MIÉRCOLES, 2 DE MARZO DE 2011
Nº 050
XUNTA DE GALICIA
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DE LUGO
Anuncio
ANUNCIO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
En cumprimento do disposto na normativa legal vixente sobre o depósito de estatutos de asociacións
profesionais, e para os efectos previstos na mesma, faise público que no correspondente Servizo desta Xefatura
Territorial foi depositada o 14 de febreiro de 2011 acordo da Asamblea xeral ordinaria do dezaseis de outubro
de 2010 da “ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE DISCRECIONAL DE MERCANCIAS POR
CARRETERA (TRADIME))”, na que se recolle o acordo acadado en relación ca modificación do artigo 6 dos seus
estatutos.
Lugo, 17 de febreiro de 2011.-O xefe territorial, Antonio Dacal López.
R.0970
AYUNTAMIENTOS
O CORGO
Anuncio
Polo Pleno do Concello en sesión celebrada o día 28 de xaneiro de 2011, prestouse aprobación ao
expediente de modificación de créditos número 1/2011, (primeiro de competencia do Pleno), para créditos
extraordinarios, dentro do vixente orzamento municipal (en situación de prórroga o do exercicio 2010), e por un
importe de CORENTA MIL EUROS (40.000,00.-).
Cumprindo o disposto no artigo 177.2 en relación co 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, exponse ao público polo
prazo de quince días hábiles, na Secretaría do Concello, co fin de que durante o mesmo (que se contará a partir
do seguinte ao da inserción do Edicto no Boletín Oficial da Provincia) poidan formularse as reclamacións que se
consideren oportunas, que se deberán dirixir ao Alcalde-Presidente do Concello.
O Corgo, 22 de febreiro de 2011.-O Alcalde, José Antonio Ferreiro González.
R.0971
CHANTADA
Anuncio
Solicitada por dona María Dolores Vázquez González licenza deste Concello para ampliación de
explotación gandeira coa construción de fosa de purín, no lugar de Vilar de Eiriz, parroquia de Mato, neste
municipio, ao abeiro do establecido no apartado 3 do artigo 8 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se
regula a avaliación da incidencia ambiental, sométese o expediente incoado a información pública polo período
de vinte días no Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e no Taboleiro de Anuncios
deste Concello, sito na praza de España nº 1 de Chantada (Lugo), período que comezará a contar a partir do
seguinte á publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para os efectos do seu exame e no seu caso
efectua-las correspondentes reclamacións.
Chantada, 11 de febreiro de 2011.-O ALCALDE, Manuel Anxo Taboada Rodríguez
R.0972
2
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
A FONSAGRADA
Anuncio
PADRÓNS DO SEXTO BIMESTRE DO ANO 2010 CORRESPONDENTE A AUGA, LIXO E SUMIDOIRO.
A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 22 de febreiro de 2011 adoptou o seguinte acordo do que a
súa parte resolutiva resulta transcrita literalmente:
PRIMEIRO.- Aprobar os padróns da taxa polos servizos de abastecemento e distribución de auga, sumidoiro e
recollida de lixo correspondentes ao 6º bimestre do ano 2010.
SEGUNDO.- Expoñer ao público os padróns aprobados, mediante a publicación de edito no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de anuncios da Corporación, por un prazo de 15 días dende a publicación. Esta
exposición actúa como notificación colectiva a todos os contribuíntes nos termos do artigo 102.3 da Lei
38/2003, de 17 de decembro, Xeral tributaria.
TERCEIRO.- Contra as liquidacións incorporadas aos padróns, os interesados poderán interpoñer recurso de
reposición ante a Xunta de Goberno Local, de acordo co artigo 14.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, no prazo dun mes dende o
día seguinte á publicación do edito no BOP. Contra a desestimación do recurso poderase interpoñer recurso
contencioso- administrativo ante o Xulgado do Contencioso- Administrativo de Lugo, no prazo de 2 meses dende
o día seguinte á notificación da resolución expresa ou de 6 meses dende que se produza a desestimación
presunta. Todo o anterior, sen prexuízo do dereito de interpoñer calquera outro recurso que o interesado estime
conveniente.
CUARTO.- O prazo de cobro en período voluntario abranguerá dende o día 1 de marzo ata o día 1 de maio de
2011. Para o cobro de ditos padróns, aos contribuíntes que non o teñan domiciliado, os documentos de cobro
seranlles enviados ao domicilio declarado do suxeito pasivo para que efectúen o pago en calquera das sucursais
bancarias ubicadas na vila da Fonsagrada.
A Fonsagrada, 22 de febreiro de 2011.-O Alcalde, Argelio Fernández Queipo.
R.0973
OUTEIRO DE REI
Anuncio
EMPLAZAMIENTO A DEMANDADOS
De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en su condición de interesado en los citados procedimientos, le
comunico:
Que han sido interpuestos los siguientes recursos
administrativos:
Proc. ordinario número: 428/2010.
Juzgado contencioso-administrativo núm. 1 de Lugo.
Demandante: Fernando Campo Arias.
contencioso-administrativos
contencioso-
Acto recurrido: Aprobación definitiva del proyecto de urbanización del Sector RA-49 y aprobación
definitiva del proyecto de reparcelación.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proc. ordinario número: 425/2010.
Juzgado contencioso-administrativo núm. 2 de Lugo.
Demandante: María Socorro Alonso Alonso y otros.
Acto recurrido: Aprobación definitiva del proyecto de urbanización del Sector RA-49 y aprobación
definitiva del proyecto de reparcelación.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proc. ordinario número: 50/2011.
Juzgado contencioso-administrativo núm. 1 de Lugo.
Demandante: José Ramón Méndez Rodríguez.
Acto recurrido: Resolución del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del proyecto de
reparcelación del Sector RA-49 y liquidación provisional.
3
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, podrán personarse en los citados procedimientos como demandados en el plazo de nueve días a
contar desde la práctica de la presente notificación. Si lo hicieren posteriormente, se les tendrá por parte para
los trámites no precluidos. Si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
En Outeiro de Rei, a 15 de febrero de 2011.-El Alcalde, José Pardo Lombao
R.0975
PANTÓN
Anuncio
Con este anuncio faise pública a convocatoria para a cobertura da praza de Xuíz de Paz titular do Concello de
Pantón, de conformidade co disposto no artigo 101 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial.
Requisitos dos aspirantes:
A) Ser español.
B) Maior de dezaoito anos.
C) Non estar incurso en ningunha das causas de incapacidade previstas no artigo 303 da LOPJ.
D) Non estar incurso en ningunha das causas de incompatibilidade previstas para o desempeño das funcións
xudiciais (artigos 389 a 397 da LOPJ), a excepción do exercicio de actividades profesionais ou mercantís.
Solicitudes:
As solicitudes presentaranse, a través de calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no prazo
de 15 días a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Á solicitude xuntarase a seguinte documentación:
A) Fotocopia autenticada do DNI.
B) Declaración xurada de non estar incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade das establecidas para
o acceso á carreira xudicial.
C) Xustificación de méritos que aleguen.
No caso de non haber solicitante, o Pleno do Concello elixirá libremente con suxeición aos mesmos requisitos de
procedemento.
Pantón, 28 de xaneiro de 2011.-O alcalde, Asdo: José Luis Álvarez Blanco.
R.0976
RÁBADE
Anuncio
Padrón Tributario da taxa pola prestación do servizo de augas, sumidoiro e lixo do 1º bimestre do exercicio
2011.
Por Decreto da Alcaldía de data 22 de febreiro do 2011, aprobouse o Padrón Tributario da taxa pola prestación
do servizo de augas, sumidoiro e lixo, correspondente ao primeiro bimestre do exercizo 2011, cuxo importe
total ascende a cantidade de “56.832,67” euros (cincoenta e seis mil oitocentas trinta e duas con sesenta e sete)
euros, así como a apertura dun período de información pública por prazo de un mes a partir da publicación do
presente edicto no B.O.P. durante o cal todos os interesados poderán consultar o seu contido na Secretaría do
Concello e presentar as alegacións que estimen oportunas. Queda aberto o prazo de cobro en período voluntario
dende o día 1 ó 31 de marzo do 2011.
Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas a éste, poderase formular
recurso de reposición ante esta Alcaldía , no prazo de un mes contado dende o día seguinte ao de finalización
do período de exposición ao público do padrón de contribuíntes ou ben recurso contencioso-administrativo ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, sen que poidan interpoñerse ambos simultáneamente.
Transcorrido o período de pago en voluntaria as débedas serán esixidas polo procedemento de
constrinximento co correspondente recargo de mora e costas que se produzan, no seu caso.
O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ao abeiro do establecido nos artigos 102 da Lei
Xeral Tributaria e 23 e 24 do RD 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de
Recadación.
Rábade, a 22 de febreiro do 2011.-O ALCALDE, Francisco Xosé Fernández Montes.
R.0978
4
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
RIBADEO
Anuncio
Faise público que, por Resolución da Alcaldía-Presidencia de data 8 de novembro de 2010, se acordou inicia-lo
expediente para a declaración de baixa de oficio no Padrón Municipal de habitantes da persoa que se indica,
por non residir no domicilio no que figura inscrita:
Emilio Mariño Oroza, D.N.I. 76559205W.
Último domicilio coñecido en Ribadeo: rúa Ramón González, nº 30, 3º I.
O que se comunica a través deste anuncio, de conformidade coas previsións da instrución 1-c.2 da Resolución de
9 de abril de 1997 (B.O.E. 11.04.1997) sobre xestión e revisión do Padrón Municipal de Habitantes, por se
descoñece-lo seu domicilio actual, outorgándose prazo de quince días para alegacións e presentación, se é o
caso, de documentos ou xustificantes en defensa dos seus dereitos.
Ribadeo, 22 de febreiro de 2011.-O Alcalde, FERNANDO SUÁREZ BARCIA.
R.0979
Anuncio
Faise público que, por Resolución da Alcaldía-Presidencia de data 15 de novembro de 2010, se acordou inicia-lo
expediente para a declaración de baixa de oficio no Padrón Municipal de habitantes da persoa que se indica,
por non residir no domicilio no que figura inscrita:
Libia Águeda García Piriz, D.N.I. 33557017V.
Último domicilio coñecido en Ribadeo: rúa Clemente Martínez Pasarón, nº 15, 1º.
O que se comunica a través deste anuncio, de conformidade coas previsións da instrución 1-c.2 da Resolución de
9 de abril de 1997 (B.O.E. 11.04.1997) sobre xestión e revisión do Padrón Municipal de Habitantes, por se
descoñece-lo seu domicilio actual, outorgándose prazo de quince días para alegacións e presentación, se é o
caso, de documentos ou xustificantes en defensa dos seus dereitos.
Ribadeo, 22 de febreiro de 2011.-O Alcalde, FERNANDO SUÁREZ BARCIA.
R.0980
SARRIA
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de data 1 de outubro de 2.008, aprobouse a Oferta de Emprego Público para o ano
2.008, publicándose no Boletín Oficial da Provincia de data 17 de outubro de 2.008.
O Concello Pleno, en sesión celebrada o 12 de novembro de 2.008, acordou aprobar inicialmente a modificación
da plantilla municipal.
Por Resolución de Alcaldía de data 15 de decembro de 2.008, aprobouse a ampliación da oferta de emprego
público, na que se inclue, entreoutras, unha praza de Enxeñeiro Técnico Agrícola.
Vistas as necesidades dos servizos; constatándose a necesidade de prover definitivamente unha praza do cadro
de persoal funcionario de Enxeñeiro Técnico Agrícola – Especialidade Explotacións Agropecuarias.
Considerando o establecido no artigo 55 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado
Público, o determinado no artigo 91.2 da Lei 7/85, de 2 de abril LRBRL e en uso das atribucións que lle confiren
os artigos 5 do RD 896/91, de 7 de xuño polo que se establecen as regras básicas e os programas mínimos a
que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios da Administración Local e o artigo 21.1.g) da
Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réximen Local, modificada por Lei 11/99 de 21 de abril, e Lei
57/2003 de 16 de decembro de Medidas para a Modernización do Goberno Local esta Alcaldía, RESOLVE:
1º.- Aprobar as bases para a provisión dunha praza de Enxeñeiro Técnico Agrícola – Especialidade Explotacións
Agropecuarias, do cadro de persoal funcionario, acceso libre.
2º.- Convocar públicamente a quen desexe participar nas citadas probas selectivas.
3º.- Ordear a publicación da presente convocatoria e das bases no Bolentín Oficial da Provincia, enviando
extracto da convocatoria ao DOG e BOE, e realizar cantos trámites sexan necesarios para a súa tramitación.
5
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
BASES DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA DE ENXEÑEIRO TÉCNICO
AGRÍCOLA-ESPECIALIDADE EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS.
1.—Obxecto da convocatoria
É obxecto da convocatoria a provisión en propiedade, mediante o sistema de concurso-oposición libre, dunha
praza de Enxeñeiro Técnico Agrícola-Especialidade Explotacións Agropecuarias, encadrada dentro da plantilla de
persoal deste Concello, aprobada en sesión plenaria o día 12 de novembro de 2.008 e incluída dentro da Oferta
de Emprego Público de 2008, publicada no Boletín Oficial da Provincia núm. 295 de 24 de decembro de 2008. As
retribucións da praza convocada serán as previstas no vixente Orzamento Xeral do Concello de Sarria.
Grupo según artigo 76 do Estatuto Básico do Empregado Público: A. Subgrupo: A2
Clasificación: Escala de Administración Especial . Subescala Técnico Medio.
Denominación: Enxeñeiro Técnico Agrícola.
Complemento de destino: 22.
Número de vacantes: 1.
O persoal seleccionado prestará servizos na praza/posto e unidade que se indique no ANEXO II das presentes
bases, sen perxuízo de que por necesidades motivadas do servizo poidan prestalos en postos ou unidades
diferentes do Concello de Sarria.
2.—Sistema de selección: Criterios xerais.
O procedemento de selección desta praza é o de concurso-oposición, correspondéndolle a fase de concurso
unha porcentaxe do 40% da puntuación máxima total, e a fase de oposición o 60% .
Tendo en conta que á fase de concurso lle corresponde unha porcentaxe do 40% da puntuación máxima total,
para ponderar equitativamente os méritos tomarase como referencia este máximo de puntos que os aspirantes
poidan acadar, ao cal se lle outorgarán catro puntos. Proporcionalmente se lle asignará a puntuación a cada
aspirante, aplicando a regra de tres simple e cun máximo de tres decimais sen redondeo.
O proceso selectivo constará das seguintes fases e probas:
2.1.- Fase de concurso
A fase de concurso, que será previa á de oposición, non terá carácter eliminatorio. En ningún caso a puntuación
da fase de concurso poderá aplicarse para superar os exercicios da fase de oposición.
Os méritos dos aspirantes, valoraranse de acordo co baremo establecido no apartado seguinte.
A puntuación máxima que se poderá obter nesta fase de concurso será de 10 puntos.
2.2.1.- Baremo de méritos.A).- Experiencia profesional.Valorarase a experiencia profesional segundo os seguintes criterios ata un máximo de 5 puntos.
Por cada ano completo de servizos efectivamente prestados na Administración Local, en postos de iguais ou
similares cometidos que a praza que se convoca 1 punto por ano completo, valorándose as fraccións inferiores
ao ano 0,0833 puntos por mes completo.
Por cada ano completo de servizos efectivamente prestados en calquera outra Administración Pública de iguais
ou similares cometidos que a praza que se convoca 0,50 puntos por ano completo, valorándose as fraccións
inferiores ao ano 0,0417 puntos por mes completo.
B).- Cursos.
Só serán valorados os cursos nos que o seu contido específico esté únicamente relacionado co urbanismo,
concretamente relacionados coa Lei do Solo Estatal e Autonomico, Plans Xerais, Normas Subsidiarias, Dereito
Urbanísitico, etc; desestimando aqueles que non estean relacionados co urbanismo en xeral.
Valorarase segundo os seguintes criterios ata un máximo de 5 puntos.
Cursos directamente relacionados cas funcións propias da escala na que se opta no corpo facultativo de técnico
medio, organizados e impartidos directamente pola Escola Galega da Administración Publica, escolas oficiais de
formación das restantes Comunidades Autónomas, así como os cursos homologados pola Federación de
Servizos e Administracións Publicas dentro da súa formación continua para traballadores da administración en
activo (presenciais ou a distancia), relacionados directamente ca praza convocada.
-
Cun mínimo de 14 a 59 horas de duración 0,50 puntos.
De 60 a 79 horas de duración 1,00 punto.
De 80 a 99 horas de duración 1,50 puntos.
De 100 a 149 horas de duración 2,00 puntos.
De 150 a 199 horas de duración 2,50 puntos.
De 200 horas de duración ou máis 3,00 puntos.
6
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
En todo caso, no titulo ou no certificado acreditativo da realización do curso deberá constar o número de horas
de duración.
Non se puntuaran os cursos que non acrediten as horas de duración e os inferiores a 14 horas lectivas non se
valorarán.
Non se valorarán os diplomas relativos a celebración de xornadas, seminarios, simposios e similares.
2.1.2.- Acreditación dos méritos.Os méritos a que se fai referencia neste Baremo, deberanse posuír na data en que remate o prazo de
presentación de instancias, computándose, en calquera caso, ata dita data, sendo valorados só os que se
aleguen e xustifiquen documentalmente coa presentación da instancia.
A acreditación dos méritos por parte dos interesados no caso do apartado A).-Experiencia profesional,
realizarase exclusivamente mediante fotocopia compulsada do contrato laboral de traballo ou certificación da
administración correspondente, a fin de poder comprobar que as funcións ou tarefas realizadas se corresponden
coa da praza, sendo obrigatorio aportar Informe de Vida Laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade
Social para determinar efectivamente o tempo traballado.
A acreditación dos méritos do apartado B).-Cursos, realizarase mediante fotocopia compulsada do xustificante
acreditativo da realización do curso.
2.1.3.- Prazo de valoración e publicidade.A valoración dos méritos deberá rematar polo menos setenta e dúas horas antes do primeiro exercicio da
oposición. A lista que conteña a valoración dos méritos da fase de concurso farase pública no Taboleiro de
Edictos da Casa do Concello, antes da realización do primeiro exercicio.
2.2.- Fase de oposición.
A fase de oposición constará de catro exercicios, todos eles obrigatorios e de carácter eliminatorio, velando o
Tribunal pola adopción das medidas oportunas para garantir que os exercicios da oposición sexan correxidos,
sempre que elo sexa posible, sen que se coñeza a identidade dos aspirantes.
2.2.1.- Comezo e desenrolo das probas.Os aspirantes convocaranse para cada exercicio, nun chamamento único, agás en casos de forza maior,
debidamente xustificados e apreciados libremente polo Tribunal. A non comparecencia a calquera dos exercicios
no momento de ser chamados, comportará que decae automáticamente no seu dereito a participar no exercicio
de que se trate e nos sucesivos, e en consecuencia, quedará excluído do proceso selectivo.
2.2.2.- Exercicios.A) Primeiro exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio para todos os aspirantes.
Consistirá en contestar oralmente nun período máximo de trinta minutos, dous temas a elixir de entre catro que
serán extraídos ó chou polo opositor, debendo cada opositor extraer catro bolas correspondentes os temas que
figuran na PARTE PRIMEIRA do ANEXO I (Temario) das presentes bases. Rematada a exposición do tema, o
Tribunal poderá formular cantas preguntas considere oportunas ós aspirantes sobre as materias obxecto de
exposición e pedirlle calquera outra explicación complementaria.
B) Segundo exercicio. De carácter igualmente obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na exposición por escrito, durante un período de dúas hora e media, de dous temas que os opositores
terán que elixir entre catro temas que serán extraídos ó chou da PARTE SEGUNDA do ANEXO I (Temario).
Neste exercicio, ademais dos coñecementos teóricos, valorarase a capacidade de síntese e a clareza expositiva..
C) Terceiro exercicio. De carácter igualmente obrigatorio e eliminatorio.
Terá carácter práctico e consistirá en desenvolver por escrito, durante un período de dúas horas e media, un
informe sobre o/s suposto/s práctico/s que formulará o Tribunal antes do comezo do exercicio, e que estarán
relacionados coas función asignadas á praza a cubrir. Dito exercicio será lido ante o Tribunal, podendo formular
cantas preguntas considere oportunas ós aspirantes sobre as materias obxecto da exposición e pedirle calquera
outra explicación complementaria, anunciándose no taboleiro de anuncios do Concello a hora, data e lugar onde
se realizará dita lectura.
D)Cuarto exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en demostrar o coñecemento do idioma
galego. Comprenderá as probas que o tribunal determine, podendo ser escritura, tradución directa ou inversa e
conversación. O tempo máximo para a realización do exercicio será dunha (1) hora.
Estarán exentos da realización deste exercicio os/as aspirantes que presenten xunto coa instancia para poder
participar no proceso selectivo, a acreditación de ter superado o Celga 4 ou a presentación da certificación do
curso de perfeccionamento do galego.
Cualificación dos exercicios:
Os tres primeiros exercicios puntuaranse de 0 a 10 puntos, quedando eliminado o aspirante que non obteña
cando menos 5 puntos en cada un deles. O cuarto exercicio puntuarase coa calificación de apto ou non apto,
quedando eliminado o aspirante que non supere dito exercicio.
7
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
Para a determinación da orde de actuación dos opositores en canto á realización do primeiro exercicio e a
lectura do terceiro, polo tribunal realizarase un sorteo inmediatamente antes da súa celebración, en presencia
dos aspirantes, de acordo co establecido no artigo 6.3 j) do Decreto 95/1991, de 20 de marzo.
3.—Requisitos dos/as aspirantes
3.1. Para tomar parte nas probas selectivas os/as aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos, referidos
todos e cada un deles á data en que remate o prazo de presentación de solicitudes:
a) Ter nacionalidade española, sen perxuizo do establecido no artigo 57 do E.B.E.P.
b) Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
c) Estar en posesión do título universitario de Grado de Enxeñeiro Técnico Agrícola-Especialidade Explotacións
Agropecuarias, ou estar en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes.
No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberá estar en posesión do documento que acredite
fidedignamente a súa homologación.
d) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias da praza.
e) Non ter sido separado do servizo de ningunha administración pública en virtude de
expediente disciplinario, nin atoparse inhabilitado por resolución xudicial para o exercicio de funcións públicas.
f) Os aspirantes que non posúan a nacionalidade española deberán acreditar, igualmente, non estar sometidos a
sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu estado, o acceso á función pública.
3.2. Todos os requisitos enumerados anteriormente deberán posuírse o día de finalización do prazo de
presentación de solicitudes e manterse durante todo o proceso selectivo.
4.—Solicitudes
4.1. As instancias solicitando participar no proceso selectivo axustaranse ao modelo oficial que figura no ANEXO
III desta convocatoria e que será facilitado ós interesados nas oficinas xerais do concello, así como na páxina
www.sarria.es e dirixiranse ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello (directamente ou a través dos procedementos
previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro). O prazo de presentación de instancias é de vinte
días naturais contados dende o seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do
Estado.
Na instancia haberá de manifestarse que se reúnen todos e cada un dos requisitos que se esixen na base
terceira, referidos á data en que termine o prazo de presentación de instancias.
4.2. Á instancia uniranse:
a) Fotocopia do DNI ou, se é o caso, documento equivalente expedido pola autoridade competente do país de
orixe.
b) Fotocopia compulsada da titulación esixida.
c)Xustificante acreditativo de ter aboado os dereitos de exame, na contía fixada.
Ademáis unirase, de ser o caso, a seguinte documentación:
− Fotocopia compulsada do documento que acredite estar en posesióhn do Celga 4 ou fotocopia
compulsada do titulo de perfeccionamento do galego.
− Documentación xustificativa da fase de concurso.
4.3. Os dereitos de exame serán de 30,00 euros, que se ingresarán na conta corrente núm. 2091 0143 16
3110000018 de Caixa Galicia sito en Sarria (en concepto de: dereitos de examen concurso-oposición Enxeñeiro
Técnico Agrícola). Únicamente procederá a devolución dos dereitos de exame ós aspirantes que foran excluídos
definitivamente da participación nestas probas. A tal efecto o reintegro realizarase de oficio.
4.4. Os erros de feito que puideran advertirse poderán subsanarse en calquera momento, de oficio ou a petición
da persoa interesada.
4.5. Os aspirantes quedan vinculados ós datos que fagan constar nas súas solicitudes, podendo unicamente
demandar a súa modificación, mediante escrito motivado, dentro do prazo establecido na base 4.1 para a
presentación de solicitudes.
Transcorrido este prazo non se admitirá ningunha petición desta natureza.
5.—Admisión de aspirantes
5.1. Relación de aspirantes: Rematado o prazo de presentación de instancias, o Sr. Alcalde, no prazo máximo
dun mes, dictará resolución aprobando a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos cos motivos da
exclusión, resolución que será publicada no BOP, no taboleiro de edictos e páxina Web do Concello, sinalándose
un prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no BOP, conforme ao
disposto no art. 71 da Lei 30/92, de 26 de novembro, para subsanar os posibles erros. No caso de non
presentarse alegacións ou correccións á lista provisional, elevarase a definitiva.
A resolución pola que se aproba a lista definitiva e a data, lugar e hora do comezo das probas publicarase no
BOP, no taboleiro de edictos e páxina Web do Concello
5.2. Serán causas de exclusión:
a) Non manifestar reunir algún dos requisitos a que se refire a base terceira.
8
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
b) A omisión da sinatura na solicitude.
c) A omisión na solicitude da copia do DNI.
d) A presentación da solicitude fora do prazo establecido.
e) A falta de xustificación do abono dos dereitos de exame.
f) Non aportar coa solicitude a fotocopia compulsada da titulación esixida.
6.—Tribunal calificador
6.1. O tribunal que xulgará as probas selectivas do concurso-oposición estará constituído da seguinte forma:
Presidente e Secretario/a e tres Vocais, designados pola Alcaldía, de acordo có establecido no art.60 da Lei
7/2007, de 12 de abril, do Estatuto do Empregado público. Así mesmo designarase un suplente por cada un dos
membros anteriores.
6.2. Os membros do Tribunal deberán posuír a titulación ou especialización igual ou superior á esixida para o
acceso á praza convocada e poderán ser recusados do xeito previsto no artigo 29 da Lei 30/1992, debendo
absterse de actuar nos supostos comprendidos no artigo 28 do mesmo texto legal.
6.3. O tribunal non se poderá constituír nin actuar sen a presencia de máis da metade dos seus membros,
titulares ou suplentes, indistintamente. No caso de ausencia do Presidente (e da persoa que o supla), será
substituído polo vogal que figure primeiro na relación da composición do tribunal, e no seu defecto polo
seguinte, e así sucesivamente. No caso de ausencia do Secretario (e da persoa que o supla) será substituída polo
vogal que corresponda segundo unha orde inversa á descrita na liña anterior.
6.4. Asesores técnicos. O tribunal poderá dispoñer a incorporación ós seus traballos de asesores especialistas
para as probas correspondentes dos exercicios que xulgue oportuno, limitándose esta asesoría a prestar a
colaboración nas súas especialidades técnicas. Os ditos asesores terán voz pero non voto.
6.5. Abstencións e recusacións. Deberán absterse de formar parte dos órganos de selección de persoal:
- Quen, nos cinco anos anteriores á publicación da convocatoria houberan realizado tarefas de preparación de
aspirantes a probas selectivas de acceso á administración pública.
- Quen se atopen incursos en algún dos supostos a que se refire o art. 28.2 da Lei
30/1992. Os aspirantes poderán recusalos na forma que prevé o art. 29 da referida Lei.
6.6. O tribunal resolverá, por maioría de votos dos seus membros presentes, todas as dúbidas e propostas que
xurdan para a aplicación das normas contidas nestas Bases e estará facultado para resolver as cuestións que
poidan suscitarse durante a realización das probas, así como adoptar as medidas necesarias para garantir o
debido orden nas mesmas.
6.7. A composición do tribunal cualificador publicarase no
Concello.
BOP, no taboleiro de edictos e páxina Web do
7.—Desenvolvemento do concurso- oposición.
O procedemento de selección desta praza é o de concurso-oposición, correspondéndolle a fase de concurso
unha porcentaxe do 40% da puntuación máxima total, e a fase de oposición o 60% .
A fase de concurso, que será previa á de oposición, non terá carácter eliminatorio. En ningún caso a puntuación
da fase de concurso poderá aplicarse para superar os exercicios da fase de oposición.
7.1. A data, lugar e hora do comezo das probas, será a que figure no anuncio que se publicará no BOP, no
taboleiro de edictos e páxina Web do Concello, xunto coa relación definitiva de aspirantes admitidos e
excluídos.
7.2. Os aspirantes serán convocados para cada exercicio en chamamento único e deberán acreditala súa
personalidade coa exhibición do DNI ou documento que o substitúa. A non presentación dun aspirante a
calquera dos exercicios determinará automaticamente a perda do seu dereito a participar no concurso-oposición,
quedando excluído do proceso selectivo, salvo os casos de forza maior debidamente xustificados e libremente
apreciados polo Tribunal.
7.3. Se durante o desenvolvemento do proceso selectivo chegase a coñecemento do tribunal que algún dos
aspirantes carece de calquera dos requisitos esixidos na convocatoria, será excluído do mesmo, logo da
audiencia do interesado. O tribunal, cando exclúa un aspirante, comunicarallo o mesmo día á autoridade que
convocara o proceso selectivo.
7.4. As cualificacións dos aspirantes en cada un dos exercicios serán publicadas no taboleiro de edictos da Casa
do Concello.
7.5. Entre o final dunha proba ou exercicio e o comezo da seguinte deberá transcorrer un prazo mínimo de 48
horas e un máximo de 40 días hábiles, de acordo co establecido no artigo 6.3 i) do Decreto 95/1991, de 20 de
marzo.
9
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
8. Superación do proceso selectivo.
Para ponderar a puntuación da fase de oposición en relación ao 60% da nota final que corresponda a esta fase,
aplicarase a regra de tres simple, tendo en conta que á nota máxima que se podería acadar na oposición, que
sería un dez, se lle outorgará seis puntos para a nota ponderada coa fase de concurso, de xeito que ambas as
puntuacións ponderadas, a do concurso e a da oposición, sumarán como máximo dez puntos, correspondente
nesa puntuación unha porcentaxe máxima do 40% ao concurso e do 60% a da oposición
O Tribunal fará pública a puntuación total obtida polos aspirantes que superasen tódalas probas, se ben o citado
Tribunal non poderá formular proposta de nomeamento máis que a favor do aspirante coa maior puntuación.
Resoltas as posibles alegacións e subsanacións, se as houbera, o tribunal elevará o nome do aprobado, xunto
coa acta da última sesión, ó Alcalde- Presidente para que formule o nomeamento pertinente. Esta proposta terá
carácter vinculante.
9. Presentación da documentación
O seleccionado para o posto polo Tribunal, presentara no Rexistro do Concello, dentro do prazo de vinte días
naturais a partir da publicación da lista no taboleiro de anuncios no Concello, os seguintes documentos para
proceder a formalización do contrato:
a) Copia compulsada do DNI.
b) Copia compulsada ou certificación académica oficial acreditativa da titulación esixida.
c) Certificado médico orixinal acreditativo de non padecer enfermidade ou defecto físico que imposibilite
o normal exercicio das funcións correspondentes ó posto que se optou.
d) Declaración xurada de non haber sido separado mediante expediente disciplinario do servicio de
calquera administración pública, nin estar inhabilitado para o exercicio de empregos ou cargos públicos
por sentencia firme.
Se o seleccionado para o posto non presentase a citada documentación dentro do prazo concedido, salvo causas
de forza maior xustificadas, non poderá ser nomeado para o posto, quedando anuladas as actuacións, sen
perxuicio da responsabilidade en que poidera incurrir por falsedade na solicitude.
Unha vez comprobado que o aspirante proposto presentou a documentación esixida, será nomeado polo Sr.
Alcalde-Presidente, resolvendo o proceso selectivo. Tomará posesión no prazo dun mes a partir da publicación
do nomeamento.
Quen resulte nomeado para ocupar o posto quedará sometidos ó réxime de incompatibilidades establecido na
lexislación vixente.
10. Impugnacións e reclamacións
A presente convocatoria, as súas bases e cantos actos administrativos se deriven destas, así como as actuacións
do tribunal, poderán ser impugnadas polo/as interesado/as da forma legalmente prevista. Concretamente,
contra as calificacións do tribunal, a partir da súa publicación, o/as aspirantes poderán presentar:
- Dentro do prazo de 48 horas, as reclamacións ou alegacións que estimen oportunas, que serán resoltas polo
mesmo tribunal.
- Dentro do prazo de un mes, recurso de alzada, que será resolto polo presidente da Corporación. No non
previsto nas presentes bases, rexerán como supletorias a lexislación básica do Estado na materia e a
correspondente lexislación da Comunidade
Autónoma de Galicia e demais disposicións obrigatorias.
11. Incidencias
O tribunal queda facultado para resolve-las dúbidas que puidesen presentarse ou toma-los acordos necesarios
para o bo orden da oposición, en todo o non previsto nestas bases.
ANEXO I (Temario)
PARTE PRIMEIRA
Tema 1.- A constitución española de 1978. Estrutura e Principios xerais. Os Dereitos fundamentais e liberdades
públicas.
Tema 2.- A Coroa: Carácter, sucesión e proclamación. Rexencia. Funcións. O refrendo dos actos do Rei. O
Tribunal Constitucional. O Poder Xudicial.
Tema 3.- A Organización Territorial do Estado. Ideas xerais da administración central, autonómica e local.
Tema 4.- O Estatuto de Autonomía. Procedemento de elaboración, contido e valor normativo. O sistema
institucional das CC.AA.
Tema 5.- O acto administrativo: Concepto, clases, elementos do acto administrativo. Requisitos e eficacia dos
actos administrativos. Executividade. Motivación e forma. A notificación: contido, prazo e práctica. A notificación
defectuosa. A publicación. A demora e retroactividade da eficacia.
10
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
Tema 6.- Facendas Locais. Clasificación dos ingresos: conceptos xerais. Potestade tributaria das entidades
locais.
Tema 7- Os recursos administrativos.
Tema 8.- Colaboración e participación dos cidadáns nas funcións administrativas. Dereitos e deberes dos
veciños no ámbito local. Información e participación cidadán.
Tema 9.- O municipio: Concepto e elementos. O termo municipal. A poboación municipal. O padrón de
habitantes e o empadroamento. Competencias municipais.
Tema 10.- Persoal ao servizo das Entidades Locais. Concepto e clases. Os instrumentos de organización persoal.
Dereitos e deberes. Situacións administrativas. Incompatibilidades. Réxime disciplinario.
Tema 11.- A organización municipal. Órganos necesarios: o alcalde, tenentes de alcalde, o pleno e a xunta de
goberno local. Composición e atribucións. Órganos complementarios. Composición e atribucións. Competencias
municipais
Tema 12.- O procedemento administrativo. Significado. Fases do procedemento administrativo común:
iniciación, ordenación, instrución e terminación.
PARTE SEGUNDA
Tema 13.- Real Decreto Lexislativo 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei do solo,
Lei 8/2007, do 28 de maio: As valoracións urbanísticas segundo o tipo de solo.
Tema 14.- A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e
normativa complementaria: Exposición de motivos e obxectivos.
Tema 15.- O réxime urbanístico do solo. Disposicións xerais. Clasificación do solo.
Tema 16.- Réxime do solo urbano e urbanizable. Dereitos e deberes básicos dos propietarios.
Tema 17.- Réxime do solo de núcleo rural. Dereitos e deberes básicos dos propietarios.
Tema 18.- Réxime do solo rústico. Dereitos e deberes básicos dos propietarios.
Tema 19.- O planeamento urbanístico: instrumentos de ordenación. O Plan xeral. Plans parciais. Plans de
sectorización. Plans especiais.
Tema 20.- Outros instrumentos de planeamento estudios de detalle. Os catálogos. Plans de iniciativa particular.
Areas de reparto e aproveitamento tipo.
Tema 21.- Elaboración e aprobación dos plans. Actos preparatorios. Competencia e procedemento. A vixencia e
revisión dos plans. Efectos da aprobación dos plans.
Tema 22.- Normas de aplicación directa. Condicións de edificación en núcleo rural e solo rústico.
Tema 23.- Sistemas de actuación: compensación, cooperación e expropiación.
Tema 24.- As licencias de urbanismo. Actos suxeitos a licenza por razón de urbanismo. Concepto de natureza
xurídica das licencias. O procedemento de concesión de licencias. A caducidade das licencias.
Tema 25.- O deber de conservación e as ordes de execución. A declaración de ruína. Clases de ruínas. Fomento
da conservación e rehabilitación das edificacións tradicionais en solo rústico e núcleo rural.
Tema 26.- As parcelacións. Indivisibilidade de parcelas.
Tema 27.- As infraccións urbanísticas. Concepto e clases. As persoas responsables. Regras para a determinación
da contía das sancións. O procedemento sancionador. A axencia de protección da legalidade urbanística.
Competencias.
Tema 28.- As Disposicións Transitorias da LOUGA.
Tema 29.- Regulación do solo rústico conforme o Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado inicialmente.
Tema 30.- Regulación do solo de núcleo rural conforme o Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado
inicialmente.
Tema 31.- Intervención municipal na edificación e uso do solo, e incidencia do planeamento sobre as situacións
existentes. Actos suxeitos a licenza municipal.
Tema 32.- Intervención municipal na edificación e uso do solo, e incidencia do planeamento sobre as situacións
existentes. Deberes de uso, conservación e rehabilitación.
Tema 33.- Intervención municipal na edificación e uso do solo, e incidencia do planeamento sobre as situacións
existentes. Incidencia do planeamento sobre as situacións existentes.
Tema 34.- Disposicións xerais, esixencias técnicas e administrativas da edificación na Lei 38/1999, de 5 de
novembro, de Ordenación de la Edificación.
Tema 35.- Axentes na edificación, responsabilidades e garantías na Lei 38/1999, de 5 de novembro, de
Ordenación d a Edificación.
Tema 36.- Deseño dos tanques de almacenamento de esterco e medidas para evitar a contaminación da auga
segundo o Código de Boas Practicas Agrarias.
Tema 37.- Aplicación de fertilizantes químicos e estercos as terras segundo o Código de Boas Practicas Agrarias.
Tema 38.- Réxime xurídico. Clasificación, efectos e aproveitamento na Lei 13/1989, de 10 de outubro, de
montes veciñais en man común.
Tema 39.- Procedemento ordinario na concentración parcelaria.
Tema 40.- Réxime Xurídico da incorporación de bens ó Banco de Terras de Galicia segundo a Lei 7/2007, de 21
de maio, de Medidas Administrativas e Tributarias para a Conservación da Superficie Agraria útil e do Banco de
Terras de Galicia.
Tema 41.- Procedemento da Lei de 16 de decembro de 1954 de Expropiación Forzosa.
Tema 42.- Evolución, situación actual e problemática segundo a Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización
das explotacións agrarias.
Tema 43.- Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Augas. O dominio público hidráulico do Estado. A concesión de augas.
11
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
Tema 44.- Decreto 253/2008, do 30 de outubro polo que se crea e regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de
Galicia.
Tema 45.- Código Técnico. Documento Básico: Seguridade contra incendios.
Tema 46.- Real Decreto 417/2006, do 7 de abril, que desenrola o texto refundido da Lei de Catastro
Inmobiliario. Regulación do Catastro Inmobiliario.
Tema 47.- Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Actuacións
preventivas. Defensa de persoas e bens.
Tema 48.- Lei 4/1994, de 14 de setembro de estradas de Galicia. Uso e defensa das carreteiras.
Tema 49.- Lei 49/ 2003, de 26 de novembro, de Arrendamentos Rústicos.
Tema 50.- Ordenanza de limpeza e protección mediomabiental do Concello de Sarria.
Tema 51.- As Normas subsidiarias do Concello de Sarria: regulación do solo urbano. Categorías. Ordenanzas
xerais da edificación. Usos.
Tema 52.- As Normas subsidiarias do Concello de Sarria: regulación do solo de núcleo rural tradicional.
Tema 53.- As Normas subsidiarias do Concello de Sarria: regulación do solo no urbanizable nuclear.
Tema 54.- As Normas subsidiarias do Concello de Sarria: regulación do solo no urbanizable internuclear.
Tema 55.- Decreto 133/2008, do 12 de xuño. Avaliación de incidencia ambiental. Obxecto e ámbito de
aplicación.
Tema 56.- Decreto 133/2008, do 12 de xuño. Avaliación de incidencia ambiental. Réxime de competencias.
Tema 57.- Decreto 133/2008, do 12 de xuño. Avaliación de incidencia ambiental. Procedemento para a
avaliación de incidencia ambiental.
Tema 58.- Decreto 133/2008, do 12 de xuño. Avaliación de incidencia ambiental. Licenza das actividades
sometidas a avaliación de incidencia ambiental. Disciplina ambiental.
Tema 59.- Lei 3/1996, do 10 de maio de protección dos camiños de Santiago. Delimitación, deslinde, réxime
urbanístico do camiño e conservación e protección do camiño.
Tema 60.- Lei 3/1996, do 10 de maio de protección dos camiños de Santiago. Infraccións e sancións.
Disposicións transitorias.
ANEXO II
Nº
Denominación
GR
Clasificación
Titulación
Adscrición
1
Enxeñeiro
Técnico
Agrícola
A2
Escala
de
Administración
Especial
.
Subescala Técnico
Medio
Título
de
Enxeñeiro
Técnico
Agrícola,
Especialidade
Explotacions
Agropecuarias.
AREA
DE
URBANISMO
Réxime
e
Relación
Xurídica
Funcionario de carreira.
Funcións do posto:
-Realización de informe técnico sobre tramitación de licencias de obras e actividades en solo de núcleo rural e
solo rústico.
-Visitas de comprobación de obras e actividades en solo de núcleo rural e solo rústico, para outorgamento de
licenza definitiva.
-Realización de informe técnico sobre licenza de obras menores en solo de núcleo rural e solo rústico.
-Visitas de comprobación sobre denuncias urbanísticas e posterior informe técnico.
-Reportaxe fotográfico e posterior memoria e planos en Autocad sobre obras de nova construcción ou
rehabilitacións a realizar polo propio Concello.
-Elaboración de certificacións urbanísticas en solo de núcleo rural e solo rústico.
-Emisión de ortofotos do Sixpac, para subvencións agrarias.
-Atención ó público na oficina técnica, e asesoramento sobre temas urbanísticos.
-Entrega directa desde o propio Concello de Certificacións Catastrais en convenio coa Dirección Xeral do
Catastro.
-Cooperación en proxectos de expropiacións, valoracións de terreos, etc.
12
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
ANEXO III
SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NAS PROBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR UNHA PRAZA DE ENXEÑEIRO
TÉCNICO AGRICOLA DO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN, QUENDA LIBRE, DO CONCELLO DE SARRIA.
I.- DATOS DA PRAZA:
DENOMINACIÓN:
DATA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA BOP:
II.- DATOS PERSOAIS
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NOME
DNI
TELÉFONO PARTICULAR
TELÉFONO MÓBIL
MUNICIPIO E PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL
DOMICILIO
ÓS
NOTIFICACIÓNS
EFECTOS
DE
EXPOÑO:
1º.- Que reúno todos e cada un dos requisitos esixidos na convocatoria, en concreto os seguintes:
a) Ter nacionalidade española, comunitaria ou asimilada.
b) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da edade máxima de xubilación forzosa.
c) Estar en posesión do título de
esixido nas bases específicas
que rexen a convocatoria ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación
de instancias.
d) Poseer a capacidade física e psíquica necesaria para o exercicio das correspondentes funcións.
e) Non estar inhabilitado nin suspendido para o exercicio de funcións públicas e non ter sido separado
do servizo dunha Administración Pública.
2º.- Que me comprometo no caso de obter a praza e dentro do prazo sinalado nas bases da convocatoria, a
presentar os documentos relacionados nas mesmas e a tomar posesión da praza e do correspondente posto de
traballo, previo xuramento ou promesa nos termos legalmente establecidos, así como cumprir os demais
requisitos esixidos nas bases da convocatoria, en particular os que sinala a Lei 53/1984, de 26 de decembro, de
Incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas.
3º.- Que aporto todos os documentos que se ralacionan no apartado 4.2. das presentes bases.
4º.- Que aporto a documentación xustificativa da fase de concurso:
Experiencia Profesional:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Cursos:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
SOLICITO:
Ser admitido á convocatoria citada, a fin de participar nas probas de selección correspondentes.
(De acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informamos que os datos que
se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia
Española de Protección de Datos, responsabilidade do Concello de Sarria, ca finalidade de atender a súa
solicitude. Vostede consinte o tratamento dos seus datos e do mesmo xeito pode exercer os dereitos de
oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose as nosas oficinas coa súa solicitude e fotocopia do seu
DNI.)
Sarria, a ..… de ………………… de …………
(Asinado)
13
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SARRIA (LUGO).
Contra a presente resolución pola que se aproban as bases e se inicia o presente proceso selectivo, que é
definitivo en vía administrativa, poderán os interesados interponer potestativamente recurso de reposición ante
o Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Sarria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación
do mesmo no BOP, ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de
Lugo, no prazo de dous meses e na forma prevista na Lexislación Reguladora de dita Xurisdicción, ser perxuízo
de que poida interpoñer calquera outro que estime procedente.
En Sarria, a 23 de febreiro de 2011.-O Alcalde, Claudio M. Garrido Martínez
R.0981
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE LUGO
Anuncio
DOÑA ROSA MARÍA FERNÁNDEZ PAREDES, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 3 DE LOS DE
LUGO.CERTIFICO Y HAGO SABER:
Que en la ejecución número 188/2010, seguida ante el Juzgado de lo Social número tres de Lugo, a
instancia de DON FÉLIX GRANDÍO LEAL contra EMP. “INSTALACIONES Y REPARACIONES ELÉCTRICAS JOSÉ
MANUEL, S.L.”, “LUCUS VENTU, S.L.” y “CONDUCTOS DE VENTILACIÓN DE GALICIA, S.L.”, sobre
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD con fecha 15-02-2011 se ha dictado DECRETO cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
“ACUERDO el EMBARGO Y RETENCIÓN de los saldos existentes a favor del ejecutado, EMP.
“CONDUCTOS DE VENTILACIÓN DE GALICIA, S.L.” en las siguientes entidades: CAIXANOVA, CAJA DE AHORROS DE
GALICIA y BANCO PASTOR; y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas de
1.788,30 EUROS más el 10% de interés legal de mora, en concepto de principal, más 357,66 EUROS
presupuestados prudencialmente para intereses y costas de ejecución.
A tal efecto se expiden y remiten los oficios necesarios a las entidades bancarias citadas donde se hará
constar la orden de embargo y retención con los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de
esta orden pudiera incurrir el receptor de la misma quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la
orden y quien deberá hacer constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad.
Dicho acuse de recibo será devuelto se remitirá directamente a este órgano judicial.
Notifíquese esta resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la
resolución recurrida.
Así lo acuerda, manda y firma, Doña Rosa María Fernández Paredes, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Lugo; doy fe.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN a la EMPRESA “INSTALACIONES Y REPARACIONES ELÉCTRICAS JOSÉ
MANUEL, S.L.” y EMP. “LUCUS VENTU, S.L.”, en ignorado paradero, con el apercibimiento del artículo 59 de la
Ley de Procedimiento Laboral, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugo, quince de febrero de dos mil once.
LA SECRETARIA JUDICIAL
R.0960
Anuncio
DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 3 DE
LOS DE LUGO.CERTIFICO Y HAGO SABER:
Que en la ejecución número 144/2010, seguida ante el Juzgado de lo Social número tres de Lugo, a
instancia de DON MAGÍN CARBALLEDO RODRÍGUEZ contra EMP. “LÓPEZ PUENTE, C.B.”, sobre
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD con fecha 15-02-2011 se ha dictado DECRETO cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
“ACUERDO el EMBARGO Y RETENCIÓN de los saldos existentes a favor del ejecutado, EMP. “LÓPEZ PUENTE,
C.B.”, en las entidades CAJA DE AHORROS DE GALICIA y BBVA; y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma
14
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
de las cantidades reclamadas de 3.486,12 EUROS, en concepto de principal, más 697,22 EUROS
presupuestados prudencialmente para intereses y costas de ejecución.
A tal efecto se expiden y remiten los oficios necesarios a las entidades bancarias citadas donde se hará constar
la orden de embargo y retención con los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta
orden pudiera incurrir el receptor de la misma quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la
orden y quien deberá hacer constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad.
Dicho acuse de recibo será devuelto se remitirá directamente a este órgano judicial.
Notifíquese esta resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la
resolución recurrida.
Así lo acuerda, manda y firma, Doña Rosa María Fernández Paredes, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Lugo; doy fe.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN a la EMPRESA “LÓPEZ PUENTE, C.B.”, en ignorado paradero, con el
apercibimiento del artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Lugo, quince de febrero de dos mil once.
LA SECRETARIA JUDICIAL
R:0961
Anuncio
Nº AUTOS: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000434 /2010
D/Dª ROSA MARIA FERNANDEZ PAREDES, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 003 de LUGO, HAGO
SABER:
Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000434 /2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D/Dª CANDIDA VENTOSO MARIÑO contra la empresa COMERCIAL ALBAR, C.B., sobre DESPIDO, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“ Acuerdo: Tener por desistido a CANDIDA VENTOSO MARIÑO de su demanda, y una vez firme esta resolución,
se archivarán los autos.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a COMERCIAL ALBAR, C.B., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de LUGO.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En LUGO, a dieciséis de Febrero de 2011.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
R.0982
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTABRICO
Anuncio
Expediente: A/27/19610
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30) y sus posteriores modificaciones, se hace público, para general
conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 7 de febrero de 2011 y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Horacio Vila Valcarcel, la oportuna
concesión para aprovechamiento de agua del arroyo "Fonte do Oso" y del manantial "Fonte do Torrente", en Vilouta,
T.M. de Becerreá (Lugo) con destino al riego de la parcela 172 del polígono 139.
Oviedo, 7 de febrero de 2011.-EL JEFE DE AREA, José Peña Castiñeiras
R. 0897
15
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Expediente: A/27/13138
Ante el desconocimiento de la existencia de Junta Rectora del monte vecinal en mano común de Chan de
Lagares, se somete a información pública el expediente de referencia incoado en este Organismo a instancias de
D. Antonio Tadín Méndez, José Tadín Méndez y Felicitas Méndez Gerbolés que solicitan la imposición de
servidumbre forzosa de acueducto, sobre el monte de mano común que a continuación se indica, situado en el
término municipal de Cervantes (Lugo):
FINCA: Monte vecinal en mano común de Chan de Lagares (parcela 76 del polígono 135).
•
•
SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO: 20,5 m2.
Lo que a tenor de lo dispuesto en el Artículo 37 del Decreto 849/1986 de 11 de abril, se pone en conocimiento
de los interesados, para que en el plazo de QUINCE DIAS (15), a partir de la publicación de la presente
comunicación en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, expongan su conformidad o reparos a dicha
pretensión, advirtiéndoles que la falta de respuesta dentro del mencionado plazo, se entenderá equivalente a su
conformidad.
El expediente estará de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plza de
España, 2 – Oviedo), durante el plazo indicado.
EL COMISARIO DE AGUAS, P.O. EL TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES, Pedro Granda
Rodríguez
R.0929
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL –DIRECCION PROVINCIAL DE LUGO
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 03
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de
expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social
indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables
de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro
de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a
dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
LUGO, a 14 de FEBRERO de 2.011.-EL/LA RECAUDADOR/A EJECUTIVO/A, David Borro Bravo.
Relación que se cita:
NUM. REMESA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE
-----------------10 27103768995
27 03 08 00220409
07 081013546396
27 03 08 00161094
07 271002537287
27 03 03 00115283
07 270033638504
27 03 02 00010879
07 070047345848
27 03 03 00024044
07 271009428129
27 03 10 00249866
27 03 1 11 000002
REG. NOMBRE / RAZON SOCIAL
PROCEDIMIENTO
DOMICILIO
COD.P LOCALIDAD
NUM.DOCUMENTO
URE
---- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---0111 ZAIMOEC SOLUCIONES D E CONSTRUCCION, S.L.
REQUERIMIENTO DE BIENES
CL SAN JOSE 99
27003 LUGO
27 03 218 10 004102422
27 03
0521 PERRUCA GOMEZ RAQUEL
REQUERIMIENTO DE BIENES
CR VELLA DE SANTIAGO 200 BJ
27004 LUGO
27 03 218 10 004103432
27 03
0521 PIÑEIRO QUINTANA MARIA BELEN
REQUERIMIENTO DE BIENES
CL CALVO SOTELO 20
27370 RABADE
27 03 218 10 004108280
27 03
0521 FERREIROS VAZQUEZ JOSE
REQUERIMIENTO DE BIENES
LG STA EULALIA DE MAZOY 4 0
27004 LUGO
27 03 218 10 004570749
27 03
0521 MENDEZ SOTO JOSE LUIS
REQUERIMIENTO DE BIENES
CL MARQUES DE RODIL 2 BJ
27100 FONSAGRADA (A)
27 03 218 10 004574183
27 03
0611 FERNANDEZ LEMA JOSE RAMON
REQUERIMIENTO DE BIENES
CL CASTELAO 55 4 A
27001 LUGO
27 03 218 10 004617229
27 03
16
10
27
07
27
10
27
10
27
07
27
10
27
07
27
07
27
10
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
10
27
07
27
10
27
10
27
07
27
07
27
10
27
10
27
10
27
07
27
07
27
10
27
07
27
10
27
07
27
07
27
10
27
10
27
07
27
10
27
10
27
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
27104474873
03 10 00251785
271003357343
03 10 00251886
27104504175
03 10 00251987
27104555204
03 10 00252088
150100956057
03 10 00252189
27104661092
03 10 00252290
270039046555
03 10 00252391
271005044739
03 10 00252593
27103595308
03 11 00000323
271013611051
03 11 00000424
271013611253
03 11 00000525
271015478808
03 11 00000626
271002960148
03 03 00148528
271010527259
03 04 00008816
270041634233
03 91 00331058
271000544242
03 94 00080559
270035242135
03 02 00079284
270037478690
03 04 00045895
270034981952
03 07 00064572
27103984318
03 08 00029338
081130360668
03 10 00208844
27104144770
03 10 00209046
27103870746
03 10 00214605
271006792658
03 10 00215110
271001980044
03 11 00003858
27104247733
03 11 00004969
27104503468
03 11 00005070
27103149613
03 11 00004565
151007531371
03 11 00008609
270041021012
03 11 00008811
27002858520
03 11 00009821
270041953828
03 92 00061408
27101002172
03 07 00065077
271003480615
03 11 00010124
321011464742
03 11 00010326
27101609939
03 00 00052049
27103793550
03 07 00051539
271002288424
03 02 00016539
27101283775
03 97 00036386
27101468883
03 98 00039952
1211 VICENTE LEBRON RAMON
REQUERIMIENTO
RD MURALLA 117 2
27004 LUGO
0121 ALVAREZ TORRON CARLOS
REQUERIMIENTO
CL FERNANDO PESSOA 8 3 A
27003 LUGO
0111 CONSTRUCCIONES Y REH ABILITACIONES DA ULL OA, S.L.
REQUERIMIENTO
CL SAN MARCOS 3 2 IZQ
27001 LUGO
0111 LOCUTORIO VIANA, COM .B.
REQUERIMIENTO
PZ VIANA DO CASTELO 6 B
27003 LUGO
0521 LOPEZ GALAN MARIA DALBA
REQUERIMIENTO
LG PADERNE 16
27325 FOLGOSO DO COUREL
1211 VAZQUEZ LOPEZ JOSE MANUEL
REQUERIMIENTO
CL ARMANDO DURAN 32 EN A
27002 LUGO
0521 LAMELA BLANCO JOSE ALFONSO
REQUERIMIENTO
AV CORUÑA 380 2 B
27003 LUGO
0521 CASTAÑO MERODIO JULIAN
REQUERIMIENTO
CL PAZO DE REIRAS E CONGRESOS DE LU 0
27004 LUGO
0111 COEMEVE O5, S.L.
REQUERIMIENTO
LG CAMINO VIEJO DE BOSENDE, S/N 0
27169 LUGO
0611 MILASAN --- FLORIN VASILE
REQUERIMIENTO
CL RUA ANCARES 35 1
27640 BECERREA
0611 MAN --- DUMITRI
REQUERIMIENTO
CL RUA ANCARES 35 1
27640 BECERREA
0611 CATALIN TESLOIANU MIHAI
REQUERIMIENTO
CL ANCARES 35 1
27640 BECERREA
0521 TEIJEIRO FERNANDEZ JOSE
REQUERIMIENTO
LG CASTRO DE DEGOLADA_BALEIRA 1 27
27270 POL
0521 AGHEDO --- IRENE EFOSA
REQUERIMIENTO
CL QUIROGA 4 1 D
27004 LUGO
0521 NOVO FOLGUEIRA ANTONIO
REQUERIMIENTO
CL BAZAR 1
27250 CASTRO DE REI
0521 GARCIA MENENDEZ MARIA JESU
REQUERIMIENTO
AQUILINO IGLESIAS A 7 3A 0
27292 LUGO
0521 RIO LAPIDO JOSE LUIS
REQUERIMIENTO
CL ALCALDE M. PORTELA 19 1º
27003 LUGO
0721 NUÑEZ RODRIGUEZ TOMAS ANTONI
REQUERIMIENTO
LG SAN MARTIN DE CABOY 0
27374 OUTEIRO DE REI
0521 PLATAS FERREIRO ANTONIO
REQUERIMIENTO
CL MAR CANTABRICO 88 1
27004 LUGO
0111 NEGOCIOS GLOBALES BL UEBIRD,S.L.
REQUERIMIENTO
AV CORUñA 369 EN
27003 LUGO
0521 PLANET ROMERO MARIA ROSA
REQUERIMIENTO
CL ALVARO GIL 12 1 D
27004 LUGO
0111 SERVIASIS, COM.B.
REQUERIMIENTO
AV GENERALISIMO 77 EN
27240 MEIRA
0111 BACK STATE NON CHORE S,S.L.
REQUERIMIENTO
CL MONTEVIDEO 12 B
27001 LUGO
0521 OTERO TORNEIRO IVAN
REQUERIMIENTO
LG LA CAMPIÑA MUXA 76
27192 LUGO
0611 MESA REGO JOSE MIGUEL
REQUERIMIENTO
LG LOURIXE-ERMUNDE(FINCA PIGARA) 0
27270 POL
0111 LOPEZ ARMADA JOSE LUIS
REQUERIMIENTO
CL FLORENTINO LOPEZ CUEVILLAS 7 BJ
27004 LUGO
0111 RODRIGUEZ CANDA LAURA
REQUERIMIENTO
CL POETA IGLESIA ALVARIñO 25 3 D
27004 LUGO
0111 ABEL REAL MIGUEL
REQUERIMIENTO
AV BREOGAN 49 4 B
27004 LUGO
0521 VILA PITEIRO JOSE LUIS
REQUERIMIENTO
CL SAGRADO CORAZON 4 2º IZQ
27003 LUGO
0521 MATEOS MONTENEGRO MIGUEL
REQUERIMIENTO
CL CARLOS AZCARRAGA 4 6 1º C
27003 LUGO
0111 AUTO ESCUELA BECERRE A, S.L.
REQUERIMIENTO
CL EULOGIO ROSON 10 B
27640 BECERREA
0521 LOPEZ LOPEZ MANUEL
REQUERIMIENTO
EDUARDO PONDAL - 93
27004 LUGO
0111 DECORACIONES RAMI, S .L.
REQUERIMIENTO
CL ISLAS CANARIAS 101
27003 LUGO
0521 SANCHEZ LOPEZ SILVIA
REQUERIMIENTO
CL CARLOS AZCARRAGA 73 4º C
27003 LUGO
0521 SALDARRIAGA HERNANDEZ FRANCIA MILENA
REQUERIMIENTO
UR SANTA ISABEL,CALLE SEIS 6
27150 OUTEIRO DE REI
0111 HAPPY SYSTEM, SL.
REQUERIMIENTO
LG ANGUIEIRO, CONTURIZ 32
27160 LUGO
0111 PEREZ CASCUDO ANDRES
REQUERIMIENTO
CL CONDE 24 3º
27003 LUGO
0521 SANCHEZ ARAUJO EUSEBIA
REQUERIMIENTO
CL REI DON GARCIA 38 4 A
27002 LUGO
0111 RECOPALUGO, COM.B.
REQUERIMIENTO
CL RUA DO FRANCO, S/N 0 BJ
27003 LUGO
0111 RECUPERACION PAPEL L UGO, COM.B.
REQUERIMIENTO
CL DEL PRADO 4 B
27004 LUGO
NUM. REMESA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE
-----------------07 281178729182
27 03 06 00071417
10 27104481038
27 03 11 00014467
10 27104471742
27 03 11 00014568
07 271004624306
27 03 11 00014669
07 271002259930
27 03 11 00014770
10 27102372195
27 03 02 00047861
10 27104644524
27 03 11 00016487
07 270047079670
27 03 11 00016588
07 271001892744
27 03 00 00030225
10 27100578709
27 03 99 00016438
07 240058927174
REG.
---1221
0613
0111
2300
0521
0111
0111
0521
0521
0111
0521
B.O.P de Lugo
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
DE BIENES
27 03 218
11 000116206
27 03
11 000116307
27 03
11 000116408
27 03
11 000116509
27 03
11 000116610
27 03
11 000116711
27 03
11 000116812
27 03
11 000117014
27 03
11 000117418
27 03
11 000117519
27 03
11 000117620
27 03
11 000117721
27 03
11 000136818
27 03
11 000138838
27 03
11 000139242
27 03
11 000148235
27 03
11 000150861
27 03
11 000151164
27 03
11 000151265
27 03
11 000151568
27 03
11 000152578
27 03
11 000152679
27 03
11 000152780
27 03
11 000152881
27 03
11 000172584
27 03
11 000173695
27 03
11 000173796
27 03
11 000185924
27 03
11 000190570
27 03
11 000190772
27 03
11 000205324
27 03
11 000205425
27 03
11 000209869
27 03
11 000212802
27 03
11 000213004
27 03
11 000239777
27 03
11 000239979
27 03
11 000247962
27 03
11 000250285
27 03
11 000250588
27 03
.../...
2 -
27 03 1 11 000002
NOMBRE / RAZON SOCIAL
PROCEDIMIENTO
DOMICILIO
COD.P LOCALIDAD
NUM.DOCUMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------OROZCO LENIS DIANA MABEL
REQUERIMIENTO DE BIENES
CL RIO CABE 20 3º IZQ
27003 LUGO
27 03 218 11 000262918
FORMA FORMACION LLUG
REQUERIMIENTO DE BIENES
PZ FERROL 11
27001 LUGO
27 03 218 11 000299088
TRANSACCIONES DRAGON ORIENTAL, S.L.
REQUERIMIENTO DE BIENES
LG SANGUÑEDO-ESPEREDA 3
27130 BALEIRA
27 03 218 11 000299189
DACUNHA FERNANDES BR ITO AGOSTINHO
REQUERIMIENTO DE BIENES
CL CHANTADA 38 40 4º IZQ
27004 LUGO
27 03 218 11 000299290
ABUIN VAZQUEZ SUSANA
REQUERIMIENTO DE BIENES
CR DE SANTIAGO 173 BJ
27004 LUGO
27 03 218 11 000299391
LUCUSLAR, S.L.
REQUERIMIENTO DE BIENES
CL LAMAS DE PRADO 48
27004 LUGO
27 03 218 11 000309495
ACUÑA SANCHEZ ANTONIO
REQUERIMIENTO DE BIENES
CL ALFEREZ PROVISIONAL 5 1
27001 LUGO
27 03 218 11 000391442
CABANA ANLLO JOSE MANUEL
REQUERIMIENTO DE BIENES
PG CEAO RUA AGRICULTURA PARCELA 34 0
27003 LUGO
27 03 218 11 000391543
SANCHEZ VAZQUEZ MARIA
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
CL CANTEIROS PG.CEAO 16
27298 LUGO
27 03 303 10 000956992
BERNARDO E HIJOS S.L .
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
PG CEAO -RUA CANTEIROS 16
27003 LUGO
27 03 303 10 000961137
ALVES SANTOS LUIS MANUEL
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
URE
---27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
17
27
07
27
07
27
07
27
10
27
07
27
07
27
10
27
07
27
07
27
07
27
10
27
07
27
07
27
10
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
10
27
10
27
10
27
10
27
07
27
10
27
07
27
07
27
10
27
07
27
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
03 10 00047075
271004656032
03 07 00160966
270044366300
03 06 00057572
480059777725
03 10 00136496
27103020782
03 10 00101134
151016991804
03 10 00022928
270042202590
03 10 00023534
27101018037
03 09 00128587
480064906500
03 05 00039963
271012897796
03 08 00121688
151032292340
03 08 00038634
27101810407
03 00 00016885
271008227147
03 01 00025202
270040706467
03 08 00181306
27001600853
03 10 00162162
480101795394
03 10 00164384
270041306958
03 10 00217837
320039292178
03 10 00237237
270046470792
03 91 00440283
270047300346
03 96 00122346
271008245638
03 01 00030353
270018907436
03 02 00028562
270047093212
03 02 00064534
270046517979
03 03 00009694
271000553235
03 03 00149740
270042834609
03 05 00014503
27102679868
03 05 00041983
27101751601
03 06 00092635
27102691790
03 06 00100820
27102898019
03 06 00109611
271004681290
03 06 00113146
27103720192
03 06 00207823
500077297293
03 07 00146418
500077297293
03 07 00146418
27104077173
03 07 00154401
281172200779
03 07 00156219
CL MAGNOLIA 68 70
0521 SAAVEDRA BERGANTIÑOS SIGFREDO
CL MIGUEL DE CERVANTES 26 3 A
0521 VAZQUEZ ROCA FEDERICO
LG PARGA-C/PORTO(GRANJA JOAQUIN)S/N 0
0521 SEGADE VARELA ALFONSO
CL CURROS ENRIQUEZ 13 5 A
0111 COMERCIAL SEIJAS GIL , S.L.L.
AV CORUñA 346
0521 SOLER GARCIA LUCAS ANTONIO
CL TORMENTOSA C.R.DE LEA 14 I
0521 REBOREDO BREA GERARDO
CL PINTOR PACIOS 24 BJ
0111 LABONOR ENSE, S.L.
RD MURALLA 1
0521 LOPEZ VAZQUEZ DOSITEO
LG SANTA MARIA ALTA 14
0521 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANGEL
CL RIO NARLA 46 2 E
0521 DE JESUS --- ELIZABETE
LG LUDRIO SANTA MARIA 13
0111 SANCHEZ CORREDOIRA MARIA JOSE
CL ALEXANDRE BOVEDA 23 1
0521 ADEYEMI ADEBORO --- IDOWU
CL MARIñA ESPAñOLA 17 2
0521 VIGO RODRIGUEZ JOSE RAMON
CL POETA AQUILINO IGLESIAS ALVARIÑO 3 4
0111 MONTAÑA LOPEZ NICOLAS
AV DE MADRID 40
0521 NUÑEZ LAGO FRANCISCO JUSTO
CL SALMON 4 6 EN
0521 VAZQUEZ REDONDO MARIA JESUS
CL DE LOS GUARDIAS 18 3
0521 ALCORTA IRASTORZA ENRIQUE JESUS
CL RIO CHAMOSO 1 3 C
0521 EL-BHILAT OKBANI MOHAMED
PINTOR LUIS SEOANE 52 1DR 0
0521 LOPEZ VAZQUEZ ROSA MARIA
CL ESCULTOR ASOREY 9
0521 MONTOYA JIMENEZ SALVADOR
CL POETA AQUILINO IGLESIAS 23 1 D
0611 PENELAS FUENTES REINALDO
LG PERVESOS 0
0521 LOPEZ PARDO ALBERTO
CL CRUZUL 0
0521 PEREZ FERNANDEZ LUIS
AV CORUñA 463 2º F
0521 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS
LG URB. O SALETE-GUILLAR 35
0521 ARRIBAS VAZQUEZ LUIS ALBERTO
CR DE MUXA 0
0111 DIAZ MASEDA JOSEFA
CL AZALEA 3 5 D
0111 PECONBOLA, S.L.
CL RUA NOVA 125
1211 GORGOSO ASCARIZ JOSE LUIS
CL HERMANOS CARRO 15 2
0111 VIVERO MACIÑEIRAS ANA MARIA
CL OTERO PEDRAYO 50 B
0521 GONZALEZ IGLESIAS JUAN JOSE
AV VILALBA-MUIMENTA 7
0111 BLANCO ANLLO JENNIFER
AV CORUñA 422 B
0521 GIMENO RUEDA FRANCISCO
AV PAULO FAVIO MAXIMO 46 4 D
0521 GIMENO RUEDA FRANCISCO
AV PAULO FAVIO MAXIMO 46 4 D
0111 CASANOVA GRANDIO LUIS
CL SALMON 10 1 A
1221 PAREDES PADILLA IRIS OLANDA
CL RUA DOS PAXARIÑOS 14 1
NUM. REMESA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE
-----------------07 271010080756
27 03 08 00001551
07 281166361480
27 03 08 00018931
07 270047629338
27 03 08 00023678
07 271000403994
27 03 08 00065613
07 271013557396
27 03 08 00185447
07 271011379647
27 03 08 00212628
07 271011379647
27 03 08 00212628
07 271013783631
27 03 09 00032803
07 271013795452
27 03 09 00045432
07 270047220625
27 03 09 00056041
07 270043627379
27 03 09 00089888
07 270043627379
27 03 09 00089888
10 27104439006
27 03 09 00160216
07 271003345219
27 03 09 00226803
10 27104428801
27 03 09 00249536
B.O.P de Lugo
27003
LUGO
03
27003
LUGO
03
27300
27004
27003
27250
27004
27001
27004
27003
27250
27003
27002
27004
27640
27003
27004
27004
27003
27004
27004
27257
27640
27003
27298
27003
27004
27001
27003
27003
27377
27003
27003
27003
27003
27002
27 03 303 10 004593078
27
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
27 03 303 10 004597526
27
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
GUITIRIZ
27 03 303 10 004599647
27
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
LUGO
27 03 303 11 000160359
27
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
LUGO
27 03 303 11 000196937
27
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
CASTRO DE REI
27 03 303 11 000236141
27
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
LUGO
27 03 303 11 000236949
27
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
LUGO
27 03 303 11 000238060
27
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
LUGO
27 03 303 11 000458837
27
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
LUGO
27 03 303 11 000471870
27
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
CASTRO DE REI
27 03 303 11 000472678
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004630363
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004630464
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004630868
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
BECERREA
27 03 313 10 004631272
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004631373
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004631575
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004631878
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004675934
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004676237
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004677045
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CASTRO DE REI
27 03 313 10 004677247
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
BECERREA
27 03 313 10 004677449
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004677651
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
OUTEIRO DE REI
27 03 313 10 004677853
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004678156
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004678257
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004678661
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004678762
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004678863
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
COSPEITO
27 03 313 10 004678964
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004679267
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004679974
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004680075
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004680176
27
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LUGO
27 03 313 10 004680277
27
.../...
-
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
3 -
27 03 1 11 000002
REG. NOMBRE / RAZON SOCIAL
PROCEDIMIENTO
DOMICILIO
COD.P LOCALIDAD
NUM.DOCUMENTO
---- -----------------------------------------------------------------------------------------------0521 RIVERA TORO XIOMARA LETICIA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL RUISEÑOR 4 1 H
27003 LUGO
27 03 313 10 004680580
0521 MATUZEVICIUTE --- AISTE
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL ATURUXO 6 BJ
27004 LUGO
27 03 313 10 004680681
0521 GONZALEZ LOPEZ MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CM DE ROMAI 25 1º G
27003 LUGO
27 03 313 10 004680782
0521 OSORIO MENDEZ MIGUEL ANGEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL PINTOR TINO GRANDIO 4 BJ
27004 LUGO
27 03 313 10 004680883
0611 BARBUTA --- ION
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL EVARISTO CORREA CALDERON 89 1º D
27680 BARALLA
27 03 313 10 004681691
0521 ARAUJO FERNANDEZ ANTONIO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CURROS ENRIQUEZ 28 5º C
27004 LUGO
27 03 313 10 004681893
0521 ARAUJO FERNANDEZ ANTONIO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CURROS ENRIQUEZ 28 5º C
27004 LUGO
27 03 313 10 004681994
0611 MAGHABBER - - - ZAKARIA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
RD DAS FONTIñAS 180 7º E
27002 LUGO
27 03 313 10 004682301
0611 BANUTA - - - ION CRISTIAN
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LG TARNAS SAN MARTIN DE LA RIVERA 0
27664 CERVANTES
27 03 313 10 004683109
0521 GRUÑEIRO IGLESIA MIGUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CURROS ENRIQUEZ 8 2
27377 COSPEITO
27 03 313 10 004683210
0521 FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
PZ CAMPO CASTELO 26 BJ
27001 LUGO
27 03 313 10 004683715
0521 FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
PZ CAMPO CASTELO 26 BJ
27001 LUGO
27 03 313 10 004683816
0111 CASTRO PENA AMELIA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL DIVINA PASTORA 2 B
27004 LUGO
27 03 313 10 004684422
0521 VAZQUEZ PEREZ MONICA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL MANUEL LEIRAS PULPEIRO 12 3º G
27004 LUGO
27 03 313 10 004685129
1211 VARELA VILA MARIA YOLANDA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CAMIñO LINARES 7
27296 LUGO
27 03 313 10 004685432
URE
---27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
18
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
10
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
10
27
07
27
07
27
10
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
10
27
07
27
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
271010683267
03 09 90000505
150069955564
03 10 00019591
270044088838
03 10 00030103
271008314851
03 10 00030911
270038550845
03 10 00048590
270038550845
03 10 00048590
281259045283
03 10 00079310
27104567328
03 10 00101336
080459916634
03 10 00106689
080471449732
03 10 00109319
271002736846
03 10 00111541
270043836133
03 10 00132759
480059777725
03 10 00136496
270043993151
03 10 00137106
271000073184
03 10 00148826
270048040071
03 10 00154280
27001600853
03 10 00162162
270039959769
03 10 00162869
271002935492
03 10 00163677
27104682920
03 10 00190555
271005931479
03 10 00205511
081130360668
03 10 00208844
081130360668
03 10 00208844
270043186031
03 10 00209349
271006792658
03 10 00215110
271009064882
03 10 00215211
271009791372
03 10 00219251
271009791372
03 10 00219251
270039877523
03 10 00224406
27104623205
03 10 00227032
270047913163
03 10 00234409
0111 NUÑEZ IGLESIAS CRISTINA
CL CARAVEL 26 2 0
0521 VAZQUEZ GARCIA MANUEL
AV BREOGAN 39 46
0521 MONTES FUENTES JULIO
CL AGUIA 28
0521 PICON SIERRA SOCORRO
AV DAS
FONTIñAS 238 1º F
0521 GONZALEZ LAGUELA ROBERTO
CL RIO EO 12
0521 GONZALEZ LAGUELA ROBERTO
CL RIO EO 12
0521 MATOS FERREIRA LIGIA MARIA DE
CL RIO ULLA 38 1º
0111 TRANSPORTES JAL, COM .B.
AV CORUÑA 244 1 A
1221 GARCIA BUIDE MARIA AMANDINA
CL CONDE 27 1T IZQ
0521 CABANA VARELA JOSE MANUEL
CL ALVARO GIL 12 1º D
0521 CRECENTE PEREZ RUBEN
CL RUA CASTELAO 56 5 _I
0521 BARREIRO IRAVEDRA ANA MARIA
CL AMOR MEILAN 0
0521 SEGADE VARELA ALFONSO
CL CURROS ENRIQUEZ 13 5 A
0521 ADRIO REGAL JUAN MANUEL
PG INDUSTRIAL CEAO PREBETONS 0
0521 PEREZ FERREIRA JOSE
LG TIRIMOL 59
0611 VALCARCEL FERNANDEZ CESAR
CL AVENIDA DAS AMERICAS 93 6 B
0111 MONTAÑA LOPEZ NICOLAS
AV DE MADRID 40
0521 DIAZ MARIZ JUAN CARLOS
CL RIO ULLA 24 1 A
0521 FRANCO VAZQUEZ IVAN
AV FONTIÑAS 56 4 A
0111 DIAZ DIAZ PILAR
CL MUSICO CRISANTO 8 BJ
0521 FERNANDEZ BOTANA ROCIO
CL MALLORCA 27 BJ
0521 PLANET ROMERO MARIA ROSA
CL ALVARO GIL 12 1 D
0521 PLANET ROMERO MARIA ROSA
CL ALVARO GIL 12 1 D
0521 CUPEIRO PIÑEIRO MANUEL LUIS
CL SAGRADO CORAZON 11 3 IZD
0521 OTERO TORNEIRO IVAN
LG LA CAMPIÑA MUXA 76
0521 FERNANDEZ LOPEZ MARIO
CL CARLOS III 58
0521 CEPEDA PEÑA CRISTIANA LILIA
CL JULIA MINGUILLON 7 Bº
0521 CEPEDA PEÑA CRISTIANA LILIA
CL JULIA MINGUILLON 7 Bº
0521 PAZ SECO MANUEL
LG ARNEIRO 0
0111 FERNANDEZ LOMBARDIA MARIA CARMEN
RD CARMEN 9 B
0521 FERNANDEZ SUAREZ ANGEL
LG PASTORIZA-MUIMENTA 0
NUM. REMESA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE
-----------------07 320039292178
27 03 10 00237237
07 320039292178
27 03 10 00237237
07 451025267020
27 03 10 00240166
07 271013767362
27 03 10 00246533
07 271013137266
27 03 10 00248351
07 271009428129
27 03 10 00249866
07 270048152835
27 03 10 90000431
07 270038967440
27 03 10 90002754
07 361015635573
36 03 06 00146242
07 270044728533
27 03 93 00047287
07 080468486380
27 03 93 00090535
07 280344002107
27 03 93 00150856
07 200055746268
27 03 96 00109010
07 270038040280
27 03 00 00057507
07 271005899248
27 03 02 00050891
07 271002372387
27 03 02 00065039
07 271000602240
27 03 02 00070089
10 27102666128
27 03 02 00090196
10 27102719678
27 03 03 00030613
07 270036607512
27003
27004
27003
27002
27003
27003
27004
27003
27003
27004
27001
27001
27004
27003
27298
27004
27640
27004
27003
27370
27003
27004
27004
27003
27192
27640
27003
27003
27377
27004
27377
NOT. EMBARGO CUENTAS
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
BECERREA
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
RABADE
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
BECERREA
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
COSPEITO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
COSPEITO
27 03
LUGO
B.O.P de Lugo
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004685533
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004685634
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004685836
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004685937
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004686139
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004686240
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004686745
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004687553
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004687654
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004687755
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004687856
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004688159
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004688361
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004688462
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004689169
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004689371
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004689775
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004689876
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004689977
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004690886
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004691694
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004692203
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004692304
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004692405
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004692506
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004692607
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004693112
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004693213
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004694425
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004694829
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 10 004695435
27
.../...
-
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
4 -
27 03 1 11 000002
REG. NOMBRE / RAZON SOCIAL
PROCEDIMIENTO
DOMICILIO
COD.P LOCALIDAD
NUM.DOCUMENTO
---- -----------------------------------------------------------------------------------------------0521 ALCORTA IRASTORZA ENRIQUE JESUS
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL RIO CHAMOSO 1 3 C
27004 LUGO
27 03 313 10 004695839
0521 ALCORTA IRASTORZA ENRIQUE JESUS
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL RIO CHAMOSO 1 3 C
27004 LUGO
27 03 313 10 004695940
0611 CHAFI --- JAMAL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL BUXO 7 1
27003 LUGO
27 03 313 10 004697152
0611 CHAHIDI - - - HASSAN
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
AV CORUÑA 452 8º B
27003 LUGO
27 03 313 10 004698061
0611 CORCODOAIE --- IONEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL COLEGIOS 21
27680 BARALLA
27 03 313 10 004698162
0611 FERNANDEZ LEMA JOSE RAMON
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CASTELAO 55 4 A
27001 LUGO
27 03 313 10 004698263
0111 ALBELO VAZQUEZ JOSE MIGUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL MONDOÑEDO 35 2 B
27004 LUGO
27 03 313 10 004698364
0111 PAZ FLORES MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL AMENDOEIRA 23 3 0
27003 LUGO
27 03 313 10 004698768
0521 ALONSO COMESAÑA JAVIER
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL ANGELO COLOCCI 6 2 A
27004 LUGO
27 03 313 10 004698869
0721 DIAZ GOMEZ MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
ESCANLAR CORNEAS 0
27131 BALEIRA
27 03 313 11 000097917
0611 ALVAREZ ALVAREZ JOSE
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CORNEAS 0
27131 BALEIRA
27 03 313 11 000098119
0521 DIAZ FERNANDEZ ANTONIO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL RIO SER 11 1º
27004 LUGO
27 03 313 11 000098422
0521 TESTA FERNANDEZ JULIO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
PZ COMANDANTE MANSO 13
27003 LUGO
27 03 313 11 000098624
0521 GAYOSO FRAGA JULIO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CTRA SANTIAGO 66
27004 LUGO
27 03 313 11 000098927
0521 PERMUY MOURELLE JUAN MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CURROS ENRIQUEZ 40 1 B
27004 LUGO
27 03 313 11 000099129
0521 CABANAS VAZQUEZ MONICA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL POETA EDUARDO PONDAL 18
27004 LUGO
27 03 313 11 000099230
0521 MURUJOSA REBOLO JOSE MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL PERPETUO SOCORRO 2 4 3 IZD
27003 LUGO
27 03 313 11 000099331
0111 RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
AV DAS AMERICAS 86 2º DCH
27004 LUGO
27 03 313 11 000099432
0111 TOMAS SANCHEZ ISABEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LG CABANA - NODAR 0
27229 FRIOL
27 03 313 11 000099634
0721 CARBALLEIRA PARGA ANGELA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
URE
---27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
19
27
07
27
10
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
10
27
10
27
10
27
10
27
07
27
10
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
10
27
07
27
07
27
07
27
10
27
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
03 03 00063854
270044366094
03 04 00020940
27102451314
03 04 00074995
270039173362
03 05 00161417
271005803460
03 07 00094278
271011292347
03 07 00175417
271006848434
03 07 00197544
151027579251
03 08 00059044
240056774582
03 08 00115426
360069141317
03 08 00204241
27104079496
03 09 00020675
27104271577
03 09 00056647
27104387573
03 09 00096962
27103893681
03 09 00109389
270046537884
03 09 00116362
27102060078
03 09 00159913
271012841216
03 09 00168401
271011085718
03 09 00195679
360081168206
03 09 00250344
271010683267
03 09 90000505
351040631277
03 10 00024140
271008314851
03 10 00030911
27103556104
03 10 00047580
151014873968
03 10 00066576
270043493704
03 10 00101942
270040064853
03 10 00103659
27104360800
03 10 00111238
LG ARNEIRO 43
0521 PENA GARCIA FERNANDO
CL REINA 1 8
0111 LOUREIRO SAN GREGORIO JOSE L
CL RUA NOVA (PAZO DA MAZA) 19
0521 IGLESIAS GALLEGO MILAGROS
CL MONTE FARO 29 4º IZQ
0521 CASTRO CAMPOS PAMELA
CL CASTELAO 65 2 C
1221 SANTAMARIA VALDERRAMA ELDA
CL TRAPERO PARDO 35 3 D
0521 PENA RODRIGUEZ ALBA
AV DAS AMERICAS 83 EN
0521 CASTRO ABELENDA SILVIA
AV DE GARABOLOS 3 5 B
0521 YEBRA LOPEZ DANIEL
CL CAMPOS NOVOS 2 3 A
0521 FRAGA CORREDOIRA BALBINO
CL DAS FONTES 86 BJ
0111 ACTIVA VERDE,S.L.
LG MOSTEIRO, S/N 0
1211 OTERO ROCA RAMON
AV GARABOLOS 3 5º D
0111 PRESAS ZOBRA JOSE
AV CORUñA 462 66
0111 AUTO TALLER ARBOIRO, S.L.
AV BENIGNO RIVERA - NAVE 7
0521 FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS
CR COSPEITO KM.4 0
0111 GIL TORRES JOSE LUIS
LG VILAR DE SEO 28
0521 CARVALHO COSTA DULCILENE
CL SAN ISIDRO LABRADOR 34
0521 BELLO BERGANTIÑOS JUVENTINO
AV DE LA PAZ PARGA 0 21
0521 PEREZ VIZCAINO FRANCISCO
PZ CAMPO CASTELO 36 BJ
0111 NUÑEZ IGLESIAS CRISTINA
CL CARAVEL 26 2 0
0521 COLLADO MERLO ROSA ANA
CL CABO ESTACA DE VARES 23 25 2J IZQ
0521 PICON SIERRA SOCORRO
AV DAS
FONTIñAS 238 1º F
1211 ROCA DAFONTE JUAN MANUEL
CL MONTE PICATO 3 3
0521 LOPEZ GOMEZ ALBERTO
CL SANTO GRIAL ESQ. LAVANDEIRA 145 2 C
0521 GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS
LG PIñEIRA 35
0521 DIAZ OROSA MARIA DOLORES
PZ FONTE DOS RANCHOS 15 BJ
0111 NUÑEZ LAMAS MARIA ANGELES
CL MILAGROSA 2 BJ IZQ
NUM. REMESA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE
-----------------07 161010076795
27 03 10 00150644
07 271011850095
27 03 10 00164586
10 27103265205
27 03 10 00166610
10 27104449009
27 03 10 00178532
07 270040503676
27 03 10 00196417
07 271002520416
27 03 10 00205107
07 271005931479
27 03 10 00205511
07 271005931479
27 03 10 00205511
07 271009064882
27 03 10 00215211
07 270043972034
27 03 10 00218342
10 27101426245
27 03 10 00241277
07 271009428129
27 03 10 00249866
07 271009428129
27 03 10 00249866
10 27103291271
27 03 05 00066033
10 27001791621
27 03 09 00068165
07 270044088838
27 03 10 00030103
07 321004543184
27 03 10 00226224
10 27101810407
27 03 00 00016885
07 270048550636
27 03 02 00009768
07 270027883673
27 03 91 00072390
10 27101806464
27 03 99 00041696
07 321003572982
27 03 00 00084078
07 271008904430
27 03 03 00080426
07 271009827950
27 03 03 00137717
REG.
---0611
1221
0111
1211
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0111
0611
0611
0111
0111
0521
0521
0111
0521
0521
0111
0521
0611
1221
27377
27001
27001
27003
27001
27004
27004
27003
27002
27003
27665
27003
27004
27003
27373
27370
27003
27300
27001
27003
27004
27002
27004
27003
27680
27004
27003
COSPEITO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
CERVANTES
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
BEGONTE
NOT.
RABADE
NOT.
LUGO
NOT.
GUITIRIZ
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
BARALLA
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
EMBARGO CUENTAS
27 03
B.O.P de Lugo
313 11 000099836
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000100038
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000100341
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000100846
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000101149
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000101250
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000101452
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000101654
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000101755
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000102361
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000102563
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000102866
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000103270
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000103371
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000103472
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000103573
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000103775
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000103977
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000104381
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000104482
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000104785
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000104987
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000105189
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000105391
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000105593
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000105694
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000105795
27
.../...
-
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
5 -
27 03 1 11 000002
NOMBRE / RAZON SOCIAL
PROCEDIMIENTO
DOMICILIO
COD.P LOCALIDAD
NUM.DOCUMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------POSTICA --- IOAN
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL RUA SAN CRISTOBAL 11 2
27640 BECERREA
27 03 313 11 000106708
MOSQUEA SANTOS PERLA MASSIEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CALZADA GANDARAS 4 2 A
27003 LUGO
27 03 313 11 000107112
CALVO ANSEDE JUAN CARLOS
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LG LA MOSCOSA 4
27305 GUITIRIZ
27 03 313 11 000107314
RIVAS RODRIGUEZ JOSE MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
AV GARABOLOS 1 5 D
27003 LUGO
27 03 313 11 000107617
PALLARES LOPEZ ANGEL LUIS
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CASAS SINDICALES 6 1
27004 LUGO
27 03 313 11 000108223
COMBA TEIJIDO FERNANDO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL SAN ISIDRO LABRADOR 0
27003 LUGO
27 03 313 11 000108425
FERNANDEZ BOTANA ROCIO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL MALLORCA 27 BJ
27003 LUGO
27 03 313 11 000108526
FERNANDEZ BOTANA ROCIO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL MALLORCA 27 BJ
27003 LUGO
27 03 313 11 000108627
FERNANDEZ LOPEZ MARIO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CARLOS III 58
27640 BECERREA
27 03 313 11 000108930
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL RUA MAZAIRA 67 1º B
27003 LUGO
27 03 313 11 000109031
MEILAN VARELA GERVASIO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CT CORUñA 136
27003 LUGO
27 03 313 11 000111152
FERNANDEZ LEMA JOSE RAMON
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CASTELAO 55 4 A
27001 LUGO
27 03 313 11 000111758
FERNANDEZ LEMA JOSE RAMON
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CASTELAO 55 4 A
27001 LUGO
27 03 313 11 000111859
PUERTA SAN PEDRO, CO M.B.
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL SAN PEDRO 64
27001 LUGO
27 03 313 11 000123579
O POLIÑO, S.L.
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL LAMAS DE PRADO 127
27004 LUGO
27 03 313 11 000123882
MONTES FUENTES JULIO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL AGUIA 28
27003 LUGO
27 03 313 11 000123983
TEIJEIRO PENA MARIA MERCEDES
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL RONDA DA MURALLA 52 2 A
27002 LUGO
27 03 313 11 000124387
SANCHEZ CORREDOIRA MARIA JOSE
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL ALEXANDRE BOVEDA 23 1
27003 LUGO
27 03 313 11 000314246
DHAIMINI ESSHAIBI EL MOSTAFA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL MAESTRO SOUTULLO 21 3
27004 LUGO
27 03 313 11 000314347
VIGO MORANDEIRA J ANTONIO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CURROS ENRIQUEZ 1 1º B
27004 LUGO
27 03 313 11 000355773
BERNARDEZ REAL JOSE MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LG ORBAZAY 5
27004 LUGO
27 03 313 11 000356985
MOURI --- BOUCHAIB
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL MAR CANTABRICO 13 3
27004 LUGO
27 03 313 11 000357187
MONTE MARTINS PAULO ALEXANDRE
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
LG BURGO NEGRAL 13
27220 FRIOL
27 03 313 11 000358096
LONDOÑO GARCIA LEIDY OLIVIA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
AV CORUÑA 91 3 D
27004 LUGO
27 03 313 11 000358201
URE
---27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
20
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
10
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
10
27
07
27
07
27
10
27
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
480082019017
03 04 00064487
270042834609
03 05 00014503
270039173362
03 05 00161417
271004681290
03 06 00113146
271002235274
03 06 00177915
27103720192
03 06 00207823
271006734458
03 07 00205426
241008880230
03 08 00002763
271000403994
03 08 00065613
271012028638
03 09 00018150
271011135834
03 09 00054425
271013146158
03 09 00095952
271013651063
03 09 00124547
271010966183
03 09 00211443
070053722485
03 10 00042429
271003359363
03 10 00098508
271000073184
03 10 00148826
271002935492
03 10 00163677
27104409094
03 10 00214504
271013111806
03 10 00214908
270039877523
03 10 00224406
27104623205
03 10 00227032
2300 IGLESIAS CASTRO CARM EN
PARADAY DE ARRIBA, 8 - 1º 0
0521 ARRIBAS VAZQUEZ LUIS ALBERTO
CR DE MUXA 0
0521 IGLESIAS GALLEGO MILAGROS
CL MONTE FARO 29 4º IZQ
0521 GONZALEZ IGLESIAS JUAN JOSE
AV VILALBA-MUIMENTA 7
0521 LOPEZ FERNANDEZ MARIA TERESA
CT CORUÑA 136 BJ
0111 BLANCO ANLLO JENNIFER
AV CORUñA 422 B
0521 CIBEIRA URTIAGA JUAN MANUEL
CL MESTRE SOUTULLO 7 BJ
0521 HERNANDEZ PEREZ JOSE ANTONIO
CL LAMAS DE PRADO 44 3º IZQ
0521 OSORIO MENDEZ MIGUEL ANGEL
CL PINTOR TINO GRANDIO 4 BJ
1221 TOCZEK VIEIRA MIRIAM
CL PASAJE DE MELILLA 0 2 B
0521 ROLDAN RODRIGUEZ NESTOR EDGARDO
CL SANTO GRIAL 90 1 D
0611 DANDU --- GAVRIL
CL SAN LORENZO 28 4º DRC
0611 MIMISSE - - - MOHAMED
LG SANTA LEOCADIA 0
0521 DE LA CRUZ DE COLINA ADA
AV CORUñA 152
0521 MORENO SANTOS GREGORIO
PQ EMPRESARIAL DE GUITIRIZ PARCELA 0
0521 GOMEZ VILA JOSE UNAI
PZ VIANA DO CASTELO 6 BJ
0521 PEREZ FERREIRA JOSE
LG TIRIMOL 59
0521 FRANCO VAZQUEZ IVAN
AV FONTIÑAS 56 4 A
0111 AGUDELO BETANCOUR BEATRIZ ELIANA
CL DOS GARDAS 27 BJ
0611 CORDONEANU --- IULAN
LG CONSTANTIN 26
0521 PAZ SECO MANUEL
LG ARNEIRO 0
0111 FERNANDEZ LOMBARDIA MARIA CARMEN
RD CARMEN 9 B
NUM. REMESA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE
-----------------07 271015181138
27 03 10 00236631
10 27104510037
27 03 10 00236833
10 27100597705
27 03 10 00246432
07 270043631221
27 03 10 00246634
07 321003572982
27 03 00 00084078
10 27103063626
27 03 04 00063780
10 27102451314
27 03 04 00074995
10 27103153047
27 03 05 00007328
07 151036337947
27 03 06 00154269
10 27104387573
27 03 09 00096962
10 27104551261
27 03 10 00031820
07 271002935492
27 03 10 00163677
07 271013541030
27 03 10 90002148
10 27002635420
27 03 93 00118322
10 27101970455
27 03 00 00029316
07 270046498983
27 03 00 00038006
07 271008245638
27 03 01 00030353
07 270039173362
27 03 05 00161417
07 360069141317
27 03 08 00204241
07 271012841216
27 03 09 00168401
10 27104623205
27 03 10 00227032
10 27102898019
27 03 06 00109611
07 320039292178
27 03 10 00237237
07 200055746268
27 03 96 00109010
07 351040631277
27 03 10 00024140
07 271009428129
27 03 10 00249866
07 271009428129
27 03 10 00249866
07 271009428129
27 03 10 00249866
07 271012440280
REG.
---0611
0111
0111
0521
0521
0111
0111
0111
1221
0111
0111
0521
0111
0111
0111
0521
0521
0521
0521
0521
0111
0111
0521
0521
0521
0611
0611
0611
1221
27003
27003
27003
27377
27003
27003
27003
27004
27004
27004
27003
27003
27250
27003
27300
27003
27298
27003
27004
27680
27377
27004
NOT. EMBARGO CUENTAS
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
COSPEITO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
CASTRO DE REI
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
GUITIRIZ
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
BARALLA
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
COSPEITO
27 03
NOT. EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03
LUGO
B.O.P de Lugo
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000358403
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000358807
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000359110
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000359413
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000359615
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000359716
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000360524
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000360726
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000361130
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000362039
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000362746
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000363453
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000363958
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000364463
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000365069
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000365776
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000366483
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000366786
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000368507
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000368608
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000369113
27
CORRIENTES Y AHORRO
313 11 000369315
27
.../...
-
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
6 -
27 03 1 11 000002
NOMBRE / RAZON SOCIAL
PROCEDIMIENTO
DOMICILIO
COD.P LOCALIDAD
NUM.DOCUMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------ENCHEV --- VESELIN IVANOV
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL MARGARITA, 65 1º
27003 LUGO
27 03 313 11 000369719
LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL MAR CANTABRICO 2
27004 LUGO
27 03 313 11 000369820
LOPEZ PARDO GUADALUPE
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
PZ SANTO DOMINGO (GALERIAS VILLAMOR 3
27001 LUGO
27 03 313 11 000370426
LOPEZ LOPEZ MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL TRAPERO PARDO 10
27004 LUGO
27 03 313 11 000370527
MOURI --- BOUCHAIB
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL MAR CANTABRICO 13 3
27004 LUGO
27 03 313 11 000417108
TIBURON AZUL, S.L.
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
PZ GALERIAS PLAZA MAYOR 27
27001 LUGO
27 03 313 11 000417411
LOUREIRO SAN GREGORIO JOSE L
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL RUA NOVA (PAZO DA MAZA) 19
27001 LUGO
27 03 313 11 000417512
CORREDOIRA LOPEZ MARIA JOSEFA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL RUA DOS GARDAS 34 1º I
27004 LUGO
27 03 313 11 000417613
DOS SANTOS --- TATIANA MARIA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CASTELAO 55 1 B
27001 LUGO
27 03 313 11 000418118
PRESAS ZOBRA JOSE
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
AV CORUñA 462 66
27004 LUGO
27 03 313 11 000419027
SOILAN FRAGA ESTHER
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CRUZ 15
27001 LUGO
27 03 313 11 000420643
FRANCO VAZQUEZ IVAN
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
AV FONTIÑAS 56 4 A
27003 LUGO
27 03 313 11 000422158
RODRIGUES BILBER ALVES RIBAS SUSANA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL YAQEZ REBOLO 52 1 B 0
27003 LUGO
27 03 313 11 000423572
RODRIGUEZ ARROYO MARIA BLANCA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL TUY 3 BJ
27004 LUGO
27 03 313 11 000442164
GONZALEZ RIVERO JOSE PAULO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL AZALEA 3 3º C
27004 LUGO
27 03 313 11 000442467
RIVAS LAMAS JOSE MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL CARLOS AZCARRAGA 108 2º
27003 LUGO
27 03 313 11 000442568
MONTOYA JIMENEZ SALVADOR
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL POETA AQUILINO IGLESIAS 23 1 D
27004 LUGO
27 03 313 11 000442669
IGLESIAS GALLEGO MILAGROS
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL MONTE FARO 29 4º IZQ
27003 LUGO
27 03 313 11 000443881
FRAGA CORREDOIRA BALBINO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL DAS FONTES 86 BJ
27003 LUGO
27 03 313 11 000444588
CARVALHO COSTA DULCILENE
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
CL SAN ISIDRO LABRADOR 34
27003 LUGO
27 03 313 11 000445194
FERNANDEZ LOMBARDIA MARIA CARMEN
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
RD CARMEN 9 B
27004 LUGO
27 03 313 11 000447521
VIVERO MACIÑEIRAS ANA MARIA
NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
CL OTERO PEDRAYO 50 B
27003 LUGO
27 03 315 11 000067096
ALCORTA IRASTORZA ENRIQUE JESUS
NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
CL RIO CHAMOSO 1 3 C
27004 LUGO
27 03 315 11 000067403
TESTA FERNANDEZ JULIO
NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
PZ COMANDANTE MANSO 13
27003 LUGO
27 03 315 11 000119943
COLLADO MERLO ROSA ANA
NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
CL CABO ESTACA DE VARES 23 25 2J IZQ
27004 LUGO
27 03 315 11 000120145
FERNANDEZ LEMA JOSE RAMON
NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
CL CASTELAO 55 4 A
27001 LUGO
27 03 315 11 000134693
FERNANDEZ LEMA JOSE RAMON
NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
CL CASTELAO 55 4 A
27001 LUGO
27 03 315 11 000134794
FERNANDEZ LEMA JOSE RAMON
NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
CL CASTELAO 55 4 A
27001 LUGO
27 03 315 11 000134895
GONZALEZ RAMIREZ SARA LOURDES
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
URE
---27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
21
27
07
27
07
27
07
27
10
27
07
27
10
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
07
27
10
27
07
27
07
27
07
27
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
03 09 00157182
270040064853
03 10 00103659
270048141923
03 10 00103760
270045996304
03 10 00147210
27103932077
03 09 00206692
271009770053
03 09 00187191
27104128000
03 09 00038257
271013055929
03 08 00041563
271013747760
03 10 00158223
270040064853
03 10 00103659
271003969655
03 00 00054978
320039292178
03 10 00237237
271009064882
03 10 00215211
271004844877
03 10 00211167
27104385957
03 09 00173451
271014210229
03 09 00225688
271000114210
03 09 00174360
271011531211
03 10 00049196
AV DE LA CORUÑA 405 2º B
0521 DIAZ OROSA MARIA DOLORES
PZ FONTE DOS RANCHOS 15 BJ
0521 ARIAS PAZ FRANCISCO JAVIE
CL TUNEL DE OURAL 75 2º C
0521 IETUM TAHER NEDAL
CL PROGRESO 37 2 B
0111 TRANSPORTES MATEOS R EGO, S.L.
AV CARLOS AZCARRAGA 4 6 1 C
0521 VIÑA AGUIAR JACOBO
CL LAMAS DE PRADO 40 42 4º A
0111 GONZALEZ SANGIAO JESUS
LG ASPAY 16
0521 DE JESUS --- ERIKA TOSHIKO
LG LUDRIO-SANTA MARIA 0
0611 KADDOURI --- ABDERRAZZAK
AV CORUñA 452 8 B
0521 DIAZ OROSA MARIA DOLORES
PZ FONTE DOS RANCHOS 15 BJ
0521 PEREZ DARRIBA MONICA
CL ILLAS CIES 33 1º B
0521 ALCORTA IRASTORZA ENRIQUE JESUS
CL RIO CHAMOSO 1 3 C
0521 FERNANDEZ LOPEZ MARIO
CL CARLOS III 58
0521 LEIRA LOPEZ MARIA
LG BORRIGON. GOá 4 2 A
0111 GOMEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO
CL CONCEPCION ARENAL 11 BJ
0611 SOUKI --- HALIMA
LG SAN JULIAN DE MOS 2
0521 CORTEGOSO DEVESA MARIA TERESA
CL CAMIÑO DE ROMAY 27 3 C
0521 GAMBOA FERNANDEZ JOSUE
CL RIO EO 36 3 I
NUM. REMESA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE
-----------------07 271014024717
27 03 10 00147513
07 271013146158
27 03 09 00095952
07 271013651063
27 03 09 00124547
10 27102776464
27 03 09 00238018
07 271012116140
27 03 10 00033234
07 270047235072
27 03 10 00043944
07 270048347037
27 03 05 00021068
07 311003350205
27 03 09 00227106
07 271014820622
27 03 09 00232257
07 101003404814
27 03 09 00247516
07 131015015157
27 03 10 00022524
07 271013642272
27 03 10 00070014
07 271015312793
27 03 10 00181865
10 27104623205
27 03 10 00227032
07 271012897796
27 03 08 00121688
07 271010528572
27 03 06 00199739
07 270045898795
27 03 01 00024087
10 27101753318
27 03 02 00108485
07 270900284192
27 03 07 00049923
07 271013557396
27 03 08 00185447
07 271013094022
27 03 08 00081676
07 270043932325
27 03 05 00043906
10 27103720192
27 03 06 00207823
07 271008904430
27 03 03 00080426
07 271013795452
27 03 09 00045432
07 271011135834
27 03 09 00054425
10 27103760410
27 03 09 00185373
07 080283052591
27 03 10 00042530
07 271013642272
27 03 10 00070014
07 271013693200
27 03 10 00150745
07 291098034260
27 03 10 00218140
07 271014913881
27 03 10 00047782
07 270044049735
27 03 93 00151058
B.O.P de Lugo
27003
LUGO
03
27004
LUGO
03
27003
27001
27003
27004
27157
27250
27003
27004
27003
27004
27640
27377
27004
27250
27003
27003
27 03 333 11 000065682
27
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
27 03 333 11 000065783
27
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
LUGO
27 03 333 11 000065884
27
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
LUGO
27 03 333 11 000152376
27
DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
LUGO
27 03 333 11 000257157
27
DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO
LUGO
27 03 348 10 004490523
27
DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO
OUTEIRO DE REI
27 03 348 10 004492442
27
DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO
CASTRO DE REI
27 03 348 11 000161874
27
DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO
LUGO
27 03 348 11 000163187
27
DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO
LUGO
27 03 348 11 000238767
27
DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO
LUGO
27 03 348 11 000255642
27
NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
LUGO
27 03 350 11 000066490
27
NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
BECERREA
27 03 350 11 000130653
27
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
COSPEITO
27 03 351 10 004098782
27
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
LUGO
27 03 351 10 004103028
27
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CASTRO DE REI
27 03 351 10 004103331
27
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
LUGO
27 03 351 10 004609246
27
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
LUGO
27 03 351 10 004610357
27
.../...
-
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
7 -
27 03 1 11 000002
REG. NOMBRE / RAZON SOCIAL
PROCEDIMIENTO
DOMICILIO
COD.P LOCALIDAD
NUM.DOCUMENTO
---- -----------------------------------------------------------------------------------------------0611 MY ABDELLATIF --- NAIM
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL TUNEL DE OURAL 39 BJ
27003 LUGO
27 03 351 10 004611569
0611 DANDU --- GAVRIL
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL SAN LORENZO 28 4º DRC
27003 LUGO
27 03 351 11 000151770
0611 MIMISSE - - - MOHAMED
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
LG SANTA LEOCADIA 0
27250 CASTRO DE REI
27 03 351 11 000151871
0111 CARBALLO FERNANDEZ ALFREDO ABRAHAN
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
LG AS SAAMASAS, S/N 0
27004 LUGO
27 03 351 11 000151972
0521 NOVO FERNANDEZ OSCAR
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL ROF CARBALLO 1 BJ
27002 LUGO
27 03 351 11 000152174
0521 LOPEZ PIÑEIRO ANGEL MANUEL
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
AV CORUñA 271 B
27003 LUGO
27 03 351 11 000152275
0521 PEREZ LOPEZ EVA
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL PAXARIñOS 8 3 IZQ
27002 LUGO
27 03 351 11 000162177
0521 BOUKABOUS --- AHMED
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL LAMEIRAS 7
27300 GUITIRIZ
27 03 351 11 000163894
0611 ILIEV --- TRAYAN ZAMFIROV
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
LG BRAÑANOVA 3 BAJ
27247 MEIRA
27 03 351 11 000164100
0611 MRERDAT --- EL MILOUD
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL AVD. DE LA CORUÑA 452 8 B
27003 LUGO
27 03 351 11 000164706
0521 HENAO ORTIZ YAMID SEBASTIAN
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL RUA CASTELAO 63 4º IZ
27001 LUGO
27 03 351 11 000165312
0611 LLAULLI ROMERO HELDER MICHAEL
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
AV MADRID-HOSTAL RIBERA- 86 1º 3
27640 BECERREA
27 03 351 11 000167130
0611 BADEA - - - NICOLAE
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL RUA AMIZADE 12 1 D
27004 LUGO
27 03 351 11 000168342
0111 FERNANDEZ LOMBARDIA MARIA CARMEN
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
RD CARMEN 9 B
27004 LUGO
27 03 351 11 000168645
0521 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANGEL
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL RIO NARLA 46 2 E
27003 LUGO
27 03 351 11 000169251
0521 CASTRILLON SALAZAR YULIANA PATRICI
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
RD CARMEN 71 7 C
27004 LUGO
27 03 351 11 000205122
0521 PENA VILAR MARIA JOSE
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL MALLORCA 22
27003 LUGO
27 03 351 11 000211485
0111 ROMAN COBAS MIGUEL
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL BAUTISTA NUñEZ VARELA 7 B
27370 RABADE
27 03 351 11 000212091
0521 ARES LOPEZ ELSIRA
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
AV CORUñA 449 2
27003 LUGO
27 03 351 11 000214620
0611 BARBUTA --- ION
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL EVARISTO CORREA CALDERON 89 1º D
27680 BARALLA
27 03 351 11 000265948
0611 HIRSCH --- GABRIEL
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
LG ANOVELLO 11
27640 BECERREA
27 03 351 11 000266352
0521 MARQUEZ GACIO MIGUEL ANGEL
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
PZ CAMPO CASTELO 6
27001 LUGO
27 03 351 11 000268675
0111 BLANCO ANLLO JENNIFER
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
AV CORUñA 422 B
27003 LUGO
27 03 351 11 000268978
0611 MONTE MARTINS PAULO ALEXANDRE
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
LG BURGO NEGRAL 13
27220 FRIOL
27 03 351 11 000286257
0611 BANUTA - - - ION CRISTIAN
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
LG TARNAS SAN MARTIN DE LA RIVERA 0
27664 CERVANTES
27 03 351 11 000288378
0521 ROLDAN RODRIGUEZ NESTOR EDGARDO
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL SANTO GRIAL 90 1 D
27003 LUGO
27 03 351 11 000289388
0111 ALVAREZ ALVAREZ CARMEN
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL QUIROGA 23 1 A
27004 LUGO
27 03 351 11 000290402
0521 MENDEZ DIAZ LUIS
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL POMAR 4 2 D
27004 LUGO
27 03 351 11 000293331
0611 LLAULLI ROMERO HELDER MICHAEL
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
AV MADRID-HOSTAL RIBERA- 86 1º 3
27640 BECERREA
27 03 351 11 000293634
0611 ERRAOUY --- ZAID
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL AVDA ESPADOSA 48 2
27250 CASTRO DE REI
27 03 351 11 000293937
0611 ASENOV --- ASEN NAYDENOV
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
AV DE VILALBA 54
27370 RABADE
27 03 351 11 000294846
0611 BURUIANA NO CONSTA IOAN
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL FLOR DE MALVA 17 2º
27003 LUGO
27 03 351 11 000306162
0521 VIZCAINO FANDINO JOSE LUIS
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
CL SAN ANTONIO 5 BJ
27004 LUGO
27 03 351 11 000380429
URE
---27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
22
10
27
07
27
07
27
07
27
07
27
10
27
07
27
07
27
07
27
07
27
10
27
07
27
07
27
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
27104079496
03 09 00020675
281172200779
03 07 00156219
271010745006
03 10 00069105
271009791372
03 10 00219251
281172200779
03 07 00156219
27104674129
03 10 00234611
270048152835
03 09 00069377
270043493704
03 10 00101942
281172200779
03 07 00156219
271010745006
03 10 00069105
27104674129
03 10 00234611
271010278291
03 07 00131664
330114538289
03 08 00080565
0111 ACTIVA VERDE,S.L.
LG MOSTEIRO, S/N 0
1221 PAREDES PADILLA IRIS OLANDA
CL RUA DOS PAXARIÑOS 14 1
0521 FERREIRA FERNANDEZ BEATRIZ
PZ MILAGROSA 13
0521 CEPEDA PEÑA CRISTIANA LILIA
CL JULIA MINGUILLON 7 Bº
1221 PAREDES PADILLA IRIS OLANDA
CL RUA DOS PAXARIÑOS 14 1
0111 VILLAMIL LOPEZ JULIA
CL SAN PEDRO 9 B
0521 ALBELO VAZQUEZ JOSE MIGUEL
CL MONDOÑEDO 35 2 B
0521 GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS
LG PIñEIRA 35
1221 PAREDES PADILLA IRIS OLANDA
CL RUA DOS PAXARIÑOS 14 1
0521 FERREIRA FERNANDEZ BEATRIZ
PZ MILAGROSA 13
0111 VILLAMIL LOPEZ JULIA
CL SAN PEDRO 9 B
0521 MOLINA BOTERO MARIA CATALINA
CL LUGO 9 3
0521 GONZALEZ NUñEZ JAVIER
CL EVARISTO CORREA CALDERON 59 2 I
NUM. REMESA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE
-----------------07 330114538289
27 03 08 00080565
07 270046760479
27 03 07 00178245
07 270045817862
62 27 07 00018267
10 27103917832
62 27 07 00019681
10 27102167485
62 27 07 00022614
10 27103059380
62 27 07 00024937
07 270900284192
62 27 07 00037667
07 270041770336
62 27 07 00046862
10 27103719889
62 27 08 00017486
10 27101615902
62 27 09 00047324
10 27102307935
62 27 09 00064300
10 27001765450
62 27 09 00067330
10 27104315027
62 27 10 00001679
07 271000872022
62 27 10 00012389
07 270046207074
62 27 10 00014413
07 151020505931
62 27 10 00014615
10 27104339679
62 27 10 00045937
10 27103632993
62 27 10 00050179
10 27102936011
62 27 10 00050381
07 121021869639
62 27 10 00051896
07 271012026416
62 27 10 00052203
10 27104654628
62 27 10 00056950
10 27103033920
62 27 10 00058970
10 27104793458
62 27 10 00062307
07 270043977084
62 27 10 00064327
10 27101232851
62 27 10 00064731
10 27102436156
62 27 10 00065034
07 271015284808
62 27 10 00065337
07 270045459972
62 27 10 00066751
10 27104362719
62 27 10 00066953
10 27103229031
62 27 10 00067458
07 271011118757
62 27 10 00069377
10 27102396447
62 27 10 00070892
10 27103298749
62 27 10 00073219
10 27102894783
62 27 10 00081000
07 151038235107
62 45 10 00106261
10 27103059380
62 27 07 00024937
10 27103298749
27665
27002
27003
27003
27002
27001
27004
27680
27002
27003
27001
27600
27680
NOT.
CERVANTES
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
BARALLA
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
LUGO
NOT.
SARRIA
NOT.
BARALLA
B.O.P de Lugo
DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
27 03 366 10 004622077
27
DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
27 03 366 10 004623491
27
DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
27 03 366 10 004623693
27
DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
27 03 366 11 000115600
27
DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
27 03 366 11 000151366
27
DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
27 03 366 11 000197745
27
DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
27 03 366 11 000231895
27
DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
27 03 366 11 000245942
27
DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
27 03 366 11 000246447
27
DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
27 03 366 11 000246649
27
DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
27 03 366 11 000254329
27
DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
27 03 366 11 000254430
27
CONYUGE EMBARGO SALARIO PENSION
27 03 380 11 000238363
27
.../...
-
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
8 -
27 03 1 11 000002
REG. NOMBRE / RAZON SOCIAL
PROCEDIMIENTO
DOMICILIO
COD.P LOCALIDAD
NUM.DOCUMENTO
---- -----------------------------------------------------------------------------------------------0521 BLANCO SANCHEZ MARIA CRUZ
NOT.DEUDOR EMBARGO SALARIO CONYUGE
CT ARANZA 11 1
27680 BARALLA
27 03 381 11 000238464
0521 FERNANDEZ CASTRO M SOLEDAD
NOT.DEUDOR VALORACION B.INMUEBLES EMBARG
CL VILA VERDE 27 8º E
27002 LUGO
27 03 503 10 004599445
0521 DOBARRIO LOPEZ JOSE MANUEL
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL ALEXANDRE BOVEDA 41 4º IZQ
27003 LUGO
27 03 855 11 000004755
0111 FREIJE CASTRO JOSE CARLOS
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL RIO NARLA 50 5 A
27003 LUGO
27 03 855 11 000004957
0111 FERNANDEZ REGO PABLO
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL LAMAS DE PRADO 138 6 B
27004 LUGO
27 03 855 11 000005159
0111 RAMOS BURGO LAURA MARIA
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL FRANCO 49 4 IZD
27003 LUGO
27 03 855 11 000005664
0521 ARES LOPEZ ELSIRA
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
AV CORUñA 449 2
27003 LUGO
27 03 855 11 000006068
0521 RASILLA PIÑEIRO ANA MARIA
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL CURROS ENRIQUEZ 28 1 C
27004 LUGO
27 03 855 11 000006472
0111 LAGRIMAS LUGO,S.L.L.
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL MONTE ADAIRO 25 B
27003 LUGO
27 03 855 11 000008593
0111 RODIL CARBALLIDO ISABEL
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL RIBADEO 12 6
27004 LUGO
27 03 855 11 000017384
0111 PAMPIN IGLESIAS PILAR BEATRIZ
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL LAMAS DE PRADO 183 4 D
27004 LUGO
27 03 855 11 000021529
0111 GOMEZ DIAZ BELISANDRA
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL ORENSE 19 1
27004 LUGO
27 03 855 11 000021933
0111 LOPEZ MARTINEZ LUIS
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
AV CALZADA DAS GANDARAS 5 3 8 D
27003 LUGO
27 03 855 11 000023852
0521 RAMOS PIÑEIRO FELIX MANUEL
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL PROFESOR OTERO PEDRAYO 61 1 B
27003 LUGO
27 03 855 11 000026478
0521 ARMESTO LOPEZ JOSE
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL RIO EO 79 4º
27004 LUGO
27 03 855 11 000026882
0521 SANCHEZ VALLE GARCIA PABLO
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL DA BOUZA 2 4 D
27002 LUGO
27 03 855 11 000027084
0111 PROMOCIONES LUFERABA, S.L.
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL BARRACON 2
27640 BECERREA
27 03 855 11 000037592
0111 AGROSOFT CONSULTORES,S.L.
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL CONDE 14 18 E
27003 LUGO
27 03 855 11 000039919
0111 FERNANDEZ LOIS ANTONIO
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
LG LABIO 11
27293 LUGO
27 03 855 11 000040121
0521 OSORIO MENDOZA JHON WALTER
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL SANTO GRIAL 159 4 D
27003 LUGO
27 03 855 11 000041232
1221 BETANCURT RAMIREZ MAURIN
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL NICOMEDES PASTOR DIZ 37 3º IZD
27001 LUGO
27 03 855 11 000041434
0111 JARAMILLO ARAQUE ROMELL ANTONIO
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL SAN XOSE 19 21 1 A
27003 LUGO
27 03 855 11 000044666
0111 GARATE CASTRO JORGE ENRIQUE
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL AMOR MEILAN 17 3º
27001 LUGO
27 03 855 11 000045777
0111 LAFUENTE COROAS MELODIE
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL ANGELO COLOCCI 25 1º C
27003 LUGO
27 03 855 11 000048205
0521 SEIVANE CASTRO SILVERIO
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL MAGNOLIA 35 1 C
27003 LUGO
27 03 855 11 000050023
0111 LOPEZ REY LUIS
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
AV CORUñA 374 1 C
27003 LUGO
27 03 855 11 000050326
0111 MARTINEZ FERNANDEZ JESUS ANGEL
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL MAGNOLIA 28 34 3º A
27003 LUGO
27 03 855 11 000050528
0521 ABOUFARIS - - - NOUREDDINE
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
AV DE VILLALBA 1 1 DCH
27370 RABADE
27 03 855 11 000050831
0521 VIDAL MONTESEIRIN ELISEO
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CARTEA 0
27244 RIBEIRA DE PIQUIN
27 03 855 11 000052245
0111 ENVASES CORREDOIRA, S.L.
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
AV DE LOS REMEDIOS 4
27370 RABADE
27 03 855 11 000052447
0111 NUÑEZ MACINEIRAS JESUS
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL CAMIñO REAL 112 3
27004 LUGO
27 03 855 11 000052750
1221 FERREIRA DE SOUZA SANDRA
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL SIERRA DE ANCARES 30 3 D
27003 LUGO
27 03 855 11 000054265
0111 CARBALLEIRA PEDREIRA JAVIER
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
LG VILLAPENE CURRAL 8
27375 COSPEITO
27 03 855 11 000055174
0111 DIAZ TORNEIRO MARIA AURORA
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL RIO SER 11 1
27004 LUGO
27 03 855 11 000057295
0111 INPE & SONS, COM.B.
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL ORENSE 18 B
27004 LUGO
27 03 855 11 000063662
0521 BATISTA RODRIGUEZ RAFAELINA ALTAG
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
RL SANTA ISABEL CALLE CUATRO 6
27150 OUTEIRO DE REI
27 03 855 11 000065480
0111 RAMOS BURGO LAURA MARIA
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
CL FRANCO 49 4 IZD
27003 LUGO
27 03 855 11 000120347
0111 DIAZ TORNEIRO MARIA AURORA
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
URE
---27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
27 03
23
62
07
62
10
62
07
62
10
62
07
62
10
62
07
62
07
62
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
27 10 00073219
270045459972
27 10 00066751
27103298749
27 10 00073219
121021869639
27 10 00051896
27102253573
27 10 00064933
151038235107
45 10 00106261
27104793458
27 10 00062307
270900284192
27 07 00037667
271015284808
27 10 00065337
CL RIO SER 11 1
0521 VIDAL MONTESEIRIN ELISEO
CARTEA 0
0111 DIAZ TORNEIRO MARIA AURORA
CL RIO SER 11 1
0521 OSORIO MENDOZA JHON WALTER
CL SANTO GRIAL 159 4 D
0111 PIÑEIRO FERNANDEZ MARIA LUZ
AV CORUÑA 459 5 B
0521 BATISTA RODRIGUEZ RAFAELINA ALTAG
RL SANTA ISABEL CALLE CUATRO 6
0111 LAFUENTE COROAS MELODIE
CL ANGELO COLOCCI 25 1º C
0521 ARES LOPEZ ELSIRA
AV CORUñA 449 2
0521 ABOUFARIS - - - NOUREDDINE
AV DE VILLALBA 1 1 DCH
NUM. REMESA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE
-----------------07 270043977084
62 27 10 00064327
10 27103932077
62 27 10 00082616
27004
27244
27004
27003
27003
27150
27003
27003
27370
B.O.P de Lugo
LUGO
27 03 855 11 000120549
27
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
RIBEIRA DE PIQUIN
27 03 855 11 000120650
27
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
LUGO
27 03 855 11 000128027
27
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
LUGO
27 03 855 11 000128229
27
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
LUGO
27 03 855 11 000128330
27
COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
OUTEIRO DE REI
27 03 855 11 000233919
27
RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
LUGO
27 03 986 11 000183500
27
RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
LUGO
27 03 986 11 000183803
27
RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
RABADE
27 03 986 11 000222401
27
.../...
-
03
03
03
03
03
03
03
03
03
9 -
27 03 1 11 000002
REG.
NOMBRE / RAZON SOCIAL
PROCEDIMIENTO
DOMICILIO
COD.P LOCALIDAD
NUM.DOCUMENTO
---- -----------------------------------------------------------------------------------------------0521 SEIVANE CASTRO SILVERIO
RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
CL MAGNOLIA 35 1 C
27003 LUGO
27 03 986 11 000247659
0111 TRANSPORTES MATEOS REGO, S.L.
RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
AV CARLOS AZCARRAGA 4 6 1 C
27003 LUGO
27 03 986 11 000256147
A N E X O I
NUM.REMESA: 27 03
URE
---27 03
27 03
1 11 000002
URE
DOMICILIO
LOCALIDAD
TELEFONO
FAX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 03 RD MUSICO XOSE CASTIñEIRA 26
27002 LUGO
982 0293300 982 0293303
R.0838
SUBDIRECCIÓN VIA EJECUTIVA
Anuncio
Notificación de resolución de derivación de responsabilidad solidaria
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o
rehusado, comunica a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se
acompaña, por medio de este edicto:
1.- Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria
prevista en el articulo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE de 29/06/94), en la redacción dada por el articulo 12.2 de la Ley 52/2003, de 10
de diciembre, de Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social (BOE de 11/12/03), en relación con el
articulo 12 del RD 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, son responsables del cumplimiento de la obligación de
cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin
personalidad a las que las normas reguladoras de cada Régimen y recurso impongan directamente la obligación
de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de
aquéllos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en
aplicación de cualquier norma con rango de ley que se refiera o no excluya expresamente las obligaciones de
Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las Leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria
o mortis causa se declarará y exigirá mediante el procedimiento recaudatorio establecido en esta ley y su
normativa de desarrollo.
2.- Reclamaciones de deuda emitidas en virtud de resolución de declaración de responsabilidad solidaria
correspondientes a descubiertos con la Seguridad Social que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de
la LGSS, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los plazos
indicados a continuación:
a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediatamente
hábil posterior, en su caso.
b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediatamente hábil posterior, en su caso.
Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos e
intereses previstos en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.
Contra esta resolución podrá interponerse RECURSO DE ALZADA ante el Director Provincial de la TGSS,
en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 46 del RGRSS, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición no producirá
la suspensión del procedimiento, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artículo
46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá
entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley
30/1992.
24
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
Para el conocimiento del contenido de dicha resolución, el interesado podrá comparecer ante los
órganos competentes de su tramitación en esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Lugo, situada en C/ Músico Xosé Castiñeiras, nº 26.
Notificación de resolución de derivación de responsabilidade solidaria
O Subdirector Provincial de Recadación Executiva, de acordo co disposto no artigo 59.4 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante a imposibilidade de notificación por ausencia, ignorado paradoiro ou rexeitado, comunica
aos suxeitos responsables do pagamento de débedas comprendidos na relación que se acompaña, por medio
deste edicto:
1.- Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración da responsabilidade solidaria prevista
no artigo 15.3 da Lei Xeral da Seguridade Social aprobada por Real Decreto Lexislativo 1/1994, de 20 de xuño
(BOE de 29/06/94), na redacción dada polo artigo 12.2 da Lei 52/2003, de 10 de decembro, de Disposicións
Específicas en materia de Seguridade Social (BOE de 11/12/03), en relación co artigo 12 do RD 1415/2004, de
11 de xuño (BOE de 25/06/04), polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social,
según o cal, son responsables do cumprimento da obriga de cotizar e do pago dos demáis recursos da
Seguridade Social as persoas físicas ou xurídicas ou entidades sin personalidade as que as normas reguladoras
de cada Réximen e recurso impoñan directamente a obriga do seu ingreso e, ademáis, os que resulten
responsables solidarios, subsidiarios ou sucesores mortis causa de aqueles, por concorrer feitos, omisións,
negocios ou actos xurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquera norma con
rango de lei que se refiera ou non exclúa expresamente as obrigas da Seguridad Social, ou de pactos ou
convenios non contrarios as Leis. A devandita responsabilidade solidaria, subsidiaria ou mortis causa declararase
e esixiráse mediante o procedemento recaudatorio establecido nesta lei e a súa normativa de desenvolvemento.
2. - Reclamacións de débeda emitidas en virtude de resolución de declaración de responsabilidade
solidaria correspondentes a descubertos coa Seguridade Social que, de acordo co establecido no artigo 30 da
LGSS, na redacción dada polo artigo 5 da Lei 52/2003, poderán facerse efectivas nos prazos indicados a
continuación:
a) Notificadas entre os días 1 e 15 de cada mes, ata o día 5 do mes seguinte ou o inmediatamente hábil
posterior, no seu caso.
b) Notificadas entre os días 16 e último de cada mes, ata o día 20 do mes seguinte ou o
inmediatamente hábil posterior, no seu caso.
Transcorrido o prazo citado sen que se xustificara o ingreso da débeda que se reclama, iniciarase o
procedemento de constrinximento, mediante a emisión da providencia de apuro, con aplicación das recargas e
intereses previstos nos artigos 27 e 28 da LGSS e 10 e 11 do RGRSS.
Contra esta resolución poderá interpoñerse RECURSO DE ALZADA ante o Director Provincial da TGSS, no prazo
dun mes a contar dende o día seguinte á súa publicación, de acordo co disposto no artigo 46 do RGRSS, en
relación cos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992. A súa interposición non producirá a suspensión do
procedemento, agás nos termos previstos no artigo 30.5 da LGSS e no artigo 46 do RGRSS. Transcorridos tres
meses dende a súa interposición sen que recaia resolución expresa, poderá entenderse desestimado, o que se
comunica para os efectos do previsto nos artigos 42.4 e 43.2 da Lei 30/1992.
Para o coñecemento do contido da devandita resolución, o interesado poderá comparecer ante os
órganos competentes da súa tramitación nesta Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social de
Lugo, situada en C/ Músico Xosé Castiñeiras, nº 26.
EXPTE
Administrador solidario
C.C.C.
Período
Importe
34/10
MARIA JESUS PEDRE DIAZ
27103042206
03/2007 A
05/2008
54.674,16
EUROS
Responsable
Principal
PESCADOS PEDRE A
MARIÑA, S.L.
Lugo, 01 marzo 2011.- El subdirector provincial, Manuel Andrés Cruz Valcárcel
R.0964
Anuncio
Notificación de resolución de derivación de responsabilidad solidaria
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o
rehusado, comunica a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se
acompaña, por medio de este edicto:
1.- Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria
prevista en el articulo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo
25
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
1/1994, de 20 de junio (BOE de 29/06/94), en la redacción dada por el articulo 12.2 de la Ley 52/2003, de 10
de diciembre, de Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social (BOE de 11/12/03), en relación con el
articulo 12 del RD 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, son responsables del cumplimiento de la obligación de
cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin
personalidad a las que las normas reguladoras de cada Régimen y recurso impongan directamente la obligación
de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de
aquéllos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en
aplicación de cualquier norma con rango de ley que se refiera o no excluya expresamente las obligaciones de
Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las Leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria
o mortis causa se declarará y exigirá mediante el procedimiento recaudatorio establecido en esta ley y su
normativa de desarrollo.
2.- Reclamaciones de deuda emitidas en virtud de resolución de declaración de responsabilidad solidaria
correspondientes a descubiertos con la Seguridad Social que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de
la LGSS, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los plazos
indicados a continuación:
a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediatamente
hábil posterior, en su caso.
b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediatamente hábil posterior, en su caso.
Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos e
intereses previstos en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.
Contra esta resolución podrá interponerse RECURSO DE ALZADA ante el Director Provincial de la TGSS,
en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 46 del RGRSS, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición no producirá
la suspensión del procedimiento, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artículo
46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá
entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley
30/1992.
Para el conocimiento del contenido de dicha resolución, el interesado podrá comparecer ante los
órganos competentes de su tramitación en esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Lugo, situada en C/ Músico Xosé Castiñeiras, nº 26.
Notificación de resolución de derivación de responsabilidade solidaria
O Subdirector Provincial de Recadación Executiva, de acordo co disposto no artigo 59.4 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante a imposibilidade de notificación por ausencia, ignorado paradoiro ou rexeitado, comunica
aos suxeitos responsables do pagamento de débedas comprendidos na relación que se acompaña, por medio
deste edicto:
1.- Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración da responsabilidade solidaria prevista
no artigo 15.3 da Lei Xeral da Seguridade Social aprobada por Real Decreto Lexislativo 1/1994, de 20 de xuño
(BOE de 29/06/94), na redacción dada polo artigo 12.2 da Lei 52/2003, de 10 de decembro, de Disposicións
Específicas en materia de Seguridade Social (BOE de 11/12/03), en relación co artigo 12 do RD 1415/2004, de
11 de xuño (BOE de 25/06/04), polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social,
según o cal, son responsables do cumprimento da obriga de cotizar e do pago dos demáis recursos da
Seguridade Social as persoas físicas ou xurídicas ou entidades sin personalidade as que as normas reguladoras
de cada Réximen e recurso impoñan directamente a obriga do seu ingreso e, ademáis, os que resulten
responsables solidarios, subsidiarios ou sucesores mortis causa de aqueles, por concorrer feitos, omisións,
negocios ou actos xurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquera norma con
rango de lei que se refiera ou non exclúa expresamente as obrigas da Seguridad Social, ou de pactos ou
convenios non contrarios as Leis. A devandita responsabilidade solidaria, subsidiaria ou mortis causa declararase
e esixiráse mediante o procedemento recaudatorio establecido nesta lei e a súa normativa de desenvolvemento.
2. - Reclamacións de débeda emitidas en virtude de resolución de declaración de responsabilidade
solidaria correspondentes a descubertos coa Seguridade Social que, de acordo co establecido no artigo 30 da
LGSS, na redacción dada polo artigo 5 da Lei 52/2003, poderán facerse efectivas nos prazos indicados a
continuación:
a) Notificadas entre os días 1 e 15 de cada mes, ata o día 5 do mes seguinte ou o inmediatamente hábil
posterior, no seu caso.
b) Notificadas entre os días 16 e último de cada mes, ata o día 20 do mes seguinte ou o inmediatamente
hábil posterior, no seu caso.
Transcorrido o prazo citado sen que se xustificara o ingreso da débeda que se reclama, iniciarase o
procedemento de constrinximento, mediante a emisión da providencia de apuro, con aplicación das recargas e
intereses previstos nos artigos 27 e 28 da LGSS e 10 e 11 do RGRSS.
Contra esta resolución poderá interpoñerse RECURSO DE ALZADA ante o Director Provincial da TGSS, no
prazo dun mes a contar dende o día seguinte á súa publicación, de acordo co disposto no artigo 46 do RGRSS,
en relación cos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992. A súa interposición non producirá a suspensión do
procedemento, agás nos termos previstos no artigo 30.5 da LGSS e no artigo 46 do RGRSS. Transcorridos tres
26
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
meses dende a súa interposición sen que recaia resolución expresa, poderá entenderse desestimado, o que se
comunica para os efectos do previsto nos artigos 42.4 e 43.2 da Lei 30/1992.
Para o coñecemento do contido da devandita resolución, o interesado poderá comparecer ante os órganos
competentes da súa tramitación nesta Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social de Lugo,
situada en C/ Músico Xosé Castiñeiras, nº 26.
EXPTE
52/10
Administrador solidario
GERMAN PAILLET LOPEZ
C.C.C.
27104202970
Período
01/2008 a
09/2009
Importe
45.402,41 euros
Responsable Principal
ZOCALIA
INVERSIONES 2007,
S.L.
Lugo, 01 marzo 2011.- El subdirector provincial, Manuel Andrés Cruz Valcárcel
R.0965
Anuncio
Notificación de resolución de derivación de responsabilidad solidaria
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por ausencia, ignorado paradero o
rehusado, comunica a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se
acompaña, por medio de este edicto:
1.- Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración de la responsabilidad solidaria
prevista en el articulo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE de 29/06/94), en la redacción dada por el articulo 12.2 de la Ley 52/2003, de 10
de diciembre, de Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social (BOE de 11/12/03), en relación con el
articulo 12 del RD 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, según el cual, son responsables del cumplimiento de la obligación de
cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin
personalidad a las que las normas reguladoras de cada Régimen y recurso impongan directamente la obligación
de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de
aquéllos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en
aplicación de cualquier norma con rango de ley que se refiera o no excluya expresamente las obligaciones de
Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las Leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria
o mortis causa se declarará y exigirá mediante el procedimiento recaudatorio establecido en esta ley y su
normativa de desarrollo.
2.- Reclamaciones de deuda emitidas en virtud de resolución de declaración de responsabilidad solidaria
correspondientes a descubiertos con la Seguridad Social que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de
la LGSS, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 52/2003, podrán hacerse efectivas en los plazos
indicados a continuación:
a) Notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediatamente
hábil posterior, en su caso.
b) Notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediatamente hábil posterior, en su caso.
Transcurrido el plazo citado sin que se haya justificado el ingreso de la deuda que se reclama, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos e
intereses previstos en los artículos 27 y 28 de la LGSS y 10 y 11 del RGRSS.
Contra esta resolución podrá interponerse RECURSO DE ALZADA ante el Director Provincial de la TGSS,
en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 46 del RGRSS, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Su interposición no producirá
la suspensión del procedimiento, excepto en los términos previstos en el artículo 30.5 de la LGSS y en el artículo
46 del RGRSS. Transcurridos tres meses desde su interposición sin que recaiga resolución expresa, podrá
entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo previsto en los artículos 42.4 y 43.2 de la Ley
30/1992.
Para el conocimiento del contenido de dicha resolución, el interesado podrá comparecer ante los
órganos competentes de su tramitación en esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Lugo, situada en C/ Músico Xosé Castiñeiras, nº 26.
Notificación de resolución de derivación de responsabilidade solidaria
O Subdirector Provincial de Recadación Executiva, de acordo co disposto no artigo 59.4 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común
(BOE 27/11/92), ante a imposibilidade de notificación por ausencia, ignorado paradoiro ou rexeitado, comunica
27
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
aos suxeitos responsables do pagamento de débedas comprendidos na relación que se acompaña, por medio
deste edicto:
1.- Resolución dictada por esta Dirección Provincial de declaración da responsabilidade solidaria prevista
no artigo 15.3 da Lei Xeral da Seguridade Social aprobada por Real Decreto Lexislativo 1/1994, de 20 de xuño
(BOE de 29/06/94), na redacción dada polo artigo 12.2 da Lei 52/2003, de 10 de decembro, de Disposicións
Específicas en materia de Seguridade Social (BOE de 11/12/03), en relación co artigo 12 do RD 1415/2004, de
11 de xuño (BOE de 25/06/04), polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social,
según o cal, son responsables do cumprimento da obriga de cotizar e do pago dos demáis recursos da
Seguridade Social as persoas físicas ou xurídicas ou entidades sin personalidade as que as normas reguladoras
de cada Réximen e recurso impoñan directamente a obriga do seu ingreso e, ademáis, os que resulten
responsables solidarios, subsidiarios ou sucesores mortis causa de aqueles, por concorrer feitos, omisións,
negocios ou actos xurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquera norma con
rango de lei que se refiera ou non exclúa expresamente as obrigas da Seguridad Social, ou de pactos ou
convenios non contrarios as Leis. A devandita responsabilidade solidaria, subsidiaria ou mortis causa declararase
e esixiráse mediante o procedemento recaudatorio establecido nesta lei e a súa normativa de desenvolvemento.
2. - Reclamacións de débeda emitidas en virtude de resolución de declaración de responsabilidade
solidaria correspondentes a descubertos coa Seguridade Social que, de acordo co establecido no artigo 30 da
LGSS, na redacción dada polo artigo 5 da Lei 52/2003, poderán facerse efectivas nos prazos indicados a
continuación:
a) Notificadas entre os días 1 e 15 de cada mes, ata o día 5 do mes seguinte ou o inmediatamente hábil
posterior, no seu caso.
b) Notificadas entre os días 16 e último de cada mes, ata o día 20 do mes seguinte ou o inmediatamente
hábil posterior, no seu caso.
Transcorrido o prazo citado sen que se xustificara o ingreso da débeda que se reclama, iniciarase o
procedemento de constrinximento, mediante a emisión da providencia de apuro, con aplicación das recargas e
intereses previstos nos artigos 27 e 28 da LGSS e 10 e 11 do RGRSS.
Contra esta resolución poderá interpoñerse RECURSO DE ALZADA ante o Director Provincial da TGSS, no
prazo dun mes a contar dende o día seguinte á súa publicación, de acordo co disposto no artigo 46 do RGRSS,
en relación cos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992. A súa interposición non producirá a suspensión do
procedemento, agás nos termos previstos no artigo 30.5 da LGSS e no artigo 46 do RGRSS. Transcorridos tres
meses dende a súa interposición sen que recaia resolución expresa, poderá entenderse desestimado, o que se
comunica para os efectos do previsto nos artigos 42.4 e 43.2 da Lei 30/1992.
Para o coñecemento do contido da devandita resolución, o interesado poderá comparecer ante os
órganos competentes da súa tramitación nesta Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social de
Lugo, situada en C/ Músico Xosé Castiñeiras, nº 26.
EXPTE
34/10
Administrador solidario
MIGUEL ANGEL PEDRE
DIAZ
C.C.C.
27103656033
Período
03/2007 A
05/2008
Importe
54.674,16
EUROS
Responsable Principal
PESCADOS PEDRE A
MARIÑA, S.L.
Lugo, 01 marzo 2011.- El subdirector provincial, Manuel Andrés Cruz Valcárcel
R.0966
Anuncio
NOTIFICACION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos
responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a
la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo
85 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS naturales ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario serán exigibles los intereses de demora devengados desde la
28
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
finalización del plazo reglamentario de ingreso hasta la fecha de pago de la deuda para el principal y desde el
vencimiento del plazo de ingreso de esta providencia para el recargo, si el periodo de liquidación es posterior a
mayo de 2004 y, en cualquier caso, una vez firme en vía administrativa sin ingreso, se procederá a la
ejecución de las garantías existentes y al embargo de los bienes del sujeto responsable (art. 34.2 de la Ley
General de la Seguridad Social aprobada por R.D.L. 1/1994, de 20 de junio, B.O.E. 29-06-94). Las costas
y gastos que origine la recaudación en vía ejecutiva serán a cargo del sujeto responsable de pago (art. 84 del
citado Reglamento General de Recaudación).
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por
alguna de las causas señaladas en los artículos 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social y 86 del
Reglamento General de Recaudación, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda;
condonación , aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la
reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que
éstas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
27/11/92).
LUGO,a 23 de Febrero de 2.011.-JEFA DE SECCION, MARIA MANUELA FERNANDEZ FLORES
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE
LUGO
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A.
-----------------------------------------------------------
REG.
T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
CP. POBLACION
TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
---- --------------- ------------------------ -------------------- ------------------ -- ----------------- --------- -------------REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
27001635007
27002529528
27002529528
27100732996
27102091505
27102091505
27102315413
27103042913
27103042913
27104045245
27104045245
27104045245
27104045245
27104083641
27104264305
27104264305
27104276530
27104277136
27104284109
27104309771
27104618656
27104697973
MARCULTURA, S.A.
FRIMIÑO, S.L.
FRIMIÑO, S.L.
INDUSTRIAS CASTIGRANISA
XANEIRO Y LUIS, S.L.
XANEIRO Y LUIS, S.L.
FERNANDEZ ALVAREZ MARIA
CONGANORT, S.L.
CONGANORT, S.L.
LOSADA VEIGA ANTONIO
LOSADA VEIGA ANTONIO
LOSADA VEIGA ANTONIO
LOSADA VEIGA ANTONIO
REGUEIRO REGUERA ALBERTO
ROYCU REFORMAS,S.L.
ROYCU REFORMAS,S.L.
ARVO CAMESELLE, S.L.
CARPINTERIA DA COSTA, CO
LATINO GALLEGA DE HOSTEL
ARVO CAMESELLE, S.L.
GONZALEZ GALAN VICTOR
HOSTELERIA ACANTILADO, S
AD
LG
LG
LG
LG
LG
CL
AV
AV
AV
AV
AV
AV
BO
AV
AV
PG
LG
LG
PG
CT
CL
OROL
SAN JUAN DE PENA
SAN JUAN DE PENA
TOLDA DE MEILAN 1
GRESULFE, MARZA 1
GRESULFE, MARZA 1
CALVO SOTELO 59
LUGO, S/N
LUGO, S/N
MADRID 63
MADRID 63
MADRID 63
MADRID 63
ESTACION (LAXOSA)
ROSALIA DE CASTRO
ROSALIA DE CASTRO
INDUSTRIAL MORELL
NOIS - PUMARIÑO
MUIMENTA-CAMINO I
INDUSTRIAL MORELL
SANTIAGO
CASIANO MORENO 28
27865
27160
27160
27298
27200
27200
27600
27200
27200
27002
27002
27002
27002
27163
27700
27700
27600
27893
27377
27600
27211
27790
OUROL
LUGO
LUGO
LUGO
PALAS DE REI
PALAS DE REI
SARRIA
PALAS DE REI
PALAS DE REI
LUGO
LUGO
LUGO
LUGO
CORGO O
RIBADEO
RIBADEO
SARRIA
FOZ
COSPEITO
SARRIA
GUNTIN
BARREIROS
03
03
03
03
03
03
03
03
02
10
10
10
10
04
02
02
03
03
03
03
03
02
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2008
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
014302980
013868908
013869009
014317835
013892651
013892752
014331979
014287262
014343396
014423828
014423929
014424030
014424131
000044914
013575379
014370678
014371082
014371183
014371385
014372500
014386442
014390280
0710
0908
1008
0710
0308
0408
0710
0708
0710
0306
0406
0506
0706
1109
0610
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0908
1008
0710
0308
0408
0710
0708
0710
0306
0406
0506
0706
1109
0610
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
434,63
154,98
200,92
804,02
1.055,36
1.021,32
1.054,94
880,38
2.228,93
323,84
563,27
561,34
517,55
7.501,20
4.132,77
3.641,46
1.508,68
554,09
2.061,89
490,12
158,20
1.064,15
014148992
014149703
014080284
014152329
014200930
014202142
014086954
014087055
014087156
014087257
014210832
014159807
014091705
014096149
014166473
014099280
014108475
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0510
0610
0710
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0510
0610
0710
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
302,04
302,04
305,03
325,62
677,69
302,04
302,04
302,04
302,04
302,04
256,08
368,71
302,04
358,80
302,04
189,41
339,92
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
010013836522
080424024816
150086280765
151030854316
240046331221
270030179644
270037888013
270037888013
270037888013
270037888013
270039877523
270040399303
270041485804
270043901104
270044858370
270044913843
270047971060
VILA ALVAREZ ANTONIO
GONZALEZ DOVALE MARIA SO
CASAL GOMEZ JOSE MANUEL
PAZ PAZ JOSE LUIS
ALVAREZ GONZALEZ JOSE TO
FERNANDEZ MUIÑA JOSE MAR
PAN LOZANO EVARISTO
PAN LOZANO EVARISTO
PAN LOZANO EVARISTO
PAN LOZANO EVARISTO
PAZ SECO MANUEL
PARDO RIVAS SANTOS
FERNANDEZ VAZQUEZ FERNAN
CASAS GONZALEZ JOSE MANU
BRAÑA FANEGO VICTOR MANU
DIAZ QUIROGA EMILIO
ARIAS FERNANDEZ M PILAR
AV
CL
AV
AV
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
CL
AV
LG
LG
LG
CL
GENERALISIMO 66
IRM VILAR PONTE 1
DE COMPOSTELA
MONDONEDO 46
SAN MARTIN DE GUI
BALONGA-MOSTEIRO
SAN SATURNINO OUR
SAN SATURNINO OUR
SAN SATURNINO OUR
SAN SATURNINO OUR
ARNEIRO
A MADANELA VILLAF
ORENSE 29
A VALIñA
ANXERIZ-A SEARA 1
ROSENDE SAN VICEN
PEDRO SACO 16
27720
27850
27200
27770
27150
27274
27600
27600
27600
27600
27377
27797
27200
27600
27776
27611
27600
PONTENOVA A
VIVEIRO
PALAS DE REI
VALADOURO O
OUTEIRO DE R
POL
SARRIA
SARRIA
SARRIA
SARRIA
COSPEITO
RIBADEO
PALAS DE REI
SARRIA
ALFOZ
PARADELA
SARRIA
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE
LUGO
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A.
-----------------------------------------------------------
REG.
T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
CP. POBLACION
TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
---- --------------- ------------------------ -------------------- ------------------ -- ----------------- --------- --------------
29
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
270048034415
271000073184
271002606403
271004088984
271004614505
271005346853
271007654645
271008438527
271011548991
271014852651
280424430160
330114631552
361033054450
481000232985
RODRIGUEZ PEREZ ANTONIA
PEREZ FERREIRA JOSE
ROMERO LOPEZ ARTURO
LOPEZ CASTRO LUIS MANUEL
SANCHEZ VAZQUEZ JOSE ANT
MARTINEZ DIAZ MARIA ANGE
LOPEZ RODRIGUEZ ABEL
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA
PEDRE DIAZ MIGUEL ANGEL
PINHEIRO DA SILVA REIS J
RODRIGUEZ SILVA MIGUEL A
GONZALEZ GONZALEZ JOSE M
FERNANDES OLIVEIRA RUI M
CANDIA FERNANDEZ JOSE MA
LG
LG
CL
CL
LG
CL
LG
CL
CL
CL
LG
CL
LG
AV
MASIDE
TIRIMOL 59
DIEGO PAZOS 120
BENIGNO QUIROGA 1
SAN MAMEDE-LOUSAD
SAN ROQUE 18
SAN FACUNDO 1
ATALAIA 5
SUAFONTE 50
CASTRO SEOANE 38
COVAS-AV VILLALBA
DIONISIO GAMALLO
COEDO VILLAFRAMIL
DIPUTACION 71
27600
27298
27600
27600
27211
27500
27611
27863
27880
27570
27850
27700
27700
27870
SARRIA
03 27 2010 014108778
LUGO
03 27 2010 014234474
SARRIA
03 27 2010 014118478
SARRIA
03 27 2010 014121815
GUNTIN
03 27 2010 014122926
CHANTADA
03 27 2010 014123532
PARADELA
03 27 2010 014128481
VIVEIRO
03 27 2010 014185065
BURELA
03 27 2010 014187994
ANTAS DE ULL 03 27 2010 014139801
VIVEIRO
03 27 2010 014190927
RIBADEO
03 27 2010 014192341
RIBADEO
03 27 2010 014193755
XOVE
03 27 2010 014194563
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
302,04
302,04
302,04
302,04
316,76
302,04
379,80
305,03
311,12
302,04
302,04
368,71
302,04
302,04
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0410
0710
0410
0510
0610
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0410
0710
0410
0510
0610
0710
0710
0710
0710
75,36
101,96
101,96
101,96
22,15
101,96
22,15
57,62
37,39
39,89
101,96
101,96
101,96
101,96
31,02
101,96
386,89
03 27 2010 014066342 0710 0710
104,51
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0613
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
10
041036943369
081175508512
271004782233
271006992823
271009137432
271009849875
271011889404
271013851632
271014817285
271015119302
271015348462
271015348462
271015348462
271015348462
271015443543
281312932726
27104574907
TAFDOULT --- ABDERRAHIM
NITA --- VASILE
CORA REY MARCOS
PEREIRA --- JOSE MANUEL
DE ARAUJO SILVA LUIS MAN
RODRIGUES JORGE ALFREDO
STAN --- FLORENTINA
DOCHITA --- GHEORGHE
MARQUIN MESIA ELIZANDER
KIRR --- CONSTANTIN FLOR
BORDEIANU --- MARIAN NIC
BORDEIANU --- MARIAN NIC
BORDEIANU --- MARIAN NIC
BORDEIANU --- MARIAN NIC
PACURARU NO CONSTA BUJOR
PEÑA GARCIA EUFEMIO MOIS
RIBADEO FORESTAL, C.B.
CL
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
CL
CL
CL
CL
LG
LG
CL
ESTRADA XERAL 68
CRUCE EIREXE- MOR
MANSIAN ALAXE RIO
SILVA
LAMACEMON
MEIZARÁN 10
CHORENTE (SAN XUL
FACHITA 2
CABORRECELLE CABA
GRAñA DE CARBALLI
NICOLAS CORA MONT
NICOLAS CORA MONT
NICOLAS CORA MONT
NICOLAS CORA MONT
CASTRO DE ORO 16
PRADEDO ABAIXO- V
RUA VIA TRANSVERS
27720
27550
27770
27270
27363
27630
27600
27680
27188
27110
27850
27850
27850
27850
27775
27211
27700
PONTENOVA A
TABOADA
VALADOURO O
POL
PARAMO O
TRIACASTELA
SARRIA
BARALLA
PORTOMARIN
FONSAGRADA
VIVEIRO
VIVEIRO
VIVEIRO
VIVEIRO
ALFOZ
GUNTIN
RIBADEO
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
014276207
014266204
014277621
014283883
014269638
014269840
014270345
014288331
012834947
014289240
012844445
013242650
013653989
014280247
014280348
014275193
014383917
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10
27104810838 ANELLO CORRAL CARLOS
CL NOSA SRA. DO CARM 27880 BURELA
R.0967
Anuncio
NOTIFICACION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos
responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a
la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo
85 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS naturales ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario serán exigibles los intereses de demora devengados desde la
finalización del plazo reglamentario de ingreso hasta la fecha de pago de la deuda para el principal y desde el
vencimiento del plazo de ingreso de esta providencia para el recargo, si el periodo de liquidación es posterior a
mayo de 2004 y, en cualquier caso, una vez firme en vía administrativa sin ingreso, se procederá a la
ejecución de las garantías existentes y al embargo de los bienes del sujeto responsable (art. 34.2 de la Ley
General de la Seguridad Social aprobada por R.D.L. 1/1994, de 20 de junio, B.O.E. 29-06-94). Las costas
y gastos que origine la recaudación en vía ejecutiva serán a cargo del sujeto responsable de pago (art. 84 del
citado Reglamento General de Recaudación).
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por
alguna de las causas señaladas en los artículos 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social y 86 del
Reglamento General de Recaudación, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda;
condonación , aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la
reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que
éstas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
30
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
LUGO,a 23 de Febrero de 2.011.-JEFA DE SECCION, MARIA MANUELA FERNANDEZ FLORES
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE
MURCIA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A.
-----------------------------------------------------------
REG.
T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
CP. POBLACION
TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
---- --------------- ------------------------ -------------------- ------------------ -- ----------------- --------- -------------REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 301059378936 LABRAHMI --- YAHYA
CL GREGORIO FERNANDE 27600 SARRIA
03 30 2010 055463826 0710 0710
39,89
R.0968
Anuncio
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas
comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o
rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de
la ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos
indicados a
continuación, desde
la presente notificación, podrán acreditar ante la
Administración
correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo
2 y 3 (Reclamaciones de de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de
deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación),
4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por
prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social
y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de
junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio,mediante la emisión
de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada ley
y el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación,
podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde
su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
LUGO,a 24 de Febrero de 2.011.-JEFA DE SECCION, MARIA MANUELA FERNANDEZ FLORES
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A.
-----------------------------------------------------------
REG.
T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
CP. POBLACION
TD NUM.RECLAMACION
PERIODO
IMPORTE
---- --------------- ------------------------ -------------------- ------------------ -- ----------------- --------- --------------
31
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10
27100534451 MATADERO LUAVI S L
AD FAZAY CARBALLIDO
27146 LUGO
06 27 2011 011211992 1210 0111
8.398,04
R.0983
Anuncio
NOTIFICACION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos
responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a
la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo
85 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS naturales ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario serán exigibles los intereses de demora devengados desde la
finalización del plazo reglamentario de ingreso hasta la fecha de pago de la deuda para el principal y desde el
vencimiento del plazo de ingreso de esta providencia para el recargo, si el periodo de liquidación es posterior a
mayo de 2004 y, en cualquier caso, una vez firme en vía administrativa sin ingreso, se procederá a la
ejecución de las garantías existentes y al embargo de los bienes del sujeto responsable (art. 34.2 de la Ley
General de la Seguridad Social aprobada por R.D.L. 1/1994, de 20 de junio, B.O.E. 29-06-94). Las costas
y gastos que origine la recaudación en vía ejecutiva serán a cargo del sujeto responsable de pago (art. 84 del
citado Reglamento General de Recaudación).
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por
alguna de las causas señaladas en los artículos 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social y 86 del
Reglamento General de Recaudación, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda;
condonación , aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la
reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que
éstas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
27/11/92).
LUGO,a 24 de Febrero de 2.011.-JEFA DE SECCION, MARIA MANUELA FERNANDEZ FLORES
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN B.O.P. / B.O.C.A.
-----------------------------------------------------------
REG.
T./IDENTIF.
RAZON SOCIAL/NOMBRE
DIRECCION
CP. POBLACION
TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
IMPORTE
---- --------------- ------------------------ -------------------- ------------------ -- ----------------- --------- -------------REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10
27103531549 PININ GONZALEZ RUBEN
AV ARCADIO PARDIÑAS
27880 BURELA
03 27 2010 013915485 0308 0308
108,61
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521
0521
0521
0521
07
07
07
07
270043058214
270045933858
271007121044
271011812612
DIAZ FERNANDEZ M CARMEN
VAZQUEZ TRASTOY JOSE
VALCARCEL FERNANDEZ VANE
BORGES DE OLIVEIRA WESLE
LG
LG
LG
CL
CORBEIRO-ALDIXE 5
MURAS VIVEIRO 1
REBEDUL CORNEAS
GRAN VIA ALFONSO
27730
27836
27131
27600
ABADIN
MURAS
BALEIRA
SARRIA
03
03
03
03
27
27
27
27
2010
2010
2010
2010
014163443
014168291
014247915
014137070
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
302,04
302,04
233,86
302,04
R.0984
32
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado
la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas
no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la
localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos
administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
LUGO,a17deFEBREROde2.011.-EL/LADIRECTOR/APROVINCIAL, MANUEL ANDRES CRUZ VALCARCEL
Relación que se cita:
NUM. REMESA: 27 00 1 11 000002
TIPO/IDENTIF.
REG. NOMBRE / RAZON SOCIAL
PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE
DOMICILIO
COD.P LOCALIDAD
NUM.DOCUMENTO
URE
------------------ ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---10 08127902408 0111 GOMEZ LOPEZ SYLVIA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
08 13 00 00117804
CL DA VEIGA 4 6 3
27310 RIBAS DE SIL
08 01 313 10 078536316 08 01
10 08127902408 0111 GOMEZ LOPEZ SYLVIA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
08 13 00 00117804
CL DA VEIGA 4 6 3
27310 RIBAS DE SIL
08 01 313 11 005960891 08 01
07 081110819313 0611 ESTEVES MOUTINHO RUI MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
08 03 06 00092977
LG COUSO 0
27640 BECERREA
08 03 313 11 005548239 08 03
07 080479997856 2300 ALONSO ORTIZ MARIA D OLORES
REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
08 13 10 00309254
CL RONDA FONTIñAS 20 4º E
27002 LUGO
08 13 212 11 004089805 08 13
07 080475219291 0521 QUEIPO FERNANDEZ FERNANDO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
08 15 09 00439335
LG URB. LOS ALARGOS 2 17
27154 OUTEIRO DE REI
08 15 313 11 001533348 08 15
07 111003775115 0521 FERNANDEZ GOMEZ EDUARDO
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
11 04 96 00053311
CL GRAN VIA 18 2º IZQ
27600 SARRIA
11 01 351 10 017621735 11 01
07 111003775115 0521 FERNANDEZ GOMEZ EDUARDO
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
11 04 96 00053311
CL GRAN VIA 18 2º IZQ
27600 SARRIA
11 01 351 11 000406840 11 01
07 111003775115 0521 FERNANDEZ GOMEZ EDUARDO
NOT.DEUDOR EMBARGO SALARIO CONYUGE
11 04 96 00053311
CL GRAN VIA 18 2º IZQ
27600 SARRIA
11 01 381 10 015107718 11 01
10 13106610795 0111 VEGA GAYOSO MANUEL
REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
13 01 09 00259766
AV BECERREA 19 4 D
27600 SARRIA
13 01 212 09 003875716 13 01
07 151005240555 0521 PUJALES CRUZ ANTONIO MANUEL
REQUERIMIENTO DE BIENES
27 03 10 00246230
CL DO CONCELLO 39
27300 GUITIRIZ
15 01 218 10 012945667 15 01
10 15111015159 0111 ANSEDE QUEIJA JOSE MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
15 01 06 00221892
CL PLACIDO PEÑA 77 2
27800 VILLALBA
15 01 313 10 013295473 15 01
07 151039513887 0611 OUDID --- MOHAMED
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
15 01 10 00282733
AV CORUñA 452 8 B
27003 LUGO
15 01 313 10 013316691 15 01
10 15111015159 0111 ANSEDE QUEIJA JOSE MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
15 01 06 00221892
CL PLACIDO PEÑA 77 2
27800 VILLALBA
15 01 313 11 001018989 15 01
10 15113720348 0111 TRANS BARALOP,S.L.
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
15 03 10 00096882
AV DA MARIÑA 34 2 B
27780 FOZ
15 02 313 11 000316953 15 02
10 15112692047 0111 GOURARI --- MIMOUN
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
15 05 09 00133195
AV DE OURENSE 2 3
27200 PALAS DE REI
15 05 313 10 013395406 15 05
07 271011048938 2300 RODRIGUEZ MENDEZ IVA N
REQUERIMIENTO DE BIENES
24 01 11 00008385
CL SANTA CLARA, 74
27400 MONFORTE DE LEMOS
24 01 218 11 000303632 24 01
10 24106007035 0111 CASAS GONZALEZ JOSE MANUEL
REQUERIMIENTO DE BIENES
24 02 10 00208810
LG VILA DE MOUROS 3
27346 INCIO (O)
24 02 218 10 005524980 24 02
07 241002421747 0521 CORDERO PEREZ MIGUEL ANGEL
NOT.DEUDOR EMBARGO SALARIO CONYUGE
24 02 08 00138428
CL FRANCO 48 3º
27003 LUGO
24 02 381 10 005662905 24 02
07 271004283792 0521 VILLALBA GUTIERREZ EDUARDO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
26 01 05 00122596
LG LOS PICOS 3
27740 MONDOÑEDO
26 01 313 10 005300134 26 01
10 27104696660 0111 PUJALES CRUZ ANTONIO MANUEL
REQUERIMIENTO DE BIENES
27 03 10 00247442
CL RUA DO CONCELLO 39
27300 GUITIRIZ
27 03 218 10 004549632 15 01
10 28112525347 1211 SIERRA MULAS MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
28 04 09 00446296
CL DOCTOR PEREIRAS ESPIÑO 4
27560 MONTERROSO (SAN MIGU 28 04 313 10 068345960 28 04
10 28112525347 1211 SIERRA MULAS MANUEL
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
28 04 09 00446296
CL DOCTOR PEREIRAS ESPIÑO 4
27560 MONTERROSO (SAN MIGU 28 04 313 10 078106988 28 04
07 281277473465 0521 GRAÑA LAMAZARES TAMARA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
28 08 10 00201335
AC CORUñA 145 1 A
27003 LUGO
28 08 313 10 068451852 28 08
10 32103494559 0111 CONSTRUCCIONES ABAL Y ARGEREY,S.L.
REQUERIMIENTO DE BIENES
32 01 10 00325836
CT GENERAL 0
27211 GUNTIN
32 01 218 11 000104256 32 01
07 360061286539 0521 CASAL PADIN MARIA VICTORIA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
33
32
07
32
07
32
07
32
07
35
07
36
07
36
10
39
10
39
10
39
07
41
07
48
Núm. 050 – Miércoles, 2 de Marzo de 2011
B.O.P de Lugo
01 08 00203520
CL DOCTOR CASARES 60 1º A
27400 MONFORTE DE LEMOS
32 01 313 10 002739344 32 01
360061286539 0521 CASAL PADIN MARIA VICTORIA
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
01 08 00203520
CL DOCTOR CASARES 60 1º A
27400 MONFORTE DE LEMOS
32 01 313 10 002904951 32 01
151009438534 0521 ALVAREZ CACHEIRO BALBINO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
01 10 00237122
LG FILLOBAL 1
27630 TRIACASTELA
32 01 313 11 000076974 32 01
320046732987 0521 SUAREZ CONDE MANUEL
REQUERIMIENTO DE BIENES
02 10 00075943
CL BENIGNO QUIROGA 15 2º
27600 SARRIA
32 02 218 10 000919683 32 02
351031337162 0521 GARCIA QUINTAS JAVIER
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
04 10 00517313
AV ALFONSO X EL SABIO 17 3º C
27002 LUGO
35 04 313 10 020809136 35 04
271011396320 0611 LUNGU - - - COSTEL
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
02 10 00160114
LG GONZAR 13
27188 PORTOMARIN
36 02 351 10 010175748 36 02
271014810114 0521 LOPES DO VALE JOAO
NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
04 10 00036406
CL AIRA DA VILA FION O SAVIÑAO 3
27540 SAVIÑAO (O)
36 04 313 10 011622159 36 04
39105576672 0111 ABBAS --- NAZAM
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
01 09 00278068
CL MARQUESA CASA LOPEZ 12 BJ
27600 SARRIA
39 01 351 10 006248768 39 01
39105576672 0111 ABBAS --- NAZAM
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
01 09 00278068
CL MARQUESA CASA LOPEZ 12 BJ
27600 SARRIA
39 01 351 10 006660717 39 01
39105576672 0111 ABBAS --- NAZAM
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
01 09 00278068
CL MARQUESA CASA LOPEZ 12 BJ
27600 SARRIA
39 01 351 11 000527464 39 01
261006296358 0521 ABBAS --- NAZAM
REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
06 10 00206779
CL MARQUESA CASA LOPEZ 12 BJ
27600 SARRIA
41 06 212 11 002683663 41 06
271002386636 0521 ARIAS GUZMAN JULIO ANGEL
NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
02 01 00063168
CL ALFONSO XIII 0
27340 BOVEDA
48 02 351 10 009537588 48 02
ANEXO I
NUM.REMESA: 27 00 1 11 000002
URE DOMICILIO
LOCALIDAD
TELEFONO FAX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 01 AV GRAN VIA CORTS CATALANES 591 03
08007 BARCELONA
093 3429281 093 3429282
08 03 AV GRAN VIA CORTS CATAL 1128
08020 BARCELONA
093 2788570 093 2788576
08 13 AV MARESME 21
08940 CORNELLA DE LLOBREGA 093 4801414 093 3776562
08 15 CL CLAVELES 6
08905 L'HOSPITALET DE LLOB 093 4376301 093 4383688
11 01 CL AMILCAR BARCA 5
11008 CADIZ
956 0242840 956 0242846
13 01 AV CAMILO JOSÉ CELA 3 02
13005 CIUDAD REAL
926 0215690 926 0216417
15 01 RD RONDA DE NELLE 76 74 BJ
15005 A CORUÑA
981 0145909 981 0145211
15 02 CL RAFAEL ALBERTI 11 13
15008 A CORUÑA
981 0174961 981 0174962
15 05 CL CARLOS BRIONES VARELA, S/N 0
15705 SANTIAGO DE COMPOSTE 981 0553152 981 0553154
24 01 CL CINCO DE OCTUBRE 20
24002 LEON
987 0277800 987 0277810
24 02 CL MONASTERIO DE CARRACEDO 4
24400 PONFERRADA
987 0456340 987 0456341
26 01 CL SAN BARTOLOME 4
26001 LOGROñO
941 0205677 941 0205363
28 04 CL LA CRUZ 7
28012 MADRID
091 3605620 091 3605622
28 08 CL JUAN DE URBIETA 44
28007 MADRID
091 5010251 091 5021276
32 01 AV AVENIDA HABANA 11 EN
32003 OURENSE
988 0511074 988 0511089
32 02 CL JUAN XXIII 29 2
32003 OURENSE
988 0511075 988 0511091
35 04 CL CRONISTA ANTONIO HDEZ. RIVERO, 5
35200 TELDE (LAS PALMAS) 928 0139011 928 0139205
36 02 AV AVENIDA BENITO VIGO 119
36680 LA ESTRADA
986 0590204 986 0590206
36 04 CL LOPEZ MORA 62
36211 VIGO
986 0205750 986 0200359
39 01 CL CESAR LLAMAZARES 9
39011 SANTANDER
942 0312456 942 0352805
41 06 CL ISAAC PERAL 47
41700 DOS HERMANAS (SEVILL 095 5675933 095 5675924
48 02 CL GRAL.EGUIA 5(ENTRADA AREILZA 55) 0
48010 BILBAO
094 4442454 094 4100995
R. 0985
Signature Not Verified
Asinado por: GOMEZ BESTEIRO JOSE RAMON - NIF 33317897M
Data: 02.03.2011 08:00:00 CET
Razón:
Localización: España
Descargar

xunta de galicia ayuntamientos