LES ROQUES
• Qué es una roca?
♦ Sustància pura o mezcla.
♦ Natural.
♦ Sólida o líquida a temperatura ambient.
♦ No tenen aspecte cristal·lí.
♦ Inorgánica / orgánica.
Podem clasificar les roques atenent a diverses característiques:
• SEGONS L´ORIGEN.
♦ Roques magmátiques: Formades per la solidificació de material fundit (magma)
◊ Roques Volcániques: es produixen en la solidificació en superficie.
◊ Roques Plutóniques: es produix la solidificació del magma a l´interior de la terra.
♦ Roques sedimentaries: Formades a partir de restes de altres roques més antígues que han estat
erosionades.
De presipitació química. Originades per la presipitació de sals dissoltes a l´aigua
Detrítiques. Formades a partir de fragments d´altres roques.
Diferencien
Organógenes. Formades a partir de restes d´essers vius.
− Roques metamórfiques: Provenen d´altres roques que han patit el poçes de metamorfisme.
• TESTURES DE LES ROQUES.
La testura d´una roca fa diferencia a l´ordenació, dispocisió, i mida dels cristalls que presenta.
A les roques magmátiques podem diferenciar tres tipus de textures:
◊ Macro cristal·lina u homocristal·lina: Roques amb cristalls visibles a simple vista.
Cristalls relativament grans produits per refredament lent del material fundit.
Trobarem esta textura en roques plutóniques... Exactament: Granit, Sienita, Diorita,
Gabre...
Quars.
Feldespat.
Mica.
1
◊ Microcristal·lina: Cristalls xicotets, visibles a la lupa. Formats per refredament ràpit
del material fundit, propi de roques plutóniques I formades prop de la superficie.
Exemple: BASALT.
◊ Vitrea: Sense cristalls. Refredament molt ràpit. Es dona en roques volcàniques.
Exemples: obsidiana, traquita, andesita...
• ROQUES SEDIMENTARIES.
♦ Les muntanyes son desgastades (erosionades) per l´aigua i el vent principalment.
♦ Els minerals i ferments s´acumulen en les zones pedrimides.
♦ L´acumulació dels sediments es formen apartir del procés diagénesi, dona lloc
aR.Sedimentaries.
♦ Compactació: dels materials per aument de pressió.
♦ Cementació: precipitació de sals entre els fragments de roques.
♦ Deshidratació: perdua d´aigua per l´aument de la presió.
◊ Roques detrítiques.
◊ Roques de presipitació química
⋅ L´aigua al seu pas per la superficie terrestre (torrents, rius,...) dissol
sustancies que poden arribar a precipitar si cambien les condicions o bé si es
produix un canvi químic.
On solen formarse estos precipitats? Al fons marí.
− Rápida i neta Calcaria.
◊ Clasificasió de les Roques Sedimentaries de presipitació química. − Rápida i bruta
− Carbonatades (les més habituals) Dolomía
Donen efervescencia amb àcid clorhídric (HCI) − Lenta i bruta
Formades per carbonat de calci(calcaria) o carbonat de magnesi (marga) Marga
Bretxa: clastos angulosos
MIDA DE
CLASTO
256mm
SEDIMENT
R.SEDIMENTARIA
Blocs d
Conglomerat
> 2mm
1/16 < < 2mm
1/256 < < 1/16mm
< 1/256 mm
Cudols Graves
Arena
Llim
Argila
Arenisca (gres)
Llimonita
Argilita
Pudinga: arredonits
ROQUES SEDIMENTARIES DETRÍTIQUES
Podriem clasificarlas segons la matriu depenent de la seua compossissió química:
Matriu − Carbonatada (conté carbonats en la seua composissió)
− No Carbonatada − Sultuoses
2
− Silicatades ... Donen efervescencia amb A.C
3
Descargar

Les roques

GeologíaRocas sedimentarias # Testures de les roquesClasificación según su origen
Roques sedimentàries

Roques sedimentàries

GeomorfologíaFòssilsSedimentsEstrats carbonàtics

Geologia de Les Illes Balears

Geologia de Les Illes Balears

GeologíaRoques sedimentariesMaresRoquesRoques metamòrfiquesRoques magmàtiques

Geològia de Les Illes Balears

Geològia de Les Illes Balears

Roques sedimentariesMaresRoquesGeología de las BalearesRoques metamòrfiquesRoques magmàtiques

Formaciò dels continents

Formaciò dels continents

PangeaRoques sedimentariesVolcanismeFallaDeriva continentalPlaquesTerratrèmolsAlfred WegenerDiaclisisDeformacions

Constitució de la Terra

Constitució de la Terra

Corfa terrestreRoques ígnies i sedimentàriesPlastics i resinesMinerals

Geología aplicada

Geología aplicada

MineralesPesoSimetríaExfoliaciónSólidos cristalinos y naturalesRocas sedimentarias, metamórficas, ígneas, volcánicas y carbonatadas # Classificació de Folk de les carbonatadesDureza

Ciències de la naturalesa

Ciències de la naturalesa

AtmósferaLa matèria i els materialMassaVolum i densitatL univers i el sistema solarHidrosfera

Cristallització

Cristallització

ProcedimentQuímica # CristallsDissolució original

Centrals elèctriques

Centrals elèctriques

SolarEólicaElectrónica # NuclearResidus radioactiusTérmicaHidroelèctrica

Energies a Catalunya

Energies a Catalunya

Fabricació de paperAnimalsEnergías # AiguaCentral de MataVentEnergía hidráulicaCarbó

1. L'aigua a la Terra. La hidrosfera Oceans i mars

1. L'aigua a la Terra. La hidrosfera Oceans i mars

Ciclo del aguaHidrografíaUsos del aguaContaminación

L'aigua com a font d'energia

L'aigua com a font d'energia

RecursCaracterítiquesCicle hidràulicGestiò