Expedient : 2015N019000018
Ref.: X2015003532
Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15
08210 Barberà del Vallès
e-mail: [email protected]
web: http://www.bdv.cat
seu-e: https://www.seu.cat/barberadelvalles
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM.
DE DESEMBRE DE 2015.
18 DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 12:10 hores del dia 1 de desembre de
2015, sota la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar Junta de Govern Local,
en primera convocatòria, es reuneixen:
ASSISTENTS A LA SESSIÓ:
SILVIA FUSTER ALAY ; ALCALDESSA
MARIA CARMEN PEREZ BARROSO ; TINENTA D'ALCALDIA
JUAN ANTONIO GRIMALDO DUEÑAS ; REGIDOR
FRANCISCO BLANCO ROMERO ; REGIDOR
FABIAN DIAZ CORTES ; TINENT D'ALCALDIA
PERE PUBILL LINARES ; TINENT D'ALCALDIA
JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ ; SECRETARI
NURIA CASTELLA POUGET ; INTERVENTORA
ABSENTS:
SANDRA RAMOS MONTESINOS ; REGIDORA
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
2. GABINET D'ALCALDIA
2.1. APORTACIONS
2.1.1. JGL01122015A
(GACO2015003087)
APORTACIÓ ECONÒMICA EXERCICI 2015 AL FONS
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
3. SERVEIS ECONÒMICS
3.1. REGISTRE D'OPERACIONS COMPTABLES
3.1.1. IDADO2015/106
APROVACIÓ AJUTS BENESTAR SOCIAL
(GACO2015002932)
3.2. APORTACIONS
3.2.1. IPDI2015/038
(GACO2015003094)
DONAR COMPTE A LA JGL DEL DECRET D'ALCALDIA
NÚM. 2015LLDC002669, DE DATA 23 DE
NOVEMBRE DE 2015, RELATIU A L'APORTACIÓ
DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL ANY 2012 AL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL.
pàg. 1 de 11
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de
Verificació 788d3309-9cda-441e-b5af-0ee21a6b5b1c en https://www.seu.cat/barberadelvalles
Expedient : 2015N019000018
Ref.: X2015003532
Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15
08210 Barberà del Vallès
e-mail: [email protected]
web: http://www.bdv.cat
seu-e: https://www.seu.cat/barberadelvalles
4. SERVEIS GENERALS
4.1. DOTACIÓ PER ADSCRIPCIONS
4.1.1. RHCT15014
ADSCRIPCIÓ A PROGRAMES/ACTIVITATS
(GACO2015003073)
4.2. SELECCIÓ DE PERSONAL
4.2.1. RHSP15017
(GACO2015003077)
4.3. VACANCES
4.3.1. RHLP15027
(GACO2015003039)
APROVACIÓ DE BASES DE PROCESSOS DE SELECCIÓ
DE PERSONAL
APROVACIÓ DELS TORNS DE NADAL 2015
5. SERVEIS PERSONALS
5.1. PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS
5.1.1. SSPP-U038-SPGE150036
PROGRAMA D'ACTIVITATS: DIA INTERNACIONAL DEL
(GACO2015003020)
VOLUNTARIAT 2015
5.2. CONVENIS
5.2.1. SSPP-U042-N524150014
(GACO2015003143)
CONVENIS D'ACTIVITATS AMB CENTRES EDUCATIUS
PER LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE
NATACIÓ ESCOLAR DURANT EL CURS 2015-16
6. SERVEIS TERRITORIALS
6.1. ORGANITZACIÓ DE FIRES
6.1.1. 2015X3070007
(GACO2015003115)
APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FIRES DE NADAL
2015
DICTÀMENS
1. - APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
EXP.: 2015N019000017. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el proppassat
dia 17 de novembre de 2015, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de
la JUNTA.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
______________________
pàg. 2 de 11
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de
Verificació 788d3309-9cda-441e-b5af-0ee21a6b5b1c en https://www.seu.cat/barberadelvalles
Expedient : 2015N019000018
Ref.: X2015003532
Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15
08210 Barberà del Vallès
e-mail: [email protected]
web: http://www.bdv.cat
seu-e: https://www.seu.cat/barberadelvalles
2.1. - APORTACIONS
2.1.1. - JGL01122015A (GACO2015003087). APORTACIÓ ECONÒMICA EXERCICI 2015 AL
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
- Atès que l’Ajuntament de Barberà és membre del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, segons l’acord de Ple de 17 de desembre de 1997.
- Vist que en l'esmentat acord de Ple, a l'apartat 2n s’assumeix el compromís de dotar
pressupostàriament una partida, per fer una aportació anual al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, amb destinació al finançament de projectes prèviament aprovats pels socis
en Assemblea General.
- Atès que a l'Assemblea de Socis dels Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
celebrada a Valls el 13 d'abril de 2002 es va aprovar un escalat de quotes de soci, en funció
del nombre d'habitants dels municipis socis.
- Vist que en la 34a Assemblea General del Fons Català, celebrada el dia 27 d'abril de 2015 a
la Garriga es va acordar, com en els darrers anys, mantenir el mateix escalat de quotes que es
va aprovar l'any 2002, en aquest sentit i donat que Barberà del Vallès està en el tram de
població comprès entre 10.001 i 50.000 habitants, li correspon per a l'exercici 2015, una quota
anual de 1.100,00 euros (mil cent).
- Vist que hi ha disponibilitat pressupostària a l'aplicació 2015-003-929-78000, Cooperació:
“Transferències a famílies i Institucions de Cooperació Internacional” per fer front a aquesta
despesa i vista la fiscalització favorable de la Intervenció de fons.
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar una aportació econòmica de 13.724,51.- € al FONS CATALA DE
COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT, per atendre els compromisos econòmics
corresponents a l'exercici 2015, distribuïda de la forma següent:
-
-
1.100,00 € en concepte de quota d'associats.
12.624,51 € destinats al projecte núm. 2508 -CONSTRUCCIÓ D’UNA LLAR D’INFANTS I
UNA AULA PER A DONES AL KSAR LABROUJ MÀADID, que fou presentat per aquest
ajuntament al FCCD l’any 2012. Amb aquesta aportació económica el projecte quedarà
finançant al 100%.
Segon.- Fer efectiu el pagament d'aquesta aportació econòmica, que anirà a càrrec de
l'aplicació 2015-003-929-78000 “Transferències a famílies i Institucions de Cooperació
Internacional” del pressupost vigent, mitjançant transferència bancària al compte del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament obert a Catalunya Caixa, codi IBAN: ES87 2013
0500 1402 1395 4220.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
______________________
pàg. 3 de 11
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de
Verificació 788d3309-9cda-441e-b5af-0ee21a6b5b1c en https://www.seu.cat/barberadelvalles
Expedient : 2015N019000018
Ref.: X2015003532
Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15
08210 Barberà del Vallès
e-mail: [email protected]
web: http://www.bdv.cat
seu-e: https://www.seu.cat/barberadelvalles
3.1. - REGISTRE D'OPERACIONS COMPTABLES
3.1.1. - IDADO2015/106 (GACO2015002932). APROVACIÓ AJUTS BENESTAR SOCIAL.
Atesa la proposta de despesa presentada des de l’àrea de Benestar Social, que ha estat
conformada pel tècnic municipal, el concepte de la qual es detalla en la relació comptable que
s’adjunta, i que s’esmenta a continuació:
- Relació Comptable ADO núm 2015.2.0000942 R per un import total de 14.112,58 €
Vistes les Bases d’Execució del Pressupost vigent.
Vista la fiscalització favorable de la Intervenció de fons.
S’ACORDA:
Primer.- APROVAR la relació comptable que s’adjunta en haver-se trobat conforme pels tècnics
municipals, el resum de la qual és el següent:
- Relació Comptable ADO núm 2015.2.0000942 R per un import total de 14.112,58 €
CONCEPTE
IMPORT
Setembre 2015 - Alimentació mercat
5.680,00 €
Setembre 2015 - Estada en residència Sophos Barberà (Benef.: 2)
2.095,67 €
Ajut per despeses d'habitatge (combi) (Benef.: 1)
424,00 €
Actuacions a habitatges persones grans (Benef.: 8)
1.960,40 €
Rebuts tornats d'aigua (Benef.: 26)
2.013,37 €
Setembre 2015 - Farmàcia
702,08 €
Juliol / Setembre 2015 - Farmàcia
971,06 €
Setembre 2015 - Transport adaptat (Benef.: 1)
266,00 €
TOTAL
14.112,58 €
SEGON.- COMUNICAR a la Tresoreria Municipal el pagament de les obligacions aprovades en
el punt anterior.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
______________________
pàg. 4 de 11
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de
Verificació 788d3309-9cda-441e-b5af-0ee21a6b5b1c en https://www.seu.cat/barberadelvalles
Expedient : 2015N019000018
Ref.: X2015003532
Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15
08210 Barberà del Vallès
e-mail: [email protected]
web: http://www.bdv.cat
seu-e: https://www.seu.cat/barberadelvalles
3.2. - APORTACIONS
3.2.1. - IPDI2015/038 (GACO2015003094). DONAR COMPTE A LA JGL DEL DECRET
D'ALCALDIA NÚM. 2015LLDC002669, DE DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2015, RELATIU A
L'APORTACIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL ANY 2012 AL CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL.
Donar compte a la Junta de Govern Local del decret d'Alcaldia núm.2015LLDC002669, de data
23 de novembre de 2015, que en la part resolutiva que aquí interessa, es transcriu a
continuació:
"RESOLC:
Primer.- Avocar la competència delegada en la Junta de Govern Local als sols efectes
d’aprovar l'aportació del Fons de cooperació local per import de 12.673,57€ al Consell
Comarcal del Vallès Occidental cobrada a l'exercici 2015.
Segon.- Aprovar l'aportació per import de 12.673,57€ del Fons de cooperació local al Consell
Comarcal del Vallès Occidental, pel concepte de cofinançament dels serveis que presta als
municipis de la comarca.
Tercer.- Comunicar a la Tresoreria municipal l'acord per tal que pugui efectuar el pagament
corresponent ja que ha estat comptabilitzat el seu cobrament al INP 2015.3.0000096.000.
Quart.- Donar compte en la propera sessió que es celebri a la Junta de Govern Local."
LA JUNTA ES DÓNA PER ASSABENTADA
______________________
4.1. - DOTACIÓ PER ADSCRIPCIONS
4.1.1. - RHCT15014 (GACO2015003073). ADSCRIPCIÓ A PROGRAMES/ACTIVITATS.
Atès que, en sessió plenària de data 25 de novembre de 2015, l’Ajuntament va aprovar la
modificació de l’organigrama municipal vigent per les raons expressades a l’acord plenari
adoptat, i que dita circumstància comporta la necessària revisió i actualització, si s’escau, de
l’adscripció dels diferents programes i activitats que conformen l’activitat municipal a les
diferents àrees, seccions i unitats operatives realitzada per a l’anterior organigrama.
Atès que el segon punt de l’acord del Ple de la Corporació municipal de data 25 de novembre
de 2015 faculta a la Junta de Govern Local per a què, en el nivell operatiu, pugui determinar la
referida adscripció de programes i activitats a les diferents àrees, seccions i unitats operatives
municipals, en funció del seu contingut i atenent a criteris d’idoneïtat, repartiment equitatiu de
càrregues de treball i disponibilitat de recursos existents en cada moment.
En ús de les competències atribuïdes a aquesta Junta de Govern Local per l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès de data 25 de novembre de 2015.
pàg. 5 de 11
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de
Verificació 788d3309-9cda-441e-b5af-0ee21a6b5b1c en https://www.seu.cat/barberadelvalles
Expedient : 2015N019000018
Ref.: X2015003532
Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15
08210 Barberà del Vallès
e-mail: [email protected]
web: http://www.bdv.cat
seu-e: https://www.seu.cat/barberadelvalles
En conseqüència, es proposa l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- Aprovar l’adscripció dels diferents programes i activitats que conformen l’activitat
municipal a les diferents àrees, seccions i unitats operatives realitzada en desenvolupament de
l’organigrama municipal que, en el seu nivell tècnic directiu, fou aprovat en sessió plenària de
data 25 de novembre de 2015, i que es formula en l’Annex I que s’acompanya.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
______________________
4.2. - SELECCIÓ DE PERSONAL
4.2.1. - RHSP15017 (GACO2015003077). APROVACIÓ DE BASES DE PROCESSOS DE
SELECCIÓ DE PERSONAL.
Atesa la necessitat d’aquesta Corporació municipal de posar en marxa els procediments de
selecció de personal i/o provisió de llocs de treball que resultin legalment pertinents per a la
cobertura d’aquelles places i/o llocs de treballs vacants en aquesta Administració que es
pretenguin convocar.
Atès que els esmentats procediments requereixen de la confecció de les seves corresponents
Bases específiques reguladores dels mateixos.
Atesos els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que informen l’accés a
l’ocupació pública de tota la ciutadania.
Atesa l’existència de consignació pressupostària suficient.
D’acord amb el que disposa l’article 55 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i la
resta de normativa concordant i d’aplicació.
En conseqüència, es proposa l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar les Bases específiques reguladores dels respectius processos de selecció de
personal i/o provisió de llocs de treball que s’acompanyen al present acord i que a continuació
es relacionen:
-
1 plaça de Cap de Gabinet d’Alcaldia i Comunicació (Document núm. 1).
1 plaça de Tècnic/a Auxiliar d’Alcaldia (Document núm. 2).
2 places d’Oficial/a 1ª Jardineria (Document núm. 3).
2 places d’Operari/a Manteniment d’Espais Públics (Document núm. 4).
pàg. 6 de 11
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de
Verificació 788d3309-9cda-441e-b5af-0ee21a6b5b1c en https://www.seu.cat/barberadelvalles
Expedient : 2015N019000018
Ref.: X2015003532
Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15
08210 Barberà del Vallès
e-mail: [email protected]
web: http://www.bdv.cat
seu-e: https://www.seu.cat/barberadelvalles
Segon.- Procedir a donar la publicitat legalment establerta al present acord.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
______________________
4.3. - VACANCES
4.3.1. - RHLP15027 (GACO2015003039). APROVACIÓ DELS TORNS DE NADAL 2015.
Ateses les propostes de les direccions de les àrees i seccions d’aquesta Corporació relatives al
calendari dels torns de Nadal de l’any 2015 del personal municipal adscrit als respectius àmbits
competencials, així com els informes units a l’expedient.
En virtut de l’article 147 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, de l’article 38 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut dels Treballadors, i de l’article 23
del vigent Acord de Condicions de Treball i Conveni Col·lectiu.
En conseqüència, es proposa l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar el document adjunt, referenciat com annex I, compressiu de la relació del
personal municipal i dates per gaudir dels respectius Torns de Nadal de l’any 2015.
Segon.- Facultar a la tinenta d’alcaldia delegada de Recursos Humans per a què, en el seu
cas, per circumstàncies del servei o personals del personal municipal sobrevingudes a l’acord
present, prèvia justificació de la seva conveniència, pugui autoritzar aquelles modificacions
necessàries sobre la relació que s’aprova.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
______________________
5.1. - PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS
5.1.1. - SSPP-U038-SPGE150036 (GACO2015003020). PROGRAMA D'ACTIVITATS: DIA
INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT 2015.
Antecedents:
Al mes de desembre de 1985 es va celebrar sessió plenària de l'Assemblea General de les
Nacions Unides la qual va adoptar la resolució 40/212, de 17 de desembre de 1985, de
declaració del dia 5 de desembre com a Dia Internacional del Voluntariat.
En aquest sentit, el Programa Municipal de Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme de
2015, aprovat per Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2015, en el seu apartat 6, va
pàg. 7 de 11
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de
Verificació 788d3309-9cda-441e-b5af-0ee21a6b5b1c en https://www.seu.cat/barberadelvalles
Expedient : 2015N019000018
Ref.: X2015003532
Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15
08210 Barberà del Vallès
e-mail: [email protected]
web: http://www.bdv.cat
seu-e: https://www.seu.cat/barberadelvalles
establir que l’Ajuntament desenvoluparia el projecte de Voluntariat i als pressupostos
municipals de le l'exercici del 2015 també es va preveure una aplicació pressupostària per fer
front a les despeses generades per aquest projecte.
D'acord amb els objectius de reconèixer i posar en valor la tasca desinteressada que fan moltes
persones i moltes entitats a la nostra ciutat; una tasca que passa per oferir i dedicar temps als
altres, a ser persones solidàries, i construir una ciutat milllor i un món millor, els serveis tècnics
de l'Àrea de Serveis Personals han elaborat un programa d'activitats a realitzar el dia 3 de
desembre de 2015 per commemorar el Dia Internacional de Voluntariat, segons document
incorporat a l'expedient, en el qual es recull l'objectiu, activitat a realitzar i horaris.
En conseqüència, es proposa l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar el Programa d'activitats del Dia Internacional del Voluntariat 2015 a realitzar
el 3 de desembre d'aquest any, segons document elaborat annex a l'expedient.
SEGON: Destinar la quantitat de 2.913, 60 € del pressupost de l'exercici de 2015 per fer front a
les despeses generades per l'execució del programa, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2015-650-231-22699.
TERCER: Donar trasllat d'aquests acords als departaments implicats i entitats implicades.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
______________________
5.2. - CONVENIS
5.2.1. - SSPP-U042-N524150014 (GACO2015003143). CONVENIS D'ACTIVITATS AMB
CENTRES EDUCATIUS PER LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE NATACIÓ ESCOLAR
DURANT EL CURS 2015-16.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local,
que modifica la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Règim Local, estableix
que el municipi exercirà com competència pròpia la promoció de l'esport i les instal·lacions
esportives. En el seu apartat 9 -en referència a la modificació de l'article 26 de la LBRLdetermina que els municipis amb població major als 20.000 habitants hauran de prestar els
serveis d'instal·lacions esportives d'ús públic.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, estableix en el seu article 66 punt 3, que el municipi té competències
pròpies en matèria d'activitats i instal·lacions esportives. Així mateix, l'article 67 estableix com a
serveis mínims a prestar pels municipis amb una població superior als 20.000 habitants les
instal·lacions esportives d'ús públic.
pàg. 8 de 11
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de
Verificació 788d3309-9cda-441e-b5af-0ee21a6b5b1c en https://www.seu.cat/barberadelvalles
Expedient : 2015N019000018
Ref.: X2015003532
Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15
08210 Barberà del Vallès
e-mail: [email protected]
web: http://www.bdv.cat
seu-e: https://www.seu.cat/barberadelvalles
El reglament regulador d'ús de les instal·lacions esportives municipals aprovat pel Ple Municipal
en data 15 de juliol de 2010 defineix les instal·lacions esportives municipals i estableix en el
seu article 4 sobre el règim d'utilització, que les escoles publiques tindran preferència d'ús per
desenvolupar programes d'activitat física i esport escolar. Igualment, en el seu article 5 sobre la
tipologia d'usuaris de les instal·lacions fa referència als centres docents, pels quals el règim
d'utilització es definirà en funció de les sol·licituds formulades pels diferents centres docents.
En relació amb la taxa a abonar per la utilització de les Instal·lacions esportives municipals,
l'article 4 del reglament anomenat, especifica que els usos de les instal·lacions comportaran el
pagament de la Taxa o preu públic corresponent a la modalitat d'ús i en relació amb cada
instal·lació, segons la modalitat esportiva a practicar. En aquest sentit la Taxa 2.13 de
l'Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
vigent estableix el preu a abonar per la prestació del servei durant l'any 2015.
En la data de redacció d'aquest acord, han presentat sol·licitud de col·laboració amb
l'Ajuntament de Barberà per a la realització de l'activitat de natació escolar els següents centres
educatius:
a) Institut Can Planas, per 11 grups amb un total de 219 alumnes, durant els mesos
d'octubre a maig.
b) Institut La Romànica, per 6 grups amb un total de 151 alumnes, durant els mesos
d'octubre a maig.
c) Escola Miquel Martí i Pol, per 5 grups amb un total de 128 alumnes, durant els mesos
d'octubre a maig.
d) Escola Can Llobet, per 2 grups amb un total de 52 alumnes, durant els mesos d'octubre
a maig.
e) Escola Can Serra, per 3 grups amb un total de 72 alumnes, durant els mesos d'octubre
a desembre.
f) Centre D'Estudis de la fundació Serra i Prat, per 2 grups amb un total de 56 alumnes,
durant els mesos d'octubre a maig.
L'informe tècnic de la Secció d'Esports, adjunt a l'expedient conclou favorablement que, les
instal·lacions esportives municipals de Can Llobet i les instal·lacions esportives municipals de
Maria Reverter, on es troba les piscines municipals cobertes del municipi, disposa de capacitat,
vigilància i estructura suficient per oferir l'activitat de natació escolar als centres que han
realitzat la sol·licitud.
En funció dels antecedents exposats, el regidor delegat amb competència en l'àmbit de l'esport
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent
ACORD:
pàg. 9 de 11
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de
Verificació 788d3309-9cda-441e-b5af-0ee21a6b5b1c en https://www.seu.cat/barberadelvalles
Expedient : 2015N019000018
Ref.: X2015003532
Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15
08210 Barberà del Vallès
e-mail: [email protected]
web: http://www.bdv.cat
seu-e: https://www.seu.cat/barberadelvalles
PRIMER.- Aprovar els convenis adjunts en aquest expedient a signar amb els centres
educatius: Institut Can Planas, Institut La Romànica, Escola Miquel Martí i Pol, Escola Can
Llobet , Escola Can Serra i Centre d'Estudis Serra de la Fundació Serra i Prat , on
s'estableixen, entre d'altres, l'objecte, vigència, obligacions i responsabilitats, nombre
d'alumnes, dates i horaris de realització de l'activitat, preu i forma de pagament de l'activitat de
natació escolar a desenvolupar.
SEGON.- Encarregar a l'Organisme Local de Gestió Tributària la realització de les gestions
oportunes per al cobrament de les liquidacions a cada centre educatiu, en funció dels preus i
formes de pagament fixats en cadascun dels convenis i que han estat calculats segons el que
s'estableix en la taxa 2.13 de l'Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals vigent.
TERCER.- Delegar en el regidor en l'àmbit competencial d'Esports, Sr. Francisco Blanco
Romero, la signatura de la documentació necessària per fer efectius els acords aprovats i la
resolució de les incidències que en la gestió de l'acord puguin sorgir.
QUART.- Comunicar aquest acord als centres educatius que han realitzat la sol·licitud de
l'activitat i a la Intervenció i Tresoreria Municipal.”
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
______________________
6.1. - ORGANITZACIÓ DE FIRES
6.1.1. - 2015X3070007 (GACO2015003115). APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FIRES DE
NADAL 2015.
Atès que coincidint amb la campanya de Nadal, l’Ajuntament de Barberà del Vallès organitza
les tradicionals Fires de Nadal 2015 pels dies 4, 5, 6, 19 i 20 de desembre.
Atès que amb aquesta finalitat per la regidoria de Comerç s'ha elaborat el programa
corresponent, segons document incorporat a l'expedient, el qual desenvolupa una Fira de
Nadal singular i diferent cada cap de setmana, amb l'objectiu de generar més dinamisme i
atractivitat a la ciutadania de Barberà del Vallès.
Atès que aquest programa detalla els aspectes més significatius d’organització i gestió de les
fires amb una previsió d'aportació municipal de 14.000,00 €.
Atès que per fer front a la aportació municipal de 14.000€ s'ha elaborat la RC núm.
2015.2.0022295.000 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de despesa núm. 2015-800
4311 226991 COMERÇ I FIRES, 2015-800 920 221002 COMERÇ SUBMINISTRAMENT
ENERGIA ELÈCTRICA i 2015 800 430 22706 COMERÇ, ESTUDIS I TREBALL.
En conseqüència, es proposa l’adopció del següent
ACORD:
pàg. 10 de 11
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de
Verificació 788d3309-9cda-441e-b5af-0ee21a6b5b1c en https://www.seu.cat/barberadelvalles
Expedient : 2015N019000018
Ref.: X2015003532
Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15
08210 Barberà del Vallès
e-mail: [email protected]
web: http://www.bdv.cat
seu-e: https://www.seu.cat/barberadelvalles
PRIMER.- Aprovar la celebració de les Fires de Nadal els dies 4, 5 i 6 i els dies 19 i 20 de
desembre de 2015, a la Plaça de la Vila de Barberà del Vallès.
SEGON.- Aprovar el programa de les Fires de Nadal 2015 segons document elaborat
incorporat a l'expedient.
TERCER.- Aprovar la despesa municipal a les Fires de Nadal 2015 per un import màxim de
14.000 € i amb càrrec de les aplicacions pressupostàries de despesa següents:



Comerç i Fires, 11.500 € a l'aplicació 2015 800 4311 226991
Instal·lació elèctrica/consum elèctric, 2.100 € a l'aplicació 2015 800 920 221002
(Subministrament energia elèctrica)
Comerç, Estudis i Treballs, 400 € a l'aplicació 2015 800 430 22706
QUART.- Facultar l’alcaldessa, Sra. Sílvia Fuster Alay, i al Tinent d'alcaldia de
Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació, Sr. Pere Pubill i Linares, per a la signatura
conjunta o indistintament de tots els documents que siguin necessaris per l’execució dels
acords anteriors.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
______________________
7. - MOCIONS D'URGÈNCIA
______________________
I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les 13:15 hores,
de la qual s’estén aquesta acta a reserva de la seva aprovació en la propera sessió que es
celebri i sens perjudici de la immediata executivitat dels seus acords, salvat allò establert a
l’article 208 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Un cop aprovada aquesta acta, es transcriurà el seu contingut en el llibre d’actes corresponent,
en folis numerats i degudament legalitzats amb el segell de la Corporació.
Barberà del Vallès
[Firma02-01]
Alcaldessa
CPISR-1 Silvia
Fuster Alay
03/12/2015
[Firma03-01]
Secretari
CPISR-1 José
Antonio Martínez
Martínez
03/12/2015
pàg. 11 de 11
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de
Verificació 788d3309-9cda-441e-b5af-0ee21a6b5b1c en https://www.seu.cat/barberadelvalles
Descargar

Acta de la Junta de Govern Local núm. 18 de 1 de desembre de 2015