ETXEBIZITZA, HERRI LAN
ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Zerbitzu Zuzendaritza
Dirección de Servicios
EBAZPENA, PORTUGALETEN 9. HIRILURZORU
FINKATUGABEKO
9.
EXEKUZIO-UNITATEAN 32 ETXEBIZITZA
SOZIAL ETA ERANSKINAK ERAIKITZEKO
AURREPROIEKTUA,
OINARRIZKO
PROIEKTUA ETA OBRA BURUTZEKO
PROIEKTUA IDAZTEKO KONTRATAZIOESPEDIENTEA
BEHIN-BEHINEAN
ESLEITZEN DUENA (V31A/09).
RESOLUCIÓN
DE
ADJUDICACIÓN
PROVISIONAL DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN
DE
SERVICIOS
“REDACCIÓN
DEL
ANTEPROYECTO,
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN
DE
LA
OBRA
DE
CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS
SOCIALES Y ANEJOS EN SUNC-9/UE-9,
PORTUGALETE” (V31A/09).
Aztertu egin da aipatutako espedientea eta ikusi
da indarrean dauden legeekin bat datozen
agiriak
daudela.
Kontratazio-espedientea
prozedura irekiaren bidez izapidetu da, urriaren
30eko 30/2007 Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen 141 eta hurrengo artikuluek ezartzen
dutenari jarraiki.
Visto y examinado el expediente de referencia
en el que constan los documentos que vienen
prevenidos en la legislación vigente, expediente
de adjudicación que se ha verificado a través del
abierto habilitado al amparo de los artículos 141
y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.
GERTAKARIAK
2010eko otsailaren 8ko Etxebizitza, Herri Lan
eta Garraio Sailaren Zerbitzu zuzendariaren
ebazpenaren bidez, adierazitako kontratazioespedientea hasi zen.
RESULTANDO que, mediante Resolución de la
Directora de Servicios del Departamento de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de
fecha 8 de febrero de 2010, se inicia el
expediente de contratación referido.
2010eko otsailaren 10eko Etxebizitza, Herri
Lan
eta
Garraio
Sailaren
Zerbitzu
zuzendariaren ebazpenaren bidez, honako agiri
hauek onartu ziren: kontratazio-espedientea,
administrazio-klausula zehatzen agiria eta
dagokion gastua. Era berean, prezioak
berrikustea baliogabea zela erabaki, eta
kontratua esleitzeko prozedura hasteko agindu
zuen.
RESULTANDO que, mediante Resolución de la
Directora de Servicios del Departamento de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de
fecha 10 de febrero de 2010, se aprueba el
expediente de contratación, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para la
adjudicación del contrato de servicios
referenciado, el gasto al que asciende la
contratación, se declara improcedente la revisión
de precios y se ordena la apertura del
procedimiento de adjudicación.
Lizitazio-iragarkia 2010eko otsailaren 16an
DOUEn argitaratu zen, 2010eko otsailaren
19an BOEn, eta 2010eko martxoaren 10ean
EHAAn zein kontratatzailearen profilean.
RESULTANDO que, el correspondiente
anuncio de licitación se ha publicado en el
DOUE de fecha 16 de febrero de 2010, en el
BOE de 19 de febrero de 2010 y en el BOPV de
Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
tef. 945 01 97 50 – Fax 945 01 97 69 – e-mail [email protected]
fecha 10 de marzo de 2010, así como en el perfil
de contratante.
Horretarako ezarritako epean, honako enpresa
hauek aurkeztu zituzten berain eskaintzak:
1.
2.
3.
4.
RESULTANDO que, en el plazo habilitado para
ello se presentan a licitación las siguientes
empresas:
Abitura arquitectos S.C.P.
Acha Zaballa arquitectos S.C.P.
Alfonso Perez Pinedo
Alonso Saezmiera & González Ayo arquitectos asociados S.L.P.
5. Anasa estudio S.L.P.
6. Anasagasti – Basterra – Ereño S.L.P.
7. Apeztel arquitectura y urbanismo S.L.
8. Arkhos Bilbao S.L.P.
9. Arkilainsa S.L.P.
10. Arquiplan 2.0 S.L.P.
11. Arquitécnica, arquitectos y técnicos S.L.P.
12. Barrio y Tausz S.L.
13. Bilbaína de proyectos S.L.P.
14. Bilbao arquitectos S.L.P.
15. Caslos Castro Villar
16. Cochran Inv. S.L.P.
17. Cooperactiva arquitectura S.C.P.
18. Deusto 7 arquitectura S.C.P.
19. Emilio Puertas arquitectos S.L.P.
20. Francisco Javier Carmona Ruiz
21. Francisco Javier Gastón Ortiz
22. Fernando Perez Rodríguez-Urrutia
23. FRL Arq S.L.P.
24. Gestión de proyectos S.L.
25. González Cavia y Cabrera – Arquitectura, urbanismo y paisaje S.L.P.
26. Herrerías & arquitectos S.L.
27. I. Aurrekoetxea eta bazkideak S.L.
28. Ikaur S.L.
29. Iñigo Araiz Ucar
30. Jaime Allende Landa
31. Joaquín Zubiria Sautu
32. Jose Erquicia Olaciregui
33. Joseba Martínez Goiri
34. Lino Plaza y asociados S.L.P.
35. Luis Felipe Abengózar Muñoz
36. Maar estudio de arquitectura S.L.P.
37. Mariano Ortega Sanchez del Rio
38. Miguel Mª Lasa Iturbe
39. Norte Sur Arquitectura y Urbanismo S.L.P.
40. OA Oficina de arquitectura S.C.
41. Rafael de Pedro
42. Ricardo González Vara
43. Sabai arkitektoak S.L.P.
44. Sialka S.A.
45. Sola, Torres, Vidaurrazaga arquitectos S.L.P.
46. Telleria Zueco arquitectos S.L.P.
47. Trabajos de arquitectura y urbanismo TAU S.L.P.
48. UTE Andoni Acedo y Jose Mª Magalló
49. UTE Arkaitz Izarra Martínez, Ramón Garay Larrea, Begoña Tavera Herrera y Proyectos y
construcciones Albatros S.A.
50. UTE Dolores Figueredo y Steel Beton España S.A.
51. UTE Enrique Jerez Abajo, Koldo Fernández Gaztelu y Ramón Zorrilla Domínguez.
52. UTE Francisco Javier Galdós, Valentín Galdós, Iñigo Galdós Isusi y Patricia Galdós Iztueta.
53. UTE Iñigo Esparza Andres, Borja Benavent Zabala, Manuel Aguado y Beatriz Cavia.
54. UTE Javier Ayo Zubiaga, Jose Ignacio Oxangoiti Victoria de Lecea y Federico Moyua Carega
55. UTE Jose Angel Zabala Suarez y García Torrente arquitectos S.L.P.
56. UTE Juan Carlos Martínez Gorriz y Marta Belmonte Leseduarte
57. UTE Juan Montes Mieza y Marcos Montes García
58. UTE Luis Rodríguez Fuentes y Diego González Lasala
59. UTE Mª Rosario Ortiz de Zarate y Eduardo Ramos
60. UTE Manuel Martín Moreno y Josu Uribarri
61. UTE Michelangelo Delli Paoli y Marco Palumbo
62. UTE Miguel Angel Martínez García, Luis Pascual Juarros y Laura Navarro Santamaría
63. UTE Patxi Lapetra Iriarte, Celia Blasco Martín y Ekain Jimenez Valencia
64. UTE Pedro Apaolaza y DG Arquitectura Habitable S.C.P.
65. UTE Pedro Etxaniz Rebaque, Ana Crespo Amado y Javier Reguera Ardanza
66. UTE Pedro Fernandez Plaza, Bakarne Iturrioz Aguirre, Jose Javier Zunda e Ihintza Baltasar.
67. Uzcanga arquitectos S.L.P.
68. VG4 arquitectos S.L.
69. Warqs oficina de arquitectura S.L.P.
70. Zona, arquitectura y urbanismo S.C.P.
2010eko
apirilaren
12ko
Zerbitzu
zuzendariaren ebazpenaren bidez, kontratazioorganoak erabaki zuen Carlos Bonafé
Valduértelesek
aurkeztutako
eskaintza
lizitazioan ez onartzea, hura epetik kanpo
aurkeztu baitzuen.
RESULTANDO que, mediante resolución de la
Directora de Servicios de 12 de abril de 2010 se
acuerda no admitir la oferta presentada por
Carlos Bonafé Valduérteles por haberla
presentado fuera de plazo.
Kontratazio Mahaiak hiru egun balioduneko
epea eman zien lizitatzaileei dokumentazio
juridikoan antzemandako akatsak zuzentzeko.
Epe hori igaro ondoren, Kontratazio Mahaiak
proposatu zuen Zona Arquitectura y Urbanismo
S.C.P enpresak eta Juan Carlos Martínez
Gorriz - Marta Belmonte Leseduarte ABEEk
aurkeztutako eskaintzak lizitaziotik at uzteko,
arrazoi hauek direla eta:
- Zona, Arquitectura y Urbanismo S.C.P.:
Epea A gutunazalean (gaitasuna eta
kaudimena)
aurkeztu
duelako,
B
gutunazalean
(automatikoki
balora
daitezkeen irizpideak) aurkeztu ordez.
- Juan Carlos Martínez Gorriz eta Marta
Belmonte Leseduarte ABEE: Agiri
juridikoak
zuzendu
ez
dituelako
Kontratazio
Mahaiak
horretarako
emandako epean.
RESULTANDO que, tras conceder la Mesa de
contratación a las licitadoras un plazo de tres
días hábiles para subsanar la documentación
jurídica, ésta acuerda proponer al órgano de
contratación la exclusión de las ofertas
presentadas por la empresa Zona, Arquitectura y
Urbanismo S.C.P., y por la UTE Juan Carlos
Martínez Gorriz y Marta Belmonte Leseduarte
por los siguientes motivos:
- Zona, Arquitectura y Urbanismo S.C.P. por
haber incluido en el sobre A (capacidad y
solvencia) el dato correspondiente al plazo
de ejecución, que debía especificarse en el
sobre B (criterios evaluables de forma
automática).
- UTE Juan Carlos Martínez Gorriz y Marta
Belmonte Leseduarte por no haber
subsanado la documentación jurídica en el
plazo otorgado al efecto por la Mesa de
Contratación.
Etxebizitza,
Berrikuntza
eta
Kontrol
Zuzendaritzak C gutunazaletan zegoen
dokumentazioa baloratzen zuen txostena egin
zuen, 30/2007 Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen 134.2 artikuluak xedatutakoari
jarraituz. Balorazioa honako hau da:
RESULTANDO que, en aplicación del artículo
134.2 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Público, la Dirección de Vivienda, Innovación y
Control emite el correspondiente informe de
valoración de la documentación obrante en el
sobre C, siendo ésta la puntuación:
KALITATE
SAILAREN
LIZITATZAILEAK
LICITADORES
ARKITEKTONIKO
IRIZPIDEAK
A
CALIDAD
ARQUITECTONICA
GUZTIR
A
DIRECTRICES
DPTO
TOTAL
1. Abitura Arquitectos, S.C.P.
13
13
26
2. Acha Zaballa Arquitectos, S.C.P.
21
5
26
3. Alfonso Pérez Pinedo
15
15
30
4. Alonso Saezmiera & González Ayo Arquitectos
Asociados, S.L.P.
4
10
14
5. Anasa estudio, S.L.P.
22
15
37
6. Anasagasti – Basterra – Ereño, S.L.P.
7
14
21
7. Apeztel Arquitectura y Urbanismo, S.L.
26
15
41
8. Arkhos Bilbao, S.L.P.
4
15
19
9. Arkilansa, S.L.P.
0
-
0
10. Arquiplan 2.0, S.L.P.
0
12
12
11. Arquitécnica, Arquitectos y Técnicos, S.L.P.
5
0
5
12. Barrio y Tausz, S.L.
33
15
48
13. Bilbaína de Proyectos, S.L.P.
13
15
28
14. Bilbao Arquitectos, S.L.P.
15
7
22
15. Carlos Castro Villar
24
15
39
16. Cochran Inv., S.L.P.
17
13
30
17. Cooperactiva Arquitectura, S.C.P.
31
12
43
18. Deusto 7 arquitectura, S.C.P.
20
15
35
19. Emilio Puertas Arquitectos, S.L.P.
19
14
33
20. Fernando Pérez Rodríguez-Urrutia
0
-
0
21. Francisco Javier Gastón Ortiz
25
13
38
22. Francisco Javier Carmona Ruiz
0
-
0
23. FRL Arq., S.L.P.
0
-
0
24. Gestión de Proyectos, S.L.
3
5
8
25. González Cavia y Cabrera, Arquitectura, Urbanismo y
Paisaje, S.L.P.
18
11
29
26. Herrerías & Arquitectos, S.L.
0
12
12
27. I. Aurrekoetxea eta Bazkideak, S.L.
0
7
7
28. Ikaur, S.L.
8
14
22
29. Iñigo Araiz Ucar
24
0
24
30. Jaime Allende Landa
31
13
44
31. Joaquín Zubiria Sautu
15
10
25
32. José Erquicia Olaciregui
0
-
0
33. Joseba Martínez Goiri
8
15
23
34. Lino Plaza y asociados, S.L.P.
23
14
37
35. Luis Felipe Abengózar Muñoz
9
8
17
36. Maar Estudio de Arquitectura, S.L.P.
19
8
27
37. Mariano Ortega Sánchez del Río
25
14
39
-
0
38. Miguel Mª Lasa Iturbe
0
39. Norte Sur Arquitectura y Urbanismo, S.L.P.
20
15
35
40. O.A. Oficina de Arquitectura, S.C.
20
14
34
41. Rafael de Pedro
0
-
0
42. Ricardo González Vara
5
7
12
43. Sabai Arkitektoak, S.L.P.
0
-
0
44. Sialka, S.A.
26
14
40
45. Sola, Torres, Vidaurrazaga Arquitectos, S.L.P.
12
7
19
46. Tellería Zueco Arquitectos, S.L.P.
0
-
0
47. Trabajos de Arquitectura y Urbanismo TAU, S.L.P.
16
12
28
48. UTE Andoni Acedo y José Mª Magalló
17
10
27
49. UTE Arkaitz Izarra Martínez, Ramón Garay Larrea,
Begoña Tavera Herrera y Proyectos y construcciones
Albatros, S.A.
15
12
27
50. UTE Dolores Figueredo y Steel Beton España, S.A.
0
-
0
51. UTE Enrique Jerez Abajo, Koldo Fernández Gaztelu y
Ramón Zorrilla Domínguez
25
5
30
52. UTE Francisco Javier Galdós, Valentín Galdós, Iñigo
Galdós Isasi y Patricia Galdós Iztueta.
20
15
35
53. UTE Iñigo Esparza Andrés, Borja Benavent Zabala,
Manuel Aguado y Beatriz Cavia
22
12
34
54. UTE Javier Ayo Zubiaga, Joseba Ignacio Oxangoiti,
Victoria de Lecea y Federico Moyua Careaga
15
13
28
55. UTE José Angel Zabala Suárez y García Torrente
Arquitectos, S.L.P.
24
9
33
56. UTE Juan Montes Mieza y Marcos Montes García
22
13
35
57. UTE Luis Rodríguez Fuentes y Diego González Lasala
20
10
30
58. UTE Mª Rosario Ortiz de Zarate y Eduardo Ramos
7
13
20
59. UTE Manuel Martín Moreno y Josu Uribarri
3
5
8
60. UTE Michelangelo Delli Paoli y Marco Palumbo
25
13
38
61. UTE Miguel Angel Martínez García, Luis Pascual
Juarros y Laura Navarro Santamaría
0
-
0
62. UTE Patxi Lapetra Iriarte, Celia Blasco Martín y Ekain
Jiménez Valencia
10
15
25
63. UTE Pedro Apaolaza y DG Arquitectura Habitable,
S.C.P.
31
13
44
64. UTE Pedro Etxaniz Rebaque, Ana Crespo Amado y
Javier Reguera Ardanza
23
11
34
65. UTE Pedro Fernández Plaza, Bakarne Iturrioz Aguirre,
Jose Javier Zunda e Ihintza Baltasar
22
13
35
66. Uzcanga Arquitectos, S.L.P.
0
15
15
67. VG4 Arquitectos, S.L.
0
-
0
68. Warqs oficina de arquitectura, S.L.P.
12
13
25
2010eko ekainaren 7ko Kontratazio Mahaiaren
aktaren arabera, zenbait eskaintzek “Sailaren
irizpideekiko egokitasuna” atalean ez dute
puntuaziorik
jaso
eskaintza
horiek
Portugaleteko Plan Orokorra nabarmen
urratzen zutelako. Hori dela eta, eskaintzak
erabat bideraezinak ziren eta, beraz, ez ziren
baloratu.
RESULTANDO que, tal y como consta en el
acta de la Mesa de Contratación de 7 de junio de
2010, las ofertas que no obtienen puntuación en
el apartado “Adecuación a las directrices del
Departamento” es debido a que estas propuestas
incumplen manifiestamente el Plan General de
Portugalete y, por tanto, resultan totalmente
inviables.
2010eko ekainaren 7an C gutunazalen
gutxieneko
balorazioa
gainditu
zuten
lizitatzaileen B gutunazalak ireki ziren
jendeaurrean. Izan ere, karatularen 30.2.B.2
atalak xedatzen du C gutunazalen balorazioan
gutxienez 35 puntu lortu behar direla horren 2.
fasera igaro ahal izateko. Hori dela eta,
balorazioaren lehenengo fasea gainditu duten
lizitatzaileen eskaintzak honako hauek dira:
RESULTANDO que, en fecha 7 de junio de
2010 se procede a la apertura de los sobres B de
las licitadoras que han superado la fase de
evaluación de los sobres C. En concreto, el
punto 30.2.B.2 de la Carátula establece una
puntuación mínima de 35 puntos en la
valoración de los sobres C para optar a la 2ª fase
del
procedimiento
de
licitación.
Por
consiguiente, las ofertas presentadas por las
licitadoras que han superado la primera fase de
evaluación son las siguientes:
LIZITATZAILEA
LICITADORAS
ESKAINTZA
EKONOMIKOA
(BEZa KANPO)
PRECIO
Sin iva
Anasa estudio S.L.P.
178.392,28
AURREPROI
EKTUAREN
EPEA
PLAZO
ANTEPROYEC
TO
OINARRIZKO
PROIEKTUAREN
EPEA
PLAZO PROYECTO
BÁSICO
EXEKUZIOPROIEKTUAREN
EPEA
PLAZO PROYECTO
EJECUCIÓN
17 aste/semanas
Apeztel arquitectura
y urbanismo S.L.
Barrio y Tausz S.L.
Carlos Castro Villar
Cooperactiva
arquitectura S.C.P
Deusto 7 arquitectura
S.C.P
Francisco Javier
Gastón Ortiz
Jaime Allende Landa
Lino Plaza y
asociados S.L.P
Mariano Ortega
Sanchez del Rio
Norte Sur
Arquitectura y
Urbanismo S.L.P
SIALKA SA
UTE Francisco Javier
Galdós, Valentín
Galdós, Iñigo Galdós
Isusi y Patricia
Galdós Iztueta
UTE Juan Montes
Mieza y Marcos
Montes García
UTE Michelangelo
Delli Paoli y Marco
Palumbo
UTE Pedro Apaolaza
y DG Arquitectura
Habitable S.C.P.
UTE Pedro
Fernandez Plaza,
Bakarne Iturrioz
Aguirre, Jose Javier
Zunda e Ihintza
Baltasar
148.660,00
1
6
10
185.825,00
180.000,00
1
1
6
7
10
9
173.435,00
1
6
10
172.413,79
1
7
9
148.660,00
1
6
10
166.000,00
1
6
10
170.000,00
1
6
10
185.800,00
1
6
10
174.675,78
1
8
10
161.048,58
1
6
10
198.213,65
1
6
10
“4 semanas de reducción”
206.450,00
150.000,00
1
5
8
152.010,00
1
6
10
185.000,00
1
6
10
Kontratazio Mahaiak proposatu zuen Anasa
estudio S.L.P. enpresaren eta Juan Montes
Mieza - Marcos Montes García ABEEren
RESULTANDO que, la Mesa de Contratación
acuerda proponer la exclusión de las ofertas
presentadas por Anasa estudio S.L.P. y por la
eskaintzak lizitaziotik at uzteko, beraien
eskaintzetan kontratua betetzeko epe partzialak
zehaztu ez zituztelako. Izan ere, epe partzialak
jakitea funtsezkoa da eskaintzak baloratu ahal
izateko eta, horregatik, eskaintzak lizitaziotik at
utzi behar dira, Administrazio-klausula
zehatzen
agiriaren
22.a
artikuluak
xedatutakoari jarraiki.
UTE Juan Montes Mieza-Marcos Montes García
por no especificar los plazos parciales de
ejecución del contrato, lo que resulta
fundamental para poder valorar dichas ofertas.
En consecuencia, se propone la exclusión de
estas ofertas en base al artículo 22.a del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Eskaintza ekonomikoak barematu ondoren,
Apeztel arquitectura y urbanismo S.L.
enpresak, Francisco Javier Gastón Ortizek,
Michelangelo Delli Paoli - Marco Columbo
ABEEk eta Pedro Apaolaza - DG Arquitectura
Habitable S.C.P ABEEk egindako eskaintza
ekonomikoak neurrigabeak zirela ondorioztatu
zen. Hori dela eta, Arlo Publikoko Kontratuen
30/2007 Legearen 136. artikuluak zehaztutako
prozedura hasi zen eta hori bukatutakoan,
Kontratazio Mahaiak proposatu zuen eskaintza
horiek guztiak lizitaziotik at uzteko, honako zio
hauek direla eta:
- Apeztel arquitectura y urbanismo S.L.: ez
zuen bere eskaintza ekonomikoa justifikatu.
RESULTANDO que, la Mesa de Contratación
constata la existencia de ofertas económicas que
debían ser consideradas desproporcionadas o
anormales. En concreto, se consideran
desproporcionadas las ofertas presentadas por
Apeztel arquitectura y urbanismo S.L., Francisco
Javier Gastón Ortiz, UTE Michelangelo Delli
Paoli y Marco Columbo y UTE Pedro Apaolaza
y DG Arquitectura Habitable S.C.P. Tras seguir
el procedimiento establecido en el artículo 136
de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Público, la Mesa de Contratación acuerda su
exclusión por los siguientes motivos:
- Apeztel arquitectura y urbanismo S.L. no ha
contestado al requerimiento de justificación
de su oferta económica.
- Francisco Javier Gastón Ortiz, UTE
Michelangelo Delli Paoli y Marco Columbo
y UTE Pedro Apaolaza y DG Arquitectura
Habitable S.C.P.:
las
justificaciones
presentadas no se consideran suficientes por
la Mesa de Contratación.
-
Francisco Javier Gastón Ortiz, Michelangelo
Delli Paoli - Marco Columbo ABEE eta
Pedro Apaolaza - DG Arquitectura Habitable
S.C.P ABEE: Kontratazio Mahaiak ez zien
nahiko iritzi aurkeztutako justifikazioei.
Onartutako eskaintzen guztirako balorazioa
honako hau da:
RESULTANDO que, la valoración global de las
ofertas admitidas es la siguiente:
LANEN GARAPENA
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
SAILAREN IRIZPIDEEI
LIZITATZAILEA
KALITATE
EGOKITZEA
LICITADOR
ARKITEKTONIKOA/
ADECUACIÓN
CALIDAD
DIRECTRICES
ARQUITECTÓNICA
DEPARTAMENTO
1. Barrio y Tausz
S.L.
33,00
15,00
ESKAINTZA
EKONOMIKO
A
FACTOR
ECONÓMICO
EPEA
PLAZO
DE
ENTREGA
GUZTIRA
TOTAL
47,18
10,00
105,18
2. Carlos Castro
Villar
24,00
15,00
47,75
10,00
96,75
3. Cooperactiva
arquitectura S.C.P.
31,00
12,00
48,40
10,00
101,40
4. Deusto 7
arquitectura S.C.P.
20,00
15,00
48,50
10,00
93,50
31,00
13,00
49,21
10,00
103,21
23,00
14,00
48,74
10,00
95,74
25,00
14,00
47,18
10,00
96,18
8. Norte Sur
arquitectura y
urbanismo S.L.P.
20,00
15,00
48,28
5,00
88,28
9. Sialka S.A.
26,00
14,00
50,00
10,00
100,00
20,00
15,00
38,75
10,00
83,75
22,00
13,00
47,26
10,00
92,26
5. Jaime Allende
Landa
6. Lino Plaza y
asociados S.L.P.
7. Mariano Ortega
Sánchez del Rio
10. UTE Fco Javier
Galdós, Valentín
Galdós, Iñigo
Galdós Isasi y
Patricia Galdós
Iztueta
11. UTE Pedro
Fernandez, Bakarne
Iturrioz, J.Javier
Zunda e Ihintza
Baltasar
Etxebizitza,
Berrikuntza
eta
Kontrol
Zuzendaritzak proposatu du kontratazioespedientea Barrio y Tausz S.L.P. enpresari
esleitzea.
Horren
arabera,
kontratuaren
aurrekontua ehun eta laurogeita bost mila
zortziehun eta hogeita bost eurokoa (185.825 €)
da, eta hogeita hamahiru mila laurehun eta
berrogeita zortzi euro eta berrogeita hamar
zentimo (33.448,5 €) BEZari dagozkio. Beraz,
kontratuaren aurrekontua guztira berrehun eta
hemeretzi mila berrehun eta hirurogeita
hamahiru euro eta berrogeita hamar zentimokoa
(219.273,5) da.
RESULTANDO que, la Dirección de Vivienda,
Innovación y Control propone la adjudicación
del presente expediente a Barrio y Tausz S.L.,
por un importe total de doscientos diecinueve
mil doscientos setenta y tres euros con cincuenta
céntimos (219.273,5 €), de los cuales ciento
ochenta y cinco mil ochocientos veinticinco
euros (185.825 €) corresponden al presupuesto
base y treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y
ocho euros con cincuenta céntimos (33.448,5 €)
al IVA.
KONTUAN HARTU DIRA:
Azaroaren
24ko
607/2009
Dekretua,
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren
egitura organiko eta egitekoak finkatzen
dituena. Bere 8.1.b artikuluaren arabera, organo
honek eskumena du zerbitzu-kontratu hori
behin behinean esleitzeko.
CONSIDERANDO que, este órgano es
competente para proceder a la adjudicación del
contrato de servicios reseñado, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 8.1.b del Decreto
607/2009, de 24 de noviembre, de estructura
orgánica y funcional del Departamento de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes.
30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Arlo
Publikoko Kontratuei buruzkoa, eta bertan
ezarritako prozedura.
CONSIDERANDO que, se ha seguido el
procedimiento establecido por la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
Abenduaren 23ko 26/2009 Legea, 2010eko
Estatuko Aurrekontu Orokorrak onartzen
dituena. Horren arabera, 2010eko uztailaren
1etik BEZaren zerga-tasa %16tik %18ra igotzen
da.
CONSIDERANDO el artículo 79 de la Ley
26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2010, que eleva el
tipo impositivo general del IVA del 16% al 18%
a partir del 1 de julio de 2010.
Abuztuaren 5eko 34/2010 Legearen 3. xedapen
iragankorra. Legeak honako lege hauek aldatzen
ditu: 30/2007 Sektore Publikoko Legea, 31/2007
Legea, ura, energia, garraioak eta posta
zerbitzuak kontratatzeko prozedurei buruzkoa,
eta 29/1998 Legea, Administrazioarekiko
Auzietako Jurisdikzioa arautzen duena.
CONSIDERANDO la disposición transitoria
tercera de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de
modificación de las Leyes 30/2007, de Contratos
del
Sector
Público,
31/2007,
sobre
procedimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales y 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Aipatutako xedapenak eta gai horrekin bat
datozen
gainerako
ezarpen
orokorreko
xedapenak, zein Etxebizitza, Berrikuntza eta
Kontrol Zuzendaritzak egindako txostena
aztertuta, honako hau
VISTAS las disposiciones citadas y demás
concordantes de general aplicación, y atendido el
informe emitido por la Dirección de Vivienda,
Innovación y Control,
EBATZI DUT:
RESUELVO:
1- Honako enpresa hauek lizitaziotik at uztea:
- Abitura arquitectos S.C.P.
- Acha Zaballa arquitectos S.C.P.
- Alfonso Perez Pinedo.
- Alonso Saezmiera & González Ayo Arquitectos
Asociados S.L.P.
- Anasa estudio S.L.P.
- Anasagasti – Basterra – Ereño S.L.P.
- Apeztel arquitectura y urbanismo S.L.
- Arkhos Bilbao S.L.P.
- Arkilainsa S.L.P.
1-. Excluir a las siguientes licitadoras:
- Abitura arquitectos S.C.P.
- Acha Zaballa arquitectos S.C.P.
- Alfonso Perez Pinedo.
- Alonso Saezmiera & González
Arquitectos Asociados S.L.P.
- Anasa estudio S.L.P.
- Anasagasti – Basterra – Ereño S.L.P.
- Apeztel arquitectura y urbanismo S.L.
- Arkhos Bilbao S.L.P.
- Arkilainsa S.L.P.
Ayo
- Arquiplan 2.0 S.L.P.
- Arquitécnica, Arquitectos y Técnicos S.L.P.
- Bilbaína de proyectos S.L.P.
- Bilbao arquitectos S.L.P.
- Cochran Inv. S.L.P.
- Emilio Puertas arquitectos S.L.P.
- Fernando Pérez Rodríguez-Urrutia
- Francisco Javier Carmona Ruiz
- Francisco Javier Gastón Ortiz
- FRL Arq. S.L.P.
- Gestión de Proyectos S.L.
- González Cavia y Cabrera, arquitectura,
urbanismo y paisaje S.L.P.
- Herrerías & Arquitectos S.L.
- I. Aurrekoetxea eta bazkideak S.L.
- Ikaur S.L.
- Iñigo Araiz Ucar.
- Joaquín Zubiria Sautu.
- Jose Erquicia Olaciregui
- Joseba Martínez Goiri.
- Luis Felipe Abengózar Muñoz
- Maar estudio de arquitectura S.L.P.
- Miguel Mª Lasa Iturbe
- OA Oficina de Arquitectura S.C.
- Rafael de Pedro
- Ricardo González Vara.
- Sabai arkitektoak S.L.P.
- Sola, Torres, Vidaurrazaga arquitectos S.L.P.
- Telleria Zueco arquitectos S.L.P.
- Trabajos de Arquitectura y Urbanismo TAU
S.L.P.
- UTE Andoni Acedo y Jose Mª Magalló.
- UTE Arkaitz Izarra Martínez, Ramón Garay
Larrea, Begoña Tavera Herrera y Proyectos y
construcciones Albatros S.A.
- UTE Dolores Figueredo y Steel Beton España
S.A.
- UTE Enrique Jerez Abajo, Koldo Fernández
Gaztelu y Ramón Zorrilla Domínguez.
- UTE Iñigo Esparza Andrés, Borja Benavent
Zabala, Manuel Aguado y Beatriz Cavia.
- UTE Javier Ayo Zubiaga, Joseba Ignacio
Oxangoiti, Victoria de Lecea y Federico Moyua
Careaga.
- UTE Jose Angel Zabala Suárez y García
Torrente Arquitectos S.L.P.
- UTE Juan Carlos Martínez Gorriz y Marta
Belmonte Leseduarte.
- Arquiplan 2.0 S.L.P.
- Arquitécnica, Arquitectos y Técnicos S.L.P.
- Bilbaína de proyectos S.L.P.
- Bilbao arquitectos S.L.P.
- Cochran Inv. S.L.P.
- Emilio Puertas arquitectos S.L.P.
- Fernando Pérez Rodríguez-Urrutia
- Francisco Javier Carmona Ruiz
- Francisco Javier Gastón Ortiz
- FRL Arq. S.L.P.
- Gestión de Proyectos S.L.
- González Cavia y Cabrera, arquitectura,
urbanismo y paisaje S.L.P.
- Herrerías & Arquitectos S.L.
- I. Aurrekoetxea eta bazkideak S.L.
- Ikaur S.L.
- Iñigo Araiz Ucar.
- Joaquín Zubiria Sautu.
- Jose Erquicia Olaciregui
- Joseba Martínez Goiri.
- Luis Felipe Abengózar Muñoz
- Maar estudio de arquitectura S.L.P.
- Miguel Mª Lasa Iturbe
- OA Oficina de Arquitectura S.C.
- Rafael de Pedro
- Ricardo González Vara.
- Sabai arkitektoak S.L.P.
- Sola, Torres, Vidaurrazaga arquitectos S.L.P.
- Telleria Zueco arquitectos S.L.P.
- Trabajos de Arquitectura y Urbanismo TAU
S.L.P.
- UTE Andoni Acedo y Jose Mª Magalló.
- UTE Arkaitz Izarra Martínez, Ramón Garay
Larrea, Begoña Tavera Herrera y Proyectos y
construcciones Albatros S.A.
- UTE Dolores Figueredo y Steel Beton España
S.A.
- UTE Enrique Jerez Abajo, Koldo Fernández
Gaztelu y Ramón Zorrilla Domínguez.
- UTE Iñigo Esparza Andrés, Borja Benavent
Zabala, Manuel Aguado y Beatriz Cavia.
- UTE Javier Ayo Zubiaga, Joseba Ignacio
Oxangoiti, Victoria de Lecea y Federico
Moyua Careaga.
- UTE Jose Angel Zabala Suárez y García
Torrente Arquitectos S.L.P.
- UTE Juan Carlos Martínez Gorriz y Marta
Belmonte Leseduarte.
- UTE Juan Montes Mieza-Marcos Montes
García.
- UTE Luis Rodríguez Fuentes y Diego González
Lasala.
- UTE Mª Rosario Ortiz de Zarate y Eduardo
Ramos.
- UTE Manuel Martín Moreno y Josu Uribarri.
- UTE Michelangelo Delli Paoli y Marco
Polumbo
- UTE Miguel Angel Martínez García, Luis
Pascual Juarros y Laura Navarro Santamaría.
- UTE Patxi Lapetra Iriarte, Celia Blasco Martín y
Ekain Jiménez Valencia.
- UTE Pedro Apaolaza y DG Arquitectura
Habitable S.C.P.
- UTE Pedro Etxaniz Rebaque, Ana Crespo
Amado y Javier Reguera Ardanza.
- Uzcanga arquitectos S.L.P.
- VG4 arquitectos S.L.
- Warqs oficina de arquitectura S.L.P.
- Zona, Arquitectura y Urbanismo S.C.P.
- UTE Juan Montes Mieza-Marcos Montes
García.
- UTE Luis Rodríguez Fuentes y Diego
González Lasala.
- UTE Mª Rosario Ortiz de Zarate y Eduardo
Ramos.
- UTE Manuel Martín Moreno y Josu Uribarri.
- UTE Michelangelo Delli Paoli y Marco
Polumbo
- UTE Miguel Angel Martínez García, Luis
Pascual Juarros y Laura Navarro Santamaría.
- UTE Patxi Lapetra Iriarte, Celia Blasco Martín
y Ekain Jiménez Valencia.
- UTE Pedro Apaolaza y DG Arquitectura
Habitable S.C.P.
- UTE Pedro Etxaniz Rebaque, Ana Crespo
Amado y Javier Reguera Ardanza.
- Uzcanga arquitectos S.L.P.
- VG4 arquitectos S.L.
- Warqs oficina de arquitectura S.L.P.
- Zona, Arquitectura y Urbanismo S.C.P.
2. Portugaleteko 9. hiri-lurzoru finkatugabeko
9. exekuzio-unitatean 32 etxebizitza sozial eta
eranskinak
eraikitzeko
aurreproiektua,
oinarrizko proiektua eta obra burutzeko
proiektua idazteko zerbitzu-kontratua Barrio y
Tausz S.L.P. enpresari esleitzea. Kontratu
horren aurrekontua guztira berrehun eta
hemeretzi mila berrehun eta hirurogeita
hamahiru euro eta berrrogeita hamar
zentimokoa (219.273,5 €) da. Zenbateko horren
ehun eta laurogeita bost mila zortziehun eta
hogeita bost euro (185.825 €) kontratuari
dagozkio eta hogeita hamahiru mila laurehun
eta berrogeita zortzi euro eta berrogeita hamar
zentimo (33.448,5 €) BEZari dagozkio.
Aurrekontu horretatik, ehun eta berrogeita sei
mila ehun eta hirurogeita zazpi euro eta
hirurogeita hamaika zentimo (146.167,71 €),
BEZa barne, 2010eko aurrekontuetatik
ordainduko da, eta hirurogeita hamahiru mila
ehun eta bost euro eta hirurogeita hemeretzi
zentimo (73.105,79 €), BEZa barne, 2011ko
aurrekontuetatik.
2. Adjudicar provisionalmente a Barrio y Tausz
S.L. el contrato de servicios “Redacción del
anteproyecto, proyecto básico y proyecto de
ejecución de la obra de construcción de 32
viviendas sociales y anejos en el SUNC-9/UE-9,
Portugalete”, por un importe total de doscientos
diecinueve mil doscientos setenta y tres euros
con cincuenta céntimos (219.273,5 €), de los
cuales ciento ochenta y cinco mil ochocientos
veinticinco euros (185.825 €) corresponden al
presupuesto base y treinta y tres mil
cuatrocientos cuarenta y ocho euros con
cincuenta céntimos (33.448,5 €) al IVA. De este
presupuesto, ciento cuarenta y seis mil ciento
sesenta y siete euros con setenta y un céntimos
(146.167,71 €), IVA incluido, serán con cargo a
los presupuestos de 2010, y setenta y tres mil
ciento cinco euros con setenta y nueve céntimos
(73.105,79 €), IVA incluido, con cargo a los de
2011.
3. Kontratua 17 astean gauzatu behar da,
kontratua sinatzen denetik.
3. El plazo de ejecución del presente contrato
será de 17 semanas, a partir de la firma del
documento contractual.
4. Kontratua behin betiko esleitu baino lehen,
eta ebazpen hau aldizkari ofizial batean edo
kontratatzailearen
profilean
argitaratzen
denetik hamabost egun balioduneko epean,
esleipendunak frogatu behar du administrazioklausula zehatzen agiriaren 25. klausulan
ezarritako betebeharrak betetzen dituela,
besteak beste:
4. La adjudicataria, de forma previa a la
adjudicación definitiva y en el plazo de los
QUINCE (15) días hábiles siguientes a la
publicación de este acuerdo en un diario oficial o
en el perfil del contratante, deberá acreditar el
cumplimiento de las obligaciones que figuran en
la cláusula 25 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y entre ellas, las
siguientes:
4.1. Esleipendunak behin betiko bermea eratu
behar du Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta
Ogasun Saileko Finantza Zuzendaritzan. Berme
hori esleitutako kontratuaren BEZik gabeko
zenbateko osoaren %5ekoa izango da, hau da,
bederatzi mila berrehun eta laurogeita hamaika
euro eta hogeita bost zentimokoa (9.291,25 €).
4.1. La obligación de constituir fianza definitiva
ante la Dirección de Finanzas del Departamento
de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco,
por importe del 5 % del total del contrato
adjudicado sin IVA, la cual asciende a la
cantidad de nueve mil doscientos noventa y un
euros con veinticinco céntimos (9.291,25 €).
4.2.
Euskal
Herriko
Agintaritzaren
Aldizkariaren 1375 zenbakiko lizitazioiragarkia ordaindu izanaren ziurtagiria aurkeztu
behar du. Iragarkiaren zenbatekoa hirurehun
eta laurogeita hemezortzi euro eta berrogeita
hamabi zentimokoa (398,52 €) da eta VITAL
KUTXAren kontu-zenbaki honetan ordaindu
behar da: 20970178110010962027.
4.2. Presentar la documentación acreditativa de
haber satisfecho el anuncio de licitación Nº
1375 referente al Boletín Oficial del País Vasco,
por la cantidad de trescientos noventa y ocho
euros con cincuenta y dos céntimos (398,52
euros), en el número de cuenta de CAJA VITAL
20970178110010962027.
4.3.
Estatuko
Aldizkari
Ofizialaren
A1011000249931 zenbakiko lizitazio-iragarkia
ordaindu izanaren ziurtagiria aurkeztu behar
du. Iragarkiaren zenbatekoa bostehun eta
laurogeita hamar euro eta hirurogeita lau
zentimokoa (590,64 €) da eta BBVAren kontuzenbaki honetan ordaindu behar da: 0182 5685
0800 11 501093.
4.3.Presentar la documentación acreditativa de
haber satisfecho el anuncio de licitación Nº
A1011000249931 referente al Boletín Oficial
del Estado, por la cantidad de quinientos noventa
euros con sesenta y cuatro céntimos (590,64 €),
en el número de cuenta de BBVA 0182 5685
0800 11 501093.
5.
Ebazpen
honen
aurka
aukerako
kontrataziorako errekurtso berezia jarri ahal
izango zaio Etxebizitza, Herri Lan eta
Garraioetako sailburuari, Arlo Publikoko
Kontratuen 30/2007 Legearen 310. eta
hurrengo artikuluek xedatzen dutenari jarraiki.
5.- De conformidad con lo previsto en los
artículoa 310 y siguientes de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
contra esta Resolución podrá interponerse
recurso potestativo especial en materia de
contratación ante el Consejero de Vivienda,
Obras Publicas y Transportes.
Errekurtsoa hamabost egun balioduneko epean
jarri behar da, ebazpen hau jakinarazten den
El plazo para interponer el recurso es de quince
días hábiles contados a partir del siguiente a la
hurrengo
egunetik
kontatzen
hasita.
Errekurtsoa
APKLren
314.
artikuluak
xedatutakoarekin bat izapidetuko da.
notificación de la presente resolución. La
tramitación del citado recurso se ajustará a lo
dispuesto en el artículo 314 de la LCSP.
Era
berean,
ebazpenaren
aurka
administrazioarekiko auzibideko errekurtsoa
jarri ahal izango da, Administrazioarekiko
Auzietako
Jurisdikzioa
arautzen
duen
uztailaren 13ko 29/1998 Legeari jarraiki.
Asimismo, podrá impugnarse directamente
mediante recurso contencioso- administrativo
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Paloma Usatorre Mingo
Zerbitzu zuzendaria
Vitoria-Gasteiz, 2010eko irailaren 27a.
Descargar

EBAZPENA, PORTUGALETEN 9. HIRI- RESOLUCIÓN DE

Terrorismo en España

Terrorismo en España

ETA (Euskadi Ta Askatasuna)Grupos terroristasVíctimas

Sembrando sábanas; José Luis Jordán

Sembrando sábanas; José Luis Jordán

ETA (Euskadi Ta Askatasuna)Contexto históricoContexto políticoContexto sociológicoOrganizaciones terroristasTrabajo socialPrincipios éticosSociologíaComportamientos éticos