servei d`educació d`adults per a cursos de català

advertisement
FULL DE PREINSCRIPCIÓ
CURSOS DE FORMACIÓ PER A PERSONES ADULTES
CURSOS ESTIU 2015
INSCRIPCIONS DEL 1 AL 19 DE JUNY
EMPLENAU AMB MAJÚSCULES i presentau-lo al Servei Municipal d’Educació d’Adults  infoeduca@palma.es
RELLENAR EN MAYÚSCULAS y entregar en el Servei Municipal d’Educació d’Adults  infoeduca@palma.es
LLINATGES  APELLIDOS
NOM  NOMBRE
Núm. DNI  NIE  PASSAPORT
DATA NAIXEMENT  FECHA NACIMIENTO EDAT  EDAD
CARRER  CALLE
LLETRA
PIS  PISO CP
NÚM.
POBLACIÓ  POBLACIÓN
ADREÇA ELECTRÒNICA  E-MAIL / @
TELÈFON MÒBIL  TELÉFONO MÓVIL
PAÍS O COMUNITAT AUTÒNOMA DE NAIXEMENT
PAÍS O COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NACIMIENTO
ESTUDIS CURSATS  ESTUDIOS CURSADOS
SENSE ESTUDIS
SIN ESTUDIOS
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
CFGM - FP1
CFGS-FP2
BATXILLERAT
ATUR PARO
ESTUDIANT
LLICENCIATURA
PROFESSIÓ  PROFESIÓN
SITUACIÓ LABORAL  SITUACION LABORAL
FEINATRABAJO
DIPLOMATURA
ALTRES  OTROS
PENSIONISTA
EMPADRONAT EN EL TERME MUNICIPAL DE PALMA
EMPADRONADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PALMA
SÍ
NO
MINUSVALIDESA  MINUSVALÍA
GRAU  GRADO
EXEMPCIÓ DE MATRÍCULA  EXENCIÓN DE MATRÍCULA
Persones que estiguin en ATUR, PENSIONISTA o siguin FAMILIA NOMBROSA  Personas que estén en PARO, PENSIONISTA o sean FAMILIA NUMEROSA
S’ha d’adjuntar la corresponent documentació que justifiqui la situació laboral/familiar amb la inscripc ió per gaudir de l’exempció
Se adjuntará la correspondiente documentación que justifique la situación laboral/familiar con la inscripción para disfrutar de la exención
Triau, del llistat adjunt, 2 cursos com a màxim per ordre de preferència  Elegir del listado adjunto como máximo 2 cursos por orden de preferencia
NOM DEL CURS  NOMBRE DEL CURSO
CODI CURS  CÓDIGO CURSO
1.2.Alumne nivell anterior 1ª/2ª FASE 2014-15
Observacions  Observaciones:
Els Serveis educatius de la Regidoria d’Educació l’informa que durant el desenvolupament dels cursos de formació es preveu la realització de fotografies a les persones participants, en les
quals apareguin individualment o en grup realitzant diferents activitats. Aquestes imatges, seran utilitzades per a publicaci ons, per a la pàgina web de l’Ajuntament, exposicions, panells
informatius, o qualsevol altre mitjà de difusió que faci referència a les activitats generals d’aquest Servei. Segons l’ artícle 5 de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protec ció de
dades de caràcter general.
Les dades personals figuren inscrites al fitxer confidencial de col·laboradors, centres educatius i usuaris d’aquesta Regidoria, la finalitat del qual és facilitar la comunicació amb tots ells i
mantenir-los informats de totes les novetats o canvis de les activitats de la Regidoria, i pot exercir els seus drets d’accés, rectifi cació, oposició i cancel·lació, en virtut del que disposa la LO
15/1999 de 13 de desembre sobre la protecció de dades de caràcter personal, adreçant-se al responsable del fitxer, C/ de Gregorio Marañón, s/n – 07007 Palma – Tel. 971 244 976 – Fax
971 249 670, o adreça electrònica: infoeduca@palma.es - pàgina web: http://www.cursospalmaeduca.es
Los Servicios educativos de la Concejalía de Educación le informa que durante el desarrollo de los cursos de formación se prevé la realización de fotografías a las personas participantes, en
las que aparezcan individualmente o en grupo realizando diferentes actividades. Estas imágenes serán utilizadas para publicaciones, para la página web del Ayuntamiento, exposiciones,
paneles informativos, o cualquier otro medio de difusión que haga referencia a las actividades generales de este Servicio. Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 15 /1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter general .
Los datos personales figuran inscritos en el fichero confidencial de colaboradores, centros educativos y usuarios de esta Concejalía, cuya finalidad es facilitar la comunicación con todos ellos
y mantenerlos informados de todas las novedades o cambios de las actividades de la Concejalía, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en virtud de lo
dispuesto en la LO 15/1999 de 13 de diciembre sobre la protección de datos de carácter personal, dirigiéndose al responsable del fichero, C/ Gregorio Marañón, s/n - 07007 Palma - Tel. 971
244 976 - Fax 971 249 670, o correo electrónico: infoeduca@palma.es - página web : http://www.cursospalmaeduca.es
Llegit i conforme  Leído y conforme
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I ÚS D’IMATGE  TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y USO DE IMAGEN
Signatura / Firma
FULL DE PREINSCRIPCIÓ
CURSOS DE FORMACIÓ PER A PERSONES ADULTES
CURSOS ESTIU 2015
LLINATGES  APELLIDOS
CURSOS SELECCIONATS
NOM  NOMBRE
 CURSOS SELECCIONADOS
OPCIÓ 1
Núm. DNI  NIE  PASSAPORT
SEGELL OFICINA i DATA  SELLO OFICINA Y FECHA
OPCIÓ 2
Codi curs
Codi curs
Nom curs
Nom curs
LLETRA
SERVEI MUNICIPAL D’EDUCACIÓ D’ADULTS (SMEA )
C E P A S O N M A L F E R I T C/ de Gregorio Marañón s/n - tel. 971 244 976 - fax 971 249 670 - infoeduca@palma.es
E D I F I C I C A M P R E D Ó C/ Felip II,17, 2n pis - tel. 971 242 642 - orientacio@palma.es www.cursospalmaeduca.es
Descargar