A CONSTITUCION ESPAÃ OLA
Antecedentes: lei para a reforma polÃ−tica de 4 de xaneiro do 1977. Eleccións Xerais 15/Xuño/77
Datos: aprobación 31/outubro de 1978
Referendum 6/dec./1978
Sanción e promulgación 27/dec./1978
Publicación BOE 29/dec/1978
CARACTERISTICAS:
1.-Popular(referendo e parlamento) 5.-Consensuada (froito de pactos)
2.-Normativa,escrita,detallada 6.-Monárquica, reconoce ó Rei xefatura do estado
3.-Extensa,por número de artigos e ext.dos mesmos 7.-Democrática, soberanÃ−a do pobo
4.-RÃ−xida, de difÃ−cil modificación 8.-Derivada, influida por outros textos históricos
CONTIDO: 169 Artigos, 1 TÃ−tulo preliminar + 10, 4 disposicions adicionais, 9 disp.transitorias,1
derogatoria, e 1 final
Parte dogmática e parte orgánica
PROXECTOS DE REFORMA (Pode ser total ou parcial)
MaiorÃ−a das 3/5 partes de cada unha das cámaras …..si non hai acordo…..comisión paritaria elabora
texto votado en congreso e senado. Si aÃ−nda non hai acordo..e o texto ten a maiorÃ−a do Senado, o
congreso,coa votación das 2/3 partes, poderá aprobar a reforma,que deberá ser sometida a referendo si o
piden a 10ª parte dunha das cámaras.
Outro procedemento máis rÃ−xido, pide a aprobación das 2/3 partes de cada cámara, e posterior
disolución inmediata das cortes, as novas cámaras deberán aprobala coas 2/3 partes e sometela a
referendo pra a súa ratificación.
PRINCIPIOS BASICOS
1.-SoberanÃ−a Popular, os poderes emanan do pobo 3.-MonarquÃ−a parlamentaria como forma de goberno
2.-Estado social e democrático de dereito 4.-Organización autonómica do pobo español
DEREITOS E DEBERES FUNDAMENTAIS
(Os dereitos están regulados coas conseguintes garantÃ−as xurisdicionais para cumplimento.Figura do
Defensor del Pueblo. Tamén establece a constitución un sistema de protección básico)
Dereitos e libertades.
1
Civiles, tales como a vida, a integridade fÃ−sica e moral,a libertade
ideolóxica,igualdade,libert.relixiosa,acceso a tribunais
Da esfera privada,honor,intimidade,honor,inviolabilidade domicilio,comunicacións,libre
residencia,matrimonio
PolÃ−ticos,expresión ideas,cátedra,participación pública,sindicación,folga,defensa do Estado,acceso
cargos públicos.
Socio-económicos,educación,traballo.libre eleccion oficio,igualdade sexos,remuneración xusta,vivenda
digna,asistencia,medio ambiente, dereito ó descanso, á cobertura sanitaria, a unha distribución equitativa
da renda,
Deberes fundamentais:
-Recibir ensinanza,
-Defender España,
-Conocer a lingua,
-Contribuir ó sostemento dos gastos públicos,
-Deber de traballar,
-Deber dos pais de asistir ós seus fillos,
-Deber de conservar o Medio Ambiente, deber de conservación do patrimonio historico e cultural
GarantÃ−as dos dereitos: -normativas, constitucionalización dos deritos
-xurisdicionais, mecnaismos de defensa e acción procesal
-institucionais, medios de contro parlamentario, defensor del pueblo
A constitución otorga tres niveis de protección: superior, medio e mÃ−nimo.
A suspensión dos dereitos e liberdades pode ser:
-colectiva, reunión pacÃ−fica e sin armas, folga, dereito a difundir ideas
-individual, mediante intervención xudicial, regúlase o prazo máximo de detención
preventiva,inviolabilidade do domicilio,
2
Descargar

A CONSTITUCION ESPAÃ OLA Antecedentes: Datos CARACTERISTICAS:

BOE (Boletín Oficial del Estado)ReferendumSanción y promulgaciónDereitos y deberesLeyReforma política
Conformación histórica do estado moderno

Conformación histórica do estado moderno

SoberaníaSocialistasExpansiónGuerraCapitalismoDereitoMonarquíaCapitalEvoluciónsLoita pola democratizaciónLiberalAfianzamentoCriseProtección xurídicaMovemento obreiroDemocraciaKeynesConsumo

Fin do Antigo Rèxime: A revolcións en Europe e en América

Fin do Antigo Rèxime: A revolcións en Europe e en América

LiberalismoRevolución FrancesaHistoria universal

Absolutismo y Liberalismo

Absolutismo y Liberalismo

Historia universalDiferencias entre el estado absolutista y el liberal

Cónclave

Cónclave

Inauguración do pontificadoPontificadoPapaHistoriaReligión cristiana# Electores e candidatosProcedemento electoralCatolicismoPre-escrutinioEscrutinioPost-escrutinio

Pel de lobo; Xosé Miranda

Pel de lobo; Xosé Miranda

Século XXILiteratura galega xuvenilCazadores de lobosArgumentoNovela de terrorLobishomeNovela de aventurasPersoaxes

PENSAMENTO DE PAULO FREIRE A Voz do Biógrafo Brasileiro

PENSAMENTO DE PAULO FREIRE A Voz do Biógrafo Brasileiro

Teoría de la EducaciónAlfabetización en BrasilPensamiento educador de Freire