Contracte de serveis
OBJECTE:
Contractació de les pòlisses d’assegurances que garanteixin les conseqüències econòmiques de la materialització dels riscos emparats en el plec de prescripcions tècniques
CODI:
PO 028/11
PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA exclòs):
1.497.700 €
TERMINI D’EXECUCIÓ:
11 mesos, prorrogable per cinc anys més
Resultat Ofertes tècniques i econòmiques
ASSEGURADORES
Import Licitació
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, SA
ARAG COMPAÑÍA
INTERNACIONAL DE SEGUROS Y
REASEGUROS, SA
Lot 2
Lot 1
Lots
Riscos Patrimonials
Assegurança
obligatòria viatgers
866.900,00€
(Prima neta + Prima consorci)
85.000,00€
Lot 4
Lot 3
Lot 7
Lot 5
Lot 6
Responsabilitat Civil
Vida i accidents del
personal
Flota de vehicles
Defensa jurídica
RC
d’administradors
435.600,00€
71.000,00€
26.100,00€
5.800,00€
7.300,00€
Puntuació
Import
Puntuació
Import
Puntuació
Import
Puntuació
Import
Puntuació
Import
Puntuació
Import
puntuació
Import
--
---
--
---
30,76
352.170,84€
--
---
36,25
21.116,33€
--
---
--
--
--
---
--
----
--
---
--
---
--
---
45
4.404,76€
--
--
577.237,35€
182.649,81€
--
---
--
---
--
---
30
20.900,00€
--
---
--
--
P.N.
P.C.
AXA Seguros Generales, SA de
Seguros y Reaseguros
38
DEPSA SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS
--
---
--
---
--
---
--
---
--
---
35
4.828,66€
--
--
GENERALI ESPAÑA, SA
--
---
--
---
--
---
35,36
62.597,79€
--
---
--
---
--
--
SEGURCAIXA ADESLAS, SA de
Seguros y Reaseguros
--
---
--
---
38
283.140,00€
--
---
--
---
--
--
--
--
--
-----
44
76.395,36€
--
---
44
61.529,38€
--
---
--
---
--
--
30
74.406,51€
--
---
37
62.891,65€
--
---
--
---
--
--
37,71
304.075,52€
--
---
--
---
--
--
--
--
SURNE, MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS A PRIMA FIJA
VidaCaixa, SA,
D’ASSEGURANCES I
REASSEGURANCES
ZURICH INSURANCE PLC
-30
P.N.
P.C.
549.768,54€
220.441,81€
--
1
Descargar

1 Contracte de serveis OBJECTE: Contractació de les