L'aparell excretor
L'aparell excretor és un conjunt d'òrgans que te la missió de:
mantindré en equilibri constant la sal de la sang i separar d'esta, per mitjà de l'orina i la suor els productes de
rebuig, que ja no son aprofitables.
les substàncies son útils a l'organisme en quantitats normals (aigua, sals, etc.), i que solen confluir en
la sang, en excessiva proporció, saturant−la i provocant amb aquest desequilibri, malalties més o menys greus
i dolorosos (artritis, gota, càlculs, etc.), són depurades, per a eliminar la part excessiva.
Tant aquestes matèries com els que són positivament nocives a l'organisme, i per tant patològiques (la acetona
en els diabètics, etc.) i que es coneixen totes elles amb el nom de catabòliques, són eliminades d'ell i tirades a
l'exterior.
Els òrgans encarregats d'aquestes funcions són els ronyons i els canals excretors.
Els ronyons:
Són dos òrgans rogencs en forma de mongeta, situats en l'abdomen, baix el diafragma i al nivell de a última
vèrtebra dorsal i del primera i segona vèrtebres lumbars, l'esquerre queda un poc més elevat que el dret.
Ells són els que verifiquen la funció principal, la preparació de l'orina, seleccionant d'una manera meravellosa,
les substàncies que arrossega la sang que ve del metabolisme dels teixits, però d'una manera molt especial, del
fetge.
Quan les cèl·lules del fetge funcionen malament, la producció de la bilis s'altera, arribant a ser unes vegades
molt abundant i altres, molt escassa i de tan elevada densitat, que pot obstruir els canals biliars.
1
altres vegades ocorre que estos mateixos canals s'estrenyen, com a conseqüència de les compressions amb ells
produïdes per les parets de l'estómac malalt, dels intestins o del peritoneu o més simplement, per la penetració
en ells de cossos estranys.(un cuc intestinal, un os de fruita, etcètera).
Quan això ocorre i la bilis no passa fàcilment a l'intestí, busca la sortida per l'aparell circulatori, donant llavors
en el malalt l'aparició d'aquest color groc típic que és la icterícia.
Si es produeix un catarro (Inflamació aguda o crònica d'una mucosa ) en els canals biliars, la bilis s'estanca en
la vesícula biliar, donant lloc a la formació de càlculs, constituïts per combinacions de calç amb els diferents
elements biliars.
Nefróna:
La nefrona és l'unitat estructural i funcional del ronyó. Cada ronyó conté aproximadament, un milió de
nefrones. Cada nefrona esta formada per un tub renal, un glomèrul i vasos sanguinis associats.
Càpsules suprarenals:
Cobrint la part superior de cada ronyó, i a manera de casc, es troba un petit òrgan terrós groguenc, és la
càpsula suprarenal, l'extirpació de la qual produeix la debilitat muscular, asfixia i mort, i que elabora
l'adrenalina, que intervé en la pressió arterial i en el glicogen (Polisacàrid que es troba en el fetge, en els
músculs i en diverses cèl·lules animals com a substància de reserva.) del fetge, i que tant s'utilitza en medicina
i cirurgia per a evitar hemorràgies.
Urèters:
Els urèters són dos tubs musculosos i elàstics que van des dels ronyons fins a la bufeta i fan uns 25cm de llarg.
Quan arriben a la part posterior de la bufeta estan separats aproximadament per uns 5cm. Comencen com una
pelvis, una zona dilatada unida a l'hil dels ronyons. Baixen per la paret abdominal posterior, per darrera del
peritoni, al arribar a la pelvis es torcen cap endavant i cap a sota per entrar a la bufeta, resseguint obliquament
la seva paret.
Els urèters estan formats per una membrana mucosa, recoberta amb epiteli cúbic i una amplia capa muscular.
La bufeta urinària:
Es un òrgan muscular on se emmagatzemen la orina produïda per el ronyons, la capacitat mitra de un adult es
de mig litre de líquid. La orina surt de la bufeta per un tub que se anomena uretra.
El buidat de la bufeta es una reacció reflexa, que el nens petits triguen anys per a poder controlar.
Uretra:
S'estén del coll de la bufeta a l'obertura del conducte de sortida.
Conducte membranós per on l'orina acumulada a la bufeta és expel·lida a fora del cos. La seva llargada depèn
del sexe de l'individu.
També pertanyen a aquest aparell, les glàndules sudorípares que son les que produeixen la suor.
Suor:
2
Líquid de funcions de la termoregulació i d'excreció, produït per l'activitat secretora de les glàndules
sudorípares de la pell.
La suor conté aigua, sals minerals i altres substàncies perjudicials.
Però aquesta finalitat no és excretora, encara que la suor aconsegueix eliminar molts residus per les glàndules
sudoríferes.
Funcionament:
L'aparell excretor és un conjunt d'òrgans que te la missió de:
mantindré en equilibri constant la sal de la sang i separar d'aquesta, per mitjà de l'orina i la suor els productes
de rebuig, que ja no son aprofitables.
L'aigua i les substàncies passen de la sang a los ronyons, on en condicions normals, tots els components del
plasma sagní excepte les proteïnes que travessen les primes membranes dels capil·lars als tubs renals, l'aigua
sobrant y los productes de degradació discorren per els tubs renals, que tornen la majoria del aigua i de sals al
organisme y recullen altres sals i productes de degradació de la sang. La orina, el líquid resultant, se
magatzem en la bufeta urinària fins que se elimina al exterior a través de la uretra.
Higiene:
Veure molta aigua, no prendre massa sal (compte en les PIPES)
Tenir cura de lo que mengen i bevem.
BIBLIOGRAFIA:
http://encarta.msn.es
Diccionari Manual Pompeu Fabra
Zeta Multimedia El cuerpo humano
Hiperdiccionari Català−Castellà
Atlas de anatomía humana
3
Descargar

Aparell excretor # Aparato excretor

NefronaExcreción # RonyonsUrètersSuorFuncionament
La seguritat vial

La seguritat vial

AccidentesAccidents de tràfic # Seguridad de tráficoProblemes de l'alcohol

Apunts de Naturals La nutrició

Apunts de Naturals La nutrició

Sistema respiratori, circulatori, excretorCèl·lules unicel·lulars

INCONTINENCIA URINARIA INTRODUCCIÓ

INCONTINENCIA URINARIA INTRODUCCIÓ

SaludSíntomasCausasMedicinaUretraTratamientoEnfermedad

Biomolècules

Biomolècules

EsteroidesARN (Ácido ribonucleico)CiènciesÀcids nucleicsLípidsProteïnesBiomolècules orgàniquesGlúcidsMonosacàridsDisacàridsPolisacàridsTriglicèridsBiologíaFosfolípidsCeres

Els Boiximans

Els Boiximans

Geografía # OrígensCaceraL'adornamet de caraAnálisis antropológicoFamíliesTerritoriLlengua

Tema 8. La Terra és un ecosistema. •

Tema 8. La Terra és un ecosistema. •

TierraSolEcosistemaVegetación # VegetacióPolucióContaminació urbanaEfecte hivernacleAigües residualsRiscos ambientalsSocialesPluja àcidaCiclons tropicalsErupcions volcàniquesClimaNutrientsHuracansInundacions

Així com cell qui en lo somni es delita; Ausiàs March

Així com cell qui en lo somni es delita; Ausiàs March

Literatura española de la Edad MediaPoesía y lírica medieval trovadoresca

Amazònia

Amazònia

Selva tropicalEspécies animals i vegetalsIngigenaBoscosProblemes principals

Els animals vertebrats

Els animals vertebrats

OcellsRèptilsMamífersAmbifisEl peixos

Bosc Equatorial

Bosc Equatorial

VegetacióAnimalsSueloEcosistemaVegetaciónClimaBiomaBosque ecuatorialAnimales # Sòls

Els origens de l'activitat agrària

Els origens de l'activitat agrària

Activitat agràriaRecursos agrarisErosióFalta d'aigua

Depuradora de agua

Depuradora de agua

Saneamiento y depuración de aguas # Tractaments d'aigües residualsQuímica

Què són els elements radioactius. Utilitats i perills. Unitats de... de les radiacions. Becquerelio (Bq)

Què són els elements radioactius. Utilitats i perills. Unitats de... de les radiacions. Becquerelio (Bq)

Elementos radioactivos # Elements radioactiusRadiacionsTransformació de l'energiaResidus nuclears

La sang i l'apareill circulatori

La sang i l'apareill circulatori

SístoleDiástolePlasmaVías respiratoriasLinfocitosCoagulaciónPulmonesVentricularComposiciónVasos sanguíneosGlóbulosAuricularLeucocitosCorazón

Apolo y Dafne

Apolo y Dafne

IconografíaFunciónGreciaSignificado

Modificación del relieve

Modificación del relieve

SedimentaciónRocas y mineralesMeteorización física, química y biológicaOxidaciónTransporteHidrataciónDisoluciónDescomposición

Catástrofes naturales

Catástrofes naturales

Desastres de la naturalezaFenómenos climatológicos, geológicos y biológicos # Catàstrofe naturalFenòmens geològics, atmosfèrics i biològicsTerratrèmolTsunamiErupció VolcànicaVolcansTornadosHuracansInundacionsSequeres

Área RRHH (Recursos Humanos)

Área RRHH (Recursos Humanos)

PersonalAdministración # DireccióOblectiusFormació del departamentCircular interiorEmpresarialesComunicacióOcupacióOrganización

Aristòtil

Aristòtil

ConeixementRaonamentTeoria ilemorficaMetafísica

Creació del Món

Creació del Món

Escola JònicaAnaximandreTales de MiletoAnaxímenesEscola PitagòricaAtomistesLeucipDemòcritLHC (Large Hadron Collider)ElementsPitàgoresArjéEmpédoclesFilosofia grega clàssicaFilòsofs de l'antiga GrèciaOrigen de la matèria