LES ROQUES
• Qué es una roca?
♦ Sustància pura o mezcla.
♦ Natural.
♦ Sólida o líquida a temperatura ambient.
♦ No tenen aspecte cristal·lí.
♦ Inorgánica / orgánica.
Podem clasificar les roques atenent a diverses característiques:
• SEGONS L´ORIGEN.
♦ Roques magmátiques: Formades per la solidificació de material fundit (magma)
◊ Roques Volcániques: es produixen en la solidificació en superficie.
◊ Roques Plutóniques: es produix la solidificació del magma a l´interior de la terra.
♦ Roques sedimentaries: Formades a partir de restes de altres roques més antígues que han estat
erosionades.
De presipitació química. Originades per la presipitació de sals dissoltes a l´aigua
Detrítiques. Formades a partir de fragments d´altres roques.
Diferencien
Organógenes. Formades a partir de restes d´essers vius.
− Roques metamórfiques: Provenen d´altres roques que han patit el poçes de metamorfisme.
• TESTURES DE LES ROQUES.
La testura d´una roca fa diferencia a l´ordenació, dispocisió, i mida dels cristalls que presenta.
A les roques magmátiques podem diferenciar tres tipus de textures:
◊ Macro cristal·lina u homocristal·lina: Roques amb cristalls visibles a simple vista.
Cristalls relativament grans produits per refredament lent del material fundit.
Trobarem esta textura en roques plutóniques... Exactament: Granit, Sienita, Diorita,
Gabre...
Quars.
Feldespat.
Mica.
1
◊ Microcristal·lina: Cristalls xicotets, visibles a la lupa. Formats per refredament ràpit
del material fundit, propi de roques plutóniques I formades prop de la superficie.
Exemple: BASALT.
◊ Vitrea: Sense cristalls. Refredament molt ràpit. Es dona en roques volcàniques.
Exemples: obsidiana, traquita, andesita...
• ROQUES SEDIMENTARIES.
♦ Les muntanyes son desgastades (erosionades) per l´aigua i el vent principalment.
♦ Els minerals i ferments s´acumulen en les zones pedrimides.
♦ L´acumulació dels sediments es formen apartir del procés diagénesi, dona lloc
aR.Sedimentaries.
♦ Compactació: dels materials per aument de pressió.
♦ Cementació: precipitació de sals entre els fragments de roques.
♦ Deshidratació: perdua d´aigua per l´aument de la presió.
◊ Roques detrítiques.
◊ Roques de presipitació química
⋅ L´aigua al seu pas per la superficie terrestre (torrents, rius,...) dissol
sustancies que poden arribar a precipitar si cambien les condicions o bé si es
produix un canvi químic.
On solen formarse estos precipitats? Al fons marí.
− Rápida i neta Calcaria.
◊ Clasificasió de les Roques Sedimentaries de presipitació química. − Rápida i bruta
− Carbonatades (les més habituals) Dolomía
Donen efervescencia amb àcid clorhídric (HCI) − Lenta i bruta
Formades per carbonat de calci(calcaria) o carbonat de magnesi (marga) Marga
Bretxa: clastos angulosos
MIDA DE
CLASTO
256mm
SEDIMENT
R.SEDIMENTARIA
Blocs d
Conglomerat
> 2mm
1/16 < < 2mm
1/256 < < 1/16mm
< 1/256 mm
Cudols Graves
Arena
Llim
Argila
Arenisca (gres)
Llimonita
Argilita
Pudinga: arredonits
ROQUES SEDIMENTARIES DETRÍTIQUES
Podriem clasificarlas segons la matriu depenent de la seua compossissió química:
Matriu − Carbonatada (conté carbonats en la seua composissió)
− No Carbonatada − Sultuoses
2
− Silicatades ... Donen efervescencia amb A.C
3
Descargar

Les roques

GeologíaRocas sedimentarias # Testures de les roquesClasificación según su origen
Acer

Acer

Materiales # Tècniques metallúrgiquesFerroObtenció

Acer

Acer

Ferro forjatHistoriaMateriales # FabricacióAlt FornCrisolObertAcabatTubs

Geología física

Geología física

MineralesGeologíaFusiónCristalizaciónComposiciónRocas sedimentariasRocas ígneas

Geología aplicada

Geología aplicada

MineralesPesoSimetríaExfoliaciónSólidos cristalinos y naturalesRocas sedimentarias, metamórficas, ígneas, volcánicas y carbonatadas # Classificació de Folk de les carbonatadesDureza

Jocs populars # Juegos populares

Jocs populars # Juegos populares

El guàCarrers de xiquetCorregudes de sacsEl faroletRotgle # Carreras de sacosAgulletesCarreras de niños

Circuit comparador simple com detector de pas per zero

Circuit comparador simple com detector de pas per zero

Rectificador mitja onaConvertidor # CircuitosCircuito paso ceroComparadorLimitadorAmplificador operacionalCircuitsDiodes Zener

Context històric: l'epoca de Verdaguer. •

Context històric: l'epoca de Verdaguer. •

MistralBofarullPoesía y lírica catalana de la Renaixeça # PoemesLiteratura española contemporánea del siglo XIX

Condició física

Condició física

SaludResistenciaDretCoordinacióEquilibriAgilitatHabilitats motriusEjercicio físicoVelocitatForçaMantenimiento del cuerpo # Aparell locomotorActivitats físiques

Energia nuclear i radiactivitat

Energia nuclear i radiactivitat

FisiónReactores nuclearesFusiónRadiacióResiduos radioactivosFussió i fissió # RadioactividadResidus radioactiusReactors nuclears

Constitució de la Terra

Constitució de la Terra

Corfa terrestreRoques ígnies i sedimentàriesPlastics i resinesMinerals

Superaleaciones

Superaleaciones

Composición químicaMetalesBase cobalto, níquel, titanioQuímica

Intervenciones de restauración del objeto de hierro

Intervenciones de restauración del objeto de hierro

Mecánica y químicaLimpiezaReintegración del soportePrevención de la corrosiónCapas de protección