Num. 7421 / 11.12.2014
Invas, Societat Cooperativa Valenciana
30114
Invas, Sociedad Cooperativa Valenciana
Informació pública de l'acord de dissolució de la cooperativa. [2014/11185]
Información pública del acuerdo de disolución de la cooperativa. [2014/11185]
S’informa perquè se’n prenga coneixement que la societat Invas,
Societat Cooperativa Valenciana, en assemblea degudament convocada i celebrada amb data 3 de novembre de 2014 en la seu social de la
cooperativa, situada a València, va adoptar per unanimitat, entre altres,
els acords següents:
– Aprovar la dissolució i liquidació de la cooperativa, d’acord amb
el que establixen els articles 49 i 50 dels estatuts socials de la cooperativa, l’article 82 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la
Comunitat Valenciana, i la Llei 4/2014, d’11 de juliol, de modificació
de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat
Valenciana.
– Procedir al nomenament dels liquidadors.
– Facultar els liquidadors perquè realitzen les gestions necessàries
per a la inscripció dels esmentats acords en el Registre de Cooperatives
de València.
La documentació relativa a estos acords està depositada en el domicili social a disposició de les persones interessades.
Se informa para su general conocimiento que la sociedad Invas,
Sociedad Cooperativa Valenciana, en asamblea debidamente convocada
y celebrada con fecha 3 de noviembre de 2014 en la sede social de la
cooperativa, sita en Valencia, adoptó por unanimidad, entre otros, los
siguientes acuerdos:
– Aprobar la disolución y liquidación de la cooperativa, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 49 y 50 de los estatutos sociales de la
cooperativa, el artículo 82 de la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, y la Ley 4/2014, de 11 de julio, de
modificación de la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la
Comunitat Valenciana.
– Proceder al nombramiento de los liquidadores.
– Facultar a los liquidadores para que realicen las gestiones necesarias para la inscripción de los citados acuerdos en el Registro de Cooperativas de Valencia.
La documentación relativa a estos acuerdos se encuentra depositada
en el domicilio social a disposición de los interesados.
València, 4 de novembre 2014.– Els liquidadors: Manuel Sáez Álvarez, José Ferrer Molina i José Javier Olmos Morella.
Valencia, 4 de noviembre 2014.– Los liquidadores: Manuel Sáez
Álvarez, José Ferrer Molina y José Javier Olmos Morella.
Descargar

Informació pública de l`acord de dissolució de la cooperativa.