LA DEPURADORA DEL DELTA DEL LLOBREGAT
En els propers anys, el Prat de Llobregat disposarà d'una depuradora; aquesta obra emblemàtica suposa una
de les més grans intervencions mediambentals realitzades sobre el litoral català a les darreres dècades. La
Depuradora donarà servei a una població de més de dos milions d'habitants equivalents (1,5 milions
d'habitants reals i la resta d'indústries), una dimensió que la converteix en una de les obres d'aquestes
característiques més importants d'Espanya i, fins i tot, d'Europa. Les instal·lacions de la depuradora
combinaran els sistema més avançat de depuració i l'autosuficiència energètica
Això permetrà recuperar l'últim tram del riu Llobregat i millorar les platges del litoral (des del port de
Barcelona fins al massís del Garraf) i eliminar així l'abocament al mar d'aigües residuals no depurades que
actualment es fa a través del riu..
La construcció de la planta serà gestionada per la societat pública Depuradora del Baix Llobregat (SA,
Depurbaix). Aquesta empresa es compromet a que la millora ambiental que es realitza en el territori no
suposi una alteració significativa dels valors actuals.
Per a aconseguir−ho ha dissenyat un Programa de Vigilància Ambiental que es seguirà al peu de la lletra en
el període de construcció de la planta depuradora.
Les obres compten amb una inversió aproximada de 40000 milions de pessetes (85% aportat pel Ministeri de
Medi Ambient i 15% pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya). Aquestes obres es
portaran a terme en dues fases:
• 1ª fase: On es construiran la xarxa de col·lectors concentradors (18 km de llargària), l'estació de
pretractament i l'emissari submarí (3,2 km de llargària i 2,4 de diàmetre) que dipositarà al mar les
aigües depurades. Finalitzarà cap al 2001 i suposarà un cost de 22000 milions de pts. aprox.
• 2ª fase: Es construirà la resta de les instal·lacions. Finalitzarà cap al 2002 i suposarà un cost de 18000
milions de pts. aprox.
La planta depuradora presentarà una superfície de 41 ha, una capacitat de tractament de 420000 m3 d'aigües
residuals al dia i, el seu procés de depuració biològic molt avançat, permetrà la reducció en un 92% de la
contaminació dissolta i dels elements sòlids en suspensió.
1
Les aigües residuals que tractarà aquesta planta depuradora provenen dels municipis de: Sta. Coloma de
Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just
Desvern, Esplugues de Llobregat, l' Hospitalet de Llobregat i Barcelona.
Per a tal de respectar l'entorn natural i aconseguir una perfecta integració amb el paisatge, està previst
d'enjardinar la planta amb espècies vegetals autòctones i crear una barrera d'arbres que abastarà tot el
perímetre.
La Depuradora del Baix Llobregat tindrà com a característica principal la de ser una instal·lació Ecoeficient,
per tres motius principals:
• Reutilitzarà les aigües residuals
• Aprofitarà els fangs
• Serà autosuficient energèticament
La planta depuradora agrupa dos processos diferenciats que treballen de forma paral·lela: la línia d'aigües i la
línia de fangs.
Línia d'aigües: l'aigua residual se sotmet a una sèrie de processos físics i biològics per eliminar la
contaminació que porta; dividida en:
• Predesbast
• Pretractament
• Decantació primària
• Reactor biològic
• Decantació secundaria
• Emissari submarí
Línia de fangs: El fang que prové de les decantacions passarà de ser un subproducte inútil a ser un recurs
valuós. El procés esta dividit en:
• Espessidors
• Digestió
• Deshidratació
• Assecatge tèrmic
• Cogeneració
2
3
Descargar

Depuradora del Delta del Llobregat

Depuración # Intervencions mediambentalsAigües residualsFangs
Estación depuradora

Estación depuradora

LegislaciónLínea de fangoRecursos hídricosMáquinas ambientalesTratamiento del agua

Nombre de la ciudad País Geografía física Geografía humana

Nombre de la ciudad País Geografía física Geografía humana

TurismoGeografía: humana, física, política y económica

Depuradora y Desaladora

Depuradora y Desaladora

NormativaRecursos hídricosCalidadImpacto ambientalMáquinas ambientalesTratamiento del agua

Impactes. L'aigua

Impactes. L'aigua

FocusQualitatAgentsTipus de contaminacióÍndexs de qualitatefectesLegislació

Contaminación del agua. Análisis del Río Besós

Contaminación del agua. Análisis del Río Besós

SaludMedios contaminantesRíos catalanesFuentesDegradación medioambientalTiposMedio ambienteSustancias contaminantesQuímicaBarcelonaCalidad y tratamiento de las aguasDepuración de aguas residuales

MARC BORREDA CICLO DEL AGUA: A ! Agua en la atmósfera.

MARC BORREDA CICLO DEL AGUA: A ! Agua en la atmósfera.

LegislaciónReacciones químicasVertidosDepuraciónCalidad del aguaTratamientos

Corbera de Llobregat (Barcelona)

Corbera de Llobregat (Barcelona)

Estructura Geològica del territoriMapa de substrats i de dipòsits del quaternariHidrogeologiaEres geològiques

Recursos de mi Barrio: L'Hospitalet

Recursos de mi Barrio: L'Hospitalet

Limpieza vías públicasZonas verdesAguaSalubridadPoblaciónEnseñanzaSalud públicaIluminaciónAlcantarillado