Raquel Castillo GarcÃ-a 1r A
RESISTÈNCIA− És la capacitat de realitzar un esforç de major o menor intensitat durant el major
temps posible. Et permet desenvolupar el teu treball diari amb energÃ-a i eficà cia, i sense que provoque
cansament.
Hi ha 2 classes de resistència:
*Aeròbica − És la capacitat de l' organisme que permet prolongar en major temps posible, un esforç
d'intensitat lleu.
*Anaeròbica− És la capacitat de l'organisme de resistir una elevada deuda d'oxigen mantenet un esforç
intens en major temps posible.
Hi ha 2 classes de resistència anaeròbica:
• Alà ctica− és el esforç de mà xima intensitat i de poca duració (de 6 a 12 segons).
• Là ctica− la intensita d'esforç és submà xima, pero el temps de duració és més llarg
(més de 30 segons)
FORÇA− És la capacitat fÃ-sica d'obrar i resistir, de prodïr un efecte o treball, o la capacitat que té
un individu per a oposar−se o véncer una resitència, amb la contracció produïda pels músculs.
Tipus de força:
• Força mà xima o absoluta− força superior que pot ejercer un múscul on un grup de músculs.
• Força rà pida− véncer uan resistència no mà xima i aceleració no mà xima.
• Força resistència− capacitat d'un múscul o força muscular front al cansanci a llarg plaç.
• Força lenta− no importa el temps en véncer la resistència (superar la mà xima resistència)
• Força velocitat− capacitat muscular de accelerar una massa a la mà xima velocitat.
FLEXIBILITAT− És la qualitat fÃ-sica que ens permet realitzar un moviment el més ampli possible.
Hi ha 2 formes de flexibilitat:
• Dinà mica− quan es realitzen moviments significatius i importants, d'una o diverses parts del cos.
• Està tica− quan l'objectiu es d'adoptar una postura determinada i mantenir−la durant un temps, sense
que es produeixen moviments apreciables.
Factors que determinen la flexibilitat:
• Movilitat articular− és la capacitat de moviemnt que té una ariculació. Aquesta possibilitat de
moviment depén de la configuració de cada articulació.
• Elasticitat− és la capacitat que permet al múscul egollar−se fins a cert lÃ-mit i recuperar la forma
inicial.
VELOCITAT− És la capacitat de recorrer una distà ncia en el menor temps possible
Tipus de velocitat:
1
• De reacció− és la capacitat de responder en el menor temps possible.
• D'ejecució− és la capacitat de realitzar un gesto expecÃ-fic a la mà xima velocitat.
• De translació− és la capacitat de desplaçar−se amb la major rapide possible.
ESCALFAMENT− És una fase intermèdia entre el repós i l'activitat fÃ-sica. És el conjunt
d'activitats prèvies a l'entrenament i té per finalitat preparar a la persona per a arribar al rendiment en
l'esforç qeu va a realitzar.
2
Descargar

Activitat física

ResistenciaFlexibilidadVelocitatForça
Personalitat civil

Personalitat civil

Capacitat naturalNormaCapacitat jurídica

Contaminación ambientalMedio ambienteAumento de temperaturaRecalentamientoGases en la atmósferaFusión masas polares

Capacitats físiques bàsiques # Capacidades físicas básicas

Capacitats físiques bàsiques # Capacidades físicas básicas

ResistenciaFlexibilidadFuerza # VelocitatFlexibilitatForçaVelocidad

Acceleració

Acceleració

Física Mecánica # VelocitatTemps

Restriccions judicials de la capacitat i la prodigalitat

Restriccions judicials de la capacitat i la prodigalitat

SentenciaInstitucions de guardaIncapacitació judicialMinisteri Fiscal

Estudi del moviment d'una bola en un pla inclinat

Estudi del moviment d'una bola en un pla inclinat

Plano inclinado # Rectilini unformeAcceleracióVelocitat mitjana i instantàniaMecánicaMovimiento rectilíneo uniformeCinemática

Qualitats físiques bàsiques

Qualitats físiques bàsiques

ResistenciaFuerzaFlexibilidadVelocidadDeportePsicomotricidadCapacidad

Calor de fusió del gel

Calor de fusió del gel

TermodinámicaOscilacionesCalor latentCalorímetreOndas

Factores de riesgo del cáncer

Factores de riesgo del cáncer

Herencia genéticaEstilo de vidaOncologíaSauldAlimentaciónTumorTabacoCélulas malignasNeoplasias

Adaptació del cos humà al'exercici físic

Adaptació del cos humà al'exercici físic

Adaptaciones crónicasAdaptaciones temporalesBeneficios del ejercicio físico

Cualidades físicas básicas # Qualitats físiques bàsiques

Cualidades físicas básicas # Qualitats físiques bàsiques

CalentamientoEjercicios # VelocitatEntrenamentEscalfamentExercicisVelocidadEntrenamiento

Acomodación

Acomodación

FlexibilidadEnfoqueMétodo de estimación monocularCilindros cruzados fusionadosAmplitud

Almacenaje de productos

Almacenaje de productos

SuperficieAlveóloCoeficiente de ocupaciónMatrices de MutherMovimientos no contiguosGrado de aprovechamiento

Absència

Absència

PresumpcióDesaparegutAbsència declaradaPatrimonioRepresentantMort

Derecho Civil español: personas físicas

Derecho Civil español: personas físicas

DomicilioNacionalidadCapacidad jurídica y de obrarRegistro civil # Capacitat jurídica y d'obrarDomiciliNacionalitatRegistre civil

REGLAS DE ACENTUACIÓN ACENTO GRÃFICO AGUDAS

REGLAS DE ACENTUACIÓN ACENTO GRÃFICO AGUDAS

Lengua catalanaReglas ortográficasOrtografíaAcento gráficoPalabras agudas, llanas y esdrújulas

La Natació i els Estils

La Natació i els Estils

EsportsMicrociclesAprenentatgeEntrenamentEntrenament Tècnic

Resistencia. Velocidad. Flexibilidad. Fuerza # Resistencia. Força. Velocitat. Flexibilitat

Resistencia. Velocidad. Flexibilidad. Fuerza # Resistencia. Força. Velocitat. Flexibilitat

Habilidades deportivas # Capacitats físiquesEducación físicaEducació físicaHabilitats esportivesCapacidades físicas

Comerç electrónic

Comerç electrónic

NetMarketingInversión y DesarrolloConstitución empresaNegocios informáticosCertificados de seguridadCompras por Internet

Declaració de voluntat negocial

Declaració de voluntat negocial

ClassesDeclaracions receptíciesDeclaració per tercers