S
9
9
C.E.S
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (159/183)
Unidad de Inspección e Investigación Gipuzkoa
Agente Servicio Investigación Agente
505
50506
Denominación
Unidad
Reservado a
Escala/Categoría
Agente 1.º
Agente 1.º
Oficial
Agente 1.º
Reservado a
Escala/Categoría
Cód.
Puesto
Unidad de Servicios
Agente 1.º
604
60405
A) Se modifica:
Unidad de Planificación
Agente 1.º
602
60208
Unidad Disciplinaria
Oficial
Agente 1.º
601
60104
60109
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Oiartzun
Localidad
Erandio
Oiartzun
Erandio
Oiartzun
Localidad
7
Núm.
efec.
5
2
2
4
Núm.
efec.
CM
Sist.
prov.
CM
CM
CM
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
CICG I
Espec.
CICG I
CICG I
CICG II
CICG I
Espec.
Perfil
15-03-2001
15-03-2001
31-12-2003
Fecha prec.
4
5
1
2
3
6
7
N.º
dot.
5
1
2
2
1
2
3
4
N.º
dot.
Requisitos
15-03-2001
15-03-2001
31-12-2003
31-12-2001
31-12-2003
15-03-2001
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
Perfil Lingüístico
Requisitos
Máx.
Mín.
Máx.
Permanencia
Mín.
Permanencia
9
C.E.S
9
9
5
9
C.E.S
Rég.
ded.
DS
DA
Rég.
ded.
Obs.
1TA
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Agente
2010/2050 • (160/183)
Unidad de Policía Científica
Técnico
Técnico
305
30506
30507
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
Unidad de Policía Científica
Técnico
Técnico
305
30506
30507
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Unidad de Planificación
Agente
A) Se modifica:
602
60210
60112
Unidad Disciplinaria
Agente
601
60111
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
B) Resultando en su lugar:
E. Inspecc.
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
E. Inspecc.
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Agente
Agente
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Erandio
Localidad
Erandio
Erandio
Localidad
Oiartzun
Oiartzun
Erandio
Localidad
1
1
Núm.
efec.
1
1
Núm.
efec.
2
3
10
Núm.
efec.
CM
CM
Sist.
prov.
CM
CM
Sist.
prov.
CM
CM
CM
Sist.
prov.
2.ª
act.
2.ª
act.
2.ª
act.
Espec.
Espec.
CICG I
CICG I
CICG I
Espec.
Requisitos
Fecha prec.
Perfil
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
Requisitos
15-03-2001
15-03-2001
31-12-2003
Fecha prec.
Perfil Lingüístico
Perfil
1
1
Requisitos
Perfil Lingüístico
N.º
dot.
N.º
dot.
1
2
9
10
1
2
3
N.º
dot.
Máx.
Máx.
5 años
5 años
Mín.
Máx.
Permanencia
5 años
5 años
Mín.
Permanencia
Mín.
Permanencia
7
7
C.E.S
2
2
C.E.S
9
9
9
C.E.S
LF
LF
Rég.
ded.
LF
LF
Rég.
ded.
Rég.
ded.
Obs.
Obs.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (161/183)
Agente Servicio «C»
30906
Suboficial
E. Inspecc.
E. Inspecc.
E. Inspecc.
E. Básica
E. Básica
Agente
Agente 1.º
Reservado a
Escala/Categoría
Unidad de Soporte Operativo y Técnico
Jefe Grupo
E. Inspecc.
Agente Servicio «C»
Suboficial
Comisaría Donostia
Seg. Ciudadana
Agente
Jefe Grupo
30905
310
31004
31005
236
23607
Unidad de Investigación
Jefe Grupo
Jefe Grupo
Agente Servicio «C»
Unidad de Información
308
30809
30810
30813
309
30504
Unidad Policía Científica
Técnico Especialista en
Criminalística
Agente Servicio
30205
305
Unidad Servicio Central
Agente Servicio
302
30204
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
2
4
313
Donostia
8
1
3
3
42
73
44
15
Erandio
Erandio
VitoriaGasteiz
Erandio
Erandio
Oiartzun
Oiartzun
Erandio
Erandio
Erandio
Localidad
Núm.
efec.
CM
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
CM
CM
CM
Sist.Prov
8
2
2.ª
act.
CICG II
CICG II
CICG II
CICG II
CICG II
CICG II
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
Espec.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
Perfil Fecha prec.
253
1
1
1
2
1
1
2
7
64
10
2
7
15
5
10
24
32
34
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
REASIGNACIÓN DE FECHAS DE PRECEPTIVIDAD POR SUPRESIONES
ANEXO IV
5 años
Mín.
Máx.
Permanencia
11
4
4
4
4
4
4
4
7
9
9
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
LF
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (162/183)
Agente
Unidad de Planificación
Agente 1.º
Agente
Agente
Unidad de Administración
Agente
Unidad de Servicios
Jefe Grupo
Agente 1.º
60111
602
60207
60214
60216
603
60306
604
60404
60405
Agente
Agente 1.º
60108
60406
Comisaría Bilbao
Seg. Ciudadana
Unidad Disciplinaria
223
22307
601
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Agente
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Agente
Suboficial
Agente 1.º
Erandio
Erandio
Oiartzun
Erandio
Erandio
Bilbao
Localidad
Agente 1.º
Agente
Agente
Agente
Agente 1.º
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
14
4
5
11
3
3
7
10
11
440
Núm.
efec.
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
Sist.Prov
2.ª
act.
CICG I
CICG II
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
Espec.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
7
8
9
1
3
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
1
6
1
3
1
2
3
360
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
31-10-2008
Perfil Fecha prec.
N.º
dot.
Requisitos
Perfil Lingüístico
Mín.
Máx.
Permanencia
9
6
9
9
9
9
9
9
9
11
C.E.S
DS
DS
DS
DS
DS
DS
Rég.
ded.
3TA
4TS
1TA
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (163/183)
60207
60208
60209
60210
60211
60109
60110
60111
60112
602
60201
60202
60203
60204
60205
60206
60108
600
60001
60002
601
60101
60102
60103
60104
60105
60106
60107
Cód.
Denominación
Agente 1.º
Agente 1.º
Agente
Agente
Agente 1.º
Agente 1.º
Agente
Agente
Agente
Unidad de Planificación
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Jefe de Área
Jefe de Grupo
Jefe de Grupo
Agente 1.º
Agente 1.º
Jefatura División Inspección y Administración
Jefe División DIA
Subjefe División DIA
Unidad Disciplinaria
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Jefe de Área
Oficial
Jefe de Grupo
Suboficial
Agente 1.º
Unidad
Puesto
Erandio
Oiartzun
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Comisario
Subcomis.
Oficial
Suboficial
Suboficial
Agente 1.º
Agente 1.º
Agente 1.º
Agente
Agente
Agente 1.º
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
OIartzun
Agente 1.º
Agente
Agente
Agente
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Comisario
Subcomis.
Oficial
Oficial
Suboficial
Suboficial
Agente 1.º
Agente 1.º
Erandio
Erandio
Localidad
Superintendente
Intendente
Reservado a
Escala/Categoría
3
2
4
2
1
4
2
10
3
38
1
2
3
2
1
2
11
3
1
2
41
1
2
2
2
1
1
2
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
LD
LD
CM
CM
CM
LD
LD
Núm. Sist.
efec. prov.
ANEXO V
2.ª
act.
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
CICG II
CICG II
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
CICG II
CICG II
CICG II
CICG II
CICG I
Espec.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
Requisitos
Mín.
Máx.
Permanencia
9
9
9
9
9
2
4
5
6
6
9
9
9
9
9
9
2
4
5
5
6
6
9
1
1
C.E.S
DS
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
3TA
1TA
4TS
1TA
1TA
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Jefe de Área
Jefe de Grupo
Agente 1.º
60303
60304
60305
2010/2050 • (164/183)
Agente
Banda de Música (Director)
Banda de Música (Subdirector)
Banda de Música (Músico)
Jefatura División Seg. Ciudadana y RROO
Jefe División Seg. Ciudadana y
RROO
Jefe Seguridad Ciudadana
Jefe Protección y RROO
Jefe Planificación
Seguridad Ciudadana
60408
60409
60410
60411
200
20004
20002
20016
20003
20001
Agente 1.º
Agente
Agente
60406
60407
Jefe de Área
Jefe de Grupo
60403
60404
60405
Subjefe Unidad
60402
Agente
Unidad de Servicios
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
60302
60306
604
60401
Agente
Agente
Unidad de Administración
Jefe Unidad
Agente
60215
60216
603
60301
60214
Denominación
Agente 1.º
Agente 1.º
Unidad
60212
60213
Cód.
Puesto
Erandio
Comisario
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
E. Inspecc.
Intendente
Intendente
Subcomis.
Superinten.
Erandio
Erandio
Iurreta/Berrozi
Erandio
Erandio
Facul. y Técnicos Vitoria-Gasteiz
Facul. y Técnicos Vitoria-Gasteiz
Facul. y Técnicos Vitoria-Gasteiz
Agente
Agente
Agente
Agente 1.º
Oficial
Suboficial
Erandio
Comisario
Subcomis.
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Agente
Suboficial
Agente 1.º
Oficial
Erandio
Erandio
Oiartzun
Subcomis.
Localidad
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Oiartzun
Agente
Agente
Agente
Agente 1.º
Agente 1.º
Reservado a
Escala/Categoría
1
1
1
4
1
1
40
27
1
7
14
1
5
2
4
2
11
26
1
4
4
4
2
7
3
26
1
3
1
1
LD
LD
LD
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
CM
LD
LD
CM
CM
CM
LD
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
Núm. Sist.
efec. prov.
2.ª
act.
S/Conv.
S/Conv.
S/Conv.
CICG I
CICG I
CICG I
CICG II
CICG II
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
Mín.
Máx.
Permanencia
6
1
1
4
1
12
12
12
9
9
9
9
5
6
4
2
9
9
6
5
4
2
9
9
9
9
9
C.E.S
DS
DA
DA
DA
DA
DS
DS
DS
DS
DA
DS
DA
DA
DS
DS
DS
DA
DA
DA
DS
DS
DS
DS
DS
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (165/183)
Operador
Jefe Centro
Operador SADAE Bizkaia
Operador SADAE Bizkaia
Oficina Técnica SADAE
20705
20706
20707
Oficina Técnica SADAE
CMC Territorial Bizkaia
Operador
20608
207
20701
20704
Operador SADAE Araba
20607
20703
Oficina Técnica
Operador SADAE Araba
20605
20606
Operador
Operador
20604
20702
Operador
20603
Oficina Técnica
CMC Territorial Araba
Jefe Centro
20204
206
20601
Operador
Oficina Técnica
20203
20602
CMC Central
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Seguridad Ciudadana
Seguridad Ciudadana
Seguridad Ciudadana
Seguridad Ciudadana
202
20201
20202
Seguridad Ciudadana
Denominación
20012
20013
20014
20015
Unidad
20011
Cód.
Puesto
Agente
E. Básica
Agente
E. Básica
Oficial
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Oficial
Agente 1.º
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Agente
E. Básica
E. Básica
E. Básica
Agente 1.º
Agente
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Oficial
Oficial
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Berrozi
Iurreta
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Localidad
Oficial
E. Básica
Comisario
Subcomis.
E. Básica
E. Básica
E. Básica
E. Básica
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
1
17
7
1
30
5
4
1
66
5
1
7
5
10
5
1
34
1
14
17
1
1
4
6
1
2
6
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
CM
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
Núm. Sist.
efec. prov.
1
1
1
1
2.ª
act.
CICG I
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
1
Mín.
Máx.
Permanencia
10
10
6
10
10
10
7
10
10
7
10
10
10
7
6
7
7
4
5
9
9
9
9
9
C.E.S
DA
DS
DA
DS
DS
DA
DA
DS
DS
DS
DS
DS
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Jefe Centro
Operador SADAE Gipuzkoa
Operador SADAE Gipuzkoa
Oficina Técnica SADAE
20805
20806
20807
20808
2010/2050 • (166/183)
20502
Subjefe Territorial
Planificación y Gestión
Planificación y Gestión
Jefatura Territorial Gipuzkoa
Jefe Territorial
Secretaría Técnica Invest.
20412
20413
205
20501
20411
Subjefe Territorial
Jefe Centro Territorial
20402
20403
Secretaría Técnica S.C.
Planificación y Gestión
Jefatura Territorial Bizkaia
Jefe Territorial
20312
204
20401
Secretaría Técnica S.C.
Secretaría Técnica Invest.
Planificación y Gestión
20311
20409
20410
Secretaría Técnica S.C.
Secretaría Técnica Invest.
20309
20310
20404
Secretaría Técnica S.C.
Secretaría Técnica Invest.
20304
20308
Jefatura Territorial Araba
Jefe Territorial
Jefe Centro Territorial
Operador
Oficina Técnica
20803
20804
203
20301
20303
Operador
20802
CMC Territorial Gipuzkoa
Operador
208
20801
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
E. Básica
Bilbao
Oiartzun
Oiartzun
Intendente
Intendente
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
E. Inspecc.
E. Básica
E. Básica
E. Inspecc.
E. Inspecc.
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Intendente
Intendente
Subcomis.
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Donostia
Donostia
Donostia
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Localidad
E. Básica
E. Inspecc.
E. Inspecc.
E. Inspecc.
E. Básica
E. Básica
Intendente
Subcomis.
E. Básica
E. Básica
Agente
Oficial
Agente
E. Básica
Agente 1.º
Oficial
Reservado a
Escala/Categoría
1
1
3
19
1
5
1
1
5
1
3
3
21
1
1
1
1
4
2
16
1
3
1
7
13
1
29
3
5
64
5
LD
LD
LD
CM
CM
LD
LD
CM
LD
LD
LD
CM
LD
LD
LD
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
Núm. Sist.
efec. prov.
1
1
2.ª
act.
CICG I
CICG II
CICG II
CICG I
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
Mín.
Máx.
Permanencia
2
1
6
9
9
6
6
9
2
4
1
9
6
6
6
9
9
1
4
10
10
10
6
10
7
10
7
C.E.S
DA
DA
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DA
DA
DA
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DA
DA
DA
DS
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (167/183)
Forales
21711
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
21801
21802
21803
21804
21805
21806
Forales
Comisaría de Laguardia
Subjefe Forales
21710
218
Jefe Forales
21702
Subjefe Mikeletes
Mikeletes
Mikeletes
Sección de Forales
21701
21602
21611
21610
217
Jefe Mikeletes
Sección de Mikeletes
Agente 1.º
Agente
Agente 1.º
Agente
Comisario
Subcomis.
Oficial
Suboficial
Agente
Agente 1.º
Subcomis.
Comisario
Subcomis.
Agente 1.º
Agente
Comisario
Oficial
Suboficial
Laguardia
Laguardia
Laguardia
Laguardia
Laguardia
Laguardia
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Subcomis.
Comisario
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Seg. Ciudadana
216
21601
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Localidad
E. Básica
Seg. Ciudadana
Planificación y Gestión
Sección de Miñones
Jefe Unidad
20512
215
21501
E. Inspecc.
21505
21506
Planificación y Gestión
20511
E. Inspecc.
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Secretaría Técnica Invest.
20510
E. Inspecc.
21503
21504
Secretaría Técnica S.C.
20509
Subcomis.
E. Básica
E. Básica
Subjefe Unidad
Secretaría Técnica S.C.
Secretaría Técnica Invest.
Reservado a
Escala/Categoría
21502
Jefe Centro Territorial
Denominación
20504
20508
Unidad
20503
Cód.
Puesto
11
59
1
1
5
5
4
105
1
1
1
1
1
3
7
6
1
88
10
5
5
1
3
110
1
1
1
1
4
4
3
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
CM
LD
LD
LD
CM
CM
LD
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
LD
LD
LD
CM
CM
LD
Núm. Sist.
efec. prov.
5
1
5
2.ª
act.
CICG II
CICG I
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
Mín.
Máx.
Permanencia
11
11
4
5
7
11
11
11
5
4
5
11
11
4
11
11
7
11
5
4
9
6
6
6
9
9
4
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DA
Rég.
ded.
4TI
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Investigación
21810
Investigación
Investigación
21907
21909
2010/2050 • (168/183)
Subjefe Unidad
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
22102
22103
22104
22105
22106
Investigación
Comisaría de Vitoria-Gasteiz
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Jefe Centro
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Comisaría de Balmaseda
Jefe Unidad
Seg. Ciudadana
21906
21910
220
22011
22012
22013
22014
22015
22016
22017
22018
22019
22020
22021
221
22101
Subjefe Unidad
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
21902
21903
21904
21905
Comisaría de Llodio
Jefe Unidad
Investigación
219
21901
Investigación
Denominación
21809
Unidad
21807
Cód.
Puesto
Balmaseda
Comisario
Agente
Suboficial
Agente 1.º
Balmaseda
Balmaseda
Balmaseda
Balmaseda
Balmaseda
Vitoria-Gasteiz/Iruña de Oca
Vitoria-Gasteiz/Iruña de Oca
Vitoria-Gasteiz/Iruña de Oca
Vitoria-Gasteiz/Iruña de Oca
Vitoria-Gasteiz/Iruña de Oca
Vitoria-Gasteiz/Iruña de Oca
Vitoria-Gasteiz/Iruña de Oca
Vitoria-Gasteiz/Iruña de Oca
Vitoria-Gasteiz/Iruña de Oca
Vitoria-Gasteiz/Iruña de Oca
Vitoria-Gasteiz/Iruña de Oca
Intendente
Comisario
Subcomis.
Oficial
Suboficial
Agente 1.º
Agente
Oficial
Suboficial
Agente 1.º
Agente
Subcomis.
Oficial
Llodio
Llodio
Llodio
Llodio
Llodio
Llodio
Llodio
Llodio
Llodio
Laguardia
Laguardia
Laguardia
Localidad
Suboficial
Agente 1.º
Agente
Agente
Subcomis.
Oficial
Suboficial
Agente 1.º
Comisario
Suboficial
Agente
Agente 1.º
Reservado a
Escala/Categoría
59
5
11
1
5
5
649
1
2
4
7
10
71
445
5
5
15
84
105
1
6
17
56
1
5
5
11
107
1
5
13
5
CM
CM
CM
LD
CM
LD
LD
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
CM
CM
CM
LD
CM
CM
CM
Núm. Sist.
efec. prov.
5
1
2
10
1
5
2.ª
act.
CICG II
CICG II
CICG I
CICG I
CICG II
CICG I
CICG I
CICG II
CICG I
CICG I
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
Mín.
Máx.
Permanencia
11
11
11
5
7
4
2
4
5
7
11
11
11
7
9
9
9
9
9
9
11
5
7
11
11
4
9
9
9
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
4TI
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Investigación
Investigación
Investigación
Denominación
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
22205
22206
22207
2010/2050 • (169/183)
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
22404
22405
22406
Investigación
Investigación
Investigación
Comisaría de Durango
22309
22310
22311
224
22402
22403
Investigación
22308
22401
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
22304
22305
22307
Subjefe Unidad
Jefe Centro
22302
22303
22306
Jefe Unidad
22301
Investigación
Investigación
Investigación
Comisaría de Bilbao
Seg. Ciudadana
22204
22208
22209
22210
223
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Comisaría de Basauri
Unidad
22201
22202
222
22107
22109
22110
Cód.
Puesto
Agente
Suboficial
Agente 1.º
Subcomis.
Oficial
Comisario
Agente 1.º
Agente
Oficial
Suboficial
Agente
Agente 1.º
Oficial
Suboficial
Comisario
Subcomis.
Intendente
Suboficial
Agente 1.º
Agente
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Oficial
Comisario
Subcomis.
Agente 1.º
Agente
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Basauri
Basauri
Basauri
Basauri
Basauri
Basauri
Basauri
Basauri
Basauri
Balmaseda
Balmaseda
Balmaseda
Localidad
129
5
21
2
5
1
29
155
5
205
5
440
69
5
15
2
4
1
5
5
23
730
137
21
6
5
1
2
205
5
13
5
CM
CM
CM
LD
CM
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
Núm. Sist.
efec. prov.
5
1
9
2
1
6
1
1
2.ª
act.
CICG I
CICG I
CICG II
CICG II
CICG II
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
CICG II
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
Mín.
Máx.
Permanencia
11
11
11
5
7
4
9
9
7
9
11
11
7
11
4
5
2
9
9
9
11
11
11
7
4
5
9
9
9
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (170/183)
Investigación
22608
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Investigación
Investigación
Investigación
22705
22706
22707
22708
22709
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Investigación
22607
22703
22704
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
22605
22606
Investigación
Comisaría de Gernika-Lumo
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Seg. Ciudadana
22604
22609
227
22701
22702
Subjefe Unidad
Seg. Ciudadana
22602
22603
Seg. Ciudadana
Investigación
Investigación
Investigación
22506
22507
22508
22509
Jefe Unidad
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
22504
22505
Comisaría de Galdakao
Seg. Ciudadana
22503
226
Subjefe Unidad
22502
22601
Jefe Unidad
22501
Investigación
Investigación
Investigación
Comisaría de Erandio
22407
22408
22409
225
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Agente 1.º
Agente
Agente 1.º
Agente
Suboficial
Gernika
Gernika
Gernika
Gernika
Gernika
Gernika
Gernika
Gernika
Gernika
Comisario
Subcomis.
Oficial
Suboficial
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Durango
Durango
Durango
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Agente 1.º
Agente
Suboficial
Subcomis.
Oficial
Comisario
Agente
Suboficial
Agente 1.º
Agente
Suboficial
Agente 1.º
Oficial
Subcomis.
Comisario
Suboficial
Agente 1.º
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
36
5
110
5
16
5
5
17
185
1
2
5
5
12
54
5
1
5
1
105
106
5
5
35
5
16
5
2
1
5
5
32
180
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
CM
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
Núm. Sist.
efec. prov.
1
5
1
5
6
1
1
2.ª
act.
CICG I
CICG I
CICG II
CICG I
CICG I
CICG II
CICG II
CICG I
CICG I
CICG II
CICG I
CICG I
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
Mín.
Máx.
Permanencia
9
9
11
9
11
7
11
4
5
9
9
9
11
11
11
5
7
4
11
9
9
9
11
11
7
5
4
9
9
9
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
1E
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (171/183)
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Investigación
Investigación
Investigación
23003
23004
23005
23006
23007
23009
23010
Investigación
22909
Investigación
Comisaría de Ondarroa
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Investigación
22910
230
23001
23002
Seg. Ciudadana
22908
Investigación
Comisaría de Muskiz
Jefe Unidad
22810
229
22901
22907
Investigación
22809
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Investigación
22808
22905
22906
Seg. Ciudadana
22807
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
22806
22904
Seg. Ciudadana
22805
Subjefe Unidad
Seg. Ciudadana
22804
22902
Subjefe Unidad
22802
Comisaría de Getxo
Jefe Unidad
228
22801
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Muskiz
Agente 1.º
Agente
Suboficial
Agente
Suboficial
Agente 1.º
Oficial
Ondarroa
Comisario
Subcomis.
Ondarroa
Ondarroa
Ondarroa
Ondarroa
Ondarroa
Ondarroa
Ondarroa
Ondarroa
Muskiz
Muskiz
Muskiz
Muskiz
Muskiz
Muskiz
Muskiz
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Agente
Suboficial
Agente 1.º
Oficial
Muskiz
Comisario
Subcomis.
Getxo
Getxo
Getxo
Getxo
Getxo
Getxo
Getxo
Getxo
Getxo
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Oficial
Subcomis.
Comisario
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
5
17
5
60
5
11
5
37
110
1
1
5
5
134
21
5
5
2
38
215
1
6
5
132
21
5
5
2
215
1
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
Núm. Sist.
efec. prov.
5
5
5
2.ª
act.
CICG I
CICG I
CICG II
CICG I
CICG I
CICG II
CICG I
CICG I
CICG II
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
Mín.
Máx.
Permanencia
9
9
9
11
11
11
7
4
5
9
9
9
11
11
11
7
5
4
9
9
9
11
11
11
7
5
4
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (172/183)
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Investigación
Investigación
Investigación
23403
23404
23405
23406
23407
23409
23410
Investigación
23309
Investigación
Comisaría de Beasain
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Investigación
23310
234
23401
23402
Seg. Ciudadana
23307
Investigación
Comisaría de Azkoitia
Jefe Unidad
23109
233
23301
23306
Investigación
23108
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Investigación
23107
23304
23305
Seg. Ciudadana
23106
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
23105
23303
Seg. Ciudadana
23104
Subjefe Unidad
Seg. Ciudadana
23103
23302
Subjefe Unidad
23102
Comisaría de Sestao
Jefe Unidad
231
23101
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Azkoitia
Agente 1.º
Agente
Suboficial
Agente
Suboficial
Agente 1.º
Oficial
Beasain
Comisario
Subcomis.
Beasain
Beasain
Beasain
Beasain
Beasain
Beasain
Beasain
Beasain
Azkoitia
Azkoitia
Azkoitia
Azkoitia
7
15
5
55
5
11
5
5
105
1
1
17
5
55
5
11
5
1
49
105
1
6
5
151
26
5
5
2
250
1
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
Núm. Sist.
efec. prov.
Azkoitia
Localidad
Azkoitia
Azkoitia
Suboficial
Agente
Agente 1.º
Agente
Suboficial
Agente 1.º
Oficial
Azkoitia
Comisario
Subcomis.
Sestao
Sestao
Sestao
Sestao
Sestao
Sestao
Sestao
Sestao
Sestao
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Oficial
Subcomis.
Comisario
Reservado a
Escala/Categoría
5
2
5
6
2
2.ª
act.
CICG I
CICG I
CICG II
CICG II
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
CICG II
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
Mín.
Máx.
Permanencia
9
9
9
11
11
11
7
4
5
9
9
9
11
11
11
7
5
4
9
9
9
11
11
11
7
5
4
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
2TA
1TA
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Investigación
Investigación
Comisaría de Donostia
Jefe Unidad
23519
23520
236
23601
2010/2050 • (173/183)
Subjefe Unidad
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Investigación
23704
23705
23706
23707
23609
23610
23611
237
Jefe Unidad
Investigación
Investigación
Investigación
Comisaría de Eibar
23608
23702
23703
Investigación
23607
23701
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
23606
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Investigación
23518
23604
23605
Seg. Ciudadana
23517
Jefe Centro
Seg. Ciudadana
23516
23603
Seg. Ciudadana
23515
Subjefe Unidad
Seg. Ciudadana
23514
23602
Subjefe Unidad
23511
Comisaría de Bergara
Jefe Unidad
235
23510
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Suboficial
Agente 1.º
Agente
Suboficial
Subcomis.
Oficial
Comisario
Agente 1.º
Agente
Oficial
Suboficial
Agente
Agente 1.º
Oficial
Suboficial
Subcomis.
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
5
16
100
5
2
5
1
15
79
5
168
5
313
50
6
10
4
2
32
490
1
7
5
95
16
5
5
2
168
1
CM
CM
CM
CM
LD
CM
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
Núm. Sist.
efec. prov.
Donostia
Localidad
Donostia
Donostia
Donostia
Donostia
Intendente
Comisario
Bergara
Bergara
Bergara
Bergara
Bergara
Bergara
Bergara
Bergara
Bergara
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Oficial
Subcomis.
Comisario
Reservado a
Escala/Categoría
5
5
10
2.ª
act.
CICG II
CICG I
CICG I
CICG II
CICG II
CICG I
CICG I
CICG II
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
Mín.
Máx.
Permanencia
11
11
11
9
5
7
4
9
9
7
9
11
11
11
7
5
4
2
9
9
9
11
11
11
7
5
4
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
2TA
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Investigación
Investigación
Denominación
2010/2050 • (174/183)
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Investigación
Investigación
Investigación
Comisaría de Renteria
Jefe Unidad
23908
23909
240
24001
24006
24007
24008
Investigación
23907
24005
Seg. Ciudadana
23906
Subjefe Unidad
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
24002
24004
Seg. Ciudadana
23905
Investigación
Investigación
Investigación
23808
23809
23810
23904
Seg. Ciudadana
23807
Subjefe Unidad
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
23806
23902
23903
Seg. Ciudadana
23805
Jefe Unidad
Seg. Ciudadana
23804
Comisaría de Irun
Subjefe Unidad
23802
239
23901
Jefe Unidad
Comisaría de Hernani
Unidad
23801
238
23708
23709
Cód.
Puesto
Renteria
Agente 1.º
Agente
Suboficial
Suboficial
Renteria
Renteria
Renteria
Renteria
Renteria
Renteria
Comisario
Subcomis.
Oficial
Irun
Irun
Irun
Irun
Irun
Irun
Irun
Irun
Irun
Hernani
Hernani
Hernani
Hernani
Hernani
Hernani
Hernani
Hernani
Hernani
Eibar
Eibar
Agente 1.º
Agente
Suboficial
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Subcomis.
Oficial
Comisario
Suboficial
Agente 1.º
Agente
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Oficial
Subcomis.
Comisario
Agente 1.º
Agente
Reservado a
Escala/Categoría
Localidad
5
16
114
5
2
5
6
38
185
1
5
101
16
6
2
5
1
180
5
5
34
122
16
5
5
2
1
195
5
29
CM
CM
CM
CM
LD
CM
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
CM
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
Núm. Sist.
efec. prov.
5
5
5
2.ª
act.
CICG II
CICG I
CICG I
CICG II
CICG II
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
1
1
Mín.
Máx.
Permanencia
11
9
11
11
5
7
4
9
9
9
11
11
11
5
7
4
9
9
9
11
11
11
7
5
4
9
9
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (175/183)
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
Investigación
24304
24305
24306
24307
Investigación
Investigación
Comisaría de Zumarraga
Jefe Unidad
24209
24210
243
24301
Subjefe Unidad
Seg. Ciudadana
Investigación
24207
24302
24303
Seg. Ciudadana
24206
Investigación
Comisaría de Zarautz
Jefe Unidad
24110
242
24201
Seg. Ciudadana
Investigación
Investigación
24107
24109
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
24106
24205
Seg. Ciudadana
24105
24204
Seg. Ciudadana
24104
Subjefe Unidad
Seg. Ciudadana
Seg. Ciudadana
24103
24202
24203
Subjefe Unidad
24102
Investigación
Investigación
Comisaría de Tolosa
Jefe Unidad
Denominación
24010
241
24101
Unidad
24009
Cód.
Puesto
Zarautz
Zumarraga
Agente 1.º
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Zumarraga
Zumarraga
Zumarraga
Zumarraga
Zumarraga
Zumarraga
Comisario
Subcomis.
Oficial
Zarautz
Zarautz
Zarautz
Zarautz
Zarautz
Zarautz
Localidad
Agente
Suboficial
Agente 1.º
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Zarautz
Zarautz
Comisario
Subcomis.
Oficial
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Suboficial
Agente 1.º
Agente
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Oficial
Tolosa
Tolosa
Subcomis.
Comisario
Renteria
Renteria
Agente
Agente 1.º
Reservado a
Escala/Categoría
5
11
54
5
1
5
17
5
100
1
5
60
11
5
1
5
5
110
1
5
17
55
11
5
5
1
32
105
1
5
CM
CM
CM
CM
LD
CM
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
CM
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
Núm. Sist.
efec. prov.
5
5
5
2.ª
act.
CICG I
CICG I
CICG II
CICG I
CICG II
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
1
Mín.
Máx.
Permanencia
11
11
11
9
5
7
4
9
9
9
11
11
11
5
7
4
9
9
9
11
11
11
7
5
4
9
9
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
4TI
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Agente Segur.
Agente Segur.
40106
40107
40108
2010/2050 • (176/183)
Pilotos
Operadores
Pilotos
40202
40203
40205
405
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Canino
Canino
40601
40602
40603
40604
Unidad Canina
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad
40503
40504
40505
40506
406
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
40501
40502
Unidad de Seguridad Edificios
Subjefe Unidad
40206
Oficial
Unidad de Helicópteros
Jefe Unidad
Agente Servicio
40105
40109
402
40201
Suboficial
Agente Servicio
40104
Subjefe Unidad
Jefe Centro
40102
40103
Investigación
Investigación
Unidad de Brigada Móvil
Jefe Unidad
24309
24310
401
40101
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Iurreta
Iurreta
E. Básica
Suboficial
Comisario
Subcomis.
Suboficial
Agente 1.º
Agente
Oficial
Comisario
Subcomis.
Oficial
E. Básica
E. Básica
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Erandio
Erandio
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Comisario
Subcomis.
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Oficial
Agente 1.º
Agente
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Intendente
Comisario
Subcomis.
Zumarraga
Zumarraga
Localidad
Agente
Suboficial
Reservado a
Escala/Categoría
1
46
1
1
49
2
15
81
1
1
1
101
1
16
10
1
5
29
1
5
25
300
50
10
1
2
13
5
399
1
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
LD
CM
CM
Núm. Sist.
efec. prov.
1
2.ª
act.
C.G. Canino
C.G. Canino
Piloto C
Piloto
C+IFR
CBM
CBM
CBM
CBM
CICG I
CICG II
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
5 años
5 años
8 años
5 años
8 años
5 años
5 años
5 años
5 años
Mín.
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Máx.
Permanencia
5
8
4
5
5
10
10
5
4
5
2
2
2
2
2
6
10
10
8
8
8
4
5
2
9
9
C.E.S
DA
LF
DA
DA
DA
DA
DA
DA
LF
LF
LF
DA
DA
DA
LF
LF
LF
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Denominación
Escolta
Jefe de Centro
Seguridad Personas
Seguridad Personas
Adjunto a Jefatura
Adjunto a Jefatura
40805
40806
40807
40808
40809
40810
2010/2050 • (177/183)
211
21101
21102
21103
21104
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Tráfico
Tráfico
Tráfico
Tráfico
Investigación
21201
21202
21203
21204
21205
21206
21207
U.T. Tráfico Araba
Intervención
Jefatura División Tráfico
Jefe División Tráfico
Jefe Oficina Técnica
Oficina Técnica Tráfico
Oficina Técnica Tráfico
40705
212
Intervención
Intervención
40703
40704
Unidad de Intervención
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Escolta
40804
407
40701
40702
Jefe Unidad
Subjefe
Escolta
Unidad de Protección
Unidad
40801
40802
40803
408
Cód.
Puesto
Suboficial
Suboficial
Agente 1.º
Agente
Subcomis.
Oficial
Comisario
Superinten.
Subcomis.
E. Inspecc.
E. Básica
E. Básica
Oficial
Suboficial
Comisario
Subcomis.
E. Básica.
E. Básica
E. Inspecc.
Subcomis.
E. Inspecc.
E. Básica
Suboficial
Intendente
Comisario
Oficial
Reservado a
Escala/Categoría
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi/Iurreta
Iurreta
Berrozi/Iurreta
Berrozi/Iurreta
Iurreta
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Berrozi
Localidad
5
5
16
76
2
5
1
130
4
1
1
1
1
27
2
3
34
1
1
1
1
1
3
1
160
12
1
1
4
185
CM
CM
CM
CM
LD
CM
LD
LD
LD
LD
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
LD
CM
CM
CM
LD
LD
CM
Núm. Sist.
efec. prov.
1
2.ª
act.
CICG II
Seg. vial
Seg. vial
Seg. vial
Seg. vial
C. Interv
C. Interv
C. Interv
C. Escolta
*
C. Escolta
*
C. Escolta
C. Escolta
C. Escolta
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
8 años
8 años
8 años
8 años
8 años
8 años
8 años
5 años
5 años
5 años
Mín.
Sí
Sí
Sí
Sí
Máx.
Permanencia
9
10
10
10
5
7
4
1
4
6
9
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
C.E.S
DA
DA
DA
DS
DS
DS
LF
LF
LF
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
LF
LF
DA
DA
LF
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (178/183)
Tráfico
Investigación
Investigación
Investigación
21406
21407
21408
21409
30103
302
30201
30202
30102
30101
Jefatura División Policía de lo Criminal
Jefe División Policía de lo
Criminal
Subjefe División Policía de lo
Criminal
Adjunto Jefatura
Unidad de Servicio Central
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Tráfico
21405
301
Tráfico
21309
21404
Investigación
Investigación
21308
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Tráfico
Tráfico
Investigación
21306
21307
U.T. Tráfico Gipuzkoa
Tráfico
Tráfico
21304
21305
214
21401
21402
21403
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Tráfico
U.T. Tráfico Bizkaia
21301
21302
21303
213
Investigación
Investigación
Denominación
21209
Unidad
21208
Cód.
Puesto
Vitoria-Gasteiz
Localidad
Erandio
Erandio
Erandio
Comisario
Subcomis.
Erandio
Erandio
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Subcomis.
Intendente
Superinten.
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Agente
Agente 1.º
Suboficial
Comisario
Subcomis.
Oficial
Agente
Agente 1.º
Agente
Suboficial
Suboficial
Agente 1.º
Comisario
Subcomis.
Oficial
Agente
Agente 1.º
Reservado a
Escala/Categoría
2
70
1
1
1
1
4
30
5
5
107
19
5
1
2
5
179
40
5
122
5
5
25
1
2
5
210
15
5
LD
LD
LD
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
Núm. Sist.
efec. prov.
1
1
2
3
2.ª
act.
CICG I
CICG I
CICG II
Seg. vial
Seg. vial
Seg. vial
Seg. vial
CICG I
CICG I
Seg. vial
CICG II
Seg. vial
Seg. vial
Seg. vial
CICG I
CICG I
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
1
8 años
8 años
8 años
8 años
8 años
8 años
8 años
8 años
Mín.
Máx.
Permanencia
4
5
4
1
1
9
9
9
10
10
10
4
5
7
9
9
10
9
10
10
4
5
7
9
9
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Enlace
30209
2010/2050 • (179/183)
Jefe Grupo Especialistas
Agente Especialistas
Jefe Área
Jefe Grupo Investig. y P.J.
Agente Investig. y P.J.
Agente Investig. y P.J.
Jefe Área
Jefe Grupo Investig.y P.J.
Agente Investig. y P.J.
Agente Investig. y P.J.
Jefe Área
Jefe Grupo Investig. y P.J.
Agente Investig. y P.J.
Agente Investig.y P.J.
30406
30407
30408
30416
30417
30411
30418
30419
30413
30414
30420
30421
30410
Suboficial
E. Básica
Comisario
Oficial
Agente
Agente
Oficial
Agente
Suboficial
Agente 1.º
Reservado a
Escala/Categoría
Agente 1.º
Agente
E. Inspecc.
E. Inspecc.
Agente 1.º
Agente
Subcomis.
Agente
Subcomis.
E. Inspecc.
Agente 1.º
Subcomis.
E. Básica
E. Inspecc.
Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial
Jefe Unidad
Intendente
Subjefe Unidad
Comisario
Jefe Área Especialistas
Subcomis.
Jefe Área
Seguridad Privada
30404
304
30401
30402
30403
25110
25102
Seguridad Privada
Jefe Unidad
Agente Servicio
Agente Servicio
Jefe de Oficina Técnica
30206
30207
30208
251
25101
Agente Servicio
30205
Denominación
Jefe Grupo
Agente Servicio
Unidad
30203
30204
Cód.
Puesto
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Oiartzun
Oiartzun
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Oiartzun
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Localidad
6
32
4
4
6
32
1
1
40
7
8
1
25
5
175
1
1
1
1
13
15
1
3
1
1
1
44
3
15
CM
CM
LD
LD
CM
CM
LD
LD
CM
LD
CM
LD
CM
LD
LD
LD
LD
CM
CM
LD
LD
CM
CM
LD
CM
CM
CM
Núm. Sist.
efec. prov.
8
2
2.ª
act.
CICG I
CICG I
CICG II
CICG II
CICG I
CICG I
CICG I
CICG II
CICG I
DIC
DIC
CICG II
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
CICG II
CICG I
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
8 años
8 años
Mín.
Máx.
Permanencia
7
7
7
7
7
7
5
7
5
7
7
5
4
4
2
4
4
7
9
4
4
9
9
6
9
7
9
C.E.S
LF
LF
LF
LF
LF
LF
DA
LF
DA
LF
LF
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DS
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Jefe Grupo
Agente Servicio
Agente Servicio
Agente Servicio
Agente Servicio
Agente Servicio
División Antiterrorista y de Información
Jefe División DAI
30603
30604
30610
30605
30611
30620
30701
2010/2050 • (180/183)
Subjefe División DAI
Adjunto Jefatura División
Adjunto Jefatura División
Adjunto Jefatura División
Adjunto Jefatura División
Unidad de Investigación
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Jefe Centro
Jefe Centro
Jefe Centro
30702
30703
30704
30705
30706
308
30801
30802
30803
30804
30805
307
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
30601
30602
30507
306
30505
30506
Técnico
Unidad de Juego y Espectáculos
Jefe Área
Técnico Especialista en
Criminalística
Jefe de Sección
Técnico
30503
30504
Subjefe Unidad
30502
Unidad de Policía Científica
Jefe Unidad
305
30501
Denominación
Unidad
Cód.
Puesto
Subcomis.
Subcomis.
Subcomis.
Subcomis.
Comisario
E. Básica
Intendente
Oficial
Suboficial
E. Básica
Superinten.
Agente
Agente
Agente
Agente 1.º
Agente 1.º
Suboficial
Comisario
Oficial
E. Básica
Suboficial
E. Inspecc.
E. Básica
E. Inspecc.
Subcomis.
Comisario
Reservado a
Escala/Categoría
Vitoria-Gasteiz
Oiartzun
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Donostia
Bilbao
Bilbao
Donostia
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Localidad
1
1
1
1
1
3
134
1
1
1
8
15
1
4
4
17
5
1
2
1
1
1
35
9
1
73
1
1
87
1
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
CM
CM
LD
LD
LD
Núm. Sist.
efec. prov.
2.ª
act.
CICG I
CICG II
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
CICG II
CICG II
CICG I
CICG II
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
5 años
5 años
5 años
Mín.
Máx.
Permanencia
4
4
4
4
2
4
1
4
4
4
1
9
9
9
9
9
9
4
5
7
6
7
7
6
4
2
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
LF
DA
LF
LF
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (181/183)
Jefe Grupo
Agente Servicio «C»
Agente Servicio «C»
Agente Servicio «C»
Agente Servicio «C»
Agente Servicio «C»
Agente Servicio «C»
30905
30906
30907
30908
30909
30910
30911
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Jefe Área
Jefe Grupo
Agente Servicio «C»
31001
31002
31003
31004
31005
Agente Servicio «D»
Unidad de Soporte Operativo y Técnico
Jefe Grupo
30904
30912
310
Jefe Grupo
Agente Servicio «C»
Agente Servicio «D»
Unidad de Información
30814
30815
309
30903
Agente Servicio «C»
30813
Subjefe Unidad
Jefe Grupo
Agente Servicio «C»
30811
30812
Jefe Unidad
Jefe Grupo
Jefe Grupo
30809
30810
30902
Jefe Área
Jefe Área
30901
Jefe Área
Denominación
30807
30808
Unidad
30806
Cód.
Puesto
Subcomis.
Oficial
E. Inspecc.
Suboficial
Comisario
E. Básica
E. Básica
E. Básica
E. Básica
Suboficial
Suboficial
E. Inspecc.
Suboficial
E. Inspecc.
E. Inspecc.
Subcomis.
Comisario
E. Básica
E. Básica
E. Básica
E. Inspecc.
E. Básica
E. Inspecc.
E. Inspecc.
Oficial
Oficial
Oficial
Reservado a
Escala/Categoría
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Oiartzun
Erandio
Erandio
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Erandio
Erandio
Oiartzun
Oiartzun
Vitoria-Gasteiz
Localidad
1
2
2
4
1
7
112
9
47
11
2
2
1
8
1
3
1
1
21
10
93
42
3
44
3
3
1
1
1
LD
LD
LD
LD
LD
CM
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
CM
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
Núm. Sist.
efec. prov.
2.ª
act.
CICG II
CICG II
CICG II
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
CICG II
CICG II
CICG II
CICG II
CICG II
CICG II
CICG I
CICG I
CICG I
CICG II
CICG I
CICG II
CICG II
CICG II
CICG II
CICG II
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
Mín.
Máx.
Permanencia
4
4
4
4
2
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
7
4
4
4
4
4
4
4
4
C.E.S
DA
DA
DA
DA
DA
LF
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
LF
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
Rég.
ded.
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Agente Servicio «C»
Agente Servicio «C»
Agente Servicio «C»
Agente Servicio «D»
31105
31106
31107
31108
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Operativos
Operativos
Técnico Electrónico
Operativos
Operativos
Operativos
Operativos
Técnico Electrónico
40301
40302
40310
40311
40303
40304
40312
40305
40313
40306
Unidad Desactivación Explosivos
Jefe Grupo
31104
403
Jefe Unidad
Subjefe Unidad
Jefe Área
Agente Servicio «D»
Unidad de Coordinación
31101
31102
31103
Agente Servicio «C»
Denominación
31007
311
Unidad
31006
Cód.
Puesto
2010/2050 • (182/183)
E. Básica
E. Básica
E. Básica
Suboficial
Suboficial
E. Inspecc.
Oficial
Comisario
Subcomis.
Oficial
E. Básica
E. Básica
E. Básica
E. Básica
E. Inspecc.
Comisario
Subcomis.
Oficial
E. Básica
E. Básica
Reservado a
Escala/Categoría
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Iurreta
Erandio
Vitoria-Gasteiz
Oiartzun
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Erandio
Localidad
1
4
45
1
5
1
1
1
1
2
62
4
2
2
12
4
1
1
2
20
28
82
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
LD
LD
CM
CM
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
CM
LD
Núm. Sist.
efec. prov.
2.ª
act.
C. Desactiv.
NRBQ + C.
Desactiv.
C. Desactiv.
NRBQ + C.
Desactiv.
C .Desactiv.
NRBQ + C.
Desactiv.
CICG I
CICG I
CICG I
CICG I
CICG II
CICG II
CICG I
CICG I
Espec.
Requisitos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Perfil Lingüístico
Fecha
N.º
Perfil
prec.
dot.
5 años
8 años
8 años
8 años
8 años
5 años
8 años
8 años
Mín.
Sí
Sí
Sí
Sí
Máx.
Permanencia
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
4
4
4
4
2
4
4
7
4
C.E.S
LF
LF
LF
LF
LF
LF
LF
DA
DA
LF
LF
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
LF
DA
Rég.
ded.
45T
5T
2T
Obs.
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
2010/2050 • (183/183)
E: a extinguir.
T: a transformar en NRBQ + C. Desactivación.
TS: a Transformar en Suboficial.
TA: a transformar en Agente.
TI: a transformar en Agente de Investigación.
DA: Disponibilidad Absoluta.
DS: Disponibilidad Superior.
LF: Localizabilidad y Flexibilidad.
Especialidad *: en posesión del título de Acompañamientos
Obs.:
Rég. ded.:
EHAA - 2010eko apirilak 16, ostirala • N.º 70 ZK. • BOPV - viernes 16 de abril de 2010
Descargar