2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
4. Prezioa: 9.500,00 euro, Balio Erantsiaren gaineko Zerga sartu
gabe
5. Behin-behineko bermea: ez.
6. Agiriak eta argibideak eskuratzea: Udal idazkaritzan, jendea
hartzeko orduetan (10:00-14:00).
7. Kontratua esleitzeko irizpideak: preziorik baxuena izatea (esleipenerako irizpide bakarra)
8. Eskaintzak aurkezteko azken data: iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera 15 egun.
9. Eskaintzak aurkezteko lekua: Bastidako Udala (Bakearen plaza
1. zk, 01330 Labastida).
10. Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.
Bastida, 2010eko martxoaren 5a.– Alkatea, IOSU LANDA
OCERIN.
LEGUTIANO
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3903
4. Precio: 9.500,00 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido no
incluido
5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Secretaría
municipal en horario de atención al público de 10:00 a 14:00 horas.
7. Criterios de adjudicación del contrato: El precio más bajo
como único criterio de adjudicación
8. Fecha límite de presentación de las ofertas: 15 días naturales
desde la publicación del presente anuncio en el BOTHA.
9. Lugar de presentación de ofertas: En el Ayuntamiento de
Labastida, sito en Plaza de la Paz. 1 01330 Labastida.
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario
Labastida, a 5 de marzo de 2010.– El Alcalde, IOSU LANDA
OCERIN.
LEGUTIANO
1310
1310
Udal ordenantzaren aldaketa behin betiko onestea
Aprobación definitiva de modificación de ordenanza municipal
Jendaurrean erakusteko epean ez denez erreklamaziorik aurkeztu,
Legutiano udalerriaren ingurumen babesari buruzko ordenantza
onesteko Legutianoko Udalaren osoko bilkurak hartu zuen behinbehineko erabakia automatikoki behin betiko bihurtuko da. Ordenantzaren testu osoa jendaurrean erakutsiko da, Tokiko Araubidearen
Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikulua betez.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario provisional del Ayuntamiento de Legutiano de aprobación de
la Ordenanza sobre la protección ambiental del municipio de Legutiano,
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
LEGUTIANOKO INGURUMEN BABESARI BURUZKO ORDENANTZA
ORDENANZA SOBRE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LEGUTIANO
HITZAURREA
PREÁMBULO
Ingurumenari buruzko udal ordenantzak ezinbesteko xedapen
multzoa dira. Beraren bidez, tokiko araubideak bat egiten du Europako,
estatuko eta autonomi erkidegoko antolamendu juridikoekin, sistema
bakar bat eratuz, helburu hauek betetzeko: ingurumenaren kalitatea
kontserbatzea, babestea eta hobetzea, pertsonen osasuna babestea,
eta baliabideak modu arrazionalean eta zuhurrean erabiltzea.
Xedapen hauek, beraz, tokiko autonomiaren zuzeneko adierazpidea dira (Europako 1985eko urriaren 15eko Gutuna). Testuinguru
honetan, udal eta toki entitateek, oro har, beren ezinbesteko eginkizuna betetzen dute, hau da, herritarrengandik eta lurraldearen errealitate fisikotik hurbilen dagoen administrazio publikoa dira.
Zentzu horretan, garapen jasangarria bermatzeko orduan tokiko
administrazioei agintzen zaien eginkizuna nabarmendu behar dugu:
araututako eginkizunak betez, araudi eta zuzentarau askotan agintari
eskudunak izanik, eta subsidiariotasun printzipioa praktikan jartzeko
testuinguruan.
Las ordenanzas municipales de medio ambiente constituyen un
imprescindible conjunto de disposiciones a través del cual el Régimen
Local entronca con los ordenamientos jurídicos europeo, estatal y autonómico, formando un sistema único en aras a la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la
salud de las personas y la utilización prudente y racional de los recursos.
Estas disposiciones representan así, la directa expresión de la
Autonomía Local (Carta Europea de 15 de octubre de 1985), en cuyo
contexto las entidades municipales y locales, en general, cumplen su
indispensable cometido, de administración pública más próxima al
ciudadano y a la realidad física del territorio.
En tal sentido, procede destacar el papel encomendado a las administraciones locales a la hora de garantizar un desarrollo sostenible
mediante el ejercicio de sus funciones reglamentarias, y en calidad
de autoridades competentes con respecto a muchos reglamentos y
directivas y en el contexto de la puesta en práctica del principio de
subsidiariedad.
Las licencias municipales de actividad y apertura son buen
ejemplo de lo anterior, puesto que para su otorgamiento es preciso
analizar el cumplimiento, por parte de los interesados, de toda la
normativa sectorial correspondiente en cada caso, siempre respetando
las competencias que ostentan otros organismos como son los
Departamentos de Medio Ambiente de Gobierno Vasco y Diputación
Foral de Álava, o el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.
Los principios que informan la totalidad de las disposiciones
que ahora se presentan, así como las consecuentes intervenciones
públicas que se desarrollen en su cumplimiento, conectan de manera
directa con las ideas y criterios emanados de las instancias internacionales, recibidos en Euskadi, entre otras, en la Ley 3/1998 General
de Protección del Medio Ambiente del País Vasco en torno a la que
se elaboran estas Ordenanzas que recogen también otras relevantes
disposiciones del Parlamento Vasco entre las que merece destacarse
la Ley 8/1997 de 26 de junio de Ordenación Sanitaria de Euskadi.
Este documento, en su conjunto, se estructura en once títulos en
cada uno de los cuales se aborda cada una de las materias que se
han considerado representativas de la intervención local en cuanto
a la protección del Medio Ambiente.
Jarduera eta irekiera udal lizentziak aurrekoaren adibide ona dira.
Izan ere, lizentzia horiek emateko derrigorrezkoa da interesdunek
kasuan kasuko sektoreko araudia betetzea, betiere, beste erakunde
batzuek (Eusko Jaurlaritzako eta Arabako Foru Aldundiko ingurumen
sailek eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, besteak beste) dauzkaten
eskumenak errespetatuz.
Orain aurkeztuko ditugun xedapenak informatzen dituzten prin tzipioak eta haiek betetzeko egiten diren esku hartze publikoak
zuzenean bat datoz nazioarteko instantziek emandako ideia eta irizpideekin. Ideia eta irizpide horiek, besteak beste, EAEko Ingurumena
babesteari buruzko 3/1998 Lege Orokorrean jaso dira EAEn. Lege
horren inguruan jorratu dira ordenantza hauek, Eusko Legebiltzarraren
beste xedapen garrantzitsu batzuk ere jasotzen dituztenak; besteak
beste, Euskadiko Osasunaren Antolamenduari buruzko ekainaren
26ko 8/1997 Legea nabarmendu behar dugu.
Dokumentu hau hamaika titulutan egituratzen da. Haietako bakoitzean, ingurumena babesteko orduan tokiko esku hartzearen adierazgarritzat jo diren gaietako bakoitzari heldu zaio.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
Araua Hasierako Tituluarekin hasten da, ordenantza osoaren
erreferentzia esparrua den aldetik. Bertan, modu labur eta zehatzean,
esparru honen helburuak eta printzipioak azaltzen dira.
Udalaren esku hartzearen araubidea ingurumen gaietan I. eta
II. tituluekin hasten da. I. titulua “ingurumenean eragina duten jardueren
antolamenduari” buruzkoa da eta II. titulua, “jarduerak ezartzerakoan
ikuskapenari eta kontrolari” buruzkoa. Lehenengoan, udal lizentziak
aldez aurretiko kontrolerako bitarteko tradizional gisa deskribatzen dira.
Ingurumenaren ikuspegitik lizentziak emateko prozeduraren bidez
aztertu eta ebatzi behar diren kontuak azpimarratzen dira. II. titulua
jardueren kontrolari eta ikuskaritzari buruzkoa da. Ingurune naturalarentzat kaltegarriak izateagatik legezko xedapenen aurkakoak diren
jarduketak aurreikusteko, kautelazko neurri zehatzak hartzeko eta
zigortzeko tokiko entitateek dauzkaten ahalmen publiko zabalak
aurreikusten dira hemen.
Titulu hauetatik aurrera, EAEko Ingurumena babesteko Lege
Orokorrean azaldutako eskema nolabait jarraituz, III. titulua uren
babesari buruzkoa da. Babes hori, udalaren eremuan, hondakin uren
isurketa eta arazketa arautzean gauzatzen da. Hainbat xedapenetatik
eratortzen diren arazketako agindu eta irizpideak kontuan izanik
(91/217/EEE Zuzentaraua; 11/1995 Errege Lege Dekretua), titulu
honetan zenbait mekanismo legal eta tekniko daude, instalazioak
babesteko (estoldak, tratamendu aurreko eta tratamenduko instalazioak), isurketa eta arazketa prozesuak kontrolatzeko, eta gizakien
osasuna eta ingurumena (lurpeko eta lurgaineko urak bereziki aipatuz)
etengabe bermatzeko egokitzat jotzen direnak.
Ohartarazi behar dugu, ordea, isurketen arauketa etorkizunean
araudi baten bidez osatu behar dela, zehazki, saneamendu publikoko
sisteman etxekoak ez diren isurketak arautzen dituena, udalerrirako
azpiegitura horren garapenean aurrera egiten denean.
IV. tituluan, lurzoruaren baliabidea babesten da, lur kutsatuei
buruzko udal esku hartzea antolatuz, EAEko Ingurumena babesteko
Lege Orokorrean dauden aurreikuspenetan oinarrituta, eta lurzoruaren
kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko 1/2005 Legean oinarrituta,
aplikatu behar diren gainerako arauak ahaztu gabe (batez ere
Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legea, eta urtarrilaren
14ko 9/2005 Errege Dekretua, lurzorua kutsatu ahal duten jardueren
zerrenda eta lur kutsatuak izendatzeko irizpideak eta estandarrak
ezartzen dituena). Titulu honen planteamendu nagusia lurzoruaren
funtzio naturalen ezinbesteko babesean eta lurzoruan egin behar
diren jarduerekiko orekan oinarritzen da.
V. titulua ingurune atmosferikoaren babesaz arduratzen da.
Udalerrian lehen indarrean zegoen ordenantzaren ikuspegi ezberdina
dauka: ordenantza hark emisio eta inmisiorako mugak ezartzen zituen
zuzenean, Udalerriko Zaintza Soziosanitarioaren eta Ingurumenekoaren
Plana aipatuz, eta oraingo V. tituluak kasu bakoitzean aplikatu behar
den araudia aipatzen du. Bi arrazoi daude horretarako. Batetik, EAE
osoan exijitzen diren mugen parekoak diren mugak behar dira, bestela
lehian desabantaila egoera sortuko litzateke udalerriko jarduera ekonomikoentzat. Bestetik, udalak dauzkan bitartekoak ez dira nahikoak
jardueren emisioei zuzeneko jarraipena egiteko ezta inmisio kanpainak
egiteko ere. Ondorioz, udalaren esku hartzeak, atmosferara egiten
diren emisioak direla-eta, udal lizentzien bidez egiten dira. Udal
lizentziak emateko, beharrezkoa da egiaztatzea organismo guztiek
emisio baldintzak baimentzen dituztela.
VI. titulua zarata eta dardaren emisioari buruzkoa da. Ingurumeneko kalitateko helburuak bilatzen dira, eta barruan nahiz kanpoan
ingurumenari egiten zaizkion erasoei (edozein kausa edo iturburutatik
eta edozein modutan sortuak direla ere) aurre egiten zaie. Berriro ere
EAEko Ingurumena babesteko 3/1998 Lege Orokorrean zuzeneko
babesa bilatuz, titulu honetan zarata eta dardaren maila onargarriak
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3904
Esta norma se inicia con un Título Preliminar, en cuanto marco
de referencia para la totalidad de la Ordenanza, en el que se condensan, con brevedad y concisión, los objetivos y principios rectores
que informan el referido marco.
El régimen de la intervención municipal en materia de medio
ambiente comienza con los títulos I y II correspondientes, respectivamente a la “ordenación de las actividades con incidencia en el
medio ambiente” y a la “inspección y control en el establecimiento de
actividades”. En el primero, se resaltan las licencias municipales
como tradicional medio de control previo subrayando los aspectos
que, desde el prisma medioambiental, deben ser analizados y
resueltos a través del procedimiento de su concesión. El título II se
destina a la inspección y control de las actividades previendo las
importantes potestades públicas que asisten a las entidades locales
para prever, adoptar las medidas cautelares precisas e incluso,
reprimir actuaciones contrarias a las disposiciones legales por resultar
perjudiciales para el medio natural.
A partir de estos Títulos, siguiendo, en cierto modo, el esquema
marcado en la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, el Título III se dedica a la protección de las aguas que, en el ámbito
municipal, se concreta en la regulación del vertido y depuración de
las aguas residuales. Consciente de los criterios y mandatos de depuración dimanantes de diversas disposiciones (Directiva 91/217/C.E.E.;
Real Decreto Ley 11/1995), en este Título se contienen los mecanismos
legales y técnicos que se consideran adecuados para la protección de
las instalaciones (alcantarillado, instalaciones de pretratamiento y de
tratamiento), el control de los procesos de vertido y depuración y la
continua garantía de la salud humana y del medio ambiente (con
especial mención a las aguas subterráneas y superficiales).
Cabe advertir, no obstante, que la regulación de los vertidos
deberá ser completada en un futuro mediante un Reglamento
regulador de los vertidos no domésticos al sistema de saneamiento
público, una vez se avance en el desarrollo de esta infraestructura para
el municipio.
En el Título IV se protege el recurso suelo ordenando la intervención
municipal en materia de suelos contaminados a partir, tanto de las previsiones contenidas en la Ley General de Protección del Medio Ambiente
del País Vasco, como de la Ley 1/2005, de prevención y corrección
de la contaminación del suelo, sin olvidar el resto de la normativa
aplicable (especialmente la Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos,
y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados).
El planteamiento central de este título parte de la imprescindible
protección de las funciones naturales del suelo y su equilibrio respecto
de las actividades que sobre el mismo han de desarrollarse,
El Título V se ocupa de la protección del ambiente atmosférico,
con un enfoque distinto al de la ordenanza anteriormente vigente en
el municipio, que establecía límites de emisión e inmisión indirectamente mediante la remisión al Plan de Vigilancia Sociosanitaria y
Ambiental del Municipio, puesto que remite a la normativa aplicable
en cada caso. Ello se debe a un doble motivo. Por un lado, es preciso
contar con unos límites análogos a los exigidos en el resto de la
CAPV, puesto que en otro caso se estaría generando una situación
de desventaja competitiva para las actividades económicas del
municipio. Por otro, los medios con los que cuenta el Ayuntamiento
no permiten realizar un seguimiento directo de las emisiones de las
actividades, ni son suficientes para realizar campañas de inmisión. En
consecuencia, la intervención municipal en relación con las emisiones
a la atmósfera se produce a través de las licencias municipales, para
cuyo otorgamiento es necesario constatar que los distintos organismos autorizan las condiciones de emisión.
El Título VI se centra en la emisión de ruidos y vibraciones
buscando objetivos de calidad ambiental frente a tales agresiones
medioambientales originadas tanto en el ambiente exterior como en
el interior y cualquiera que fuere la causa o fuente y forma en la que
emanaren. Con apoyo directo, una vez más en la Ley 3/1998 General
de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, en este título se
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
zehazten dira. Hiri ingurua (bai barrualdekoa bai kanpoaldekoa) ibilgailuetatik bereizten da, eta erabilera berriak ezartzean, eraikinak
eraikitzean eta dauden eraikinak erabiltzean maila horiek betetzen
direla bermatzen duten bitartekoak eta baldintzak ezartzen dira.
VII. titulua hondakinen kudeaketari buruzkoa da. Hemen, udalak
bere eskumenen arabera dagozkion hondakinekin nolako esku hartzea
izan behar duen azaltzen da (hau da, hiri hondakin solidoak, eta
hondakin arriskutsuekin egin beharreko jarduketak ere bai). Hemen,
hiri hondakin solidoen bilketa eta deuseztatzea arautzen da (apirilaren
21eko 10/1998 Legea). Etxeko hondakinen eta asimilagarrienak
biltzeko ordutegia, biltegiratzea eta bilketa arautzen dira. Gaiaren
araberako bilketa ere arautzen da (altzariak, beirak, kartoia, ontziak eta
abar). Era berean, udalak hondakin arriskutsuei buruz dauzkan ibilbide
luzea eta eskarmentu handia jasotzen dira jarduera eta irekiera lizentziei
dagokienez, kalean egiten diren jardueren kontrolarekin hasita (obrak,
garraioak eta abar). Gainera, titulu honetan, eraikuntzako eta eraispeneko
hondakinen araubide espezifikoa jasotzen da, otsailaren 1eko
105/2008 Errege Dekretuaren (eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen dituenaren) xedapenak
baliatuz. Gai honetaz egingo den dekretu autonomikoaren argitalpenari aurreratu zaio titulu hau.
VIII. tituluan (lurren mugimenduak eta betelanak), indusketa eta
lurren mugimendua, testuinguru ezberdinetan bada ere, barnean
hartzen dituzten jarduketei aplikatu behar zaien araubide juridikoa
jasotzen da. Otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren bidez, hondakinak
hondakindegian utziz eta betelanak eginez deuseztatzea arautzen
da. Dekretu hau orain dela gutxi argitaratu denez, tokiko erakundeak
betelanak egitea baimentzera eta kontrolatzera behartuta daude.
Betelanak lur eta arroka soberakinak deuseztatzeko prestatzen diren
azpiegiturak dira, halere arau hori ezin zaizkie aplikatu eraikuntza
helburuekin egiten diren mugimenduei. Titulu honek obrak egitean
lur maileguak egiteko edo hartzeko betekizunak argitzen ditu, udal lurrak
kutsagarrien balizko ekarpenetatik edo garraioetatik babesteko asmoz.
IX. tituluak (establezimenduak suteetatik babesteari buruzkoak)
establezimendu mota bakoitzean aplikatu behar den araudia deskribatzen du. Hiru establezimendu mota bereizten ditu: industriala, nekazaritza eta abeltzaintzakoa, eta hirugarren multzokoa, Eraikuntzako Kode
Teknikoaren zehaztapenen mende dagoena, kasu bakoitzean
eskuduna den organoa argitzeko, eta jarduerak funtzionatzen hasi
ahal izateko kasu bakoitzean egokitzen den araudia betetzeak duen
garrantzia erakusteko.
X. titulua (zehatzeko ahalmena) indarrean dagoen legeriaren isla
fidela da (30/1992 Legea; 4/1999 Legea eta, bereziki, Eusko
Legebiltzarraren 2/1998 Legea, zehatzeko ahalmenari buruzkoa),
xedapen konstituzionalei asko zor dielako (24. eta 25. artikuluak),
norbanakoaren eskubideak bermatzeko zuhurtzia eta zehaztasun
handiak eskatzen dituztenak (lege erreserba barne) herritarren jokabideak (behar bezala tipifikatuak) zigortzeko eta zehatzeko tresna
publikoak erabiltzean.
Hain zuzen ere, ingurumena oso gai zabala denez, legezko tipifikazio hori lege lerruna daukaten xedapen askotan sakabanatuta
dago (adibidez, Jendaurreko Ikuskizunen 4/1995 Legean, Osasuna antolatzeko 8/1997 Legean...). Haien artean, noski, EAEko Ingurumena
babesteari buruzko 3/1998 Lege Orokorra nabarmendu behar dugu,
berriro ere araubide zehatzailearen grabitate zentroa denez, titulu
bakoitzari egokiturik, eta hamargarren eta hamaikagarren tituluetan txertatuta, aplikatu behar diren sektoreko gainerako xedapenei erreferentzia orokorra eginez.
Tokiko araubidearen legeria (gai honetan apirilaren 21eko 11/1999
Legeak aldatu zuena), orokorrean eta arauketa zehatzago baten
ezean, ordenantzak ez betetzeagatik zehapenak ezartzea aurreikusten duenez, aurrekoaren elementu osagarri gisa xedatzen da,
adierazi dugunez bere aplikazioan lehentasuna izango duena. Horrela,
manu bereziaren aplikazioa orokorrarenari lehenesten zaiolako prin tzipioa betetzen da.
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3905
concretan los niveles admisibles de ruido y vibraciones separando el
medio urbano –tanto interior como exterior- de los vehículos y estableciendo los medios y condiciones en que la implantación de nuevos
usos, la construcción de edificios y la utilización de los existentes
garanticen su cumplimiento.
El Título VII (De la gestión de los residuos) comprende la intervención municipal con respecto a los residuos que le correspondan
con arreglo a su competencia (los residuos sólidos urbanos y actuaciones,
incluso, en relación a los residuos peligrosos). En el mismo se incluye
la regulación de la recogida y eliminación de los residuos sólidos urbanos
(Ley 10/1998 de 21 de abril) reglamentándose lo concerniente al horario,
depósito y recogida de los residuos (domiciliarios y asimilables) como
también a la recogida selectiva en sus diversas secciones o modalidades (muebles, vidrios, cartón, envases...). Asimismo, se recoge el acervo
de conocimiento acumulado en la dilatada experiencia municipal en
materia de residuos peligrosos, en relación con las licencias de actividad
y apertura, comenzando por el control de las actividades que se realizan
en la vía pública (obras, transportes, etc.). Asimismo, este Título recoge
el régimen específico de los residuos de construcción y demolición,
haciéndose eco de las disposiciones del Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición, y adelantándose a la prevista publicación
de un decreto autonómico en la materia.
El Título VIII (De los movimientos de tierras y los rellenos) recoge
el régimen jurídico aplicable a distintas actuaciones que tienen en común
la excavación y el movimiento de tierras, si bien en distintos contextos.
La reciente publicación del Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero y la ejecución de los rellenos obliga a los entes locales a
autorizar y controlar la ejecución de rellenos, entendidos estos como
aquellas infraestructuras previstas para recibir sobrantes de tierras y
rocas para su eliminación, si bien esta norma no resulta aplicable a
los movimientos realizados con propósitos constructivos. Este título
viene a aclarar los requisitos para realizar o recibir préstamos de
tierras en la ejecución de las obras, al objeto de proteger el suelo del
municipio de posibles aportes o traslados de contaminantes.
El Título IX (De la protección contra incendios en establecimientos) describe la normativa aplicable en cada tipo de establecimiento, distinguiendo entre los de tipo industrial, agroganadero, y
un último conjunto sometido a las especificaciones del Código Técnico
de la Edificación, al objeto de aclarar el órgano competente en cada
caso, así como la trascendencia de acreditar el cumplimiento de la
reglamentación que corresponda en cada caso para poder comenzar
el funcionamiento de las actividades.
El Título X (Potestad Sancionadora) es fiel reflejo de la legislación en vigor (Ley 30/1992; Ley 4/1999 y, especialmente, Ley 2/1998
del Parlamento Vasco sobre protestad sancionadora), en cuanto
tributaria de las disposiciones constitucionales (artículos 24 y 25)
que, en garantía de los derechos individuales, demandan una exquisita
prudencia y un escrupuloso rigor (con reserva de Ley incluida) en el
empleo de los instrumentos públicos para reprender y sancionar las
conductas (debidamente tipificadas) de los ciudadanos.
Precisamente, en una materia tan amplia como la medioambiental, la referida tipificación legal viene dispersa en muchas disposiciones de rango legal (como la 4/1995 de Espectáculos Públicos;
la 8/1997 de Ordenación Sanitaria...) entre las que destaca, naturalmente, la Ley 3/1998 General de Protección de Medio Ambiente del
País Vasco que nuevamente se erige en el centro de gravedad del
régimen sancionador distribuido y adaptado en cada uno de los
títulos e incardinado en los título décimo y decimoprimero junto con
la genérica referencia al resto de las disposiciones sectoriales aplicables.
La legislación de Régimen Local (modificada a este respecto
por la Ley 11/1999 de 21 de abril) en cuanto prevé, con generalidad
y en defecto de otra regulación más específica, la imposición de
sanciones por incumplimiento de las ordenanzas, se dispone como
elemento complementario al anterior que, como se ha indicado,
resultará preferente en su aplicación haciendo válido así el principio
de que el precepto especial se aplica con preferencia al general.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3906
HASIERAKO TITULUA
TÍTULO PRELIMINAR
1. artikulua. Xedea.
Ordenantza honen helburua Legutiano udalerrian ingurumena
babesteko esparrua ezartzea da, tokiko erakundeei dagozkien
eskumenen barruan. Udalerriaren ingurumen baldintzetan eragin
dezaketen jarduera, instalazio eta obra guztiak arautuko ditu, hiri eta
landa inguruneak hobetzeko eta zaintzeko asmoarekin, jarduera,
instalazio eta obren balizko eragin kaltegarriak galaraziz, eta elementu
naturalak eta espazio publikoak kutsatzeko arriskuak saihestuz.
Artículo. 1. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objetivo el establecimiento del
marco de protección del medio ambiente en el término municipal de
Legutiano, en el ámbito de las competencias que corresponden a
los Entes Locales, regulando cuantas actividades, instalaciones y
obras sean susceptibles de influir en las condiciones ambientales
del municipio, con el fin de preservar y mejorar el medio urbano y rural,
evitando los posibles efectos nocivos de aquéllas y los riesgos de contaminación de los elementos naturales y los espacios públicos.
Artículo. 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza son
aplicables a todas las actividades, ya sean de carácter público o
privado, susceptibles de generar una posible incidencia en el medio
ambiente, siempre que se desarrollen en el municipio de Legutiano.
Artículo. 3. Competencias municipales.
1. La actuación municipal en materia de medio ambiente se
desarrollará de acuerdo a la legislación aplicable y a las competencias
asignadas a las Administraciones Públicas y a las áreas y servicios municipales, que se ejercitarán en el marco de los principios generales de
eficacia, cooperación, colaboración y coordinación.
2. La Alcaldía podrá exigir de oficio o a instancia de parte, la
adopción de las medidas cautelares y correctoras adecuadas, ordenar
cuantas inspecciones considere necesarias e imponer las sanciones
aplicables, en el marco de sus competencias.
Artículo 4. Funciones y responsabilidades.
1. Responderán de sus actuaciones los promotores y contratistas de las obras y los titulares de las instalaciones, en especial en
cuanto al incumplimiento de los preceptos de la presente ordenanza.
2. Los técnicos redactores de los proyectos y certificaciones
serán responsables de la veracidad de los datos que contengan los
documentos por ellos firmados y, en especial en lo que se refiere a
la protección contra incendios, cantidades y tipos de productos y
sustancias almacenadas, y la contaminación del suelo, las aguas y
la atmósfera.
3. Los productores y poseedores de residuos de construcción y
demolición asumirán las responsabilidades recogidas en el Real
Decreto 105/2008, de producción y gestión de residuos de construcción y demolición, así como aquellas otras que se establezcan en
la normativa autonómica de desarrollo.
4. Los servicios técnicos municipales velarán por el cumplimiento de la normativa medioambiental y de seguridad vigente con
sometimiento a la legalidad y manteniendo la debida proporcionalidad en sus actuaciones.
5. Ante la detección de conductas que infrinjan la normativa
medioambiental, sin perjuicio de las sanciones que el Ayuntamiento
pudiera imponer por el incumplimiento de las disposiciones contenidas
en esta ordenanza, se dará cuenta al Órgano Ambiental que en cada
caso corresponda para que adopte las medidas que estime oportunas.
6. El Ayuntamiento podrá recabar el apoyo de entidades públicas
y privadas para el ejercicio de todas aquellas funciones que no
requieran de la condición de autoridad municipal.
2. artikulua. Aplikazio eremua.
Ordenantza honetan dauden xedapenak Legutiano udalerrian
egiten diren jarduera guztiei aplikatu behar zaizkie, publikoak nahiz
pribatuak izan, baldin eta ingurumenean eragina izan badezakete.
3. artikulua. Udal eskumenak.
1. Udalak ingurumen gaietako jarduna aplikatu beharreko legeriaren arabera eta administrazio publikoei eta udal arlo eta zerbitzuei
esleitutako eskumenen arabera egingo du. Eskumen horiek gauzatzeko
printzipio orokorrak eraginkortasuna, lankidetza, elkarlana eta koordinazioa izango dira.
2. Alkatetzak, ofizioz edo alderdietako batek eskatuta, kautelazko
neurriak eta neurri zuzentzaileak har ditzake, egoki irizten dien
ikuskapen guztiak agindu ditzake eta aplikatu daitezkeen zehapenak
ezar ditzake, bere eskumenen esparruan.
4. artikulua. Funtzioak eta erantzukizunak.
1. Beren jarduketen erantzule izango dira obren sustatzaile eta
kontratistak eta instalazioen titularrak, bereziki ordenantza honen
manuak ez betetzeari dagokionez.
2. Proiektuak eta ziurtapenak idazten dituzten teknikariak beraiek
sinatzen dituzten dokumentuetan dauden datuen egiazkotasunaren
erantzule izango dira, batez ere suteen aurkako babesari dagokionez,
biltegiratutako substantzien eta produktuen motei eta kopuruei dagokienez, eta lurzoruaren, uraren eta atmosferaren kutsadurari dagokionez.
3. Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen ekoizleek eta edukitzaileek eraikuntza eta eraispeneko hondakinak ekoizteko eta kudeatzeko erantzukizunak (105/2008 Errege Dekretuan aipatuak) eta
garapeneko arautegi autonomikoan ezartzen diren gainerako erantzukizunak bete beharko dituzte.
4. Udaleko zerbitzu teknikoek indarrean dagoen ingurumen eta
segurtasun araudia betetzen dela ziurtatuko dute, legearen mende jarriz
eta beren jarduketetan proportzionaltasuna mantenduz.
5. Ingurumeneko araudia urratzen duen jokabiderik atzematen
bada, ordenantza honetako xedapenak ez betetzeagatik udal honek
ezar litzakeen zehapenak gorabehera, kasuan kasuko ingurumen
organoari jakinaraziko zaio, egoki irizten dien neurriak har ditzan.
6. Udalak entitate publiko eta pribatuen babesa eska dezake,
nahitaez udal agintaritzak bete behar ez dituen funtzioak betetzeko.
I. TITULUA. INGURUMENEAN ERAGINA DUTEN
JARDUEREN ANTOLAMENDUA
TÍTULO I. ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
CON INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE
I. kapitulua - Xedapen orokorrak
5. artikulua. Esparru orokorra.
1. EAEko Ingurumenaren Babesari buruzko otsailaren 27ko 3/1998
Lege Orokorraren II. eranskinean jasotako jarduera orok bere kideentzat
ingurumen eraginak edo arrisku egoerak sortzeko gaitasuna du.
Horregatik, jarduera horiek guztiek establezimenduak irekitzeko udal
lizentzia eskuratu beharra daukaten, indarrean dagoen araudiak
exijitzen dituen gainerako baimen eta emakidak gorabehera.
Capítulo I – Disposiciones generales
Artículo 5. Marco general.
1. Cualquier actividad recogida en el Anexo II de la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco se considera susceptible de generar impactos ambientales
o situaciones de riesgo para sus ocupantes, por lo que todas ellas
quedan obligadas a obtener la licencia municipal de apertura de
establecimientos, sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones,
concesiones y permisos fueran exigidos en la normativa vigente.
2. Sin perjuicio de la normativa que rige los espectáculos públicos
y las actividades recreativas, las actividades culturales y de ocio que
no respondan a la consideración de actividad económica, con especial
2. Jendaurreko ikuskizunak eta jolas jarduerak arautzen dituen
araudia gorabehera, jarduera ekonomikoa ez diren kultur eta aisialdi
jarduerak (bereziki sozietate gastronomikoak aipatu behar ditugu)
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
udalari jakinarazi beharko zaizkio, ingurumena babesteko eta parte hartzaileen, publikoaren eta bizilagunen segurtasuna eta osasuntasuna
bermatzeko neurriak har ditzan.
3. Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerei dagokienez, famili
izaerako ustiategiak, hau da, autokontsumorako erabiltzen direnak, ingurumena eta osasuna arriskutan jarri gabe egin behar dira. Udaleko teknikariek ez badute aurkakorik esatean, udalaren esku hartzetik
baztertuko dira. Jarduera ekonomikotzat jotzen direnak, salbuetsitako
jarduerei buruzko 165/1999 Dekretuan ezarritako mugen arabera,
jarduera edota irekitze lizentziaren pean egongo dira.
6. artikulua. Informazio eskaera.
1. Jarduera bat instalatzeko, aldatzeko, titulartasuna aldatzeko,
handitzeko edo uzteko interesduna dutenek udalaren zerbitzu teknikoetara jo dezakete, aurkeztu behar den dokumentazioari buruzko eta
aipatutako jarduketetako bakoitzerako behar diren izapideei buruzko
informazioa eskatzeko.
2. Informazio hori udalarentzat ez da loteslea izango. Informazio
hutsa izango da, izaera orientatzailearekin, eta idazten duten teknikarien
lana izango da instalazioei exijitu beharreko betekizunak identifikatzea.
II. kapitulua – Sailkatutako jarduerak.
7. artikulua. Dagokien jarduerak.
Sailkatutako edozein jarduera (3/19998 Legearen II. eranskinean
aipatuak eta 165/1999 Dekretuaren arabera salbuetsitakoak ez direnak)
jartzeko, handitzeko edo berriztatzeko, ezinbestekoa da jarduera
lizentzia eskatzea, jarduerak abiarazteko behar diren neurri zuzentzaileak
eta baldintzak ezartzeko.
8. artikulua. Ingurumeneko baimen integratua eta ingurumen
eraginaren ebaluazioa.
Zerbitzu teknikoek egiaztatuko dute lizentzia eskatzen zaien
jarduerak ingurumeneko baimen integratuaren pean edo ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluaziorako prozeduraren pean dauden.
Horretarako, informazio gehiago eskatu ahal diete sustatzaileei.
9. artikulua. Jarduera lizentziaren eskaera.
1. Jarduera lizentzia eskatu nahi duten interesdunek dokumentazio
hau aurkeztu behar dute:
a Inprimakia, behar den moduan beteta.
b Proiektu teknikoa (3 kopia), teknikari eskudun batek idatzia
eta dagokion elkargo ofizialak onetsia. Proiektuan, aplikatu beharreko
arauak besterik ez badu xedatzen, informazio hau agertu behar da
gutxienez:
b.1 Memoria, ondoko hauekin:
b.1.1 Hirigintzako bateragarritasunaren justifikazioa.
b.1.2 Jardueraren kalifikazioaren justifikazioa. Hauetatik zein den
adierazi behar da:
b.1.2.1 Jarduera sailkatua
b.1.2.2 Jarduera salbuetsia. Jarduera salbuetsitako jardueren
zerrenda ezarri zuen 165/1999 Dekretuaren eranskinetako batean
jasota dagoela ustez izanez gero, behar bezala justifikatuko da,
ondoko hauek deskribatuz: instalatutako potentzia, su karga (industri
establezimenduetan suteen aurkako babesaren araudia onetsi zuen
2267/2004 Errege Dekretuaren arabera kalkulatuta), funtzionamendu
ordutegia, azalera, ganadu buruak edo egokia den beste edozein
parametro.
b.1.2.3 Ingurumeneko baimen integratuaren mendeko jarduera.
b.1.2.4 Ingurumen eraginaren ebaluazioaren peko jarduera.
b.1.3 Lurzoruaren kalitatearen justifikazioa: kokalekua balizko
lur kutsatu gisa inbentariatuta dagoen (zalantzarik izanez gero, galdetu
Ihoberi) edo kutsadura egoteko zantzurik dagoen adierazi behar da.
Lurra inbentariatuta badago ezin da udal lizentziarik eman harik eta
Lurraren Kalitatearen Adierazpenaren izapidea, interesdunak Eusko
Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren aurrean hasi behar duena, ebatzi arte.
Zentzu horretan, aipatutako prozedura errespetatu gabe izapidetzen
diren lizentziak erabat deusezak izango dira.
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3907
mención a las sociedades gastronómicas, deberán ser puestas en conocimiento del Ayuntamiento para la adopción de las medidas tendentes
a garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad y salubridad para los participantes, el público y los vecinos.
3. En relación con las actividades agrarias y ganaderas, las
explotaciones de carácter familiar, entendidas como aquellas
dedicadas al autoconsumo, deberán realizarse sin comprometer la salud
ni el medio ambiente, y quedarán excluidas de la intervención
municipal en tanto los técnicos municipales no informen en sentido
contrario. Respecto a aquellas que se consideren actividad económica,
y según los umbrales establecidos en el Decreto 165/1999, de actividades exentas, estarán sometidas a licencia de actividad y/o
apertura.
Artículo 6. Solicitud de información.
1. Los interesados en la instalación, modificación, cambio de
titularidad, ampliación o cese de una actividad podrán dirigirse a los
servicios técnicos municipales para solicitar información acerca de la
documentación que debe ser presentada, así como los trámites
necesarios para cada una de las actuaciones enumeradas.
2. Esta información no será vinculante para el Ayuntamiento,
servirá como mera información de carácter orientativo, y será labor
de los técnicos redactores identificar los requisitos exigibles a las
instalaciones.
Capítulo II – Actividades clasificadas.
Artículo 7. Actividades sujetas.
La instalación, ampliación o reforma de cualesquiera actividades
clasificadas, enumeradas en el Anexo II de la Ley 3/1998, y no consideradas exentas en el Decreto 165/1999, requiere solicitar la licencia
de actividad, al objeto de recabar las condiciones y medidas
correctoras exigidas para la puesta en marcha de las actividades.
Artículo 8. Autorización ambiental integrada y Evaluación de
impacto ambiental.
Los servicios técnicos comprobarán si las actividades para las
que se solicita licencia están sometidas a autorización ambiental
integrada o al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, para
lo que podrán requerir información adicional a los promotores.
Artículo 9. Solicitud de licencia de actividad.
1. Los interesados en solicitar la licencia de actividad deberán
presentar la documentación siguiente:
a Formulario debidamente cumplimentado.
b Proyecto técnico (3 copias), redactado por técnico competente
y visado por su correspondiente colegio oficial. El proyecto, salvo
que otra norma aplicable disponga otra cosa, contendrá, al menos,
la siguiente información:
b.1 Memoria que incluya:
b.1.1 Justificación de la compatibilidad urbanística.
b.1.2 Justificación de la calificación de la actividad, argumentando
si la misma se considera:
b.1.2.1 Actividad clasificada
b.1.2.2 Actividad exenta. En el caso de considerar que la actividad
se encuentra recogida en alguno de los Anexos del Decreto 165/1999,
por el que se establece la relación de actividades exentas, se justificará oportunamente, describiendo la potencia instalada, carga de
fuego -calculada conforme al Real Decreto 2267/2004, por el que
se aprueba el reglamento de protección contra incendios en establecimientos industriales,- horario de funcionamiento, superficie,
cabezas de ganado, o cualquier otro parámetro que proceda.
b.1.2.3 Actividad sometida a Autorización Ambiental Integrada.
b.1.2.4 Actividad sometida a Evaluación de impacto ambiental.
b.1.3 Justificación de la calidad del suelo: deberá hacerse constar
si el emplazamiento está inventariado como potencialmente contaminado (consultar a Ihobe en caso de duda) o si existen indicios de
que exista contaminación. Si el suelo está inventariado, no podrá
otorgarse ninguna licencia municipal hasta que no se resuelva el
trámite de Declaración de la Calidad del Suelo, que el interesado
deberá iniciar ante el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
Vasco. En este sentido, las licencias tramitadas sin respetar el procedimiento citado, serán nulas de pleno derecho.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
b.1.4 Jardueraren, instalazioaren eta, egotekotan, ekoizpen prozesuaren xedearen deskribapen xehea.
b.1.5 Lokalaren edo eraikinaren deskribapen xehea. Azalera
erabilgarriak eta eraikitakoak modu xehean aipatu behar dira.
b.1.6 Behar diren obren deskribapen laburra, baleude. Adierazi
behar da jarduera lizentzia obra lizentzia baino lehen eskuratu behar
dela beti. Ordena hau kontuan izan gabe ematen diren lizentziak
deusezak izango dira.
b.1.7 Lehengaien, lagungarrien, erregaien, bitarteko produktuen
eta behin betiko produktuen deskribapena eta kuantifikazioa.
b.1.8 Azpiproduktu animalien araudiaren justifikazioa, gune zoologikoen araudiaren justifikazioa eta fabrikatutako, eraldatutako, merkaturatutako, garraiatutako edo banatutako produktuekin zerikusia duen
beste edozein araudiren justifikazioa.
b.1.9 Beharrezkoa denean, 171/1985 Dekretua, bizitegietarako hirilurrean sailkatutako jarduerei exijitu ahal zaizkien baldintza teknikoei
buruzkoa, betetzearen justifikazioa.
b.1.10 Abere ustiategiak arautzen dituen araudiaren justifikazioa,
beharrezkoa balitz.
b.1.11 Jarduerak ingurumenean izan dezakeen eraginaren
deskribapen xehea. Gorabehera hau galarazteko edo arintzeko proposatutako neurri zuzentzaileak beren-beregi aipatu behar dira:
b.1.11.1 Zaratak eta dardarak.
b.1.11.2 Hondakinak sortzea. Motak eta kopuruak. Biltegiratzeko
baldintzak eta destinoa. Hondakin arriskutsuak eta arriskutsuak ez diren
hondakinak behar bezala bereiztuko dira.
b.1.11.3 Hondakin uren hustuketa. Jatorriak, sareak, tratamenduak, baldintzak eta isurtzeko bitartekoa.
b.1.11.4 Ur hornidura. Jatorria.
b.1.11.5 Ke eta gasen hustuketa.
b.1.11.6 Produktu kimikoak biltegiratzea. Produktu kimikoak
biltegiratzeko araudiaren, petrolio instalazioen eta substantzia kimikoek
eragina duten istripu larriak arautzen dituen araudiaren afekzioaren
analisia.
b.1.11.7 Disolbagarrien kontsumoa, konposatu organiko bolatilei
buruzko araudi espezifikoak harengan eraginik badu.
b.1.12 Indarrean dagoen araudiak exijitzen dituen konfort eta
higiene instalazio eta baldintzen deskribapen xehea.
b.1.13 Espazioen banaketan, eraikuntza elementuetan edo instalazioetan eragina duten baldintza tekniko eta sanitarioen deskribapena, jarduketaren izaeraren arabera beharrezkoa den kasuetan.
b.1.14 Legionelosiaren kontrolari buruzko araudia betetzearen
justifikazioa.
b.1.15 Ostalaritzari, ogiaren fabrikazioari eta antzeko jarduerei
aplikatu beharreko arau tekniko eta sanitarioak betetzen direlako
justifikazioa, beharrezkoa denean.
b.1.16 Jardueraren makinen, industri osagaien eta ekipoen
zerrenda. Potentzia eta gainerako ezaugarri teknikoak aipatu behar dira.
Industriaren gaian eskumena duen organoaren aurrean egin diren eta
egiteke dauden izapideen berariazko aipamena (etxeko ur beroaren
instalazioak, eguzki plakak, garabiak, igogailuak, presioko gailuak,
galdarak, multzo elektrogenoak, transformazio zentroak, hozkailuen
instalazioak, ponpaketa taldeak eta abar).
b.1.17 Kasuan kasuko suaren aurkako babesari buruzko araudia
betetzen delako justifikazioa. 2267/2004 Errege Dekretua aplikatu
behar zaie industri establezimenduei eta, industria gaietan eskumena
duen organismoak aurkakoa xedatzen ez badu, Eraikuntzako Kode
Teknikoko Suteetarako Segurtasuneko Oinarrizko Dokumentuan jaso
ez diren erabilera guztiei.
Ezinbestekoa da su kargaren kalkuluak ondo egitea, industri
establezimenduetako suteen aurkako segurtasun araudian jasotako
formulak jaso. Proiektuetan behar bezala islatu behar dira, eta erabilitako unitate guztiak adierazi behar dira.
Proiektua sinatzen duen teknikaria kalkuluaren egiazkotasunaren
erantzule izan behar da. Halere, udal teknikariek egoki irizten dieten
aldaketa guztiak agindu ahal dituzte, harik eta adostasuna eman arte.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3908
b.1.4 Descripción detallada del objeto de la actividad, de la
instalación y, en su caso, del proceso productivo.
b.1.5 Descripción detallada del local o edificio, con expresa indicación desglosada de superficies útiles y construidas.
b.1.6 Breve descripción de las obras necesarias, en su caso.
Es necesario advertir que la licencia de actividad es siempre previa
a la de obras. Aquellas que se concedan sin respetar este orden
serán también nulas.
b.1.7 Descripción y cuantificación de materias primas, auxiliares,
combustibles, productos intermedios y finales.
b.1.8 En su caso, justificación de la normativa reguladora de
subproductos animales, núcleos zoológicos, y cualquier otra relacionada con los productos fabricados, transformados, comercializados, transportados o distribuidos.
b.1.9 Justificación, cuando proceda, del cumplimiento del Decreto
171/1985, sobre condiciones técnicas exigibles a las actividades
clasificadas en suelo urbano residencial.
b.1.10 Justificación de la normativa reguladora de explotaciones
ganaderas, en su caso.
b.1.11 Descripción detallada de la posible incidencia de la
actividad sobre el medio ambiente, con indicación expresa de las
medidas correctoras propuestas para evitar o atenuar esta incidencia:
b.1.11.1 Ruidos y vibraciones.
b.1.11.2 Generación de residuos. Tipos y cantidades. Condiciones de almacenamiento y destino. Se diferenciará debidamente entre
residuos peligrosos y residuos no peligrosos.
b.1.11.3 Evacuación de aguas residuales. Orígenes, redes, tratamientos, condiciones y medio de vertido.
b.1.11.4 Suministro de agua. Procedencia.
b.1.11.5 Evacuación de humos y gases.
b.1.11.6 Almacenamiento de productos químicos. Análisis de
afección por el reglamento de almacenamiento de productos químicos,
instalaciones petrolíferas, y la normativa reguladora de los accidentes
graves con intervención de sustancias químicas.
b.1.11.7 Consumo de disolventes, en el caso de estar afectado
por la normativa específica sobre compuestos orgánicos volátiles.
b.1.12 Descripción detallada de las condiciones e instalaciones
de confort e higiénicas exigidas por la normativa vigente.
b.1.13 Descripción de las condiciones técnico sanitarias que
afecten a la distribución de espacios, elementos constructivos o
instalaciones en aquellos casos que por la naturaleza de la actuación
se requiera.
b.1.14 Justificación del cumplimiento de la normativa en materia
de control de legionelosis.
b.1.15 Justificación, cuando sea procedente, del cumplimiento
de las normas técnico sanitarias que sean aplicables a actividades como
la hostelería, la fabricación de pan, etc.
b.1.16 Relación de la maquinaria, elementos industriales y equipos
de la actividad, con indicación de su potencia y demás características técnicas. Expresa indicación de los trámites realizados y
pendientes ante el órgano competente en materia de Industria (instalaciones de ACS, placas solares, grúas, ascensores, aparatos a
presión, calderas, grupos electrógenos, centros de transformación,
instalaciones de refrigeración, grupos de bombeo, etc.).
b.1.17 Justificación del cumplimiento de la normativa de
protección contra incendios que en cada caso corresponda. Será
de aplicación el Real Decreto 2267/2004 a los establecimientos industriales y, salvo que el organismo competente en materia de Industria
disponga lo contrario, a todos aquellos usos no recogidos en el
Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código
Técnico de la Edificación.
Es imprescindible que los cálculos de la cara de fuego se realicen
correctamente y conforme a las fórmulas recogidas en el Reglamento
de seguridad contra incendios en establecimientos industriales y
deberán quedar perfectamente reflejados en los proyectos, con indicación de todas las unidades empleadas.
El técnico que suscriba el proyecto será responsable de la
veracidad del cálculo, sin perjuicio de lo cual, los técnicos municipales podrán requerir cuantas modificaciones estimen oportunas hasta
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
Hori guztia gorabehera, industri instalazioetarako, Industria Sailak
balidatuko ditu kalkuluak. Horregatik, haren adostasuna lehenbailehen
lortzea gomendatzen da (obrak egin aurretik, betiere).
b.1.18 Autobabeseko araudia betetzen delako justifikazioa,
balego.
b.1.19 Ingurumeneko Erantzukizunaren Legea betetzen delako justifikazioa, batez ere arriskuen analisiak egiteari eta finantza bermea
ituntzeari dagokienez, exijitu ahal denean.
b.1.20 Izaera mugatzailerik gabe aplikatu behar den gainerako
araudi sektorialaren justifikazioa, ondoko gai hauetan: turismoa,
lehergaiak, armak, adinekoen egoitzak, hondakinak birziklatzea edo
deuseztatzea, jabari publiko hidraulikoaren okupazioa, merkatugai
arriskutsuen garraioa, elikagaien industria, energia elektrikoari buruzko
baimenak, hidrokarburoak, instalazio erradioaktiboak, osasun zentroak,
mendiak, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak, hezkuntza
zentroak, jantoki kolektiboak, eta abar.
b.2 Planoak:
b.2.1 Kokapen planoak, lurzati planoan oinarrituta, gutxienez
1:2.000 eskalan, lizentzia dagokion finka zein den adieraziz.
b.2.2 Jarduera egiten den lokal guztietako oinplanoak eta sekzioko
planoak, xehatuta eta akotatuta. Plano horietan makinak, biltegiak, instalazioak eta proposatutako neurri zuzentzaileak agertu behar dira.
b.2.3 Hondakin ur sanitarioen, prozesuko uren eta euri uren saneamendu sareen plano xeheak, sare publikoarekiko konexio guneraino,
egotekotan. Kondukzioak, kutxetak, arazketa ekipoak eta isurketa
guneak islatu behar dira.
b.2.4 Plano xehe eta akotatuak, zeintzuetan sarbideak, komunikazioak, eskailerak, irteerak, konpartimentuak, argiztapen bereziak
eta babes instalazioak adierazten diren, betiere suteen aurkako babes
sistemei dagokienez.
b.2.5 Planoak, sarbide publikoko establezimenduaren irisgarritasun baldintzak xehatuz, egotekotan.
b.2.6 Egotekotan, teilatuko eta fatxadako planoak. Kea, gasak,
lokala egokitzetik datorren airea eta abarrekoak ateratzeko aurreikusitako irteerak adierazi behar dira haietan.
b.3 Instalazioen eta makinen aleko prezioak, merkatuko prezioetan
baloratuta.
2. Aurrekoa gorabehera, irailaren 22ko 515/2009 Dekretuak (abere
ustiategietako arau teknikoak, higiene eta osasun arauak eta
ingurumen arauak ezarri zituenak) ukitutako abere ustiategiek aipatutako dokumentazioa I. eranskinean edo II. eranskinean aurkeztu
beharko dute, dagokienaren arabera.
10. artikulua. Izapidetzeko onartzea.
1. Lehenik eta behin, aurkeztutako dokumentazioa nahikoa den
edo ez aztertuko da, aurreko artikuluan adierazitakoaren arabera.
Zerbait falta dela edo zerbait behar bezala ez dela justifikatu ikusten
bada, edo ingurumen eraginaren azterlana beharrezkoa dela eta ez dela
aurkeztu ikusten bada, udaleko teknikariek txostena egingo dute,
eskatzaileari jakinaraziko zaiona. Horrela eskaera izapidetzea galaraziko
da harik eta eskatutako informazio guztia aurkeztu arte.
2. Dokumentazioa aztertu ondoren teknikariek uste badute
lizentzia dagokien jarduerek ingurumen organoaren ingurumeneko
baimen integratua eskuratu beharra daukatela, lizentzia ukatuko dute
eta legean aurreikusitako izapidearen berri emango diote interesdunari.
3. Aurkeztutako dokumentazioak baimentzen duen bezain laster,
udaleko zerbitzu teknikoek erabakiko dute interesdunak jarduerarako
proposatu duen kalifikazioa egokia den eta, beraz, jarduera legeztatzeko egin behar diren izapideak identifikatuko dituzte. Horregatik,
gomendagarria da proiektu teknikoek berariazko atal batean jardueren
izaera “sailkatua” edo “salbuetsia” justifikatu dezatela, proiektuaren
datuak eta 165/1999 Dekretuaren eranskinetan jasotako atalaseak
(instalatutako potentzia, industri establezimenduetan suaren aurkako
babesaren araudia onetsi zuen 2267/2004 Errege Dekretuaren arabera
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3909
emitir su conformidad. No obstante todo ello, para instalaciones
industriales será el Departamento de Industria quien en última instancia
valide los cálculos, por lo que es recomendable obtener su
conformidad tan pronto como sea posible y, en todo caso, antes de
ejecutar obras.
b.1.18 Justificación del cumplimiento de la normativa de autoprotección, en su caso.
b.1.19 Justificación del cumplimiento de la Ley de Responsabilidad
Medioambiental, en especial en lo que se refiere a la realización del
análisis de riesgos y a la concertación de la garantía financiera,
cuando ello sea exigible.
b.1.20 Justificación de la restante normativa sectorial que resulte
de aplicación, sin carácter limitativo, en las siguientes materias:
turismo, explosivos, armas, residencias para la tercera edad, reciclaje
o eliminación de residuos, ocupación de dominio público hidráulico,
transporte de mercancías peligrosas, industria alimentaria, autorizaciones en materia de energía eléctrica, hidrocarburos, instalaciones
radioactivas, centros sanitarios, montes, explotaciones agroganaderas, centros educativos, comedores colectivos, etc.
b.2 Planos:
b.2.1 Planos en situación en base al parcelario a escala de al
menos, 1:2.000, señalando la finca objeto de la licencia.
b.2.2 Planos detallados y acotados de planta y de sección de todos
los locales en los que se desarrolla la actividad, reflejando en ellos las
máquinas, almacenamientos, instalaciones y medidas correctoras
propuestas.
b.2.3 Planos detallados de las redes de saneamiento de aguas
residuales sanitarias, de proceso y pluviales, hasta el punto de
conexión con la red pública, en su caso, reflejando conducciones,
arquetas, equipos de depuración y puntos de vertido.
b.2.4 Planos detallados y acotados en los que se indiquen los
accesos, comunicaciones, escaleras, salidas, compartimentaciones,
alumbrados especiales e instalaciones de protección, todo ello en
relación con los sistemas de protección contra incendios.
b.2.5 Planos detallando las condiciones de accesibilidad del
establecimiento de acceso público, en su caso.
b.2.6 En su caso, planos de cubierta y fachada en los que se
señalen las salidas previstas para evacuación de humos, gases, aire
procedente del acondicionamiento de locales, etcétera.
b.3 Presupuesto por unidades de las instalaciones y maquinaria,
valoradas a precios de mercado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, las explotaciones ganaderas
afectadas por el Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que
se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas, deberán presentar la documentación señalada en sus Anexos I ó II, según corresponda.
Artículo 10. Admisión a trámite.
1. Se examinará en primer lugar la suficiencia de la documentación
presentada, de acuerdo con lo indicado en el artículo anterior. En el
caso de detectar alguna ausencia, o algún aspecto indebidamente justificado, o la falta del Estudio de Impacto Ambiental cuando sea
preceptivo, los técnicos municipales emitirán informe al respecto,
que será notificado al solicitante, impidiendo así la admisión a trámite
de la solicitud hasta que se complete la información requerida.
2. En el caso de que tras el examen de la documentación, los
técnicos consideraran que las actividades para las que se solicitó
licencia están obligadas a obtener la Autorización Ambiental Integrada
del órgano ambiental, denegarán la licencia e informarán al interesado acerca del trámite legalmente previsto.
3. Tan pronto como la documentación presentada lo permita,
los servicios técnicos municipales determinarán si es adecuada la calificación propuesta por el interesado para la actividad y por tanto,
identificarán los trámites necesarios para la legalización de la actividad.
Por ello es recomendable que los proyectos técnicos recojan un
apartado específico justificando el carácter de “actividad clasificada”
o “exenta” de la actividades, comparando los datos del proyecto
con los umbrales recogidos en los Anexos del Decreto 165/1999
(potencia instalada, carga de fuego calculada conforme al Real
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
kalkulatutako su karga, funtzionamendu ordutegia, azalera eta abar)
erkatuz.
11. artikulua. Udaleko txosten teknikoa.
1. Zerbitzu teknikoek ondoko hauek baloratuko dituzte eta
txostenak egingo dituzte:
- Proiektuaren hirigintzako bateragarritasuna
- Lurzoruaren kalitatea. Kokalekua kutsatuta egon daitekeen lur
gisa inbentariatuta dagoen adierazi behar da, eta jarduera 1/2005 Legea
indarrean sartu aurretik zegoen edo ez adierazi behar da.
2. Inbentariatutako kokalekuei buruzko eskaerak, udalak ez baldin
badaki jarduera horiek aldez aurretik kokaleku horretan zeudenik,
eten egingo dira, harik eta lurzoruaren kalitatearen aitorpena,
ingurumen organoak emana, aurkeztu arte. Halere, interesdunak
lursailak desailkatzeko eskatu ahal dio Ihoberi, kutsatuta egon
daitezkeen lurzoruen inbentarioan okerrak daudela alegatuz. Sozietate
publiko horrek xedatzen duena beteko du udalak.
- Jardueraren kalifikazioa, jarduera sailkatuta edo salbuetsita
dagoen adieraziz (jardueraren xedeagatik, instalatutako potentziagatik,
su kargagatik, funtzionamendurako ordutegiagatik eta abar), edo
ingurumen eraginaren ebaluazioaren pean dagoen adieraziz, proiektuaren informazio publikorako egin behar diren izapideak behar bezala
identifikatze aldera.
12. artikulua. Jendaurreko informazioa
1. ALHAOan jendaurrean erakusteko iragarkia argitaratuko da
eta mugakideei jakinaraziko zaie, edozein pertsonak espedientea
kontsultatzeko eta egoki irizten dien alegazioak aurkezteko aukera izan
dezan.
2. Espedientea informazioan egongo den epea aldatu egin
daiteke:
- Lizentzia dagokion jarduera ingurumen eraginaren ebaluazioaren pean badago eta ingurumen eraginaren azterlana aurretik
jendaurrean erakutsi bada, ez da 30 egun baino laburragoa izango.
- Jarduera sailkatuta dagoenean eta ez zaionean ingurumen
eraginaren ebaluazioa egiten, 15 egunekoa izango da.
- Azkenik, jarduera salbuetsi gisa kalifikatu bada, nahikoa izango
da mugakideei jakinaraztea. Haiei 10 eguneko epea emango zaie
alegazioak aurkezteko.
3. Alegazioak behar bezala aztertu eta erantzungo dira.
13. artikulua. Osasun txostena.
1. Alegazioak aurkezteko epea amaitzen denean, espedientea
osasun gaietan eskuduna den organoari bidaliko zaio, bere txostena
(nahitaezkoa eta loteslea) egin dezan.
2. Txosten hori interesdunari igorriko zaio, bidezkoa denean
organo horren aginduei erantzuteko, izapideekin aurrera jarraitu
aurretik.
3. Aurkako txostenek lizentzia ukatzea ekarriko dute.
14. atala. Neurri zuzentzaileen txostena.
1. Udalak aldeko osasun txostena jasotzen duenean, espedientea
kasu bakoitzean egokitzen zaion ingurumen organoari bidaliko dio.
2. Kalifikazio eta neurri zuzentzaileen txostena ingurumeneko foru
organoak eman beharko ditu, bizitegietarako hirilurrean sailkatutako
jardueren kasuan, eta gainerako kasuetan Eusko Jaurlaritzako Ingurumen
Saileko Arabako Lurralde Ordezkaritzak eman beharko ditu.
3. Ingurumeneko eragin ebaluazioaren pean dauden jarduera
proiektuetarako, ingurumen organo egokiak ingurumen eraginaren
adierazpena emango du, neurri zuzentzaileen txostena ordezkatuko
duena.
15. artikulua. Neurri zuzentzaileen udal txostena.
Udaleko teknikariek, osasun organoak eta ingurumen organoak
emandako txostenetan ezarritako baldintzak ikusita, eta ordenantza
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3910
Decreto 2267/2004, por el que se aprueba el reglamento de protección
contra incendios en establecimientos industriales, horario de funcionamiento, superficie, etc.).
Artículo 11. Informe técnico municipal.
1. Los servicios técnicos valorarán e informarán de los siguientes
extremos:
- Compatibilidad urbanística del proyecto
- Calidad del suelo, indicando si el emplazamiento está inventariado
como potencialmente contaminado, y si la actividad es o no preexistente
a la entrada en vigor de la Ley 1/2005.
2. Aquellas solicitudes, correspondientes a emplazamientos
inventariados y relativos a actividades de las que el Ayuntamiento no
tenga constancia de su preexistencia en dicha ubicación, serán paralizadas hasta la presentación de la Declaración de la Calidad del
Suelo emitida por el órgano ambiental. No obstante, el interesado podrá
solicitar a Ihobe la desclasificación de los terrenos alegando errores
en el inventario de suelos potencialmente contaminados; el Ayuntamiento estará a lo que disponga ésta Sociedad Pública.
- Calificación de la actividad, indicando si la actividad se considera
clasificada o exenta (por razón del objeto de la actividad, la potencia
instalada, la carga de fuego, el horario de funcionamiento, etc.), o si
está sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, de cara a identificar
adecuadamente los trámites necesarios para la información pública
del proyecto.
Artículo 12. Información pública.
1. Se procederá a la publicación del anuncio de exposición
pública en el BOTHA y notificación a colindantes, para que cualquier
persona tenga la oportunidad de consultar el expediente y presentar
las alegaciones que considere oportunas.
2. El plazo durante el cual se encontrará el expediente en información variará:
- Si la actividad para la que se solicita licencia está sometida a
Evaluación de Impacto Ambiental, y salvo que el Estudio de Impacto
Ambiental se hubiera ya expuesto al público con anterioridad, no
será inferior a 30 días,
- Cuando la actividad fuera considerada clasificada y no estuviera
sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, será de 15 días.
- Finalmente, de haber calificado la actividad como exenta, será
suficiente con la notificación a los colindantes, a los que se concederá
un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
3. Las alegaciones serán debidamente consideradas y respondidas.
Artículo 13. Informe sanitario.
1. Finalizado el periodo para presentar alegaciones, el expediente será remitido al órgano competente en materia de sanidad, al
efecto de que emita su informe preceptivo y vinculante.
2. Este informe será remitido al interesado, al objeto de que, en
su caso, responda a los requerimientos del citado órgano con carácter
previo a la prosecución de los trámites.
3. Los informes desfavorables motivarán la denegación de la
licencia.
Artículo 14. Informe de medidas correctoras.
1. Una vez el Ayuntamiento reciba el informe sanitario de carácter
favorable, remitirá el expediente al órgano ambiental que corresponda
en cada caso.
2. Corresponderá emitir el informe de calificación y medidas
correctoras al órgano ambiental foral en el caso de actividades clasificadas en suelo urbano residencial, y a la Delegación Territorial de Álava
del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco en el resto
de los casos.
3. Para aquellos proyectos de actividad sometidos a Evaluación
de Impacto Ambiental, el órgano ambiental que corresponda emitirá
la Declaración de Impacto Ambiental, que sustituirá al informe de
medidas correctoras.
Artículo 15. Informe municipal de medidas correctoras.
Los técnicos municipales, a la vista de las condiciones establecidas
en los informes emitidos por el órgano sanitario y por el ambiental, y
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
honetan jasotako xedapenak kontuan izanik, txosten bat egingo dute
ondoko emaitzetako batekin:
- Lizentzia ukatzea, modu arrazoituan.
- Lizentzia ematea, exijitu beharreko neurri zuzentzaileak eta
baldintzak adieraziz.
16. artikulua. Jarduera lizentzia.
Udalbatzan behin betiko erabakiko da jarduera lizentzia ematea
edo ukatzea. Erabakia interesdunari jakinaraziko zaio eta osoko
bilkuraren aktaren bidez argitaratuko da.
17. artikulua. Obra lizentzia.
1. Neurri zuzentzaileak betetzeko edo establezimenduak
egokitzeko, obra lizentzia egokia eskatu beharko da. Ez da emango
harik eta aldez aurretik jarduera lizentzia eskuratu arte.
2. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruetan egiten diren jarduerek
ezin izango dituzte lurra mugitzeko eskatzen duten obrak hasi harik
eta ingurumen organo autonomikoak bere adostasuna eman arte.
18. artikulua. Irekitzeko lizentziaren eskaera.
Instalazioen titularrak, neurri zuzentzaileak ezartzen dituenean eta
haien eraginkortasuna egiaztatzen duenean, irekitzeko lizentzia eskatu
behar du, jardueraren funtzionamendua gaitzen duen titulua baita hori.
19. artikulua. Behar den dokumentazioa.
1. Behar bezala betetako eskaerarekin batera, ziurtagiri bat (obra
zuzendaritzaren dokumentua) aurkeztu behar da, teknikari eskudun
batek sinatuta eta dagokion elkargo ofizialean onetsita. Ziurtagiri
horrek ziurtatu behar du instalazio guztiak bat datozela aurkeztutako
proiektuan deskribatutakoarekin, eta jarduera lizentzian jasotako
neurri zuzentzaile guztiak betetzen direla.
2. Ziurtagiri hori ez da nahikoa izango: horrez gain behar diren
ziurtapen guztiak aurkeztu beharko dira (baimenak, erregistroak,
zerbitzutan jartzeko aktak eta abar).
20. artikulua. Dokumentazio gehigarria.
Teknikariek neurri zuzentzaileetan zuzenean edo zeharka exijitzen
diren dokumentuetako bat ez dagoela ikusten badute, interesdunari
hura aurkezteko aginduko diote.
21. artikulua. Egiaztatzeko bisitaldia.
1. Zerbitzu teknikoek aurkeztutako dokumentazioa ikusita, uste
badute instalazioek exijitutako baldintzak betetzen dituztela, instalazioak
bisitatzeko data bat proposatuko dute, aurkeztutako proiektuarekin
bat datozela eta neurri zuzentzaileak betetzen direla egiaztatzeko.
2. Jardueraren batek neurri zuzentzaileak betetzen dituela
frogatzeari uko egiten dionean ere, instalazioak bisitatuko dira, instalazioen egoera egiaztatzeko eta neurri egokiak hartzea proposatzeko
helburuarekin.
3. Udalak lankide gisa kontratatzen dituen entitate pribatuek
egin ditzakete bisitaldiak.
22. artikulua. Egiaztapen bisitaldiaren txostena.
Egiaztapen bisitaldiaren ondoren, udaleko teknikariek txostena
egingo dute, hauetako bat proposatuz:
- Ikusten dituzten akatsak zuzentzeko agintzea.
- Irekitzeko lizentzia ematea.
- Ingurumenerako edo osasunerako arriskua atzematen denean,
udaleko agintaritzari proposatuko diote kautelazko neurriak har ditzala.
Instalazioen behin-behineko edo behin betiko itxiera ere iradoki
dezakete, 3/1998 Legearekin bat etorriz.
23. artikulua. Irekitzeko lizentzia.
1. Alkatetzaren dekretu baten bidez, txosten teknikoak ikusita,
irekitzeko lizentzia emateari buruzko ebazpena emango da. Erabaki
horren berri emango zaie eskatzaileari eta udalbatzari; horrela, osoko
bilkurako aktan jasota geratuko da.
2. Irekitzeko lizentziaren baldintzak nahitaezkoak izango dira
jarduera funtzionatzen ari den denboraldi guztian eta mugagabea
izango da jardueraren baldintzak aldatzen ez diren bitartean, EAEko
Ingurumena babesteko 3/1998 Lege Orokorraren 61.5 artikuluan
xedatutakoa kaltetu gabe.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3911
teniendo en cuenta las disposiciones recogidas en la presente
Ordenanza, emitirán un informe en uno de los siguientes sentidos:
- Denegación motivada de la licencia.
- Otorgamiento de la licencia, con indicación de las condiciones
y medidas correctoras exigibles.
Artículo 16. Licencia de Actividad.
En el seno del Pleno municipal se decidirá finalmente acerca de
la concesión o denegación de la licencia de actividad, mediante
acuerdo que será notificado al interesado y publicado mediante el Acta
del Pleno.
Artículo 17. Licencia de obras.
1. Para el cumplimiento de las medidas correctoras o para la
mera adecuación de los establecimientos se deberá solicitar la correspondiente licencia de obras, que no será otorgada hasta que se
disponga de la previa licencia de actividad.
2. Aquellas actividades ubicadas sobre suelos potencialmente contaminados no podrán iniciar las obras que impliquen movimiento de tierras
en tanto no recaben la conformidad del órgano ambiental autonómico.
Artículo 18. Solicitud de licencia de apertura.
El titular de las instalaciones, una vez implante las medidas correctoras
y compruebe su efectividad, deberá solicitar la licencia de apertura, que
es el título que habilita para el funcionamiento de la actividad.
Artículo 19. Documentación necesaria.
1. Junto con la instancia debidamente cumplimentada, se deberá
acompañar un certificado (Documento de Dirección de Obra) firmado
por técnico competente y visado en su correspondiente colegio
oficial, en el que se acredite que las instalaciones son acordes a lo
descrito en el proyecto presentado, y que se cumplen todas las
medidas correctoras recogidas en la licencia de actividad.
2. No será suficiente con tal certificación, sino que deberá incorporarse además toda la documentación acreditativa necesaria (autorizaciones, registros, actas de puesta en servicio, etc.).
Artículo 20. Documentación adicional.
En la medida que los técnicos detecten la ausencia de cualesquiera documentos exigidos directa o indirectamente en las medidas
correctoras, requerirán al interesado para su presentación.
Artículo 21. Visita de comprobación.
1. Una vez los servicios técnicos, a la vista de la documentación
presentada, consideren que las instalaciones pueden haber cumplido
las condiciones exigidas, propondrán una fecha para proceder a la
visita de las mismas, de cara a comprobar que son acordes al proyecto
presentado y se cumplen las medidas correctoras.
2. También se procederá a la visita de las instalaciones cuando
se detecte que alguna actividad desiste de acreditar el cumplimiento
de las medidas correctoras al objeto de comprobar su estado y
proponer la adopción de las medidas que correspondan.
3. Las visitas podrán realizarse por parte de entidades privadas
contratadas como colaboradoras por el Ayuntamiento.
Artículo 22. Informe de visita de comprobación.
Tras la visita de comprobación, los técnicos municipales
informarán al respecto:
- Requiriendo la subsanación de las deficiencias que se observen.
- Proponiendo la concesión de la licencia de apertura.
- Proponiendo a la autoridad municipal la adopción de medidas
cautelares ante la detección de riesgo para la salud o el medio
ambiente, pudiendo incluso llegar a sugerir el cierre provisional o
definitivo de las instalaciones de conformidad con la Ley 3/1998.
Artículo 23. Licencia de apertura.
1. Mediante Decreto de Alcaldía, a la vista de los informes
técnicos se resolverá acerca de la concesión de la licencia de apertura,
decisión de la que se dará cuenta al solicitante y al Pleno del
Ayuntamiento por lo que quedará constancia en el Acta del Pleno.
2. Las condiciones de la licencia de apertura serán obligatorias
a lo largo de todo el periodo durante el que la actividad se encuentre
en funcionamiento, y será indefinida en tanto no se modifiquen las
condiciones de la actividad, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 61.5 de la Ley 3/1998, General de protección del medio
ambiente del País Vasco.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3912
3. Aurreko atalean adierazitakoa gorabehera, irailaren 22ko
515/2009 Dekretuaren pean (abere ustiategietako arau teknikoak,
higiene eta osasun arauak eta ingurumen arauak ezarri zituena)
dauden abeltzaintzako jardueretarako lizentziak 5 eta 6. artikuluen
arabera berriztatu behar dira.
24. artikulua. Zerbitzuen behin betiko konektatzea.
Energia, ura eta gainerako zerbitzuen hornidura behin betiko
konektatzeko, beharrezkoa da aldez aurretik irekitzeko lizentzia
jasotzea. Horregatik, udalak bere baimena ez daukaten instalazioetan
hornidura eteteko exijitu ahal die konpainia hornitzaileei.
3. No obstante lo señalado en el apartado anterior, las licencias
de las actividades ganaderas sometidas al Decreto 515/2009, de 22
de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas,
higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones
ganaderas, deberán ser renovadas de acuerdo con sus artículos 5 y 6.
Artículo 24. Enganche definitivo de servicios.
El enganche definitivo de los suministros de energía, agua y
demás servicios requiere de la previa licencia de apertura, por lo que
el Ayuntamiento podrá exigir a las compañías proveedoras la
suspensión de los suministros a aquellas instalaciones sin el citado
permiso municipal.
III. kapitulua – Salbuetsitako jarduerak.
25. artikulua. Dagokien jarduerak.
1. 165/1999 Dekretuaren I, II eta III. eranskinetan agertzen diren
jarduerak jarduera lizentzia eskuratu beharretik salbuetsita daude.
Capítulo III – Actividades exentas.
Artículo 25. Actividades sujetas.
1. Son actividades exentas de obtención de la licencia de
actividad aquellas recogidas en los Anexos I, II y III del Decre to 165/1999.
2. Estas quedan sujetas a un procedimiento simplificado que
culmina, al igual que en el caso de las actividades clasificadas, con
la obtención de la licencia de apertura, una vez se acredita por parte
de los servicios técnicos municipales el cumplimiento de las medidas
correctoras exigibles.
Artículo 26. Solicitud de licencia de apertura.
La instalación, ampliación y reforma de las actividades exentas
requiere la solicitud de la licencia de apertura, para lo cual, los interesados deberán presentar la misma documentación señalada para
las actividades clasificadas en el art.8), si bien será suficiente con
presentar una única copia del proyecto técnico.
Artículo 27. Procedimiento administrativo.
La tramitación posterior del expediente es análoga a la prevista
en la presente ordenanza para las actividades clasificadas, con las
siguientes salvedades:
- Será suficiente con la notificación a los colindantes, a los que
se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. No será
preciso, por tanto, la publicación del anuncio en el BOTHA.
- El expediente será remitido, los servicios técnicos municipales
lo consideran oportuno, al órgano ambiental de la Diputación Foral
de Álava, para que sus técnicos emitan un informe de medidas
correctoras. En dicho caso, se requerirá al promotor de la actividad
una nueva copia firmada por técnico competente y visada por su
correspondiente colegio oficial, del proyecto presentado.
- No existirá resolución municipal otorgando licencia de actividad,
sino que las medidas correctoras exigidas serán comunicadas debidamente al interesado, al objeto de que sea conocedor de los
requisitos que debe cumplir para obtener la licencia de apertura.
Artículo 28. Acreditación del cumplimiento de las medidas
correctoras.
1. Tras la adecuación del local, y tras implantar las medidas
correctoras exigidas, el titular solicitará al Ayuntamiento que se gire
la correspondiente visita de comprobación por parte de los servicios
técnicos.
2. Con carácter previo a proceder a visitar las instalaciones, los
técnicos municipales podrán requerir la presentación de la documentación que demuestre el cumplimiento de las medidas correctoras.
3. En función de la complejidad de las instalaciones y de las
consecuencias de posibles accidentes que puedan producirse, podrán
requerir adicionalmente al interesado la presentación de certificados
técnicos que acrediten el cumplimiento de alguna o todas las medidas
correctoras, en especial en relación con el ruido y las condiciones de
protección contra incendios.
Artículo 29. Visita de inspección.
1. Una vez los servicios técnicos consideren la documentación
completa, comunicarán a los responsables de las instalaciones la
fecha y hora para proceder a comprobar las medidas correctoras y
la adecuación de la actividad al proyecto tramitado.
2. Las visitas se podrán realizar por parte de personal perteneciente a entidades privadas colaboradoras del Ayuntamiento.
2. Jarduera horiek prozedura sinpletu baten mende daude.
Jarduera sailkatuen kasuan bezala, irekitzeko lizentzia eskuratuz
amaitzen da prozedura, udaleko zerbitzu teknikoek exijitu beharreko
neurri zuzentzaileak betetzen direla egiaztatu eta gero.
26. artikulua. Irekitzeko lizentziaren eskaera.
Salbuetsitako jarduerak instalatzeko, handitzeko eta berriztatzeko
beharrezkoa da irekitzeko lizentzia eskatzea. Horretarako, interesdunek
sailkatutako jardueretarako 8. artikuluan aipatzen den dokumentazio
berbera aurkeztu beharko dute; halere, nahikoa da proiektu teknikoaren kopia bakarra aurkeztea.
27. artikulua. Administrazio prozedura.
Espedientearen izapidetzea, gero, ordenantza honetan sailkatutako jardueretarako aurreikusitakoen analogoa da, salbuespen
hauekin:
- Nahikoa izango da mugakideei jakinaraztea. 10 eguneko emango
zaie alegazioak aurkezteko. Beraz, ez da beharrezkoa izango ALHAOan
iragarkirik argitaratzea.
- Espedientea Arabako Foru Aldundiko ingurumen organoari
bidaliko zaio, udaleko zerbitzu teknikoek egokitzat jotzen badute,
haren teknikariek neurri zuzentzaileen txostena egin dezaten. Kasu
horretan, jardueraren sustatzaileari aurkeztutako proiektuaren kopia
berri bat eskatuko zaio, teknikari eskudun batek sinatua eta dagokion
elkargo ofizialak onetsia.
- Ez da egongo jarduera lizentzia ematen duen udal ebazpenik.
Aitzitik, exijitutako neurri zuzentzaileak interesdunari jakinaraziko
zaizkio, irekitzeko lizentzia eskuratzeko zein betekizun bete behar
dituen jakin dezan.
28. artikulua. Neurri zuzentzaileak betetzen direla frogatzea.
1. Lokala egokitu ondoren eta exijitutako neurri zuzentzaileak
ezarri ondoren, titularrak udalari eskatuko dio zerbitzu teknikoek
egiaztapen bisitaldia egin dezatela.
2. Instalazioak bisitatu aurretik, neurri zuzentzaileak betetzen
direla frogatzen duen dokumentazioa aurkezteko agindu ahal dute
udaleko teknikariek.
3. Instalazioen konplexutasunaren arabera eta gerta daitezkeen
istripuen ondorioen arabera, interesdunari ziurtagiri teknikoak ere
aurkezteko agindu ahal zaio, neurri zuzentzaileren bat edo guztiak
betetzen direla frogatzen dutenak, batez ere zaratari buruzkoak eta
suteen aurkako babesaren baldintzei buruzkoak.
29. artikulua. Ikuskapen bisitaldia.
1. Zerbitzu teknikoek dokumentazioa osorik dagoela irizten
diotenean, instalazioen arduradunei egun bat eta ordu bat jakinaraziko dizkiete, neurri zuzentzaileak egiaztatzeko eta jarduera izapidetutako proiektuari egokitzen zaion egiaztatzeko.
2. Bisitaldiak udalaren lankide diren entitate pribatuetako langileek
egin ditzakete.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
30. artikulua. Bisitaldiaren txostena.
Bisitaldiaren emaitza gisa, udal teknikariek ondoko aukera
hauetatik zein den bidezkoa jakinaraziko dute:
- Atzemandako akatsak zuzentzeko agintzea
- Irekitzeko lizentzia ematea erabakitzea
- Jarduerak pertsonen osasunarentzat edo ingurumenarentzat
dakarren arriskua saihesteko kautelazko neurriak ezartzea.
31. artikulua. Irekitzeko lizentzia.
1. Alkatetzaren dekretu baten bidez, txosten teknikoak ikusita,
irekitzeko lizentzia emateari buruzko ebazpena emango da. Erabaki
horren berri emango zaie eskatzaileari eta udalbatzari; horrela, osoko
bilkurako aktan jasota geratuko da.
2. Lizentzia hori mugagabea izango da, jardueraren baldintzak
aldatzen ez diren bitartean.
IV. kapitulua – Ingurumeneko baimen integratua behar duten
jarduerak.
32. artikulua. Ingurumeneko baimen integratuak jarduera
lizentziarekin duen zerikusia.
1. Kutsadura prebenitzeari eta kontrolatzeari buruzko 16/2002
Legeak xedatzen duenez, ingurumeneko baimen integratuaren prozedurako izapideek jarduera lizentziakoak ordezkatzen dituzte, denean,
salbu eta udal agintaritzaren azken ebazpenean. Ordea, ingurumeneko
baimen integratua ingurumenari dagokionez bakarrik ematen da;
jarduera eta irekitze lizentzietan, aldiz, beste alderdi batzuk ere kontuan
izaten dira.
2. Ondorioz, ingurumeneko baimen integratuetan jasotzen diren
baldintzak lotesleak dira. Baldintza horiek beste batzuekin osatu
behar dira, beste erakunde batzuen (industria, osasuna, herrizaingoa,
konfederazio hidrografikoa, udala eta abar) eskumeneko gaietan
eragina dutenak.
33. artikulua. Jarduera lizentziarik gabe aurretik zeuden jarduerak.
1. Udalak jarduera lizentziarik ez daukaten jardueretarako ingurumeneko baimen integratuak eman direla jakiten duenean, jarduera
lizentziak emateko izapideak hasiko ditu.
2. Oro har, ingurumeneko baimen integratuan egindako izapideek
jarduera lizentziakoak ordezkatzen dituzte. Horregatik, udal teknikariek txosten teknikoa egingo dute eta bertan jarduera lizentzia
ematea proposatuko diote udalbatzari, ingurumeneko baimen integratuko baldintzak betetzen badira betiere.
3. Jarduera lizentziako baldintzez gain, beste gai batzuetan
(adibidez, industri segurtasunean eta osasunean) indarrean dauden
araudietako baldintzak ezarriko dira, baimen honen iritsiera ingurumeneko baimen integratuarena zabalagoa baita.
4. Gero, interesdunak udalari jakinarazten dionean jarduera
lizentzian azaldutako baldintzak eta neurri zuzentzaileak bete dituela
eta irekitzeko lizentzia eskatzen dionean, udaleko teknikariek bisitaldia egingo dute, instalazioek baldintzak eta neurri zuzentzaileak
betetzen dituztela ziurtatze aldera.
5. Bisitaldiaren ondoren, teknikariek udalari proposatuko diote
irekitzeko lizentzia ematea edo atzemandako akatsak zuzentzeko
agintzea sustatzaileari.
34. artikulua. Ingurumeneko baimen integratua baino lehen
jarduera lizentziarekin zeuden jarduerak.
1. Ingurumen organoak ingurumeneko baimen integratua behin
betiko edo izaera eraginkorrez ematen duenean, udalak, ofizioz edo
alderdi batek eskatuta, ingurumeneko baimen integratuaren baldintzak
erantsiko dizkio jarduera lizentziari.
2. Gero, udaleko teknikariek egiaztatuko dute jarduera lizentziaren
baldintzak betetzen diren, irekitzeko lizentzia ematea bidezkoa izateari
buruzko txostena egiteko, sailkatutako jardueretarako xedatutakoaren
arabera.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3913
Artículo 30. Informe de la visita.
Como resultado de la visita, los técnicos municipales informarán
sobre la procedencia de:
- Requerir la subsanación de las deficiencias observadas
- Acordar la concesión de la licencia de apertura
- Establecer medidas cautelares tendentes a evitar el riesgo que
la actividad suponga para el medio ambiente o la salud de las
personas.
Artículo 31. Licencia de apertura.
1. Mediante Decreto de Alcaldía, a la vista de los informes
técnicos, se resolverá acerca de la concesión de licencia de apertura,
decisión de la que se dará cuenta al solicitante y al Pleno del
Ayuntamiento por lo que quedará constancia en el Acta de Pleno.
2. Esta licencia será indefinida en tanto no se modifiquen las
condiciones de la actividad.
Capítulo IV – Las actividades sometidas a autorización
ambiental integrada.
Artículo 32. Relación de la autorización ambiental integrada con
la licencia de actividad.
1. La Ley 16/2002, de Prevención y Control de la Contaminación
dispone que los trámites del procedimiento de autorización ambiental
integrada sustituyen a los de la licencia de actividad, en todo salvo
en la Resolución final de la autoridad municipal. Sin embargo, la
autorización ambiental integrada se otorga a los solos efectos
medioambientales, mientras que en las licencias de actividad y
apertura se consideran otros aspectos adicionales.
2. En consecuencia, no cabe más que reconocer el carácter
vinculante de las condiciones que se recojan en las Autorizaciones
Ambientales Integradas, y considerar la inevitable necesidad de
complementarlas con otras que afectan a aspectos de la competencia de otros organismos (industria, sanidad, interior, confederación hidrográfica, el propio Ayuntamiento, etc.).
Artículo 33. Actividades preexistentes sin licencia de actividad.
1. Una vez el Ayuntamiento tenga conocimiento del otorgamiento
de las Autorizaciones Ambientales Integradas para actividades que
no cuenten con licencia de actividad, iniciará los trámites para
conceder las licencias de actividad.
2. Con carácter general, los trámites realizados en la Autorización
Ambiental Integrada sustituyen a los de la licencia de actividad, por
lo que los técnicos municipales redactarán un informe técnico en el
que propondrán a la corporación la concesión de la licencia de
actividad, con sujeción al condicionado de la Autorización Ambiental
Integrada.
3. Las condiciones de la licencia de actividad se podrán ampliar
con aquellas otras derivadas de la normativa vigente en materias
como seguridad industrial y sanidad, dado que el alcance de este
permiso es mayor que el de la Autorización Ambiental Integrada.
4. Posteriormente, una vez el interesado comunique al Ayuntamiento haber satisfecho las condiciones y medidas correctoras
indicadas en la licencia de actividad, y solicite la licencia de apertura,
los técnicos municipales girarán visita para comprobar que las instalaciones se ajustan a ellas.
5. Como resultado de la visita, los técnicos propondrán a la
corporación, bien el otorgamiento de la licencia de apertura, bien el
requerimiento al promotor para que subsane las deficiencias que se
observen.
Artículo 34. Actividades preexistentes con licencia de actividad
previa a la Autorización Ambiental Integrada.
1. Una vez el órgano ambiental otorgue con carácter definitivo o
efectivo la Autorización Ambiental Integrada, el Ayuntamiento, de
oficio o a instancia de parte, procederá a incorporar el condicionado
de aquella a la licencia de actividad.
2. Posteriormente, los técnicos municipales comprobarán el
cumplimiento de las condiciones de la licencia de actividad para
informar acerca de la procedencia del otorgamiento de la licencia
de apertura, de acuerdo con lo dispuesto para las actividades clasificadas.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
3. Horretarako, udaleko teknikariek bisitaldia egingo dute, jarduera
lizentziako baldintzak (batez ere berriak) betetzen diren egiaztatzeko.
Baiezkoan, irekitzeko lizentzia ematearen aldeko txostena egingo
dute. Ezezkoan, atzemandako akatsen berri emango dute eta
zuzentzeko epe bat proposatuko dute.
35. artikulua. Jarduera lizentziarik gabeko eta ingurumeneko
baimen integratudun jarduera berriak.
1. 16/2002 Legea indarrean sartu ondoko jarduerak, ingurumeneko baimen integratua eskuratu ondoren, nahitaezko jarduera
lizentzia eskatu beharko dute.
2. Udaleko teknikariek egiaztatuko dute ingurumeneko baimen integratuko baldintzetan osasunari eta industri segurtasunari buruzko
gaiak sartzen diren. Baiezkoan, ondoko hauetatik zein egin behar
den adieraziko dute:
- Lizentzia ukatzea, udalaren eskumeneko arrazoiengatik
- Jarduera lizentzia ematea, ingurumeneko baimen integratuan
ezarritako neurri zuzentzaileak eta ordenantza honen ondorioz ezar
litezkeen gainerako neurri zuzentzaileak betetzeko baldintzarekin.
3. Ingurumeneko baimen integratuan ez badira sartu osasuneko
edo industri segurtasuneko arauditik eratorritako baldintza exijigarriak,
edo ingurumeneko baimen integratua eskuratzeko egin den prozeduran
zehar ez badira bete zerikusia duten erakundeetako batek emandako
aginduak (udala eta industrian eta osasunean eskumena duten
organoak, batez ere), udalak oniritzia jasotzen duela ziurtatuko du.
4. Udaleko teknikariek, zerikusia duten erakunde guztien adostasuna lortze aldera, jardueraren sustatzaileari dokumentazio gehigarria
eskatu ahal diote, nahiz eta dokumentazio hori beste administrazio
batzuen aurrean aurkeztuta egon.
36. artikulua. Ingurumeneko baimen integratuaren mendeko
jardueretarako irekitzeko lizentzia.
16/2002 Legeak ukitutako jarduerek ezin dute irekitzeko lizentzia
eskatu harik eta behin betiko ingurumeneko baimen integratua eduki
arte, ingurumen organoak egiaztatzen duenean berak mendeko
ingurumen eragineko baimenean exijitutako baldintzak betetzen
dituztela instalazioek.
Irekitzeko lizentziaren eskaera egiteko, dokumentazio hau aurkeztu
behar da:
a Inprimakia, behar den moduan beteta.
b Ingurumeneko baimen integratua (behin betikoa) ematen duen
ebazpena.
c Teknikari eskudunak sinatutako ziurtagiria, jarduera lizentzian
exijitutako baldintzak betetzen direla frogatzen duena. Hartara, ziurtagiri honek zerbitzuan jartzeko behar diren akta guztiak (eta dokumentazio analogoa) erantsi behar ditu.
37. artikulua. Udalaren ikuskapena ingurumeneko baimen integratuaren peko jardueretan.
1. Irekitzeko lizentziaren eskaera jasotakoan, udaleko teknikariek
baloratu egingo dute eta, nahikoa dela uste badute, instalazioen
arduradunei dei egingo diete, egiaztatze bisitaldi egokia egiteko.
Bisitaldi horretan egiaztatuko da jarduerak jarduera lizentzian exijitzen
diren baldintzak betetzen dituela.
2. Aitzitik, bisitaldiaren ondoren udal teknikariek uste badute
dokumentazioa ez dagoela osaturik, interesdunari dokumentazio hori
zuzentzeko aginduko diote, beraiek zehazten duten epean.
3. Bisitaldiaren ondorioz, teknikariek txosten bat egingo dute
eta bertan ikusitako egitateak eta inguruabarrak azalduko dituzte.
Ondoko hauetako bat proposatuko dute:
- Irekitzeko lizentzia ematea, exijitu beharreko baldintzak betetzen
direla egiaztatu delako.
- Epe berria ematea, jardueraren sustatzaileak atzeman diren
desbideraketak zuzendu ditzan.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3914
3. Para ello, los técnicos municipales girarán visita de comprobación para verificar que las condiciones de la licencia de actividad,
en especial las nuevas, se cumplen. En dicho caso, informarán de forma
favorable a la concesión de la licencia de apertura. En caso contrario,
informarán sobre las deficiencias observadas, proponiendo un plazo
para su subsanación.
Artículo 35. Actividades nuevas sin licencia de actividad y con
Autorización Ambiental Integrada.
1. Las actividades posteriores a la entrada en vigor de la
Ley 16/2002, una vez cuenten con la Autorización Ambiental Integrada,
deberán solicitar la preceptiva licencia de actividad.
2. Los técnicos municipales comprobarán si el condicionado de
la Autorización Ambiental Integrada incluye los aspectos sanitarios y
de seguridad industrial. En el caso afirmativo, procederán a informar
sobre la procedencia de:
- Denegar la licencia por motivos de la competencia municipal
- Otorgar la licencia de actividad con sujeción a las medidas
correctoras establecidas en la Autorización Ambiental Integrada, y
aquellas otras que pudieran imponerse por razón de la presente
ordenanza.
3. En el caso de que la Autorización Ambiental Integrada no
incluya las condiciones exigibles derivadas de la normativa de
seguridad industrial y de sanidad, o en el caso de que a lo largo del
procedimiento seguido para la obtención de la Autorización Ambiental
Integrada no se hubiera atendido a los requerimientos formulados por
alguno de los organismos implicados (Ayuntamiento y órganos competentes en materia de sanidad e industria, fundamentalmente), el
Ayuntamiento se asegurará de obtener el visto bueno de los mismos.
4. Los técnicos municipales, al objeto de recabar la conformidad
de todos los organismos implicados, podrán requerir la presentación
de documentación adicional al promotor de la actividad, aunque ésta
se hubiera presentado ya ante otras Administraciones.
Artículo 36. Licencia de apertura para actividades sometidas a
Autorización Ambiental Integrada.
Las actividades afectadas por la Ley 16/2002, no podrán solicitar
licencia de apertura hasta que no dispongan de la Autorización
Ambiental Integrada definitiva, una vez el órgano ambiental compruebe
que las instalaciones se ajustan a las condiciones por él exigidas en
la Autorización Ambiental Integrada de carácter subordinado.
Para realizar la solicitud de licencia de apertura, deberán adjuntar
la siguiente documentación:
a Formulario debidamente cumplimentado.
b Resolución por la que se otorgue la Autorización Ambiental
Integrada (definitiva).
c Certificado suscrito por técnico competente, en el que se
acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas en la licencia de
actividad. Para ello, este certificado deberá adjuntar cuantas Actas
de puesta en servicio (y documentación análoga) sean precisas.
Artículo 37. Inspección municipal en actividades sometidas a
Autorización Ambiental Integrada.
1. Recibida la solicitud de licencia de apertura, los técnicos municipales la valorarán, y, en caso de considerarla suficiente, convocarán
a los responsables de las instalaciones para girar la correspondiente
visita de comprobación, en la que se verificará que la actividad se ajusta
a las condiciones exigidas en la licencia de actividad.
2. Por el contrario, si tras su examen, entienden los técnicos
municipales que la documentación no es completa, requerirán al
interesado para que en el plazo que se determine, proceda a su
subsanación.
3. Como resultado de la visita, los técnicos redactarán un informe
en el que se constatarán los hechos y circunstancias observados,
proponiendo:
- La concesión de la licencia de apertura, por haberse
comprobado en cumplimiento de las condiciones exigibles.
- El señalamiento de un nuevo plazo para que el promotor de la
actividad corrija las desviaciones observadas.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
V. kapitulua – Jarduera eta instalazioak aldatzea, lekuz
aldatzea eta uztea.
38. artikulua. Komunikazioa.
1. Edozein jardueratan egin nahi den aldaketa esanguratsu oro
udalari jakinarazi behar zaio gauzatu aurretik. Horrela, teknikariek
baloratuko dute aldaketa horiek neurri zuzentzaile gehigarriak ezarri
beharra dakarten edo ez.
2. Aldaketa horiek funtsezkoak direla ulertzen bada, interesdunari
aginduko zaio proiektu teknikoa aurkez dezala, teknikari eskudun
batek sinatuta eta dagokion elkargo ofizialak onetsita, jarduerak instalatzeko I. tituluan xedatutakoaren arabera izapidetuko dena.
3. Arau orokorrak agintzen duenez, egin nahi den aldaketa
burutzeko, aldaketa funtsezkoa bada, jarduera lizentzia eskatu behar
da lehenik eta behin, eta obra lizentzia gero. Gero, zabalketa edo
aldatutako instalazioak irekitzeko lizentzia izapidetuko da.
4. Aldaketa salbuetsitako jarduera batean egiten bada, neurri
zuzentzaileak obra lizentziaren barruan jakinaraziko dira. Gero,
zabalketa edo aldatutako instalazioak irekitzeko lizentzia izapidetuko
da.
39. artikulua. Ingurumeneko baimen integratuaren mendeko
instalazioetako aldaketak.
1. 16/2002 Legearen mendeko jardueren titularrek, beren instalazioetan aldaketa bat egin nahi badute, ingurumen organo autonomikoari jakinarazi beharko diote, eta organo horrek aldaketa horiek funtsezkoak diren edo ez azalduko dute.
2. Udalak ez du aldaketarik baimenduko ez baldin bada behar
bezala frogatzen administrazioak erantzuteko legeak aurreikusten
duen denbora igaro dela eta, beraz, udal lizentzia egokia izapidetu ahal
dela.
40. artikulua. Titulartasun aldaketa.
1. Edozein jardueraren titulartasuna eskualdatuz gero, eskuratzaileak
jarduera lizentziaren (eta bidezkoa balitz, irekitzeko lizentziaren) titulartasun
aldaketa eskatu behar du.
2. Eskualdatzaileak, gainera, titulartasun aldaketa jakinarazi
dezake, komunikazioaren egunaren ondoren gertatutako egitateen
erantzukizunetatik askatzeko asmoz. Udalean titulartasun aldaketa
agertzen ez den bitartean, egiten diren urraketen erantzukizuna solidarioa izango da eskualdatzailearentzat eta eskuratzailearentzat.
3. Alde baten edo bestearen komunikazioa jasotakoan, udalak titulartasun berria erregistratuko du eta eskualdatu behar den jardueraren
izapideen egoera aztertuko du. Analisi horren emaitza gisa txosten
teknikoa egingo du, jarduera ondoko egoeretatik zeinetan dagoen
azaltzeko:
- Jarduera lizentzia eta irekitzeko lizentzia dauzka.
- Ez du frogatu irekitzeko lizentzia eskuratzeko exijitzen diren
baldintzak betetzen direnik. Teknikariek neurri zuzentzaileen akreditazioa eskatuko dute. Ezinbestekoa da titular berriak aldaketa
gainerako erakundeei ere jakinaraztea, inguruabar hori sektoreko
baimenetan eta erregistroetan isla dezaten, eta unean uneko titularraren
izenean ager daitezen.
- Ez dauka jarduera lizentziarik. Zerbitzu teknikoek jarduera legeztatzeko aginduko dute.
41. artikulua. Jarduerak lekuz aldatzea.
1. Jarduera bat kokaleku batetik bestera aldatzea, udalerritik
kanpo, jarduera bat amaitzea eta beste bat hastea izango da.
2. Jardueraren titularrak bere asmoa udalari jakinaraziko dio eta
jarduera lizentzia (edo irekitzeko lizentzia, salbuetsitako jarduera
izanez gero) eskatu beharko du kokaleku berrirako, instalazio berri gisa
izapidetze aldera.
3. Kokaleku zaharrean jarduera uzten denean, 15 egun naturaleko epean, titularrak horren berri eman beharko dio udalari.
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3915
Capítulo V – La modificación, el traslado y el cese de actividades e instalaciones.
Artículo 38. Comunicación.
1. Todo cambio significativo que se pretenda introducir en
cualquier actividad deberá ser puesto en conocimiento del
Ayuntamiento con carácter previo a su materialización, al objeto de
que los técnicos valoren si tales modificaciones implican la necesidad
de establecer medidas correctoras adicionales.
2. En el caso de que estas modificaciones se consideren sustanciales, se requerirá al interesado la presentación de proyecto técnico
firmado por técnico competente y visado por su correspondiente
colegio oficial, que será tramitado de acuerdo a lo dispuesto en el Título I
para la instalación de actividades.
3. Como es regla general, para realizar la modificación pretendida,
si es sustancial, deberá obtenerse licencia de actividad, primero, y
licencia de obras, después. Posteriormente se tramitará la licencia de
apertura de la ampliación o de las instalaciones modificadas.
4. Si la modificación fuera a realizarse sobre una actividad exenta,
las medidas correctoras serán comunicadas dentro de la licencia de
obras. Posteriormente se tramitará la licencia de apertura de la
ampliación o de las instalaciones modificadas.
Artículo 39. Modificaciones en instalaciones sometidas a
Autorización Ambiental Integrada.
1. Los titulares de actividades sometidas a la Ley 16/2002 que
pretendan acometer un cambio en sus instalaciones, deberán ponerlo
en conocimiento del órgano ambiental autonómico, que se posicionará acerca de la sustancialidad o no de las modificaciones.
2. El Ayuntamiento no autorizará ninguna modificación si no se
acredita debidamente el transcurso del tiempo legalmente previsto para
que la Administración emita su respuesta, y que por tanto, puede
tramitar la correspondiente licencia municipal.
Artículo 40. Cambio de titularidad.
1. En el caso de transmisión de la titularidad de cualquier
actividad, el adquirente deberá solicitar el cambio de titularidad de la
licencia de actividad y, en su caso, de apertura.
2. También podrá el transmisor comunicar el cambio de la titularidad al objeto de eximirse de responsabilidades por hechos
sucedidos con posterioridad a la fecha de su comunicación. En tanto
no conste el cambio de titular en el Ayuntamiento, la responsabilidad
por las infracciones que se cometan será solidaria para transmisor y
adquirente.
3. Recibida la comunicación de una u otra parte, el Ayuntamiento
registrará la nueva titularidad y revisará el estado de las tramitaciones referentes a la actividad objeto de la transmisión. Como
resultado de tal análisis emitirá un informe técnico en el que se
describa si la actividad:
- Cuenta con licencia de actividad y licencia de apertura.
- No ha acreditado el cumplimiento de las condiciones exigidas
para la obtención de la licencia de apertura. Los técnicos instarán la
acreditación de las medidas correctoras. Es preciso que el nuevo
titular comunique el cambio también al resto de organismos para
que registren tal circunstancia en sus registros y autorizaciones sectoriales, y estos figuren a nombre del titular actual.
- No dispone siquiera de licencia de actividad. Los servicios
técnicos requerirán la legalización de la actividad.
Artículo 41. Traslado de actividades.
1. El cambio de ubicación de una actividad de un emplazamiento
a otro, dentro del municipio, será considerado como el cese de una
actividad y el comienzo de una nueva.
2. El titular de la actividad comunicará su intención al Ayuntamiento, y deberá solicitar licencia de actividad (o de apertura, en el
caso de ser actividad exenta) para la nueva ubicación para su tramitación como nueva instalación.
3. Ante la efectiva del cese de la actividad en la antigua ubicación,
en el plazo de 15 días naturales, el titular comunicará dicha circunstancia al Ayuntamiento.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3916
42. artikulua. Jarduerak uztea
Jarduera orotako titularrak, jarduera uzten badu, 15 egun naturaleko epean jakinarazi beharko du jarduera utzi duela, udalak inguruabar hori erregistra dezan eta, beharrezkoa denean, ingurumen
erakunde autonomikoak lurzoruaren kalitatearen adierazpena has
dezala exiji dezan.
Artículo 42. Cese de actividades
El titular de cualquier actividad debe comunicar el cese de la
misma en el plazo de 15 días naturales desde que se produzca, al objeto
de que el Ayuntamiento registre dicha circunstancia y exija, en su
caso, el inicio de la Declaración de la Calidad del Suelo por parte del
órgano ambiental autonómico.
II. TITULUA. IKUSKAPENA ETA KONTROLA
JARDUEREN EZARPENEAN
TÍTULO II. INSPECCIÓN Y CONTROL
EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
43. artikulua. Baimendutako jardueren kontrola.
1. Udalaren eskumenekoak izango dira jarduera bat baimentzen
duen lizentziaren edukian xedatutakoa benetan betetzeko eta behar
diren ikuskapenak egiteko garatu behar diren eginkizunak. Alkateak
ahalmena du legez kanpoko jarduerak bertan behera utzi edo ixteko,
lizentziak deuseztatzeko eta legez finkatuta dauden zigorrak ezartzeko.
Artículo 43.Control de las actividades autorizadas.
1. Son de competencia del Ayuntamiento las funciones a
desarrollar para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el
contenido de la licencia que autorice una actividad, así como para
realizar las debidas inspecciones, hallándose facultado el Alcalde
para decretar la suspensión o clausura de las actividades ilícitas, la
revocación de las licencias y la imposición de las sanciones legalmente
determinadas.
2. Advertidas deficiencias en el funcionamiento de una actividad,
la Alcaldía requerirá al titular de la misma para que corrija aquéllas en
un plazo determinado que, salvo casos especiales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses.
3. La Alcaldía podrá paralizar, con carácter preventivo, cualquier
actividad en fase de construcción o explotación, total o parcialmente,
por cualquiera de los siguientes motivos:
a Ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa
en el proyecto cuya licencia se solicita.
b El incumplimiento o trasgresión de las condiciones ambientales
impuestas para la ejecución del proyecto.
c Cuando existan temores fundados de daños graves o irreversibles al medio ambiente o peligro inmediato para personas o bienes,
en tanto no desaparezcan las circunstancias determinantes, pudiendo
adoptar las medidas necesarias para valorar o reducir riesgos.
2. Jardueraren funtzionamenduan akatsak daudela ikusten
denean, Alkatetzak jardueraren titularrari haiek epe jakin baten barruan
konpontzera errekerituko du, eta epea, behar bezala justifikatutako kasu
berezietan izan ezik, sei hilabetekoa baino luzeagoa ez da izango.
3. Alkatetzak, prebentzio moduan, eraikuntza edo ustiapen fasean
dagoen edozein jarduera eten dezake, zati batez edo erabat, arrazoi
hauetako batengatik:
a Lizentzia eskatzen den proiektuan datuak ezkutatu, faltsutu
edo maltzurkeriaz manipulatu direnean.
b Proiektua gauzatzeko ezarri diren ingurumen baldintzak bete ez
direnean edo aginduak hautsi direnean.
c Ingurumenari kalte larriak edo konponezinak egingo zaizkiola
edo pertsona zein ondasunentzat berehalako arriskua dagoela
susmatzeko arrazoi sendoak daudenean, egoera hori dagoen bitartean,
arriskuak baloratzeko edo murrizteko behar diren neurriak har ditzaketelarik.
4. Bai funtzionamenduan eta bai denboraldi baterako gerarazita
zein behin betiko itxita dagoen jardueraren titularrak ezarri zaion
neurri zuzentzailea gauzatzeari uko egiten dionean, Alkatetzak, aurrez
ohartarazita, izaera subsidiarioaz neurria gauzatu ahal izango du eta
titularraren kontu izango dira hortik sortutako gastuak, zeinak
premiamendu bidez exijitu ahal izango baitira.
44. artikulua. Lizentziarik gabeko jarduerak.
Ezarri beharreko zehapenak gorabehera, udaleko zerbitzu
teknikoek ikusten dutenean jardueraren batek ez dauzkala nahitaezko
udal lizentziak (jarduerarako, irekitzeko edo biak, egokitzen zaionaren
arabera), udal agintaritzari txostena egingo diote, kasuaren araberakoa:
a Jarduera legeztatzeko modukoa baldin bada, proposatuko du
titularrari bere egoera erregulariza dezala agintzea. Horretarako epea
emango zaio, eta epea, behar bezala justifikatutako ohiz kanpoko
kasuetan izan ezik, sei hilabetekoa baino luzeagoa ez da izango.
Gainera, jarduera itxi egin ahal izango da egoerak hori egokia dela
erakusten badu, interesdunari entzun ondoren.
b Jarduera ezin bada legeztatu (hirigintzako arrazoiengatik, edo
gizakien osasunerako edo ingurumenerako arrisku larria dakarrelako),
ixtea proposatu ahalko dute. Hala erabakitzen bada, interesdunari
entzunaldia eman ondoren dekretatuko da itxiera.
45. atala. Ikuskapena eta kontrola.
1. Ikuskapena egiten dutenak beren lanean ari direnean agintaritzaren agente izango dira, eta ahalmena dute, identifikatu ondoren,
eta dagokionean, aurrez abisatu gabe, udal ordenantzetan edo ingurumeneko legerian araututako jarduerak egiten diren instalazioetara
sartzeko.
2. Beharrezkoa baldin bada, udalak zaintza eta kontrol ahalmen
jakin batzuk eman ahalko dizkie akreditazio egokia daukaten erakunde
publiko edo pribatuei.
46. artikula. Ikuskapen akta.
1. Hurrengo paragrafoan xedatutakoa kaltetu gabe, ikuskapen
bisitaldi guztien akta egingo da. Aktan, balizko irregulartasun guztiak
4. Cuando el titular de una actividad, tanto en funcionamiento como
en situación de suspensión temporal o clausura definitiva, se niegue
a adoptar alguna medida correctora que le haya sido impuesta, la
Alcaldía, previo apercibimiento, podrá ejecutarla con carácter subsidiario, siendo a cargo del titular los costes derivados, que serán
exigibles por vía de apremio.
Artículo 44. Actividades sin licencia.
Sin perjuicio de las sanciones que procedan, cuando los servicios
técnicos municipales detecten alguna actividad que no cuente con
las licencias municipales preceptivas, de actividad, de apertura, o
ambas según proceda, informarán a la autoridad municipal en uno de
los siguientes sentidos:
a Si la actividad pudiese legalizarse, proponiendo el requerimiento al titular de la misma para que regularice su situación, concediéndole al efecto un plazo que, salvo casos excepcionales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses, pudiendo
además clausurarla, si las circunstancias lo aconsejarán, previa
audiencia del interesado.
b Si la actividad no pudiera legalizarse por razones urbanísticas,
o por suponer un riesgo grave para la salud humana o el medio
ambiente, podrán proponer su clausura, Que será decretada, en su
caso, previa audiencia del interesado.
Artículo 45.Inspección y control.
1. El personal que realice la inspección dispondrá en el ejercicio
de esa función, de la consideración de agentes de la autoridad,
hallándose facultados para acceder, en su caso sin previo aviso, tras
su identificación, a las instalaciones en las que se desarrollen actividades
reguladas en las ordenanzas municipales o en la legislación medioambiental.
2. En caso de necesidad, el Ayuntamiento podrá otorgar determinadas facultades de vigilancia y control a entidades públicas o
privadas debidamente acreditadas.
Artículo 46. Acta de inspección.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente párrafo, de toda
visita de inspección se levantará acta descriptiva de los hechos que
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
jasoko dira. Irregulartasunen erantzuleak alegaziorik egiten baldin
badu, aktan agerrarazi beharko dira. Akta horiek ziurtasun presuntzioa
eta froga balioa izango dituzte, interesdunek beren interesen defentsan
ekar ditzaketen gainerako frogen kalterik gabe.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3917
2. Bisitaldiak funtzionarioak ez diren langileek egiten dituztenean,
ez da aktarik egingo. Aitzitik, txosten medikoa egingo da, legeak
aurreikusten duen froga balioa izango duena.
puedan ser motivo de irregularidad, acta en la que se harán constar
las alegaciones que, en su caso, formule el responsable de aquellos.
Estas actas gozarán de la presunción de certeza y valor probatorio,
sin perjuicio de las demás pruebas que, en defensa de los respectivos
intereses, puedan aportar los interesados.
2. Cuando las visitas sean realizadas por personal no funcionario,
no se levantará acta, sino que se emitirá el correspondiente informe
técnico, y que gozará del valor probatorio legalmente previsto.
III. TITULUA. HONDAKIN UREN ISURKETA ETA ARAZKETA
TÍTULO III. VERTIDO Y DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES
I. kapitulua – Xedea eta aplikazio eremua.
47. artikulua. Helburua.
1. Titulu honen xedea Legutiano udalerrian etxekoak ez diren
hondakin uren isuriak, bai udaleko estolda sare publikora doazenak
bai jabari publiko hidraulikora doazenak, arautzea da, dagoen
eskumenen esparruan.
2. Era berean, erabiltzaileak saneamenduko udal sareari konektatzeko baldintzak eta erabiltzeko arauak ezarriko dira hemen.
Capítulo I - Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 47. Objeto.
1. El presente Título tiene por objeto regular los vertidos de
aguas residuales no domésticas en el municipio de Legutiano, tanto
a la Red Municipal de Alcantarillado público, como al Dominio Público
Hidráulico, en el marco de competencias existente.
2. Asimismo, se establecen en él las condiciones de conexión a
la red municipal de saneamiento por parte de los usuarios, así como
las normas de uso de la misma.
3. En el Municipio de Legutiano se encuentra el Embalse de
Santa Engracia o Urrunaga, zona calificada como sensible por la
Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el
tratamiento de las aguas residuales urbanas. Al tratarse de una zona
calificada como sensible es necesario realizar un tratamiento de las
aguas más riguroso, resultando por ello éste un aspecto ambiental prioritario en la protección ambiental dentro del Municipio de Legutiano.
Artículo 48. Ámbito de aplicación.
El contenido de este Título es de aplicación a los vertidos no
domésticos de las actividades desarrolladas en el término municipal
de Legutiano, entendiendo por actividad cualquier instalación, establecimiento, actividad, industria o almacén, público o privado, cualquiera que sea su titular, existente o que se establezca en el futuro.
Capítulo II - Uso de la red de alcantarillado público.
La gestión y mantenimiento de la red de alcantarillado público es
una competencia atribuida a las Juntas Administrativas del Municipio.
Artículo 49. Uso obligatorio.
1. El uso de la Red de Alcantarillado Público para la evacuación
de las aguas residuales no domésticas, será obligatorio para los
usuarios cuando:
a La fachada de la edificación se encuentre frente a la red de alcantarillado municipal. En caso de disponer de más de una fachada en
esta situación, el titular de la actividad propondrá la que más le
convenga para realizar la conexión, sujeta a la aprobación por parte
de los servicios técnicos municipales.
b No exista red de alcantarillado público frente a la actividad, pero
ésta se encuentre a menos de 200 metros de la edificación, medidos
desde el punto más cercano de la edificación a la red de saneamiento, siguiendo la alineación de los viales afectados, deberán
conducirse las aguas residuales a la red de alcantarillado, mediante
la construcción de una acometida a la misma. Los costes asociados
a dichas obras así como al mantenimiento de las instalaciones construidas correrán a cargo del titular o titulares de la actividad.
2. Cuando la distancia desde la edificación en la que se desarrolla
la actividad a la red de alcantarillado público sea superior a 200
metros, los titulares deberán disponer de instalaciones adecuadas para
la realización del vertido a Dominio Público Hidráulico.
Artículo 50. Acometidas.
1. Se define la acometida como la instalación de saneamiento que
une la red interior de un edificio o instalación, a la red pública de
alcantarillado. La acometida discurre desde la arqueta instalada en línea
de fachada hasta la conexión con la red general de alcantarillado.
2. Las acometidas podrán ser de uso comunitario cuando resulte
técnicamente necesario, debiendo disponer de la correspondiente autorización municipal para ello.
3. Las acometidas se conectarán por gravedad a la alcantarilla
municipal correspondiente. En el caso de que el nivel de desagüe
particular no permita la conexión por gravedad, el propietario de la
finca queda obligado a realizar la elevación de aguas pertinente a su
costa hasta alcanzar la cota de conexión. Así como el mantenimiento
preceptivo
3. Legutiano udalerrian Urrunaga urtegia dago. Zona hori alde
sentikor gisa kalifikatu zen Kontseiluaren 91/271/EEE zuzentarauaren
bidez, 1991ko maiatzaren 21ekoa, hiriko hondakin uren tratamenduari
buruzkoa. Alde sentikorra denez gero, uren tratamendua zorrotzagoa
izan behar da. Horregatik, Legutiano udalerriaren barruan ingurumen
babesean lehentasuna duen ingurumen ezaugarria da hori.
48. artikulua. Aplikazio eremua.
Titulu honen edukia Legutiano udalerrian egiten diren jardueretako isurietarako, etxekoak ez direnak, aplikatu behar da. Hau da
jardueraren definizioa: une honetan dagoen edo etorkizunean ezartzen
den edozein instalazio, establezimendu, jarduera, industria edo biltegi,
publikoa nahiz pribatua, haren titularra edozein izanik ere.
II. kapitulua - Estolderia publikoaren sarea erabiltzea.
Estolderia publikoko sarea kudeatzea eta mantentzea udalerriko
administrazio batzordeei esleitutako eskumena da.
49. artikulua. Nahitaezko erabilera.
1. Estolda sare publikoaren erabilera, etxekoak ez diren hondakin
urak ateratzeko, nahitaezkoa izango da erabiltzaileentzat kasu hauetan:
a Eraikuntzaren fatxada udal estolderia sarearen aurrean
dagoenean. Fatxada bat baino gehiago egoera horretan edukiz gero,
jardueraren titularrak gehien komeni zaiona proposatuko du konexioa
egiteko, udal zerbitzu teknikoen onespenaren mende egonik.
b Jardueraren aurrean estolda publikoko sarerik ez dagoenean,
baina eraikuntzatik 200 metro baino hurbilago dagoenean, saneamendu saretik hurbilen dagoen eraikuntzaren puntutik neurtuta,
ukitutako bideen lerrokadurari jarraiki, hondakin urak estolda sarera
bideratu behar dira, sarerako hartunea eginez. Obra horien kostuak
eta eraikitako instalazioen mantenimendua jardueraren titularraren
kontura egingo dira.
2. Jarduera egiten den eraikuntzatik estolda publikoko sarera
dagoen distantzia 200 metro baino handiagoa bada, titularrek instalazio
egokiak eduki behar dituzte isurketa jabari publiko hidraulikora egin
ahal izateko.
50. artikulua. Hartuneak.
1. Eraikin edo instalazio baten barruko sarea eta estolda sare
publikoa lotzen dituen saneamenduko instalazioa da hartunea.
Hartunea fatxadako lerroan instalatutako kutxetatik estoldako sare
nagusiko konexioraino doa.
2. Hartuneak erabilera komunitariokoak izan daitezke teknikoki beharrezkoa baldin bada. Horretarako udalaren baimena eduki behar da.
3. Hartuneak grabitatearen laguntzaz konektatuko dira udal
estolda nagusira. Hustubide maila partikularrak ez baldin badu ahalbideratze grabitate bidezko konexioa, finkaren habeak urak igo
beharko ditu, bere kontura, harik eta konexio kotara iritsi arte.
Nahitaezko mantentze lanak ere bai.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
4. Hartune partikularren eraikuntza, garbiketa eta konponketa
jabeek egingo dituzte, beren kontura. Bide publikoan zangak ireki
behar direnean, hirigintzako lizentzia egokia eskuratu beharko da.
5. Inola ere ezin zaio udalari erantzukizunik eskatu saneamendu
sare publikoan zehar dabilen ura hartune partikularretatik eraikinetatik
sartuz gero. Eraikinen jabeek hori gerta litekeela aurreikusi behar
dute, eta behar dira kotak ezarri behar dituzte edo ura atzera ez bueltatzeko sistema egokiak jarri.
Eraikinak hartunean zehar ibil daitezkeen animalietatik edo
gasetatik babesteko, Eraikuntzako Kode Teknikoko HE5 “Uren
hustuketa” ataleko 3.3 idatz zatian deskribatutako elementuak jarri
beharko dira.
6. Oro har, jardueren titularrak bi hartune bereizi izatera behartuta
daude: bata hondakin urak isurtzeko eta bestea eraikinean edo
lurzatian biltzen diren euri uretarako.
51. artikulua. Erabilera baldintzak.
1. Estolderia erabiltzeko, ezinbestekoa izango da isurketa baimena
edukitzea, ordenantza honetan agintzen denez.
2. Etxekoak ez diren hondakin urak isuri aurretik, ezinbestekoa
izango da beharrezko arazketa, hustuketa eta kontrol elementuak
jartzea eta modu eraginkor eta egokian erabiltzea, irteera efluenteak
aplikatu beharreko araudian xedatzen diren baldintzak bete ditzan.
Ondorio horietarako, udalak ordenantza honetako xedapenak garatuko
ditu, etxekoak ez diren isurketak arautzen dituen araudi bat argitaratuz.
3. Urak bereizten dituen sarearen erabilerari dagokionez, ondoko
baldintza berezi hauek bete behar dira:
a Ezartzen diren jarduera berriek betiere euri urak eta hondakin
urak bereizten dituen sarea eduki behar dute.
b Sare bereizlea ez daukaten eta dagoeneko dauden jarduerak
betebehar horretatik salbuetsi daitezke, baldin eta titularrak sare
bereizlea eraiki ezina dela frogatzen badu.
c Lixibiazioa sortu ahal duten edo partikulak garraiatu ahal dituzten
eta horren ondorioz euri urak kutsatu ahal dituzten materialak, substantziak, produktuak edo hondakinak pilatzea edo ondorio horiek
dituzten jarduerak egitea debekatuta dago. Zolatak, teilatuak eta euri
uren isurketetan eragina duten gainerako elementuak garbi mantendu
behar dira, kutsagarririk ez dezaten eraman.
d Era berean, erabat debekatuta dago kalea inolako isurketarik
egitea.
52. artikulua. Debekatutako isurketak.
1. Debekatuta dago, oro har, ur kontinentalak edo jabari publiko
hidraulikoaren beste edozein elementu kutsatu ahal dituzten urak eta
hondakin produktuak isurtzea, aldez aurretik isurketarako baimenik eduki
ezean.
2. Guztiz debekatuta da estolda sarera zuzenean edo zeharka
hondakin urak edo beste inolako hondakin solido, oretsu, likido edo
gaseosoak isurtzea, horien izaera, propietateak eta kantitatea kontuan
hartuta, euren kabuz edo beste hondakin batzuen eraginez estolda
sarean ondoko efektuetako bat edo gehiago sortzen badituzte:
a Nahasketa sukoiak edo lehergarriak sortzea.
b Estolderiako udal sarea osatzen duten materialetan efektu
korrosiboak.
c Jalkinak, inkrustazioak edo bestelako eragozpen fisikoak
sortzea, ura kolektoreetan ibiltzea oztopatzen dutenak, edo estolda
sarea garbitzeko, kontserbatzeko eta konpontzeko lanak eragozten
dituztenak, adibidez: errautsa, kedarra, harea, lokatza, lastoa, txirbila,
beira, plastikoak, trapuak, lumak, mundruna, zura, zaborra, simaurra,
metalezko piezak, animalien hondakinak, ilea, erraiak, baxerako
piezak, amiantoa, edozein materialetako ontziak eta antzekoak, osorik
egon nahiz txikituta egon.
3. Debekatuta dago honako produktuetakoren bat estolda sarera
isurtzea:
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3918
4. La construcción, limpieza y reparación de las acometidas
particulares se realizará por sus propietarios a su costo. En el caso
que sea necesaria la apertura de zanjas en vía pública se deberá
obtener la correspondiente licencia urbanística.
5. En ningún caso podrá exigirse responsabilidad al Ayuntamiento
por el hecho de que las aguas circulantes por la red pública de saneamiento pudieran penetrar a los edificios a través de las acometidas
particulares. Los propietarios de los edificios deberán prever esta
eventualidad, disponiendo de las cotas necesarias o, en su caso,
instalando los sistemas antirretorno adecuados.
Para proteger los edificios de gases o animales que puedan
circular a través de la acometida se deberán instalar los elementos
necesarios descritos en el apartado 3.3 de la Sección HE5
“Evacuación de aguas”, del Código Técnico de la Edificación.
6. Con carácter general, los titulares de las actividades quedan
obligados a disponer de dos acometidas independientes, una para
el vertido de aguas residuales y otra para las pluviales que se recojan
en el edificio o parcela.
Artículo 51. Condiciones de uso.
1. Para el uso del alcantarillado será imprescindible disponer
del permiso de vertido, según se establece en la presente ordenanza.
2. Previamente al vertido de aguas residuales no domésticas
será imprescindible la instalación y el uso adecuado y eficaz de los
elementos de depuración, evacuación y control necesarios para que
el efluente de salida reúna las condiciones que se dispongan en la
normativa aplicable. A estos efectos, el Ayuntamiento desarrollará
las disposiciones de esta ordenanza con la publicación de un
reglamento regulador de los vertidos no domésticos.
3. En relación con el uso de la red separativa de aguas, deberán
cumplirse las condiciones específicas dispuestas a continuación:
a Las actividades de nueva implantación deberán en todo caso
disponer de red separativa para aguas pluviales y para aguas residuales.
b Las actividades existentes que no cuenten con red separativa,
y siempre que su titular justifique la inviabilidad de su construcción,
podrán quedar eximidas de la anterior obligación.
c Queda prohibido el desarrollo de actividades o acopios de materiales, sustancias, productos o residuos susceptibles de provocar lixiviación
o arrastre de partículas de forma tal que puedan provocar la contaminación
de las aguas pluviales. Las soleras, cubiertas y demás elementos con incidencia en los vertidos de aguas pluviales deberán ser mantenidos en buen
estado de limpieza para evitar el arrastre de contaminantes.
d Asimismo, queda totalmente prohibida la realización de vertidos
de cualquier tipo a la vía pública.
Artículo 52. Vertidos prohibidos.
1. Queda prohibido, con carácter general, el vertido de aguas y
de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo
que se cuente con el previo permiso de vertido.
2. Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a
la red de alcantarillado aguas residuales o cualquier otro tipo de
desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos que, en razón de su
naturaleza, propiedades y cantidad causen o puedan causar, por sí
solos o por interacción con otros desechos, alguno o varios de los
siguientes efectos sobre la red de alcantarillado:
a Formación de mezclas inflamables o explosivas.
b Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de la red
municipal de alcantarillado.
c Producción de sedimentos, incrustaciones, u otras obstrucciones
físicas que dificulten el libre flujo del agua por los colectores, obstaculicen los trabajos de limpieza, conservación y reparación de la red
de alcantarillado, tales como cenizas, carbonilla, arena, barro, paja,
viruta, vidrio, plásticos, trapos, plumas, alquitrán, madera, basura,
estiércol, piezas metálicas, desperdicios de animales, pelo, vísceras,
piezas de vajilla, amianto, envases de cualquier material y otras
análogas, ya sean enteras o trituradas.
3. Queda prohibido verter a la red de alcantarillado cualquiera de
los siguientes productos:
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3919
a Gasolina, nafta, petrolioa, eta destilazioko bitarteko produktuak,
bentzenoa, toluenoa, xilenoa eta uretan nahastu ezin den edozein
disolbagarri edo likido organiko, erregaia edo sukoia dena.
b Oinarri mineral edo sintetikoa duten olio industrial guztiak,
hasieran esleitu zaizkien erabileretarako desegokiak diren lubrifikatzaileak
eta, bereziki, olio mineral lubrifikatzaileak, turbinetarako olioak, sistema
hidraulikoak eta beste emultsio batzuk.
c Landare olioak. Ostalaritza establezimenduetako sukaldeak
eta hondakin hori sor dezaketen gainerako jarduerek koipe bereizleak
jarri behar dituzte, debekatutako isurketa hori ez egiteko.
d Hondakinak, beren kontzentrazio edo ezaugarri toxiko edo
arriskutsuengatik beren balizko efektu kaltegarrien tratamendu espezifikoa edo aldiroko kontrola behar dutenak, bereziki Hondakin Toxiko
eta Arriskutsuen legerian araututakoak.
e Hondakin urak, 6 baino gutxiagoko edo 10 baino gehiagoko pH
balioa daukatenak.
f Disolbatzaile organikoak eta margoak, edozein proportzio eta
zenbatekotan.
g Karburu kaltzikoa eta arriskutsuak izan daitezkeen beste substantzia solido batzuk (hidruroak, peroxidoak, kloratoak, perkloratoak,
bromatoak, nitruroak, sulfuroak eta abar).
h Birrinketa sistemen erabileratik edo antzekoetatik sortzen diren
hondakin edota efluenteak, etxean sortutako hondakinetakoak.
Abuztuaren 12ko 2519/82 Errege Dekretuan (erradiazio ionizatzaileen
aurkako osasun babesaren araudia onetsi zuena) eta 1753/87 Errege
Dekretuaren bidez onetsitako haren aldaketan ezarritako mugak gainditzen dituzten hondakinak, isotopoak edo produktu erradioaktiboak.
a Gasolinas, naftas, petróleo, y productos intermedios de destilación, benceno, tolueno, xileno y cualquier disolvente o líquido
orgánico inmiscible en agua y combustible o inflamable.
b Todos los aceites industriales con base mineral o sintética,
lubricantes que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les
hubiera asignado inicialmente y, en particular, los aceites minerales lubricantes, aceites para turbinas, sistemas hidráulicos y otras emulsiones.
c Aceites vegetales. Las cocinas de los establecimientos de
hostelería u otras actividades que puedan generar dicho residuo deberán
colocar separadores de grasas para evitar este vertido prohibido.
d Residuos que por sus concentraciones o características tóxicas
o peligrosas requieran un tratamiento específico o control periódico
de sus efectos nocivos potenciales, y en especial los regulados en la
legislación de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
e Aguas residuales con un valor de pH inferior a 6 o superior
a 10.
f Disolventes orgánicos y pinturas, cualquiera que sea su
proporción y cantidad.
g Carburo cálcico y otras sustancias sólidas potencialmente
peligrosas (hidruros, peróxidos, cloratos, percloratos, bromatos,
nitruros, sulfuros, etc.).
h Residuo y/o efluente generado del uso de sistemas de trituración,
o similares, de residuos de origen doméstico Desechos, isótopos o
productos radiactivos que superen los límites establecidos en el Real
Decreto 2519/82, de 12 de agosto, que aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y en su modificación aprobada por Real Decreto 1753/87.
III. kapitulua – Isurketarako baimena
53. artikulua.- Isurketarako baimena.
Kapitulu hau Legutianoko Udalak izapidetu behar dituen isurketa
baimenei aplikatu behar zaie. Beraz, aplikazio eremutik kanpo geratuko
dira Araba Garapen Agentziak izapidetutako eta ebatzitako baimenak,
beren araudiaren bidez arautzen direnak.
Capítulo III - Permiso de vertido
Artículo 53. Permiso de vertido.
Este Capítulo es aplicable a los permisos de vertido cuya tramitación corresponda al Ayuntamiento de Legutiano y, por tanto, quedan
fuera de su ámbito de aplicación los permisos tramitados y resueltos
por Álava Agencia de Desarrollo, que se rigen por su correspondiente Reglamento.
Artículo 54. Titularidad.
El permiso de vertido lo concederá el Ayuntamiento de Legutiano
tras la presentación de la correspondiente solicitud. El permiso de
vertido se otorgará a nombre de la persona física o jurídica que lo solicite
y para la actividad descrita en dicha solicitud.
Artículo 55. Procedimiento de obtención.
1. El titular deberá solicitar el permiso de vertido a la red de
saneamiento al Ayuntamiento de Legutiano, presentando junto con
el Proyecto de Actividad (o la documentación técnica requerida para
las actividades exentas de Licencia de Actividad) la solicitud correspondiente. Dicha documentación será revisada por los servicios
técnicos municipales quienes, en caso de que lo consideren necesario,
podrán requerir documentación adicional o, en su caso, las aclaraciones que estimen oportunas.
2. En caso de que los servicios técnicos municipales consideren
procedente la ejecución de obras o instalaciones de depuración, se
requerirá al titular para que presente una propuesta para el tratamiento de los vertidos, que será valorada por los servicios técnicos,
quienes podrán exigir las modificaciones que consideren oportunas
para garantizar que las condiciones de los vertidos se ajustan a lo
dispuesto en la presente ordenanza o en el Reglamento de vertido
correspondiente.
3. Previamente a la ejecución de las obras asociadas a la implantación de nuevos sistemas de depuración o modificación de los ya
existentes, deberá solicitarse la preceptiva licencia municipal,
presentando el correspondiente Proyecto de Actividad, firmado por
técnico competente y visado en el correspondiente Colegio Oficial.
4. El Permiso de vertido de aquellas instalaciones que deban
ejecutar obras destinadas a la implantación de nuevos sistemas de
54. artikulua. Titulartasuna.
Isurketarako baimena Legutianoko Udalak emango du, eskaera
egokia aurkeztu ondoren. Isurketarako baimena eskatzen duen
pertsona fisiko edo juridikoaren izenean emango da, eskaeran deskribatutako jarduerarako.
55. artikulua. Eskuratzeko prozedura.
1. Titularrak saneamendu sarera isurketa egiteko baimena eskatu
behar dio Legutianoko Udalari. Jarduera proiektuarekin batera (edo
jarduera lizentziatik salbuetsitako jardueretarako behar den dokumentazio teknikoarekin batera) dagokion eskaera aurkeztu behar du.
Dokumentazio hori udaleko zerbitzu teknikoek berrikusiko dute.
Teknikariek, egokia dela uste badute, dokumentazio gehigarria edo egoki
deritzen argipenak eskatu ahal dituzte.
2. Udaleko zerbitzu teknikoen ustez arazketako instalazioak edo
obrak egitea egokia bada, titularrari aginduko zaio isurketak tratatzeko
proposamen bat aurkez dezala. Zerbitzu teknikoek proposamena
baloratuko dute eta egoki irizten dieten aldaketak egiteko exijitu ahalko
dute, isurketen baldintzak ordenantza honetan xedatutakoarekin edo
isurketa araudi egokian xedatutakoarekin bat datozela bermatze aldera.
3. Arazketa sistema berriak ezartzeko edo dauden sistemak
aldatzeko obrak egin aurretik, udalaren nahitaezko lizentzia eskatu behar
da. Jarduera proiektua aurkeztu behar da horretarako, teknikari
eskudun batek sinatuta eta dagokion elkargo ofizialak onetsita.
4. Arazketa sistema berriak ezartzeko edo daudenak aldatzeko
obrak egin behar dituzten instalazioetako isurketa baimenean, beren-
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
beregi sartuko dira haien deskribapena eta haiek amaitzeko aurreikusitako epeak.
56. artikulua. Isurketa baimenaren ebazpena.
1. Udalak isurketa baimeneko eskaerei buruzko berariazko
ebazpena emango du gehienez 3 hilabeteko epean. Isurketa baimena
ez da indarrean sartuko harik eta udaleko zerbitzu teknikoek aldeko
behin betiko onarpen akta eman arte.
2. Arazketa instalazioak edo obrak egindakoan, obra amaierako
ziurtagiria aurkeztu behar da, teknikari eskudun batek sinatuta eta
dagokion elkargo ofizialak onetsita. Gainera, entsegu analitikoko
txosten bat ere aurkeztu behar da, laborategi akreditatu batek egina.
Bertan, adierazi behar da baimenean mugatutako parametroetako
bakoitzerako emisioko mugako balioak betetzen direla.
3. Era berean, eta udal teknikarien egiaztapen bisitaldia baino lehen,
mantentze plan espezifiko bat eduki behar da tratamendu aurreko
instalazioetarako. Kontrol ekiporik edukiz gero, haiek kalibratzeko
metodoen berariazko erreferentzia sartu behar da. Plana Legutianoko
Udalari bidali behar zaio, hark plana onets dezan, udaleko zerbitzu
teknikoek aipatu dugun aldeko behin betiko onarpen akta egin baino
lehen.
4. Aurreko puntuetan aipatutako dokumentazioa aurkeztu
ondoren, hilabete bateko epean, udaleko zerbitzu teknikoek ikuskapena egingo dute instalazioan, tratamendu aurreko instalazioen
funtzionamendua egiaztatzeko. Funtzionamendua egokia bada, behin
betiko onarpen akta egingo da.
57. artikulua. Indarraldia.
1. Isurketa baimenak bost urteko indarraldia izango du gehienez.
Bost urtean behin berriztatutzat joko da, tazituki, baldin eta isurketak
une bakoitzean indarrean dauden arauak urratzen ez baditu. Bestela,
aldatu edo ezeztatu ahalko da, artikulu honetan ezarritakoarekin bat
etorriz.
2. Isurketa baimena baino lerrun handiagoko baimena edukiz
gero, baimen horren indarraldia isurketa baimenaren indarraldiari
gailenduko zaio. Halere, aurreko paragrafoan aipatu diren kasuetan
isurketa baldintzak aldatu ahal izango dira.
58. artikulua. Isurketa baimenaren edukia.
Isurketa baimenak, betiere, ondoko informazio hau edukiko du;
gainera, aplikatu beharreko kasuetan, instalazioari dagokion informazio
espezifikoa ere edukiko du, baimendutako isurketa baldintzak argitzea
ahalbideratzen duena:
a Enpresaren datuak
b Instalazioaren deskribapena eta ekoizpen prozesua
c Uraren balantzea
d Instalazioan sortutako isurketen deskribapena, haietako
bakoitzaren isurketa emariak barne.
e Dauden tratamendu sistemen deskribapena.
f Egokia bada, baimenean ezarritako isurketa baldintzei egokitzeko
egin behar diren jarduketak zehaztu beharko dira, baita horretarako
burutzapen epeak ere.
g Emisioko muga balioen zehaztapena.
h Egin beharreko autokontrolen zehaztapena.
i Isurketa kontrolaren kanona.
59. artikulua. Dauden instalazioak.
Ordenantza hau indarrean sartzen denean, udaleko zerbitzu
teknikoek aldez aurretik zeuden instalazioei eman zitzaizkien isurketa
baimenak berrikusiko dituzte, ordenantza honetan ezarritako baldintzei
egokitzeko asmoz. Kasu bakoitzean, beharrezkotzat jotzen bada,
egokitzapen hori burutzeko egin behar diren jarduketak burutzeko
gehienezko epea ezarriko da. Dauden instalazioen isurketa baimenak
ofizioz berrikusiko dira. Horretarako, udaleko agiritegian gaiari buruz
dagoen dokumentazioa izango da oinarri. Halere, dokumentazio gehigarria eska daiteke.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3920
depuración o a la modificación de los ya existentes incluirá referencia expresa a la descripción de las mismas, así como a los plazos
previstos para su ejecución.
Artículo 56. Resolución del permiso de vertido.
1. El Ayuntamiento dictará resolución expresa sobre las solicitudes de permiso de vertido en el plazo máximo de 3 meses. El
permiso de vertido no será efectivo en tanto no se obtenga el acta de
reconocimiento final favorable de los servicios técnicos municipales.
2. Una vez ejecutadas las obras o instalaciones de depuración se
deberá acompañar, junto con el certificado fin de obra firmado por
técnico competente y visado en el correspondiente Colegio Oficial, un
informe de ensayo analítico, realizado por un laboratorio acreditado,
en el que se ponga de manifiesto el cumplimiento de los valores límite
de emisión para cada uno de los parámetros limitados en el permiso.
3. Asimismo, y con carácter previo a la visita de comprobación
de los técnicos municipales, deberá disponerse de un Plan de mantenimiento específico para las instalaciones de pretratamiento,
incluyendo referencia expresa a los métodos de calibración de los
equipos de control en caso de disponer de los mismos. El Plan
deberá remitirse al Ayuntamiento de Legutiano para su aprobación,
previamente a la expedición por parte de los servicios técnicos municipales del acta de reconocimiento final favorable referida.
4. Tras la presentación de la documentación referida en los anteriores puntos, y en el plazo de un mes, los servicios técnicos municipales girarán visita de inspección a la instalación con el objeto de
comprobar el efectivo funcionamiento de las instalaciones de pretratamiento. Si ésta resulta favorable se emitirá el acta de reconocimiento final.
Artículo 57. Vigencia.
1. El Permiso de vertido tendrá un plazo máximo de vigencia
de cinco años, entendiéndose renovado tácitamente por iguales
períodos temporales, siempre que el vertido no sea causa de incumplimiento de las normas exigibles en cada momento. En caso
contrario, podrá ser modificado o revocado de acuerdo con lo establecido en el presente artículo.
2. En caso de disponerse de una autorización de rango superior
al Permiso de vertido, la vigencia de dicha autorización prevalecerá
sobre la del Permiso de vertido, sin perjuicio de que puedan modificarse
las condiciones de vertido en los casos citados en el párrafo anterior.
Artículo 58. Contenido del permiso de vertido.
El permiso de vertido contendrá, en todo caso, la información
enumerada a continuación, así como, en los casos en los que resulte
de aplicación, aquella otra específica de la instalación en cuestión, que
permita aclarar las condiciones de vertido autorizadas:
a Datos de la empresa
b Descripción de la instalación y el proceso productivo
c Balance de agua
d Descripción de los vertidos generados en la instalación,
incluyendo los caudales de vertido de cada uno de ellos.
e Descripción de los sistemas de tratamiento existentes.
En su caso, determinación de las actuaciones a realizar para
adecuarse a las condiciones de vertido establecidas en el Permiso,
así como los plazos de ejecución asociados.
g Determinación de los valores límite de emisión.
h Determinación de los autocontroles a realizar.
i Canon de control de vertido.
Artículo 59. Instalaciones existentes.
Una vez entre en vigor la presente ordenanza, los servicios
técnicos municipales procederán a la revisión de los permisos de
vertido otorgados con anterioridad a instalaciones actualmente existentes, para su adaptación a las condiciones establecidas en la
presente ordenanza, estableciendo en cada caso y si se considera
procedente, el plazo máximo para realizar las actuaciones dirigidas
a dicha adaptación. Los permisos de vertido de instalaciones existentes se revisarán de oficio, partiendo de la documentación obrante
al respecto en el archivo municipal, sin perjuicio de que pueda
requerirse documentación adicional
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
60. artikulua. Isurketa baimenaren baldintzak aldatzea.
1. Udalak etxekoak ez diren isurketen araudia onetsi arte, isurketarako ondoko muga hauek aplikatuko dira:
- Goiaingo poligonoan dauden jarduerak: industriako hondakin
uren arazketa eta isurketak arautzen dituen araudian ezarritako mugak
(ALHAO, 107. zk, 1998ko irailaren 18koa).
- Udalerriko gainerako lekuetan dauden jarduerak: Jabari Publiko
Hidraulikoaren Araudia onetsi zuen apirilaren 11ko 849/1986 Errege
Dekretuaren mugak.
2. Behar diren udal araztegiak instalatzen direnean, eta etxekoak
ez diren isurketen araudia argitaratu ondoren, emandako baimenetan
ezarritako mugak aldatuk dira.
3. Aurreko paragrafoetan ezarritakoa gorabehera, isurketa
baimenaren titularrak udalari jakinarazi beharko dio isurketaren
ezaugarri kuantitatibo edota kualitatiboetan edota haien kudeaketan
aldaketaren bat dakarren edozein inguruabar. Udalak emandako
isurketa baimenak berrikusiko ditu kasu hauetan:
a Prozesu industrialean edo jardueraren garapenean aldaketak
gertatzen direnean, isuritako uren parametro fisiko edo kimikoren
batean edo emarian %15eko edo gehiagoko aldaketaren bat eragiten
dutenak.
b Ordenantza honetako isurketa mugak aldatzen direnean,
etxekoak ez diren isurketen araudia argitaratuz.
c Baimena emateko orduan zeuden inguruabarrak funtsean aldatu
direnean, edo beste inguruabar batzuk sortu direnean, iraganean
sortu balira baimena ukatzea edo baldintza ezberdinekin ematea
ekarriko luketenak.
d Jarduerek isuritako kutsadura, saneamendu sistemak tratatutako kutsadura osoaren aldean, esanguratsua denean eta tratamendua baldintza egokietan egitea zailtzen duenean.
e Ordenantza honek baino lerrun handiagoa daukaten arauetan
ezarritako xedapenek bertan ezarritako zerbaitekin kontraesanean
daudenean.
4. Arrazoitutako ebazpen baten bidez, eta interesdunari entzunaldia
eman ondoren, udalak isurketa baimenaren baldintzak aldatzea
erabakiko du, egindako berrikuspenaren ondorioz, atal honetan ezarritakoarekin bat etorriz. Horrek ez du kalteordaina eman beharrik
ekarriko.
61. artikulua. Isurketa baimenen kontrola.
1. Baimenaren baldintzek ezartzen dituzten autokontrolak gorabehera, udaleko zerbitzu teknikoek nahi beste analisi, ikuskapen eta
egiaztapen egin ditzakete, isurketa baimenean ezarritako baldintzak
betetzen direla egiaztatze aldera.
2. Baimenik ez daukan edo baimeneko baldintzak betetzen ez
dituen isurketa bat dagoela egiaztatzen denean, udalak ondoko
jarduketa eta prozedura hauek hasi ahalko ditu:
a Jardueraren titularrari aginduko zaio hilabeteko epean baimen
egokia eska dezala. Beharrezkoa bada, saneamendu sistemaren
osotasuna eta ingurumenaren errespetua bermatzeko kautelazko
neurri egokiak ezarriko dira.
b Isurketaren ezaugarriek isurketa baimen egokian exijitutakoa
betetzen dutela bermatzeko behar diren neurriak hartzea exijitzea.
c Zehapen prozedura hastea.
d Isurketa baimena ezeztatzeko prozedura hastea.
e Autonomi erkidegoko ingurumen organoari isurketaren baimenaren ezeztapena jakinaraziko zaio, baimen hori ingurumeneko baimen
integratuan sartzen denean, uztailaren 1eko 16/2002 Legean (kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuei buruzkoan) aipatzen dena,
organo horrek egoki irizten dien neurriak har ditzan.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3921
Artículo 60. Modificación del condicionado del permiso de vertido.
1. En tanto el Ayuntamiento no apruebe el reglamento regulador
de los vertidos no domésticos, serán aplicables los siguientes límites
de vertido:
- Actividades ubicadas en el Polígono de Gojain: límites
dispuestos en el reglamento regulador de vertidos y depuración de
las aguas residuales industriales (BOTHA nº 107, de 18 de septiembre
de 1998).
- Actividades ubicadas en el resto del municipio: límites del Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.
2. En cuanto se instalen las depuradoras municipales necesarias, y tras publicar el correspondiente reglamento regulador de
los vertidos no domésticos, se procederá a la modificación de los límites
impuestos en los permisos emitidos.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, es
obligación del titular del permiso de vertido comunicar al Ayuntamiento
cualquier circunstancia que implique una variación de las características
cuantitativas y/o cualitativas del vertido y/o la gestión de los mismos.
El consistorio procederá a la revisión de los permisos de vertido
concedidos en los siguientes casos:
a Cuando se produzcan cambios o alteraciones en el proceso
industrial o en el desarrollo de la actividad, que supongan modificaciones en el caudal o en algún parámetro físico-químico de las aguas
vertidas en un valor igual o superior al 15 por ciento.
b Cuando se modifiquen los límites de vertido de la presente
ordenanza, mediante la publicación del reglamento regulador de los
vertidos no domésticos.
c Cuando se hayan alterado sustancialmente las circunstancias
concurrentes en el momento de su otorgamiento, o cuando hayan
sobrevenido otras que, de haberse presentado en el pasado, hubieran
justificado la denegación del permiso o su otorgamiento en condiciones
distintas.
d Cuando la carga contaminante vertida por las actividades
respecto al total tratado por el sistema de saneamiento sea significativa
y dificulte el tratamiento en las condiciones adecuadas.
e Cuando las disposiciones establecidas en normas con rango
superior a la presente ordenanza contradigan alguno de los aspectos
establecidos en la misma.
4. Mediante resolución motivada y previa audiencia al interesado,
el Ayuntamiento acordará la modificación del condicionado del
permiso de vertido como consecuencia de la revisión practicada de
acuerdo con lo establecido el presente apartado, sin que ello dé
lugar a indemnización.
Artículo 61. Control de los permisos de vertido.
1. Con independencia de los autocontroles impuestos en el
condicionado del permiso, los servicios técnicos municipales podrán
efectuar cuantos análisis, inspecciones y comprobaciones estimen
oportunos al objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso de vertido.
2. Comprobada la existencia de un vertido no autorizado, o que
no cumpla las condiciones del permiso, el Ayuntamiento podrá iniciar
las siguientes actuaciones y procedimientos:
a Requerir al titular de la actividad para que proceda, en el plazo
máximo de un mes, a solicitar el correspondiente permiso, estableciendo, en su caso, las medidas cautelares oportunas para salvaguardar la integridad del sistema de saneamiento y el respeto al
medio ambiente.
b Exigir la adopción de las medidas necesarias para que las
características del vertido se ajusten a las exigidas en el correspondiente permiso de vertido.
c Incoar un procedimiento sancionador.
d Iniciar un procedimiento de revocación del permiso de vertido.
e Comunicar al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma la
revocación del permiso de vertido cuando éste quede incluido en la
autorización ambiental integrada, a la que se refiere la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
al objeto de que éste adopte las medidas que estime oportunas.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
62. artikulua. Isurketa baimenaren ezeztapena.
1. Udalak, arrazoitutako ebazpen baten bidez, eta horrek kalteordainerako eskubiderik sortzen ez duela, isurketa baimena ezeztatzea erabaki ahalko du kasu hauetan:
a Jarduera egitea ahalbideratzen duen udal lizentzia ezeztatzeagatik.
b Ordenantza honetan ezarritako baldintzak eta isurketa baimen
egokian izaera bereziarekin ezarritakoak ez betetzeagatik.
c Ordenantza honetako X. tituluaren aurreikuspenekin bat etorriz
ezarritako zehapen bati erantsitako neurri gisa.
d Isurketa bere baimenean ezarritako baldintzei egokitzeko egin
diren aginduak ez dituelako bete.
e Beste administrazio batzuek eskatzen dutenean, ezeztapena justifikatzen duen legezko kausa bat dagoenean.
2. Nolanahi ere, isurketa baimenaren ezeztapena interesdunari
entzunaldia eman ondoren ebatziko da.
63. artikulua. Isurketak baimenik gabe legeztatzea.
Udaleko zerbitzu teknikoek isurketa baimenik ez daukan isurketa
bat atzematen dutenean, isurketa legeztagarria baldin bada, udalak
isurketaren titularrari aginduko dio isurketa baimenerako eskaera
egin dezala, gehienez ere hiru hilabeteko epean. Gainera, kautelazko
neurriak hartu beharra badago, neurri horiek epe jakin batean hartu
beharra exijituko da agindu horretan. Titularrak ez badu baimena
eskatzeko edo ezarritako kautelazko neurriak betetzeko agindua
betetzen, udalak isurketa legeztatzeko jarduketak artxibatzea erabakiko
du, izapide gehiagorik egin gabe. Gainera, zehapen espedientea hasi
ahal izango zaio.
64. artikulua. Baimendu gabeko isurketarik ez daukaten jarduerak
bertan behera uztea.
Udalak, bere eskumenen barruan, udaleko zerbitzu teknikoek
txostena egin ondoren eta interesdunari entzunaldia eman ondoren,
baimendu gabeko isurketak dakartzaten jarduerak bertan behera
uzteko agindu ahalko du, isurketa legeztatu arte beste kautelazko
neurri batzuk hartzea nahikoa ez dela uste badu. Gainera, isurketak
sortu dituztenek erantzukizun zibila, penala, administratiboa edo
ingurumenekoa izan dezakete isurketa horien ondorioz.
IV. kapitulua – Isurketa jabari publiko hidraulikora edo infiltrazioak lurrean.
65. artikulua. Isurketa edo lurreko infiltrazioa baimentzea.
1. Jabari publiko hidraulikora isurketak egiten dituzten edo lurrean
infiltrazioak egiten dituzten (adibidez putzu septikoen bidez) jardueren
titularrak, isurketa edo infiltrazioa egiteko instalazio egokiak eduki
beharko dituzte. Gainera, baimen egokia eduki beharko dute, kasu
bakoitzean eskumena duen erakundeak emana.
2. Baimen hori edukitzea eta bertan ezarritako baldintzak betetzen
direla frogatzea (besteak beste arazketa instalazioei, autokontrolei,
emisioen muga balioei eta aldiroko garbiketei dagokienez, beharrezkoa balitz) ezinbestekoa izango da jarduerak irekitzeko lizentzia eskuratzeko.
66. artikulua. Euri ur zikinen isurketarako baimena.
1. Euri urak sortzen dituzten jarduerak, kutsadura eramaten
dituztenak edo eraman ahal dituztenak, ezin dira saneamenduko sare
publikora isuri. Horrenbestez, jarduera horiek bi alternatiba izango
dituzte:
- Euri urak ez kutsatzeko beharrezkoak diren aldaketak egitea.
- Uraren Euskal Agentziari ur zikin horiek jabari publiko hidraulikora isurtzeko baimena eskatzea.
2. Erakunde horrek baimena ukatzen badio, isurketaren titularrak
urak garbiak izan daitezen beharrezkoak diren jarduketak egin beharko
ditu, beste alternatibarik ez baitu izango.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3922
Artículo 62. Revocación del permiso de vertido.
1. El Ayuntamiento, mediante resolución motivada y sin que ello
genere ningún derecho de indemnización, podrá acordar la revocación del permiso de vertido en los siguientes supuestos:
a Por revocación de la licencia municipal que permita el desarrollo
de la actividad.
b Por incumplimiento de las condiciones establecidas en esta
ordenanza o de las fijadas con carácter particular en el correspondiente
permiso de vertido.
c Como medida aparejada a una sanción impuesta de conformidad
con las previsiones del Título X de esta ordenanza.
d Por incumplimiento de los requerimientos efectuados para la
adecuación del vertido a las condiciones establecidas en el permiso
de vertido.
e A instancia de otras Administraciones cuando concurra una causa
legal que justifique la revocación.
2. En cualquier caso, la revocación de la autorización de vertido
se resolverá tras prestar audiencia al interesado.
Artículo 63. Legalización de vertidos sin permiso.
Cuando los servicios técnicos municipales identifiquen un vertido
para el cual su titular no disponga del correspondiente permiso de
vertido, y aquel fuera legalizable, el Ayuntamiento requerirá al interesado
para que formule la solicitud de permiso de vertido, en un plazo
máximo de tres meses. Además, si fuera preciso adoptar medidas
cautelares, el requerimiento incluirá también la exigencia de la realización de éstas en un plazo determinado. En el caso de que el titular
no atienda al requerimiento para solicitar el permiso o para realizar las
medidas cautelares impuestas, el Ayuntamiento acordará sin más
trámite el archivo de las actuaciones para la legalización del vertido,
sin perjuicio de incoar el correspondiente expediente sancionador.
Artículo 64. Suspensión de actividades con vertidos no autorizadas.
El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias y previo
informe de los servicios técnicos municipales y tras otorgar un periodo
de audiencia al interesado, podrá ordenar la suspensión de las actividades que den origen a vertidos no autorizados, en caso de no
estimar suficiente la adopción de otras medidas cautelares hasta la
legalización del vertido, sin perjuicio de la responsabilidad, civil,
penal, administrativa o ambiental en que hubieran podido incurrir los
causantes de los vertidos.
Capítulo IV - Vertido a Dominio Público Hidráulico o infiltraciones en terreno.
Artículo 65. Autorización de vertido o infiltración en terreno.
1. Los titulares de actividades con vertidos a Dominio Público
Hidráulico o que desarrollen infiltraciones en terreno, como por
ejemplo mediante fosas sépticas, deberán disponer de instalaciones
adecuadas para la realización del vertido o la infiltración, así como la
autorización correspondiente emitida por el organismo competente
en cada caso.
2. El disponer de dicha autorización y acreditar el cumplimiento
de las condiciones establecidas en la misma en cuanto a instalaciones de depuración, autocontroles, valores límite de emisión y
limpiezas periódicas si es menester, entre otros, será indispensable
para la obtención de la Licencia de Apertura por parte de las actividades.
Artículo 66. Autorización de vertido de aguas pluviales sucias.
1. Las actividades generadoras de aguas pluviales que arrastren
o sean susceptibles de arrastrar contaminación no podrán ser vertidas
a la red pública de saneamiento, por lo que aquellas tendrán dos
alternativas:
- Realizar las modificaciones necesarias para que las aguas
pluviales no sean contaminadas.
- Solicitar a la Agencia Vasca del Agua la correspondiente autorización de vertido para tales aguas sucias a Dominio Público
Hidráulico.
2. Si este organismo deniega la autorización, el titular del vertido
no podrá más que realizar las actuaciones precisas para lograr que
las aguas sean limpias.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
V. kapitulua – Ustekabeko deskargak.
67. artikulua. Larrialdi egoera.
1. Ondoko egoeraren bat gertatzean larrialdi egoeratzat hartzen
da:
a Ezusteko jario edo isuri bat gertatzea, bere ezaugarriak direla
eta baimendutako emisio baloreen mugak ez betetzea eragin
dezakeena, edo pertsonentzako, ingurunearentzako edota saneamendu sistemarentzako kutsadura edota arrisku gertaerak sor
ditzakeena.
b Sareen funtzionamenduaz eta erabiltzaileen hartuneaz kanpoko
arrazoiak direla eta, saneamendu sarera isuri likido, solido edo
gaseosoen deskarga arriskutsua gertatzea edo deskarga ingurunera,
bide publikora edo ondoko establezimenduetara isurtzea.
c Isurien baimenean agertzen denaren bikoitza baino gehiagoko
emariak isurtzen direnean sarera.
2. Larrialdi egoera horrek aurrean isuriaren titularrak sortzen
duren kalteak gutxienekoak izan daitezen beharrezko jarduera eta
neurriak jarri behar ditu praktikan, nolanahi ere pertsonen bizitza eta
segurtasuna babestuz, baita hirugarrenen ondasunak, saneamendu
sarea eta ingurune naturala ere.
3. Halaber, larrialdi egoera baten aurrean, isuriaren erantzuleak
Legutianoko Udalari gertaeraren berri eman beharko dio berehala,
eta udaleko zerbitzu teknikoei gertatutakoaren txosten zehatza igorri
beharko die gehienez ere 7 eguneko epean. Txosten horretan,
gutxienez honako datu hauek azaldu behar dira:
a Izena, enpresaren identifikazioa era kokapena.
b Emaria eta isuritako gaiak
c Istripuaren sorburua, ordua eta iraupena.
d Hartutako neurriak eta erabiltzaileak baliatutako bitartekoak.
e Araztegiari zer ordutan eta nola jakinarazi zitzaion.
f Antzeko egoerak gerta daitezkeela aurreikusiz gero hartu
beharreko neurri zuzentzaileen proposamena.
g Jazoeraren interpretazio zuzena eta ondorioen balorazio egokia
egitea ahalbidetzen duten bestelako datu eta xehetasun guztiak.
4. Ustekabeko deskarga baten ondorioz sortzen diren gastu
guztiak isuriaren erantzuleak ordainduko ditu.
5. Udaleko zerbitzu teknikoek erabiltzaileak beharrezko berehalako neurriak hartu ez dituela uste izanez gero, erabiltzaileak neurriak
bere kargura eta subsidiarioki betetzeko erabakia hartu ahal izango
du udalak.
VI. kapitulua - Isurien kontrola.
68. artikulua. Ikuskapena eta zaintza.
1. Udalak, ikuskapen zerbitzuen bidez, ofizioz edo interesdunak
eskatuta, estolderia sarera isurtzen duten jarduerak ikuskatu eta
zaindu beharko ditu aldizka.
2. Isurien kalitatean eragin dezaketen jardueren instalazioak ere
ikuskatu eta zaindu beharko dira, eta bereziki erregistro kutxatilak, saneamendu hoditeriak, isuriak sortzen dituzten prozesuak eta uren aurretiazko tratamendurako edo arazketarako instalazioak.
3. Ikuskapen bisitak behar bezala ziurtatuta dauden udaleko
langileen bidez egingo dira, eta jardueraren titularrari ez zaio jakinarazi behar izango. Hala ere, udalak ikuskatzeko eskubide jakinak
kanpoko erakundeen esku utzi ahal izango ditu.
4. Jardueren titularrek ikuskapena erraztu beharko dute, eta
horretarako jarraian datozenak bete beharko dituzte:
a Ikuskatzaileari isuriarekin loturiko instalazioetarako sarbidea
erraztea eta kontrolerako ekipoa eta tresneria muntatzeko erraztasunak ematea.
b Enpresak bere kontrolerako erabiltzen duen tresneria erabiltzeko
baimena ematea, batez ere emariak neurtzeko, laginak hartzeko eta
kasuan kasuko azterketak egiteko baliatzen direnak.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3923
Capítulo V - Descargas accidentales.
Artículo 67. Situación de emergencia.
1. Se entiende que hay una situación de emergencia cuando se
dé alguna de las siguientes circunstancias:
a Que se produzca un vertido o derrame fortuito, que por sus
características pueda dar lugar a un incumplimiento de los valores límite
de emisión autorizados, o que pueda producir episodios de contaminación y/o riesgos para las personas, el medio y/o el sistema de saneamiento.
b Que, por motivos ajenos al funcionamiento de las redes propias
y acometida del usuario, se produzca una descarga peligrosa de
vertidos líquidos, sólidos o gaseosos a la red de saneamiento o que
ésta se produzca al medio, a la vía pública o a establecimientos
colindantes.
c Cuando se viertan a la red caudales que excedan del doble del
reflejado en el permiso de vertido.
2. Ante una situación de emergencia el titular del vertido queda
obligado a poner en práctica, de inmediato, las actuaciones y medidas
necesarias para que los daños que se produzcan sean mínimos,
preservando en todo caso la vida e integridad de las personas, así como
los bienes de terceros, la red de saneamiento, y el entorno natural.
3. Asimismo, ante una situación de emergencia, el responsable
del vertido deberá notificar esta eventualidad al Ayuntamiento de
Legutiano inmediatamente, debiendo remitir, asimismo, en un plazo
máximo de 7 días, un informe detallado de lo acaecido a los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento. En dicho informe deben figurar, como
mínimo, los siguientes datos:
a Nombre, identificación y ubicación de la empresa.
b Caudal y materias vertidas
c Causa del accidente, hora y duración.
d Medidas adoptadas y medios empleados por el usuario.
e Hora y forma en que se comunicó a la estación depuradora.
f Propuesta de medidas correctoras a adoptar en previsión de que
se produzcan situaciones similares.
g Todos aquellos otros datos y precisiones que permitan una
correcta interpretación del incidente y una adecuada valoración de sus
consecuencias.
4. Todos los gastos ocasionados por una descarga accidental
correrán a cargo del responsable del vertido.
5. En el caso de que los servicios técnicos municipales estimaran
que el usuario no ha adoptado las medidas inmediatas necesarias,
el Ayuntamiento podrá acordar su ejecución subsidiaria con cargo a
aquél.
Capítulo VI - Control de vertidos.
Artículo 68. Inspección y vigilancia.
1. El Ayuntamiento, a través de sus servicios de inspección,
ejercerá de oficio o a petición del interesado la inspección y vigilancia periódicas de las actividades que viertan a la red de alcantarillado.
2. La inspección y vigilancia alcanzará a las instalaciones de las
actividades que puedan afectar a la calidad del vertido, y en especial
las arquetas de registro, las conducciones de saneamiento, los
procesos productores de vertidos y las plantas de pretratamiento o
depuración de aguas.
3. Las visitas de inspección se girarán por personal municipal debidamente acreditado sin que se requiera la previa advertencia al titular
de la actividad. No obstante, el Ayuntamiento podrá delegar determinadas facultades de inspección en entidades externas.
4. Los titulares de las actividades deberán facilitar la práctica
de la inspección, y a tal fin, estarán obligados a las siguientes actuaciones:
a Facilitar el acceso del personal inspector a las distintas instalaciones relacionadas con el vertido así como el montaje del equipo
e instrumental de control.
b Permitir la utilización de cuantos instrumentos utilice la empresa
con la finalidad de autocontrol, especialmente aquellos destinados
para aforamiento de caudales, toma de muestras y análisis correspondientes.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
c Ikuskatzaileei datuak, lanaren parteak, azterketak eta ikuskapenarekin lotuta eskatzen duten informazio guztia ematea.
d Jardueraren titularrek udalari aldizka txosten bat bidali beharko
diote isurtzen duten kutsadura karga adierazi. Isuriaren emariak,
kutsaduraren kontzentrazioa, iraupena eta isuria zehazteko beharrezko elementu guztiak ere barne hartu beharko dituzte.
Txostenaren aldizkakotasuna udaleko zerbitzu teknikoek ezarriko
dute kasu bakoitzean udalak egindako ikuskaritzen emaitzak eta
egiaztatzen diren kutsadura kargak eta isuritako emaria kontuan
hartuz.
5. Aurreko paragrafoetan ezarritakoaren arabera egiten diren
aldizkako azterketak utzi gabe, udaleko zerbitzu teknikoek ziurtatutako laborategiek egindako analitika osagarriak eskatu ahal izango
dute. Analitika horien gastuak isuriaren titularrak ordaindu beharko ditu
isuriak baimendutako baldintzekin bat ez datozela adierazten duten
kexak, erreklamazioak edo aztarnak ikusita egoki irudituz gero.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3924
c Poner a disposición de los inspectores los datos, partes de
trabajo, análisis y cuanta información requieran en relación con la
inspección.
d Los titulares de las actividades deberán remitir al Ayuntamiento
un informe periódico en el que se señale la definición de la carga
contaminante que viertan y se incluirán los caudales de vertido, la
concentración de contaminantes, la duración, y demás elementos
necesarios para su definición.
La periodicidad del informe será establecida en cada caso por
los servicios técnicos municipales en atención a los resultados de las
inspecciones practicadas por el Ayuntamiento y de los niveles de
carga contaminante que se comprueben, y del caudal vertido.
5. Sin perjuicio de las analíticas periódicas que se realicen según
lo establecido en párrafos anteriores, los servicios técnicos municipales podrán solicitar la realización de analíticas adicionales por laboratorio acreditado, cuyos gastos correrán a cargo del titular del
vertido, en caso de que se considere oportuno por la existencia de
quejas, denuncias, o indicios de que los vertidos no son acordes a las
condiciones autorizadas.
IV. TITULUA. LURZORUAREN BALIABIDEA
TÍTULO IV. EL RECURSO DEL SUELO
I. kapitulua - Aplikazioren xedea eta eremua.
69. artikulua. Helburua.
Titulu honen helburua Legutianoko lurzorua babestea eta gizakiaren ekintzen ondorioz eragindako kutsadura prebenitzea da, gai hori
arautzen duen autonomia erkidegoko eta estatuko legeria eskumenen
arabera aplikatzen dela bermatzeko mekanismoak arautuz (bereziki
otsailaren 4ko 1/2005 Legea, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa
garbitzekoa).
Capítulo I - Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 69. Objeto.
El presente Título tiene por objeto la protección del suelo del
Municipio de Legutiano así como la prevención de la contaminación
derivada de acciones del ser humano mediante la regulación de los
mecanismos para garantizar la aplicación, en la medida de sus
competencias, de la legislación estatal y autonómica que regula esta
materia (en especial de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la
prevención y corrección de la contaminación del suelo).
Artículo 70. Ámbito de aplicación.
El contenido de este Título es de aplicación a las actividades
desarrolladas en el término municipal de Legutiano, así como a la realización de trabajos de construcción, demolición o reforma, ya sea de
edificaciones o infraestructuras, o simplemente movimientos de tierras.
Artículo 71. Obligación de informar.
La detección de indicios de contaminación de un suelo cuando
se lleven cabo operaciones de excavación o movimiento de tierras
obligará al responsable directo de tales actuaciones a informar de tal
extremo al Ayuntamiento de Legutiano y al órgano ambiental de la
Comunidad Autónoma, con el objeto de que éste defina las medidas
a adoptar, de conformidad, en su caso, con la Ley 1/2005, de 4 de
febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
70. artikulua. Aplikazio eremua.
Titulu honen edukia Legutiano udalerrian gauzatutako jarduerei
aplikatu behar zaie, baita eraikuntza, eraispen edo berrikuntza lanei
ere, eraikinen zein azpiegituren lanak edo besterik gabe lur mugimenduak badira ere.
71. artikulua. Jakinarazteko beharra.
Hondeaketak egiten direnean lurzoruaren kutsadura edo lur mugimenduak antzematen badira, jardueren zuzeneko erantzuleak
gertaeren inguruan jakinarazi beharko dio Legutianoko udalari eta
Autonomia Erkidegoko ingurumen organoari, honek hartu beharreko
neurriak zehaztu ditzan lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa
garbitzeko otsailaren 4ko1/2005 Legearekin bat etorriz.
II. kapitulua- Lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena.
72. artikulua. Organo eskuduna.
1. Autonomia Erkidegoko ingurumen organoari dagokio lurzoruaren kalitatea adieraztea lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa
garbitzeko otsailaren 4ko1/2005 Legearen 17. artikuluan xedatzen
den prozedurarekin bat etorriz, aipatutako artikuluan zehaztutako
inguruabarren bat ematen denean.
2. Udalak, udaleko zerbitzu teknikoen bidez, lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpenaren prozedura betetzen ez duten jarduera
edo obrarik ez dela egiten zainduko du.
73. artikulua. Udal lizentziak.
1. Lurzorua kutsa dezakeen jardueraren bat jasan duten lekuetan
jarduera bat jartzea eta handitzea edo lurrak mugitzea baimentzen duten
lizentziak, baimenak eta udalaren gainerako ebazpenak Euskal
Autonomia Erkidegoko ingurumen organoak egindako lurzoruaren
kalitatearen adierazpenaren arabera emango dira.
2. Hortaz, lizentzia, baimen edo ebazpen horiek eskatu nahi dituenak
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen organoari asmoen berri eman
beharko dio, lurzoruaren kalitatea adierazpenaren prozedura hasiz.
3. Lurzorua kutsa dezakeen jardueraren bat jasan duten lekuek
lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak jasaten dituzten
Capítulo II- Declaración de calidad del suelo.
Artículo 72. Órgano competente.
1. Corresponderá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma
declarar la calidad del suelo de acuerdo con el procedimiento que se
regula en el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la
prevención y corrección de la contaminación del suelo, cuando concurra
alguna de las circunstancias especificadas en el citado artículo.
2. El Ayuntamiento, a través de los servicios técnicos municipales vigilará que no se desarrollen actividades u obras sin respetar
el procedimiento de la declaración de la calidad del suelo.
Artículo 73. Licencias municipales.
1. El otorgamiento de licencias, autorizaciones y demás resoluciones municipales que habiliten para la instalación o ampliación de
una actividad o ejecución de un movimiento de tierras, en emplazamientos que hayan soportado alguna actividad potencialmente contaminadora del suelo, queda supeditado a la previa declaración de la
calidad del suelo por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
2. Por lo tanto quien se proponga solicitar dichas licencias, autorizaciones o resoluciones deberá comunicar su intención al órgano
ambiental de la Comunidad Autónoma, iniciando el procedimiento de
declaración de la calidad del suelo.
3. Los emplazamientos que han soportado alguna actividad
potencialmente contaminadora del suelo se hallan recogidos en el
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
edo jasan dituzten lurzoruen inbentarioan daude jasota. Inbentario hori
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen organoak egindakoa da.
4. Beren kokapena akats baten ondorioz inbentarioan azaltzen dela
uste duten sustatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoaren ingurumen
organoari jakinarazi beharko diote honek egokia dena ebatzi dezan.
Udalak edonola ere organo horrek xedatzen duena beteko du.
5. Legutianoko udalak ez du artikulu honen lehenengo paragrafoan aipatzen diren lizentzia, baimen edo ebazpenik emango
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen organoak lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena igorri arte.
74. artikulua. Babesteko beharra.
Lurzoruen jabeek eta edukitzaileek lurzoruaren kalitatea babestu
behar dute, hortaz, jardueren titularrek orokorrean ondorengo neurriak
hartu behar dituzte:
- Egoera onean dauden zola iragazgaitzak izan behar dituzte
edozein substantzia, produktu edo isuriren jarioak, ihesak edo tanta
erortzeak sortzeko aukera dagoen lekuetan.
- Biltegiek lurzoruaren kutsadura saihesteko bitartekoak dituztela
bermatzea zola iragazgaitzekin. Zola horiek atxikitzen duten erretilu
edo kubetadun, edo eraginkorra den beste edozein bitarteko duten
kutxatila iragazgaitzetara doazen maldak izan behar dituzte,
- Jarioak eta ihesak material egokiekin biltzea eta jario eta ihes
horiek egokia denaren arabera kudeatzea, hondakin arriskutsu edo ez
arriskutsu bezala.
- Gerta daitezkeen istripuen ondorioak murrizteko bitartekoak
izatea.
75. artikulua. Hondakinak, substantziak eta gai arriskutsuak
gordetzea.
1. Erabat debekatuta dago hondakin edo substantzia arriskutsuak
gordetzea, ontzietan zein biltegietan, lurzoru naturalean zein udaleko
teknikarien arabera behar besteko iragazgaiztasuna bermatzen ez
duten zoletan.
2. Hondakin eta gai arriskutsuen ihes edo jarioak geldiarazteko
kubetak, erretiluak edo bestelako bitartekoak izan behar dira, batez
ere lurzoru naturalera edo saneamendurako kutxatiletara irits
daitezkeela saihesteko.
3. Oro har debekatuta dago kanpoan eta estali gabe substantzia
edo hondakin arriskutsuak gordetzea, udaleko teknikariek arrazoituz
kontrakoa jakinarazten badute izan ezik.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3925
Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo elaborado por
el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma.
4. Los promotores que entiendan que su emplazamiento está
inventariado por error, deberán comunicarlo al órgano ambiental del
Gobierno Vasco al objeto de que éste resuelva lo que corresponda.
El Ayuntamiento estará en todo caso a lo que disponga este órgano.
5. El Ayuntamiento de Legutiano no emitirá ninguna de las
licencias, autorizaciones o resoluciones, citadas en el párrafo primero
de este artículo, hasta que el órgano ambiental de la Comunidad
Autónoma haya emitido la declaración de calidad del suelo.
Artículo 74. Deber de protección.
Los propietarios y los poseedores de los suelos tienen el deber
de proteger la calidad del suelo, por lo que los titulares de las actividades deberán adoptar las siguientes medidas de contención, con
carácter general:
- Disponer de soleras impermeables en buen estado, allí donde
existan probabilidades de que se produzcan derrames, fugas o goteos
de cualquier sustancia, producto o residuo.
- Garantizar que los almacenamientos cuentan con medios para
evitar la contaminación suelo, con soleras estancas con pendientes
conducentes a arquetas estancas, con bandejas o cubetos de
retención, o cualquier otro medio que sea eficaz.
- Recoger los derrames y las fugas con materiales adecuados y
gestionar estos según corresponda, como residuo peligroso o no
peligroso.
- Disponer de los medios para reducir las consecuencias de
posibles accidentes.
Artículo 75. Almacenamiento de residuos, sustancias y materias
peligrosas.
1. Se prohíbe expresamente el almacenamiento de residuos o
sustancias peligrosas, aún en recipientes o depósitos, sobre suelo
natural o sobre soleras que presenten un estado tal que a juicio de
los técnicos municipales, no garanticen una impermeabilidad suficiente.
2. Es obligatorio disponer de los cubetos, bandejas u otros
medios para contener posibles fugas o derrames de residuos y
materias peligrosas, en especial evitando que puedan alcanzar zonas
de suelo natural o arquetas de saneamiento.
3. Queda prohibido, con carácter general y salvo que los técnicos
municipales informen motivadamente lo contrario, el almacenamiento
de cualquier sustancia o residuo de carácter peligroso a la intemperie
sin cubierta.
V. TITULUA- AIREAREN KUTSADURARI BURUZ
TÍTULO V- DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
I. kapitulua - Xedapen orokorrak.
76. artikulua. Helburua.
1. Titulu honen helburua kea, hautsa, gasak, lurruna, baporea
eta usainak sor ditzaketen jarduerak, egoerak eta instalazioak arautzea
da, airearen kutsadura eta horrek pertsonei edo edozein motatako
ondasunei eragin diezaiokeen kaltea saihesteko.
Capítulo I - Disposiciones generales.
Artículo 76. Objeto.
1. El título presente tiene por objeto regular cuantas actividades,
situaciones e instalaciones sean susceptibles de producir humos,
polvos, gases, vahos, vapores y olores en el término municipal, para
evitar la contaminación atmosférica y el perjuicio que ocasione a las
personas o bienes de cualquier naturaleza.
2. A los efectos de esta ordenanza, se entiende por contaminación
atmosférica, la presencia en el aire de materias o formas de energía
que impliquen riesgo, daño o molestias para las personas, sus bienes
y/o el medio ambiente.
3. Las exigencias que se establezcan para el ejercicio de las
actividades a que se refiere esta ordenanza, serán controladas a
través de la autorización municipal correspondiente en cada caso, sin
perjuicio de las competencias de otras Administraciones.
Artículo 77. Actividades potencialmente contaminantes.
La determinación de las actividades potencialmente contaminantes se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente. Serán
consideradas como tales aquellas actividades que aún sin disponer
de focos confinados, emitan partículas, gases o vapores de manera
dispersa a la atmósfera, siempre que reúnan los requisitos contemplados en la normativa vigente en la materia.
Artículo 78. Condiciones de uso.
1. Las operaciones susceptibles de desprender emanaciones
molestas deberán efectuarse en locales acondicionados, a fin de
2. Ordenantza horren ondorioetarako, airearen kutsadura pertsonei, beren ondasunei edota ingurumenari arriskua, kaltea edo
traba eragin diezaieketen aireko gai edo energia formei esaten zaie.
3. Ordenantza honek aipatzen dituen jarduerak burutzeko ezartzen
dituen eskakizunak kasuan kasuko udal baimenaren bidez kontrolatuko dira, beste administrazio batzuen eskumenak albo batera utzi
gabe.
77. artikulua. Kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak.
Kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak indarrean den legerian
ezarritakoaren arabera zehaztuko da. Jarduera kutsagarritzat hartuko
dira oraindik gordetako fokuak izan gabe atmosferara partikula, gas
edo baporeak modu sakabanatuan igortzen dituztenak, gaiari lotuta
indarrean den legerian xedatutako baldintzak betetzen badituzte.
78. artikulua. Erabiltzeko baldintzak.
1. Jario desatseginak igor ditzaketen jarduerak egokitutako
lokaletan burutu beharko dira, kanpoan hedatu ez daitezen. Neurri hori
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
nahikoa ez denean, lokal horiek erabat itxita egon beharko dute eta
kanpora doan airea tximinia egokien bidez bildu eta bideratu beharko
da, beharrezkoak izan daitezkeen arazketa sistema osagarriez gain.
Ordenanatza hori insarrean sartzen denean legeztatzeko dauden
jarduerek aukerako neurri zuzentzaileak hartzeko eskatu ahal izango
dute eta horretarako babeserako maila analogoak bermatuz, beti ere
aurreko paragrafoan ezarritakoa gogobetetzea teknikoki edo ekonomikoki gogobetetzea bideraezina bada.
Eskaera udalak ebatziko du udalaren txosten egokia ikusi ondoren
eta aurrez erakunde eskudunei kontsulta eginda.
Hala ere, aukerako neurriak onartu eta ondoren jarduerek eragindako emisioei lotuta kexak edo salaketak jartzen badira, udalak
auzokoen eragozpenak saiheste aldera behar dena egiteko agindu ahal
izango du.
2. Hala denean, aurretiaz araztuz kanporatuko dira emisioak.
Arazketak indarrean den berariazko legeriak elementu edo konposatu
mota bakoitzerako ezarritako baloreak ez gainditzea bermatuko du.
3. Hautsa edo gas erregaia direnean, hauek sua zabaltzen duten
bektore bezala jardutea eragozteko kontu handia izan behar da.
II. kapitulua – Errekuntza iturri finkoak
79. artikulua. Debekatutako iturriak.
Oro har, debekatuta daude biltzeko, arazteko, eramateko eta
kanporatzeko behar diren gailuak dituzten ekipo edo instalazio
egokietan egiten ez diren errekuntza guztiak.
80. artikulua. Tresna termikoak.
Jarritako tresna teknikoak aurrez homologatutako motekin bat etorri
behar dira.
81. artikulua. Emisio mugak.
Emisio kutsagarrien mailak eta bero sorgailuen keen opakutasuna indarrean den legerian finkatutako mugen araberakoak izan behar
dira.
82. artikulua. Berrikuspenak.
Ekipoek eta instalazioek arauetan ezarritako aldizkako berrikuspenak eta ikuskapenak bete beharko dituzte.
83. artikulua. Hondakinak erretzea.
1. Ezin izango da hondakinik erre (etxekoak, industrialak edo
beste edozein jatorri dutenak) aurrez organo eskudunak baimendutako kudeatzailearen baimena eman gabe, eta kanporatutako gasek
eta keek ezarritako mugak ez gainditzea bermatzen duen instalazio
egokia izan behar du.
2. Espresuki debekatuta dago aroztegietako, altzari fabriketako
egurren hondakinak erretzea, paletak, zutoinak, langarak, hesiak eta,
oro har, tratamendu kimikoak jasan izan ditzaketen edo tratamendu
horien hondarrak izan ditzaketen (taula aglomeratuak) edozein egur
motaren hondakinak erretzea.
84. artikulua. Tximinien eraikuntzako parametroak.
1. Etxeetako, industrietako instalazioen tximiniak eta berokuntzarako
edo ur bero zentralizatua sortzeko tximiniak indarrean den legerian
jasotzen diren eraikuntza irizpideetara egokitu behar dira.
2. Errekuntza iturri finkoen kanporatze sistemen tximiniek arauz
ezarritako altuera nahikoa izango dute, indarrean den araudiarekin
eta udaleko zerbitzu teknikoen irizpideekin bat etorriz.
85. artikulua. Aldizkako neurketetarako tximinien egokitzapenak.
Instalazioek keen hodietan eta tutuetan, etxeen ateetan, eta
abarretan gailu egokiak izan behar dituzte honako hauek egitea ahalbidetzeko: tximinian eta galdaran depresioa neurtzeko, gasaren tenperatura, errekuntza gasen azterketa eta funtzionamenduaren baldintzak
egiaztatzeko beharrezko kontrol guztiak egiteko, indarrean den legerian
ezarritakoaren arabera.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3926
que no trasciendan al exterior. Cuando esta medida sea insuficiente,
deberán estar completamente cerrados y con captación y evacuación
de aire al exterior por chimenea adecuada, además de los sistemas
complementarios de depuración que resulten necesarios.
Las actividades preexistentes pendientes de legalización a la
entrada en vigor de la presente ordenanza podrán solicitar la adopción
de medidas correctoras alternativas garantizando para ello niveles
análogos de protección, y siempre que demuestren la inviabilidad
técnica o económica de satisfacer lo dispuesto en el párrafo anterior.
La solicitud será resuelta por el Ayuntamiento a la vista del
correspondiente informe municipal y previa consulta con los organismos
competentes.
No obstante, en el caso de admitir medidas alternativas y que
posteriormente se produzcan quejas o denuncias en relación con
las emisiones provocadas por las actividades, el Ayuntamiento podrá
exigir la adopción de las actuaciones necesarias para evitar las
molestias a los vecinos.
2. La evacuación al exterior se efectuará, en su caso, con depuración previa tal que garantice que, en ningún caso, se superen los
valores establecidos para cada tipo de elemento o compuesto por la
legislación específica vigente.
3. Cuando se trate de polvo o gases combustibles, deberán
adoptarse las necesarias precauciones para impedir que actúen
como vectores de propagación del fuego.
Capítulo II - Fuentes fijas de combustión
Artículo 79. Fuentes prohibidas.
Queda prohibida, con carácter general, toda combustión que
no se realice en equipos o instalaciones adecuadas, provistas de
los dispositivos de captación, depuración, conducción y evacuación
pertinentes.
Artículo 80. Aparatos térmicos.
Los aparatos térmicos instalados deberán corresponder a tipos
previamente homologados.
Artículo 81. Límites de emisión.
Los niveles de emisión de contaminantes y opacidad de humos
de los generadores de calor deberán ajustarse a los límites fijados en
la legislación vigente.
Artículo 82. Revisiones.
Los equipos e instalaciones deberán cumplir las revisiones e
inspecciones periódicas reglamentarias.
Artículo 83. Quema de residuos.
1. No podrán quemarse residuos de ninguna clase (domésticos,
industriales o de cualquier origen) sin previa autorización de gestor
autorizado emitida por el órgano competente, debiendo contar con
la instalación adecuada que garantice que los gases y humos
evacuados no sobrepasen los límites establecidos.
2. Queda expresamente prohibida la quema de residuos de
madera procedentes de carpinterías, fábricas de muebles, palets,
postes, traviesas, vallas y, en general, de cualquier madera susceptible
de haber sufrido tratamientos químicos o de contener restos de estos
tratamientos (tableros de aglomerado).
Artículo 84. Parámetros constructivos de chimeneas.
1. Las chimeneas de instalaciones domésticas, industriales y de calefacción o producción de agua caliente centralizada, deberán ajustarse
a los criterios de construcción contenidos en la legislación vigente.
2. Las chimeneas pertenecientes a los sistemas de evacuación
de las fuentes fijas de combustión tendrán una altura reglamentaria
suficiente, de acuerdo con la normativa vigente y los criterios de los
servicios técnicos municipales.
Artículo 85. Adecuación de chimeneas para mediciones
periódicas.
Las instalaciones deberán tener dispositivos adecuados en los
tubos y conductos de humos, puertas de los hogares, etc., que
permitan efectuar: la medición de la depresión en la chimenea y
caldera, temperatura del gas, análisis de los gases de combustión y
cuantos controles sean necesarios para comprobar las condiciones
de su funcionamiento, según lo dispuesto en la legislación vigente.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3927
86. artikulua. Garbiketak.
Kanporatzeko tutuak eta tximiniak ezin daitezke inola ere kanpora
haizea emanez garbitu.
Artículo 86. Limpiezas.
Queda prohibido, en cualquier caso, la limpieza de los conductos
de evacuación y chimeneas mediante soplado de aire al exterior.
III. kapitulua – Industriako fokuak.
87. artikulua. Organo eskudunaren baimena.
Atmosfera kutsa dezakeen jarduerarik ezin izango da jarri, handitu
edo aldatu organo eskudunaren baimenik gabe indarrean den legeriarekin bat etorriz.
88. artikulua. Emisioen eta inmisioen mugak.
Emisioen eta inmisioen mugek, baita horien mugen zehaztapenak
ere, indarrean diren berariazko arauetan xedatutakoa beteko dute.
Capítulo III - Focos de origen industrial.
Artículo 87. Autorización del órgano competente.
No se podrá instalar, ampliar o modificar ninguna actividad potencialmente contaminante de la atmósfera sin la correspondiente autorización del órgano competente conforme a la legislación vigente.
Artículo 88. Límites de emisión e inmisión.
Los límites de emisión e inmisión, así como la determinación
del nivel de los mismos, se ajustarán a lo dispuesto en las normas específicas vigentes.
Artículo 89. Conductos de evacuación.
1. La evacuación de gases, polvos, humos, etc., a la atmósfera,
se hará a través de chimeneas. La altura de los conductos de
evacuación de las instalaciones industriales se determinará según
lo dispuesto en las normas específicas vigentes, pudiendo exigirse
una altura adicional de acuerdo con la situación del conducto respecto
a otras edificaciones.
2. El Ayuntamiento podrá exigir la captación, depuración en
caso de ser necesaria, y evacuación de los gases o partículas procedentes de determinados procesos o equipos mediante chimeneas
adecuadas, cuando de otra manera no se pueda garantizar el cumplimiento de los límites de emisión exigibles, o cuando a juicio de los
servicios técnicos municipales sea necesario para evitar molestias,
ya sea a las personas trabajadoras o ajenas a la actividad.
Artículo 90. Adecuación de chimeneas para mediciones
periódicas.
Las chimeneas de las instalaciones industriales deberán estar
provistas de los orificios precisos para poder realizar la toma de
muestras de gases y polvos, debiendo estar dispuestos de modo
que se eviten turbulencias y otras anomalías que puedan afectar a la
representatividad de las mediciones, de acuerdo con las especificaciones contenidas en la legislación vigente.
Artículo 91. Compuestos orgánicos volátiles.
Los técnicos municipales podrán solicitar cuanta información
sea necesaria para determinar si las actividades se encuentran
sometidas a la normativa específica reguladora de las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles, en cuyo caso exigirán a los titulares
la adopción de las medidas reglamentarias.
89. artikulua. Kanporatzeko tutuak.
1. Gasak, hautsak, keak eta abar tximinien bidez kanporatuko dira
atmosferara. Instalazio industrialetan emisioak kanporatzeko tutuen
garaiera indarrean diren berariazko arauetan ezarritakoaren arabera
zehaztuko da. Garaiera osagarria izatea eskatu ahal izango da tutua
beste eraikinen aldean jarrita dagoen moduaren arabera.
2. Udalak prozesu edo ekipo jakinetatik eratorritako gasak edo
partikulak tximinia egokien bidez biltzeko, beharrezkoa izanez gero
arazteko eta kanporatzeko eskatu ahal izango du beste era batera
eskatzen diren emisio mailak betetzea bermatu ezin denean edo
udaleko zerbitzu teknikoaren iritziz langileei edo jardueraz kanpokoei
eragozpenak saihesteko beharrezkoa denean.
90. artikulua. Aldizkako neurketetarako tximiniak egokitzea.
Instalazio industrialetako tximiniek gasen eta hautsen laginak
hartu ahal izateko behar diren zuloak izan behar dituzte. Indarrean den
legerian xedatutako zehaztapenekin bat etorriz, neurketen adierazgarritasunari eragin diezaioketen nahasmenduak eta bestelako arazoak
saihesteko moduan egon behar dira.
91. artikulua. Konposatu organiko lurrunkorrak.
Udaleko teknikariek jarduerek konposatu organiko lurrunkorren
emisioak arautzen dituen berariazko araudia betetzen dutela zehazteko
beharrezko informazio guztia eskatu ahal izango dute. Hala denean,
jardueraren titularrei araudiko neurriak hartzeko eskatuko diete.
IV. kapitulua – Ostalaritza jarduerak.
92. artikulua. Kanporatzeko tutuak.
1. Elikagaiak prestatzen eta artisau jardueretan eta elikagai artikuluak egiten jarduten duten ostalaritzako establezimenduek, hala
nola, tabernek, kafetegiek, jatetxeek, bentek, pizzeriek eta abar, eta
gasak, keak, lurrunak eta usainak sortzen dituztenek 171/1985
Dekretuan eta indarrean deiren gainerako araudietan xedatutakoa
betetzen duten kanporatzeko tutuak izan beharko dituzte. Aipatutako
dekretu horren bidez bizitegitarako hiri lurzoruan sailkatutako jardueren
baldintza teknikoak onesten dira.
2. Salbuespenez, eta organo eskudunaren nahitaezko txostenaren ondoren, emisioak kanporatzeko aukerako beste sistema
batzuk baimendu ahal izango dira, ondorengo inguruabarrak kontuan
izanik:
a) Tximinia jartzeak eragin ditzakeen egiturazko arazoak.
b) Eraikin mota (katalogatua, historikoa, eta abar).
c) Jabeen erkidegoak tximinia ez baimentzea.
d) Erabilitako sukaldeko ekipoak.
e) Egokitzat jotzen den beste edozein irizpide.
93. artikulua. Iragazkiak jartzea.
Ordenantza honetan ezarritako baldintzetan eginda ere keak
tximinien bidez kanporatzea desatsegina izanez gero usaiak
hautematen direlako edo partikulen emisioa dela eta, eraginkortasuna
frogatuta duten iragazkiak jarri beharko dira eta hauek fabrikatzaileak
Capítulo IV - Actividades de hostelería.
Artículo 92. Conductos de evacuación.
1. Los establecimientos de hostelería tales como bares, cafeterías,
restaurantes, mesones, pizzerías, etc., que realicen operaciones de
preparación de alimentos, así como las actividades artesanales y de
fabricación de artículos de alimentación, que originen gases, humos,
vahos y olores, estarán dotados de conductos de evacuación que
cumplan con lo previsto en el Decreto 171/1985, por el que se
aprueban las condiciones técnicas de las actividades clasificadas
en suelo urbano residencial y demás normativa vigente.
2. Excepcionalmente, y tras el preceptivo informe del órgano
competente, podrán autorizarse otros sistemas alternativos de
evacuación, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
a) Problemas estructurales que pudiera conllevar la instalación
de chimenea.
b) Tipo de edificio (catalogado, histórico, etc.).
c) No autorización de chimenea por parte de la comunidad de
propietarios.
d) Equipos de cocina utilizados.
e) Cualquier otro criterio que se estime oportuno.
Artículo 93. Instalación de filtros.
Si la evacuación de humos a través de chimeneas, aún realizándose en las condiciones establecidas en esta ordenanza, resultase
molesta por la percepción de olores, o la emisión de partículas,
deberán instalarse filtros de probada eficacia, que se someterán a las
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
31
ALHAO
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3928
adierazi bezala aldizkako mantenimendua izango dute edo ordezkatu
egingo dira.
94. artikulua. Debekatutako jarduerak.
Oro har, ostalaritzako establezimenduek ezin dute elikagaiak
prestatzeko tresna edo instalazio finko zein mugikorrik jarri bide
publikoan, esate baterako, barbakoak, erretegiak, plantxak, parrillak,
eta abar.
operaciones de mantenimiento o sustitución periódicas indicadas
por el fabricante.
Artículo 94. Actividades prohibidas.
Queda prohibido, con carácter general, para los establecimientos
de hostelería disponer en la vía pública aparatos o instalaciones fijas
o móviles destinadas a la preparación de alimentos, tales como
barbacoas, asadores, planchas, parrillas, etc.
V. kapitulua – Bestelako jarduerak.
95. artikulua. Zehaztapen orokorrak.
Keak, baporeak edo gasak sortzen dituen beste edozein jarduerak
kasu bakoitzari dagokion araudia bete eta pertsonen eragozpenak
saihestu beharko dituzte organo eskudunen irizpideekin bat etorriz eta
teknikoki eta ekonomikoki bideragarriena denaren arabera.
96. artikulua. Hautsa sortzea eragiten duten jarduerak.
1. Eraispen obretan, lur mugimenduetan, agregakinak ateratzean
eta sailkatzean, eta hautsa sortzea eragiten duten jarduera guztietan
beharrezko neurriak hartuko dira kutsadura ahalik gutxienera
murrizteko, hautsa barreiatzea saihestuz.
2. Obretako edukiontziak olana edo antzeko baten bidez estali
beharko dira lanorduz kanpoko ordutegian eta kargatu, garraiatu eta
deskargatzen dituztenean.
Capítulo V - Otras actividades.
Artículo 95. Especificaciones generales.
Cualquier otra actividad generadora de humos, vapores o gases
deberá cumplir lo dispuesto en la normativa que corresponda en
cada caso, y evitar las molestias a las personas, de acuerdo con los
criterios de los órganos competentes y de acuerdo a lo que resulte
técnica y económicamente viable.
Artículo 96. Actividades que originen producción de polvo.
1. En las obras de derribo, movimientos de tierras, extracción y
clasificación de áridos, y en todas aquellas actividades que originen
producción de polvo, se tomarán las precauciones necesarias para
reducir la contaminación al mínimo posible, evitando la dispersión.
2. Los contenedores de obra deberán permanecer tapados
mediante una lona o similar, en horario fuera de trabajo, así como
mientras son cargados, transportados y descargados.
VI. TITULUA. ZARATAK ETA BIBRAZIOAK
TÍTULO VI. DE LA EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES
I. kapitulua - Xedapen orokorrak
97. artikulua. Helburua.
1. Titulu honen helburua Legutianoko udalari ingurumena babeste
aldera dagozkion eskumenen erabilera arautzea da, kutsadura akustikoaren ondoriozko erasoen aurka pertsonak babesteko.
Capítulo I - Disposiciones generales
Artículo 97. Objeto.
1. El presente Título tiene por objeto regular el ejercicio de las competencias que en materia de la protección del medio ambiente correspondan al Ayuntamiento de Legutiano en orden a la protección de las
personas contra las agresiones derivadas de la contaminación acústica.
2. A efectos de esta ordenanza, se entiende por contaminación
acústica, la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen
riesgo, daño o molestia para las personas, el desarrollo de sus actividades y bienes de cualquier naturaleza, o causen efectos significativos
sobre el medio ambiente.
Artículo 98. Ámbito de aplicación.
Quedan sometidas a las prescripciones establecidas en este
Título todas las actividades, instalaciones, establecimientos, edificaciones, equipos, maquinaria, y en general cualquier otro foco o
comportamiento individual o colectivo, que en su funcionamiento,
uso o ejercicio genere cualquier tipo de contaminación acústica.
2. Ordenantza honen ondorioetarako, kutsadura akustikoa giroan
zaratak eta bibrazioak egotea da, horiek sortzen dituen igorle akustikoa
edozein dela ere. Zarata eta bibrazio horiek arriskua, kaltea eta
eragozpena eragiten diete pertsonei, hauen jardueren garapenari eta
edozein motatako ondasunei, ingurumenean ere eragin esanguratsuak
izaten dituzte.
98. artikulua. Aplikazio eremua.
Titulu honetan ezarritako aginduak bete beharko dituzte jarduera,
instalazio, establezimendu, eraikin, ekipo, makina guztiek, eta oro
har beste edozein foku edo banakako zein taldeko jokabidek, funtzionatzean, erabiltzean edo jardutean edozein motatako kutsadura
akustikoa sortzen dutenak.
II. kapitulua – Kutsadura akustikoaren mailak.
99. artikulua. Foku igorle finkoak.
1. Foku igorle finkoek igorritako eta transmititutako soinu mailak
baloratzeko irizpidea 5 segundoko integrazio aldi baterako baliokidea
den soinu maila jarraitua izango da, haztatutako dezibelioetan adierazitakoa, A kurba normalizatuaren arabera (LAeq 5s).
2. Berariazko arauren bat bete behar duten soinu iturriek igorritako
soinu maila arauan zehazten diren unitateetan neurtu eta adieraziko
dira.
3. Instalazio, establezimendu, jarduera edo jokabide batek ere ezin
izango du kanpoko ingurura erantsitako taulan adierazten diren soinu
maila baino handiagoa den soinurik transmititu kanpoko ingurura,
lurzoruaren erabileren arabera, gai honi lotuta indarrean den araudiaren arabera neurtuta.
4. Udalerriko zonakatze akustikoa ezarri arte, gune akustikoak
guneko erabilera bereizgarriak mugatuko ditu.
EGUNEZ
Capítulo II - Niveles de contaminación acústica.
Artículo 99. Focos emisores fijos.
1. Para los niveles sonoros emitidos y transmitidos por focos
emisores fijos, se aplicará como criterio de valoración, el nivel sonoro
continuo equivalente para un período de integración de 5 segundos
y expresado en decibelios ponderados, de acuerdo con la curva
normalizada A (LAeq 5s).
2. Los niveles sonoros emitidos por fuentes sonoras sujetas al
cumplimiento de alguna Norma específica, serán medidos y
expresados en las unidades que en la misma se determinen.
3. Ninguna instalación, establecimiento, actividad o comportamiento podrá transmitir al medio ambiente exterior, niveles sonoros
superiores a los indicados en el cuadro adjunto, en función de los usos
del suelo, medidos conforme a la normativa vigente en la materia.
4. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica del término
municipal, las áreas acústicas vendrán delimitadas por el uso característico de la zona.
GAUEZ
DIA
LAeq 5 s
NOCHE
LAeq 5 s
Erabilera industriala, gune zaratatsua
70
60
Uso Industrial, área ruidosa.
70
60
Lurzoruaren gainerako erabilerak, zertxobait zaratatsua den gunea
55
45
Restos usos del suelo, área levemente ruidosa
55
45
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
31
ALHAO
5. Kapitulu honetan araututakoaren ondorioetarako, eguna bi
alditan banatzen da: egunekoa, 15 ordu jarraituko iraupena da, 7etan
hasi eta 22etan amaitzen dena; gauekoa, gainerako 9 orduek osatzen
dute, 22etatik goizeko 7ak arte. Batak eta besteak eguneko eta
gaueko soinu mailak mugatuko dituzte.
6. Instalazioek, establezimenduek eta jarduerek ondoko lokaletara adierazten diren soinu mailen baliokideak direnak transmititu ahal
izango dituzte, lokal hartzailearen erabileraren arabera.
EGUNEZ
Lokal hartzailearen erabilera
3929
5. A efectos de lo regulado en el presente capítulo, el día se
divide en dos períodos: el diurno constituido por 15 horas continuas
de duración con comienzo a las 7 horas y finalización a las 22 horas,
y el nocturno, constituido por las restantes 9 horas, de las 22 horas
a las 7 horas. Uno y otro delimitarán los niveles sonoros de día y
noche.
6. Las instalaciones, establecimientos y actividades podrán
transmitir a locales colindantes niveles sonoros equivalentes a los
que se indican, en función del uso del local receptor,
DIA
Uso del local receptor
NOCHE
LAeq 5s
Sanitario y bienestar social:
30
25
Bizitegiak:
Etxebizitzetako gelak sukaldeak izan ezik
Miércoles, 17 de marzo de 2010
GAUEZ
LAeq 5s
Osasun eta gizarte ongizatearen arlokoa:
Gaixoentzako gelak edo logelak.
BOTHA
Habitaciones destinadas a enfermos o dormitorios.
30
25
35
30
Residencial:
35
30
Hezkuntzakoa:
Piezas habitables en vivienda excepto cocinas.
Educativo:
Irakasteko gelak.
40
30
Aulas docentes.
40
30
Bulego profesionalak.
40
30
Despachos profesionales.
40
30
Erlijioari lotuta.
30
30
Religioso.
30
30
Ostatua orokorrean.
40
30
Hospedaje en general.
40
30
45
Bulegoak.
45
45
Oficinas.
45
Jatetxeak eta kafetegiak.
45
45
Restaurantes y cafeterías.
45
45
Saltokiak.
55
55
Comercio.
55
55
Industria.
60
55
Industria.
60
55
7. Adierazi diren baloreek esan nahi dute hartzailearen eraikinaren
itxiturek isolamendu akustikoaren egungo eskakizunak betetzen
dituela. Jardueren eta instalazioen mugak betetzen direla erakusteko
egiten diren azterlanek eraikin zaharrek duten isolamenduen ezaugarriak
kontuan hartu ahal izango dituzte ezer ondorioztatzeko orduan.
100. artikulua. Motordun ibilgailuak eta ziklomotoreak.
1. Trakzio mekanikoko ibilgailu guztiek motorra, transmisioa,
karrozeria eta zaratak eta bibrazioak sor ditzaketen gainerako
elementuak baldintza egokietan izan beharko dituzte, eta batez ere gas
ihesbideen zarata isilgailua, ibilgailuaren motorra martxan dagoenean
edo mugitzen denean egiten duen soinu maila legez ezarritakoen
azpitik egon dadin.
2. Ordenantza hau argitaratzen den egunean gai honen inguruan
indarrean den araudia ekainaren 6ko 2028/1986 Errege Dekretua da.
Dekretu horren bidez Europar Batasunaren direktiba jakinak aplikatzeko arauak ematen dira, ibilgailu automobil moten homologazioari buruzkoak.
101. artikulua. Obrak.
1. Eraikinen edo azpiegituren eraikuntza, aldaketa, konponketa
edo eraispen obretan edo lanetan, baita bide publikoan egiten
direnetan ere ezin izango da erabili derrigorrezko homologaziorik ez
duen edo funtzionatzeko baldintza egokietan erabiltzen ez den
makinarik.
2. Edozein motatako obratan erabilitako sistema edo ekipo
osagarriek, ekipo elektrogenoak barne, teknikoki zarata gutxien
ateratzen dutenak izan behar dute eta modu egokienean manipulatuko dira kutsadura akustikoa saihesteko.
3. Obren arduradunek beregain hartu beharko dituzte sistema eta
ekipo horiek eta laguntzeko makinek sortutako soinu mailak gune
bakoitzean finkatutako mugak ez gainditzeko neurri egokiak.
Beharrezkoa izanez gero, soinu iturria itxi daiteke, isilgailuak jarri,
edo soinu iturria eraikitzen ari diren egituraren barruan koka daiteke
obraren egoerak ahalbidetzen badu.
4. Udalak betebehar hori salbuetsiko die atzeratuz gero behera
etortzeko, mugitzeko, uren azpian geratzeko, lehertzeko edo
antzekoren bat gertatzeko arriskua izan dezaketen obrei.
7. Los anteriores valores suponen que los cerramientos del
edificio del receptor cumplen las exigencias actuales de aislamiento
acústico. Los estudios que se realicen para demostrar el cumplimiento de los límites para actividades e instalaciones podrán tener en
cuenta las características de los aislamientos de las edificaciones
antiguas a la hora de emitir una conclusión.
Artículo 100. Vehículos a motor y ciclomotores.
1. Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en buenas
condiciones de funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y
demás elementos del mismo capaces de producir ruidos y vibraciones
y, especialmente, el dispositivo silenciador de los gases de escape, con
el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo al circular o con el
motor en marcha no exceda de los límites legalmente establecidos.
2. La reglamentación vigente en la materia a fecha de publicación de esta Ordenanza es el Real Decreto 2028/1986, de 6 de
junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas
directivas comunitarias, relativas a la homologación de tipos de
vehículos automóviles.
Artículo 101. Obras.
1. En las obras y trabajos de construcción, modificación, reparación o derribo de edificios o infraestructuras, así como las que se
realicen en la vía pública, no se autorizará la utilización de maquinaria
que no disponga de la homologación preceptiva, o no sean utilizadas
en las condiciones correctas de funcionamiento.
2. Los sistemas o equipos complementarios utilizados en
cualquier tipo de obra, incluidos grupos electrógenos, deberán ser los
técnicamente menos ruidosos y su manipulación será la más correcta
para evitar la contaminación acústica.
3. Los responsables de las obras, deberán adoptar bajo su
responsabilidad las medidas oportunas para evitar que los niveles
sonoros por ellas producidas, así como los generados por la
maquinaria auxiliar utilizada, excedan de los límites fijados para la zona
en que se realicen, llegando, si ello fuera necesario, el cerramiento de
la fuente sonora, instalación de silenciadores acústicos, o la ubicación
de aquélla en el interior de la estructura en construcción una vez
que el estado de la obra lo permita.
4. El Ayuntamiento podrá eximir de la precedente obligación a las
obras cuya demora en su realización pudiera comportar peligro de
hundimiento, corrimiento, inundación, explosión o riesgo de naturaleza análoga.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
5. Etxebizitzen eta lokalen barruan ezin daiteke obrarik egin
21:00etatik 8:00etara lanegunetan eta gaueko 9etatik goizeko 9:30era
larunbatetan, igandetan eta jaiegunetan.
102. artikulua. Eraikuntzaren baldintza akustikoak.
1. Oro har eraikin guztiek bete behar dute eraikuntza arloko
sektore araudia. Araudia eraikitzeko baimena emateko unean edo
proiektu teknikoaren oniritzia ematean indarrean zegoena da.
2. Ordenantza hau indarrean sartzen den egunean arau erreferentzia
Eraikuntzaren Kode Teknikoaren zaratatik babesteko Oinarrizko Agiria
(HR) da.
103. artikulua. Zarata neurtzeko irizpideak.
1. Zarata mailak neurtzeko protokoloek arlo honetan aplika
daitekeen eta indarrean den araudia beteko dute. Neurketa guztietan
ondorengoekin kontua handia izan beharko da:
- Hezetasun baldintzak neurtzeko ekipoaren fabrikatzailearen
zehaztasunekin bat etorri behar dira.
- Inola ere ez dute balioko kanpoan euriarekin egindako neurketek.
Barruan egiten diren neurketetarako euriaren eragina kontuan izango
da neurketak balio duela zehazteko orduan, neurtu beharreko zarata
mailaren eta atzeko zarataren arteko ezberdintasunaren arabera.
Atzeko zaratari euriaren zarata gehitu behar zaio.
- Neurketa bakoitzaren aurretik eta ondoren neurketa katearen
egiaztapen akustikoa egingo da maila kalibratzeko edo pistofonoaren
bidez, ondo funtzionatzen duela bermatzeko.
- Kanpoan neurtzen denean eta haizearen abiadura 1,6 m/s baino
gehiagokoa dela uste izanez gero, haizea geratzeko pantaila bat
erabili beharko da, kasu guztietan erabiltzea gomendagarria izanda
ere. 3 metro segundoko abiadura baino gehiago duenean neurketa alde
batera utziko da.
2. Udalarentzako lanetan erabilitako tresna akustikoek une
bakoitzean eskatzen diren estandarrak bete beharko dituzte, lortzen
diren emaitzen egiatasuna eta trazabilitatea bermatuz.
III. kapitulua – udal lizentziak
104. artikulua. Udal lizentziak.
1. Instalazioen eta jardueren titularrek nahitaez hartu beharko
dituzte soinu iturriak hosgabetzeko eta lokalak akustikoki isolatzeko
neurriak, ezarritako preskripzioak kasu bakoitzean betetze aldera;
eta, hala behar izanez gero, aireztatzeko sistema behartuak eduki
beharko dituzte, jarrita dauden edo jar daitezkeen hutsuneak eta
leihoak itxi ahal izateko.
2. Jarduerek eta instalazioek bete behar dituzten eskakizunak,
lizentzia egokietan jasoko direnak, jarduerak eta instalazioak martxan
jarri aurretik ziurtatu behar dira.
105. artikulua. Jarduera proiektuen baldintza teknikoak.
1. Instalazioak edo jarduerak jartzeko proiektuei neurri zuzentzaileei
buruzko justifikazio azterlan bat gehituko zaie. Neurri horiek soinu
iturriek sortutako zaraten emisioek eta transmisioek ordenantza honen
preskripzioak bete ditzaten daude ezarrita. Azterlanaren irismena eta
sakontasuna kasu bakoitzeko beharrizanetara egokituko da.
2. Hala ere, oro har, justifikazio azterlan honek, gutxienez,
ondorengo ataletan ezarrita dauden alderdiak garatuko ditu.
a. Aireko zarata izanez gero:
- Jardueraren soinu iturri nabarmenenak identifikatu eta beren
emisio maila akustikoaren balorazioa egin, soinu presioan.
- Jardueran sortutako zarata jasotzeko aukera gehien dituen
gunea mugatu eta ezaugarriak deskribatu, gune horretan legez
onargarri diren zarata mugak berariaz adieraziz.
- Aurreko datuen arabera, aireko zaratarekiko isolamendu akustikoaren gutxieneko premiaren balorazioa egin.
- Proposatutako instalazio akustikoaren diseinua egin, erabilitako materialak eta muntaketaren eraikuntzako xehetasunak
deskribatuz.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3930
5. Se prohíben las obras en el interior de las viviendas y locales
desde las 21 horas hasta las 8 horas, en días laborables y desde las
21 horas hasta las 9:30 horas los sábados, domingos y festivos.
Artículo 102. Condiciones acústicas de la edificación.
1. Todos los edificios en general deberán cumplir con la normativa
sectorial en materia de edificación, que estuviera vigente en el
momento de su autorización o en la fecha en que se produjera el
visado del proyecto técnico, según corresponda.
2. A fecha de entrada en vigor de esta Ordenanza la referencia
normativa es el Documento Básico HR, Protección frente al ruido, del
Código Técnico de la Edificación.
Artículo 103. Criterios para la medición de ruidos.
1. Los protocolos de medición de los diferentes niveles de ruido
cumplirán con la normativa vigente aplicable a la materia. En toda
medición, se deberán guardar las siguientes precauciones:
- Las condiciones de humedad deberán ser compatibles con
las especificaciones del fabricante del equipo de medida.
- En ningún caso serán válidas las mediciones realizadas en el
exterior con lluvia, teniéndose en cuenta para las mediciones en el
interior, la influencia de la misma a la hora de determinar su validez
en función de la diferencia entre los niveles a medir y el ruido de
fondo, incluido en éste, el generado por la lluvia.
- Será preceptivo que antes y después de cada medición, se
realice una verificación acústica de la cadena de medición mediante
calibrador de nivel o pistófono, que garantice su buen funcionamiento.
- Cuando se mida en el exterior y se estime que la velocidad
del viento es superior a 1,6 m/s será preciso el uso de una pantalla
antiviento, aún cuando su utilización es recomendable en todos los
casos. Con velocidades superiores a 3 metros por seguno se desistirá
de la medición.
2. La instrumentación acústica empleada en trabajos para el
Ayuntamiento deberá cumplir los estándares exigibles en cada
momento, garantizando la veracidad y trazabilidad de los resultados
que se obtengan.
Capítulo III - Licencias municipales
Artículo 104. Licencias municipales.
1. Los titulares de las actividades e instalaciones están obligados
a adoptar las medidas de insonorización de sus fuentes sonoras y de
aislamiento acústico de los locales para cumplir en cada caso las prescripciones establecidas, disponiendo si fuera necesario de sistemas
de ventilación forzada de modo que puedan cerrarse los huecos o
ventanas existentes o proyectadas.
2. Las exigencias aplicables a las actividades e instalaciones, que
serán recogidas en las licencias correspondientes, deberán ser acreditadas previamente a la puesta en funcionamiento de las mismas.
Artículo 105. Requisitos técnicos de los proyectos de actividad.
1. En los proyectos de instalación de actividades o instalaciones
se acompañará un estudio justificativo sobre las medidas correctoras
previstas para que la emisión y transmisión de los ruidos generados
por las distintas fuentes sonoras cumplan las prescripciones de esta
ordenanza. El alcance y profundidad del estudio se adaptará a las necesidades de cada caso.
2. No obstante, con carácter general, este estudio justificativo
desarrollará como mínimo los aspectos que se establecen en los
siguientes apartados.
a. En caso de ruido aéreo:
- Identificación de las fuentes sonoras más destacables de la
actividad y valoración del nivel de emisión acústico de las mismas,
en presión sonora.
- Localización y descripción de las características de la zona
más probable de recepción del ruido originado en la actividad,
señalando expresamente los límites de ruido legalmente admisibles
en dicha zona.
- Valoración, en función de los datos anteriores, de la necesidad
mínima de aislamiento acústico a ruido aéreo.
- Diseño de la instalación acústica propuesta, con descripción de
los materiales utilizados y detalles constructivos de su montaje.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
b. Talkengatiko egitura zarata izanez gero:
- Talken izaera eta ezaugarri fisikoen deskribapena.
- Talkak aldameneko barrutietara transmititu ahal izateari buruzko
balorazioa.
- Talka horien egitura transmisioa eragozteko diseinatu den
irtenbide teknikoaren deskribapena.
- Aukeratutako irtenbidearen muntaketa ezaugarriak erakusten
dituen xehetasun grafikoa.
106. artikulua. Zarataren txostena.
1. Udaleko zerbitzu teknikoek zarataren azterlana aurkezteko
eskatzen dutenean, izena ematen dutenek gaitasun tekniko egokia izan
beharko dute, azterketaren emaitzak eta fidagarritasuna bermatze
aldera.
2. Gaitasun teknikoa egiten diren neurketen helburuaren
araberakoa izango da. Helburu horietarako, hiru gaitasun maila
finkatzen dira, eta ondorengo ataletan deskribatzen dira.
a) Ziurtatutako neurriak. Titulu honetan ezarritako zarata mailak
betetzen direla zehaztea dute helburu, zehatzetu, neurri zuzentzaileak
hartzeko eskaera egin edo espedienteak artxibatu ahal izateko behar
diren datuak emateko.
Udalak ez du ekiporik ez eta gaitasun nahikorik, beraz, zarataren
arloan ikuskatzeko erakunde bezala ENACek (Ziurtapenerako Erakunde
Nazionala) ziurtatutako erakunde baten esku hartzea eskatuko du.
b) Frogatzeko neurriak. Ordenantza honetan ezarritako zarata
mailak betetzen direla zehaztea dute helburu. Halaber, jardueretan
ezarrita dauden isolamendu akustikoen baliagarritasuna zehazteko balio
izango dute, egoki diren irekiera lizentzia emate aldera.
Irekiera baimena emateko jardueraren sustatzaileak ezarritako
neurri zuzentzaileak betetzen dituela ziurtatu beharko du jardueraren
zarataren txosten bat aurkeztuz. Txosten horrek neurketak jaso
beharko ditu, jardueraren ezaugarriak direla eta ez dela egin behar justifikatu ahal bada izan ezik.
Neurketak esperientzia egiaztatua duen erakunde independente
batek egin behar ditu eta titulu honetan lehenago ezarritako baldintzak
betez, nahiz eta, oro har, neurketak ez ditu ENAC markak babestu behar.
Hala ere, jarduera baten aurkako salaketak edo kexak egonez gero,
edo emisio akustikoen muga gainditzeagatik aurrekariak daudenean,
udaleko teknikariek neurketak ENACek ziurtatutako erakundeek
egiteko eskatu ahal izango dute.
3. Zarataren txostenek, gutxienez, erakundearen eta erakundearen teknikari arduradunen identifikazioa, laginketako puntuak eta
neurketak egin diren ordua, erabilitako ekipoak, kalibrazioak, aztertutako foku igorleen deskribapena, neurtutako mailak, atzeko zaratagatiko zuzenketak, eragindako etxebizitzetako mailen kalkulua, eta
azkeneko balorazioa lortzeko behar diren gainerako elementuak jaso
beharko ditu. Hala, txostenek arrazoiak emanez ondorioztatu beharko
dute eskatzen diren emisio mugak betetzen diren ala ez.
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3931
b. En caso de ruido estructural por impactos:
- Descripción de la naturaleza y características físicas de los impactos.
- Valoración sobre la posible transmisión de los impactos a los
recintos colindantes.
- Descripción de la solución técnica diseñada para la eliminación
de la transmisión estructural de dichos impactos.
- Detalle gráfico donde se aprecien las características de montaje
de la solución adoptada.
Artículo 106. Informe de ruido.
1. Cuando los servicios técnicos municipales requieran la presentación de un estudio acústico, quienes suscriban deberán estar en
disposición de la oportuna capacitación técnica, con objeto de poder
garantizar la fiabilidad y los resultados de las mismas.
2. La capacitación técnica variará en función del objeto de las mediciones que se efectúen. A estos efectos se establecen dos niveles de
capacitación, que se describen en los siguientes apartados.
a) Medidas Acreditadas.- Tienen por objeto determinar el cumplimiento de los niveles de ruido establecidos en este Título, a fin de
proporcionar los datos necesarios para ejercer la acción sancionadora, el requerimiento de adopción de medidas correctoras o el
archivo de expedientes.
Dado que el Ayuntamiento no cuenta con equipos ni capacitación suficiente, requerirá la intervención de una organización acreditada por ENAC como entidad de inspección en el campo del ruido.
b) Medidas de Comprobación.- Tienen por objeto determinar el
cumplimiento de los niveles de ruido establecidos en esta ordenanza.
Asimismo servirán para determinar la validez de los aislamientos
acústicos implantados en las distintas actividades a fin de conceder
las oportunas licencias de apertura.
Para la concesión de la licencia de apertura el promotor de la
actividad deberá acreditar el cumplimiento de las medidas correctoras
impuestas presentando un Informe de Ruido de la Actividad, que
recoja estas mediciones, salvo que pueda ser justificado que no
procede por la naturaleza de la misma.
Estas mediciones deberán ser realizadas por una entidad independiente, con contrastada experiencia, y cumpliendo los requisitos
establecidos anteriormente en este Título, si bien, con carácter
general, no será necesario que las mismas vengan amparadas por la
marca ENAC.
No obstante, en el caso de que existan denuncias o quejas por
ruido contra una actividad, así como cuando existan antecedentes por
superación de límites de emisión acústica, los técnicos municipales
podrán exigir que las mediciones sean realizadas por organizaciones
acreditadas por ENAC.
3. Los informes de ruido deberán recoger como mínimo, la identificación de la entidad y de los técnicos responsables del mismo, indicación de los puntos de muestreo y hora de las mediciones, equipos
utilizados, calibraciones, descripción de los focos emisores estudiados, niveles medidos, correcciones por ruido de fondo, estimaciones
de niveles en viviendas afectadas, y demás elementos necesarios
para alcanzar la valoración final. En este sentido, los informes deberán
concluir de manera motivada acerca del cumplimiento o incumplimiento
de los límites de emisión exigibles.
IV. kapitulua – Bibrazioengatiko asaldurak.
107. artikulua. Prebentzio neurriak.
Bibrazioak sortzen dituen edozein elementu behar den kontuarekin
jarriko da bere funtzionamenduagatik transmititzen diren bibrazio
mailak ahalik gehien murrizteko eta, baimendutako gehienezko mugak
inola ere gaindi ez ditzan. Beharrezkoa izanez gero, elementu elastiko
bereizgailuak edo bibrazioen aurkako bankadadun elementu independenteak ere jarriko zaizkio. Bibrazioak sortzen dituzten elementuen
mantenimenduak funtzionamendu orekatua bermatu beharko du.
Capítulo IV - Perturbaciones por vibraciones.
Artículo 107. Medidas preventivas.
Todo elemento generador de vibraciones (equipo, máquina,
conducto de fluidos o electricidad, etc.), se instalará con las precauciones necesarias para reducir al máximo posible los niveles transmitidos
por su funcionamiento y, en ningún caso, superen los límites máximos
autorizados, incluso dotándolo de elementos elásticos separadores o
de bancada antivibratoria independiente si fuera necesario, y su
mantenimiento deberá garantizar su funcionamiento equilibrado.
V. kapitulua – Kontrola eta ikuskapena.
108. artikulua. Kontrolak eta ikuskatzeak
1. Ordenantza honetan ezarritakoa betetzeko kontrola udal zerbitzuaren langile teknikariek edo ofizioz edo alde batek eskatuta jardun
dezaketen kanpoko enpresa laguntzaileek burutuko dute.
Capítulo V - Control e Inspección.
Artículo 108. Control e inspecciones.
1. El control del cumplimiento a lo establecido en la presente
ordenanza se llevará a cabo por el personal técnico del servicio
municipal o empresas colaboradoras externas quienes podrán actuar,
bien de oficio o a instancia de parte.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3932
2. Udaleko langile funtzionarioak azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
30/1992 Legean xedatutako ondorioetarako agintaritzaren agenteak
izango dira eta identifikatu ondoren edozein leku edo instalaziotara sartu
ahal izango dira aurrez horren berri eman beharrik izan gabe.
Etxebizitza partikularrean sartu behar denean aurrez titularraren
baimena edo ebazpen judiziala eskatu beharko da.
3. Ikuskapen eta kontrol lanen ondoriozko txostenek neurri
zuzentzaile osagarriak hartzea edo ordenantza honetan araututako
mugak betetzeagatik zehatzeko araubidea aplikatzea eragiten
dutenean, eskudunak diren udal zerbitzuek igorri behar dituzte
nahitaez.
4. Kexa edo salaketaren bat erregistratzen bada, edo legez
baimendutako gehienezko mailak gainditu ahal izan direla adierazten
duten seinalerik egonez gero, udaleko zerbitzu teknikoen arabera
jardueraren sustatzaileari zarataren txosten bat aurkezteko eskatu
ahal izango zaio, jarduera edozein dela ere.
2. Este personal funcionario municipal tendrá el carácter de
agentes de la autoridad a los efectos previstos en la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, y podrán acceder
a cualquier lugar o instalación previa identificación y sin necesidad de
previo aviso. En el supuesto de entrada en domicilios particulares
se requerirá previo consentimiento del titular o resolución judicial.
3. Los informes resultantes de las labores de inspección y control
cuando impliquen la adopción de medidas correctoras adicionales o
la aplicación del Régimen Sancionador por superación de límites
regulados en la presente ordenanza, deberán forzosamente ser
emitidos por los servicios municipales competentes.
4. En caso de registrarse algún tipo de queja o denuncia, o haya
indicios sobre posibles superaciones de los niveles máximos
legalmente permitidos, a juicio de los servicios técnicos municipales
podrá exigirse al promotor de la actividad que presente un informe de
ruido, cualquiera sea la actividad de que se trate.
VII. TITULUA. HONDAKINEN KUDEAKETARI BURUZ
TÍTULO VII. DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
I. kapitulua - Xedapen orokorrak.
109. artikulua. Helburua.
1. Titulu honen helburua udalaren eskumenen eremuan ondoren
datozen egoerak, jarduerak eta jokabideak arautzea da:
Capítulo I - Disposiciones generales.
Artículo 109. Objeto.
1. El presente título tiene por objeto regular, en el ámbito de
competencias del Ayuntamiento, las siguientes situaciones, actividades y comportamientos:
a La recogida de residuos sólidos urbanos y asimilables (RSU)
en el término municipal.
b La recogida selectiva de residuos en el ámbito de las competencias municipales.
c La recogida de muebles, enseres, y otros residuos especiales
d La acumulación, carga, transporte y vertido de tierras,
escombros y otros materiales similares y asimilables, producidos
como consecuencia de obras, construcciones, derribos, y demás
actividades.
e Las actuaciones del ente municipal en relación a los residuos
peligrosos.
a Hiriko hondakin solidoak eta bateragarriak (HHS) biltzea
udalerrian.
b Gaikako hondakinen bilketa udalaren eskumenen eremuan.
c Altzarien, tresnen eta beste hondakin berezi batzuen bilketa
d Obren, eraikuntzen, eraispenen eta bestelako jardueren ondorioz
sortzen diren lurrak, obra hondakinak eta antzeko material bateragarriak
pilatu, kargatu, garraiatu eta botatzea.
e Hondakin arriskutsuei dagokienez udaleko erakundearen
jarduerak.
II. kapitulua - Baldintza orokorrak eta bilketa zerbitzuak
emateko eremua.
110. artikulua. Helburua.
1. Kapitulu honen helburua udalak eta erabiltzaileak biztanleek
sortutako hiriko hondakin solido eta hondarren bilketarako zerbitzuak
eman eta erabiltzeko, hurrenez hurren, baldintzak arautzea da.
2. Zerbitzu horien erabiltzaile kategoria dute udalerriko bizilagun
eta biztanle guztiek, eta ordenantza honen eta indarren dauden
xedapenen arabera erabiliko dituzte zerbitzuak.
111. artikulua. Hiriko hondakin solidoen definizioa.
1. Honako hauek dira hiri hondakinak edo udal hondakinak:
etxeetako hondakinak eta, beren izaera edo konposizioa dela eta
hauekin batera daitezkeen beste mota bateko hondakinak.
2. Horiez gain, hiri hondakintzat hartuko dira jarraian aipatuko diren
hauek ere:
a Bide publikoak, berdeguneak edo atsedenguneak garbitzetik
sortzen diren hondakinak.
b Hildako etxeko animaliak, bai eta bertan behera utzitako altzariak
eta tresnak ere.
3. Eraikuntzako lan txikietatik eta etxeetako konponketetatik
sortzen diren hondakinak eta obra hondakinak.
4. Sukaldeetako eta jatetxeetako hondakinak, zuzenean osasun
zaintzetatik ez datozenak (mediku edo albaitari zerbitzuak edo horiekin
loturiko ikerketa zerbitzuak).
112. artikulua. Hiriko hondakinak ez diren zatiketak.
Ondoren datozenak ez dira udal hondakinak, etxebizitza partikularretan sortu ezean:
a Pintura, tinte, erretxina eta kolak.
b Disolbatzaileak.
Capítulo II - Condiciones generales y ámbito de prestación
de los servicios de recogida.
Artículo 110. Objeto.
1. El presente Capítulo tiene por objeto regular las condiciones
en que el Ayuntamiento prestará, y el usuario utilizará, los servicios
destinados a la recogida de los desechos y residuos sólidos urbanos,
producidos por los ciudadanos.
2. Tienen la categoría de usuarios a los efectos de prestación de
estos servicios, todos los vecinos y habitantes del municipio, quienes
los utilizarán de acuerdo con las disposiciones vigentes y con la
presente ordenanza.
Artículo 111. Definición de residuos sólidos urbanos.
1. Serán residuos urbanos o municipales: los residuos domésticos
y de otro tipo que, por su naturaleza o composición, puedan asimilarse
a aquellos.
2. Tendrán también la consideración de residuos urbanos los
siguientes:
a Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas
verdes y áreas recreativas.
b Animales domésticos muertos, así como muebles y enseres.
3. Residuos y escombros procedentes de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria.
4. Residuos de cocina y restaurantes que no son de procedencia
directa de cuidados sanitarios (de servicios médicos o veterinarios o
de investigación asociada).
Artículo 112. Fracciones excluidas de la consideración de residuos
urbanos.
No tendrán la consideración de residuos municipales los
siguientes, salvo que se generen en domicilios particulares:
a Pinturas, tintes, resinas y pegamentos.
b Disolventes.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
c Argazkigintzako produktu kimikoak.
d Pestizidak.
e Hodi fluoreszenteak eta merkurioa duten bestelako hondakinak.
f Berunezko bateriak, Ni-Cd bateriak, merkuriozko pila lehorrak,
pilen elektrolitoa eta metagailuak.
g Erabilitako olioak (jateko olioak salbu), hala nola erabilitako
olio hidraulikoak eta balazta likidoak.
h Beste edozein hondakin arriskutsu.
i Aurreko hondakinen ontziak.
113. artikulua. Bilketa zerbitzua.
Honako hauek hartuko ditu aintzat hondakinak bildu, tratatu eta
suntsitzeko zerbitzuak:
– Hiri honakin arruntak edo hiriko hondakinekin batera daitezkeenak:
eguneroko jardueraren ondorioz sortutako hondakinak:
– Hiriko hondakin bereziak: Noizbehinka azaltzen diren hondakinak
(ohikoak ez direnak): altzariak, bertan behera utzitako ibilgailuak,
tresnak eta antzekoak.
114. artikulua. Gaikako bilketa.
1. Ordenantza honen ondorioetarako, hiriko hondakin solidoen
osagai bat edo gehiago bereizita bota edo biltzea gaikako bilketa
izango da.
2. Bilketak udaleko zerbitzuek zein aurrez udalak baimendutako
bitartekoek burutu ahal izango dituzte zuzenean.
3. Udaleko zerbitzuek gaikako bilketarako programa jakinak
ezarriz gero, biztanleek programa horietan lankidetza eskaini beharko
dute udalaren jarraibideen arabera.
115. artikulua. Gaikako bilketako atalak.
Legeek ezarritako betebeharrak betetze aldera, hondakinak
berreskuratu eta birziklatzeko zikloa osatuko du udalak, bere kabuz
zein beste erakunde batzuen laguntzarekin. Honako hondakin hauek
gaika biltzeko zerbitzua ezarriz:
a Altzariak, tresnak eta traste zaharrak.
b Beira
c Papera eta kartoia
d Arropak, trapuak eta ehunak oro har.
e Pilak eta etxeko beste produktu toxiko edo arriskutsu batzuk.
f Gai organikoaren hondarrak
g ECOEMBES sozietatearen kudeaketa sistema integratuak
hartzen dituen ontziak
h Berreskuratzea eta birziklatzea egoki iruditzen zaion beste
edozein elementu edo lehengai.
116. artikulua. Hondakinak bereizirik uztea.
Gaikako bilketa ezarrita duten hondakinak bereizi gabe botatzea
debekatuta dago (papera eta kartoia, beira, plastikoak, ontziak eta abar).
117. artikulua. Edukiontziak.
1. Gaikako bilketarako kokatutako edukiontziak zerbitzu horretarako dira soilik. Debekatuta dago edukiontzi horietan kasu bakoitzean
zehazki adierazitako hondakinak ez diren beste hondakin batzuk
botatzea.
2. Hondakinak tolestu edo zatitu egin behar dira, beren ezaugarriak direla eta gaikako bilketa sistemaren erabilera egokia okertu
ez dezaten.
118. artikulua. Hiriko hondakin solido bereziak edo tamaina
handikoak.
Ordenantza honen ondorioetarako honako hauek dira hiriko
hondakin solido bereziak:
a Altzariak eta tresnak.
b Bertan behera utzitako ibilgailuak.
119. artikulua. Aldez aurretiko eskaria.
1. Altzariak eta tresnak biltzeko zerbitzua emateko interesdunak
aurrez eskaria egin beharko du, hondakin mota eta tamaina adieraziz.
Eskatzaileari udalaren zerbitzuak bilketa lana egingo duen eguna eta
gutxi gorabeherako ordua jakinarazi behar zaizkio.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3933
c Productos químicos fotográficos.
d Pesticidas.
e Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.
f Baterías de plomo, baterías de Ni-Cd, pilas secas de mercurio
y electrolito de pilas y acumuladores.
g Aceites usados (excepto aceites comestibles) entre los que
se incluyen los aceites hidráulicos y líquidos de freno usados.
h Cualquier otro residuo de carácter peligroso.
i Envases de los anteriores residuos.
Artículo 113. Servicio de recogida.
El servicio de recogida, tratamiento y eliminación contemplará
actuaciones hacia los:
– Residuos urbanos ordinarios o asimilables a urbanos: residuos
generados como consecuencia de la actividad diaria:
– Residuos urbanos especiales: residuos cuya presencia adopta
el carácter de esporádico (no habitual): muebles, vehículos abandonados, enseres y similares.
Artículo 114. Recogida selectiva.
1. A los efectos de la presente ordenanza, se considerará selectiva
la recogida o libramiento por separado de uno o más componentes
de los residuos sólidos urbanos.
2. Estas recogidas podrán llevarse a cabo directamente por los
servicios municipales o por terceros, que previamente hayan sido
autorizados por el Ayuntamiento.
3. En caso de ser establecidos programas concretos de recogida
selectiva por los servicios municipales, los ciudadanos cuidarán de
prestar a tales programas la cooperación necesaria según las instrucciones municipales.
Artículo 115. Secciones diversas en la recogida selectiva.
El Ayuntamiento, en cumplimiento de las obligaciones legalmente
establecidas, por sí mismo o en colaboración con otras entidades,
completará el ciclo de recuperación y reciclaje estableciendo el
servicio de recogida selectiva de:
a Muebles, enseres y trastos viejos
b Vidrios
c Papel y cartón
d Ropa, trapos y fibras en general
e Pilas y otros productos tóxicos o peligrosos del hogar
f Restos de materia orgánica
g Envases acogidos al Sistema de Gestión Integrado de
ECOEMBES
h Cualquier otro elemento o materia prima que considere
oportuno recuperar y reciclar
Artículo 116. Depósito separado de residuos.
Queda prohibido el depósito de residuos (papel y cartón, vidrio,
plásticos, envases...) para los que exista recogida selectiva, de forma
no separativa.
Artículo 117. Contenedores.
1. Los contenedores colocados para recogidas selectivas quedan
exclusivamente reservados para la prestación de tal servicio. Se
prohíbe depositar en dichos contenedores residuos distintos a los expresamente indicados en cada caso.
2. Los residuos susceptibles de ello deberán ser plegados o
troceados, de forma que por sus características no produzcan una
distorsión al uso correcto del sistema de recogida selectiva.
Artículo 118. Residuos sólidos urbanos especiales o voluminosos.
A efectos de la presente ordenanza tienen la categoría de residuos
sólidos urbanos especiales:
a Muebles y enseres.
b Vehículos abandonados.
Artículo 119. Solicitud previa.
1. La prestación del servicio de recogida de muebles y enseres,
requerirá la previa petición del interesado, indicando la clase y volumen
de residuos de que se trata, indicándose al peticionario el día y hora
aproximada en que el servicio municipal realizará la operación de
recogida.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
2. Udal honetan salatutako eta bertan behera utzitako ibilgailuen
jabeei ibilgailuok bide publikotik kentzeko eskatu zaie Trafikoari,
Motordun Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko
Legearen testu artikulatua onesten duen martxoaren 2ko Legegintzako
339/1990 Errege Dekretuan arautzen den bezala. Legean ezarritako
epea amaitu ondoren jabeek udalak ibilgailuak kentzeko eskariari
kasurik egin ezean, Arabako Foru Aldundiari jakinaraziko zaio ibilgailua kendu eta behar den kudeaketa egin dezan.
120. artikulua. Etxeetako hondakin arriskutsuak.
1. Etxebizitza partikularretan sortutako hondakin arriskutsuak
puntu berde mugikorrak bilduko ditu.
2. Puntu berde mugikorra Legutianon dagoen eguna eta ordua
udalak jakinaraziko ditu bandoaren bidez eta web orrian argitaratuz.
III. kapitulua – Etxeetakoak ez diren hondakin arriskutsuak.
121. artikulua. Helburua.
1. Kapitulu honetan adierazitakoa hondakin arriskutsuak sortzen
dituzten jarduerek eta hondakin horiek kudeatzen dituzten jarduerek
bete beharko dituzte,
2. Hondakin arriskutsuak dira indarrean den araudiak halakotzat
jotzen dituenak, baita hondakin horiek eduki dituzten ontziak ere.
122. artikulua. Arduraduna.
1. Hondakinek titular arduradun bat izango dute beti; hondakin
horiek ekoiztu, eduki edo kudeatzen dituena alegia.
2. Hondakin arriskutsuak dauzkan pertsonak hondakin horiek
hondakinen kudeatzaile bati eman beharko dizkio balora ditzan, bere
kabuz kudeatzen ez badituzte behintzat (Eusko Jaurlaritzaren baimen
egokiarekin). Hori egiterik ez dagoenean, kudeatzaile baimenduari
emango zaizkio hondakinak suntsi ditzan.
3. Hondakinak dauzkanak, berak dituen bitartean, higiene eta
segurtasun baldintza egokietan mantendu beharko ditu.
123. artikulua. Hondakin arriskutsuen ekoizle txikiak.
1. Ekoizle txikitzat hartuko da urtean hondakin toxiko eta arriskutsuko 10.000 kg baino gutxiago sortu edo inportatu baina autonomia
erkidegoko ingurumeneko organoaren erregistroan izena ematen
duena. Izapide horren bidez autonomia erkidegoko ingurumen organoa
bihurtzen da ekoizle.
2. Ekoizle txikiek, hala ere, titulu honetan eta aipatutako erregistroan haien izen ematea erabakitzen duen Ebazpenean jasotako betebeharrak bete behar dituzte.
124. artikulua. Ekoizleen eta kudeatzaileen betebeharrak.
Hondakin arriskutsuen ekoizleek eta kudeatzaileek honako hauek
bete behar dituzte:
a Hondakinen ekoizpena eta kudeaketa giza osasunaren babesa,
ingurumenaren defentsa eta baliabide naturalen zaintza bermatuz
burutzen dela ziurtatzea,
b Hondakin arriskutsuak behar bezala bereiztea eta ez nahastea,
bereziki arriskua handitu edo kudeaketa zailtzen duten nahasketak
saihestuz.
c Hondakin arriskutsuak dituzten ontziak ontzietan sartzea eta etiketatzea, arauetan ezartzen den moduan.
d Hondakinak kudeatzeari buruzko printzipio hierarkikoak kontuan
izanik, teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenari dagokionez bideragarria izanez gero, hondakin guztiak lehentasunez baloratu egin
beharko dira baimendutako balorizatzaile baimenduari emanez. Ahal
den guztietan hondakinak suntsitzea saihestuko da, eta edozein
kasutan kudeaketaren gastuak ordainduko dira.
e Hondakin arriskutsuak ekoizteko baimena izan behar da,
autonomia erkidegoko ingurumen organoak emandakoa, edo hala
denean, ekoizle txikien erregistroan izena eman izana.
f Agiri erregistro bat gordetzea eta bertan bilketaren kopurua,
mota, jatorria, helburua, maiztasuna, garraiobidea eta kudeatutako
hondakin arriskutsuak baloratzeko edo suntsitzeko modua agertzea.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3934
2. Se requerirá a los propietarios de vehículos abandonados,
concepto regulado en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, que aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, denunciados en
este Ayuntamiento, la retirada de los mismos de la vía pública.
Transcurrido el plazo legalmente establecido si los propietarios han
hecho caso omiso de la solicitud de retirada desde este Ayuntamiento
se informará a la Diputación Foral de Álava para que proceda a su
retirada y conveniente gestión.
Artículo 120. Residuos peligrosos domiciliarios.
1. Los residuos de carácter peligroso generados en domicilios particulares serán recogidos por el punto verde móvil.
2. El día y hora en el que el punto móvil esté presente en el
Municipio de Legutiano será comunicado por el Ayuntamiento
mediante bando y publicándolo en la página web.
Capítulo III – Residuos peligrosos no domiciliarios.
Artículo 121.Objeto.
1. El presente Capítulo será de aplicación a las actividades
productoras de residuos peligrosos y a las actividades que gestionen
los mismos
2. Serán considerados residuos peligrosos los que hayan sido calificados como tales por la normativa en vigor, así como los recipientes
y envases que los hayan contenido.
Artículo 122. Responsable.
1. Los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad
que corresponderá al productor, poseedor, o gestor de los mismos.
2. Los poseedores de residuos peligrosos estarán obligados,
siempre que no procedan a gestionarlos por sí mismos (con la debida
autorización del Gobierno Vasco), a entregarlos a un gestor de residuos
para su valorización. Si ello no fuera posible, los residuos serán
entregados a gestor autorizado para su eliminación.
3. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se
encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad.
Artículo 123. Pequeños productores de residuos peligrosos.
1. Se considerarán pequeños productores aquellos que por generar
o importar menos de 10.000 kilogramos al año de residuos tóxicos y peligrosos, adquieran este carácter mediante su inscripción en el registro
que a tal efecto sea llevado por el órgano ambiental de la comunidad
autónoma, trámite que sustituye a la autorización como productor.
2. Los pequeños productores han de cumplir, no obstante, las obligaciones recogidas en el presente título y en la Resolución por la
que se acuerde su inscripción en el citado registro.
Artículo 124. Obligaciones de los productores y gestores.
Los productores y gestores de residuos peligrosos están
obligados a:
a Asegurar que la producción y gestión de dichos residuos se realice
de forma que garantice la protección de la salud humana, la defensa
del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.
b Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos,
evitando particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento
de su peligrosidad o dificulten su gestión.
c Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos
peligrosos en la forma que reglamentariamente se determine.
d En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de
residuos, todo residuo deberá ser destinado prioritariamente a valorización mediante su entrega a valorizador autorizado, siempre que
resulte técnica, económica o medioambientalmente viable. Se evitará
su eliminación en todos los casos posibles, y se sufragarán en todo
caso los costes de gestión.
e Contar con la Autorización de Productor de Residuos Peligrosos
expedida por el órgano ambiental de la comunidad autónoma, o con
la Inscripción en el Registro de Pequeños Productores, en su caso.
f Mantener un registro documental en el que figuren la cantidad,
naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, medio de
transporte y método de valorización o eliminación de los residuos peligrosos gestionados.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
g Enpresa baimenduek hondakinen kudeaketa burutu dezaten
hondakinak behar bezala tratatzeko eta suntsitzeko beharrezko informazioa ematea.
h Kudeatzaileek emandako onarpen agiriak eta hondakinen
kudeaketa bakoitzean egindako kontrol eta jarraipen agiriak izatea. Agiri
horiek udalak eta eskudunak diren beste herri administrazioa batzuren
eskura egongo dira, haiek eskatuta. Urte natural bakoitzari dagozkion
agiriak hurrengo bost urteetan gorde behar da. Agiri horiek udalerrian
kokatutako jarduerak legeztatzeko eskatuko dira.
i Autonomia erkidegoko ingurumen administrazioari urteko txosten
bat aurkeztea. Txosten horretan gutxienez, ekoitzitako edo inportatutako hondakin arriskutsu kopurua, mota eta azken helburua zehaztu
beharko da.
j Udalari eta Eusko Jaurlaritzako ingurumen arloko organo eskudunari berehala jakinaraztea hondakin arriskutsuak desagertu, galdu
edo ihes eginez gero.
125. artikulua. Hondakin arriskutsuak biltzeko eta gordetzeko
jardueren garapenari buruz.
1. Hondakin arriskutsuak biltzeko edo gordetzeko jarduerak
burutzen dituzten pertsonek edo erakundeek ere erregistro agiri bat
izan beharko dute. Agiri horretan bilketaren kopurua, mota, jatorria,
helburua, maiztasuna, garraiobidea eta baloratzeko edo suntsitzeko
modua agertu behar da.
2. Horrez gain, hondakinak kudeatzeko jarduera ahalbidetzen
duten kasuan kasuko tituluetan ezartzen diren baldintza guztiak bete
beharko dituzte. Baldintza horiek betetzea irekitzeko lizentziak emateko
aztertuko da.
3. Hondakin arriskutsuak bildu, gorde, baloratu edo suntsitzeko
jarduerak burutzen dituzten pertsonek edo erakundeek segurtasunerako, autobabeserako neurriak eta arriskuak, alarma, ebakuazioa
eta sorospena prebenitzeko larrialdi plana ezarri beharko dituzte.
126. artikulua. Hondakinak sei hilabete baino gehiagoz gordetzea.
Hondakinak edozein lekutan sei hilabete baino gehiagoko epez
gordetzea, arauetan epe laburragoak ezarri ezean, hondakinak sun tsitzeko jardueratzat hartuko da eta horretarako kudeatzaile titulua izan
behar da.
IV. kapitulua – Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak.
127. artikulua. Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen kudeaketaren azterlana.
Sustatzaile guztiek eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen
kudeaketaren azterlan bat aurkeztu behar dute udalean, obraren
egikaritze proiektuari erantsita. Azterlanaren gutxienezko edukia
105/2008 Errege Dekretuan dago zehaztuta. Dekretu horren bidez
eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen kudeaketa eta ekoizpena
arautzen da.
128. artikulua. Hondakinen kudeaketa egokiaren ziurtapena.
1. Sustatzaileek eraikuntzan eta eraispenean sortutako hondakinen
kudeaketa egokia ziurtatzen duten agiriak izan beharko dituzte eta agiri
horiek hurrengo 5 urteetan zehar gorde behar dituzte. Udalak edozein
unetan eskatu ahal izango ditu agiri horiek.
2. Indusketako lurren eta harrien helburua ziurtatu beharko da,
horiek berrerabili, birziklatu edo suntsitu badira ere. Helburuak
frogatzeko, sustatzaileek zuzenbidean onargarria den edozein bitarteko
erabili ahal izango dute. Ziurtatzeko agiriak ere 5 urtez gorde beharko
dira agiritegian.
3. Autonomia Erkidegoko arauek hala eskatzen badute, sustatzaileak
amaierako txosten bat aurkeztu beharko du obrak amaitzen direnean,
eskuduna den teknikari batek idatzita eta elkargo ofizial egokiak oniritzia
eman beharko dio. Txostenean eraikuntzako eta eraispeneko hondakinekin burututako kudeaketa azaldu behar da.
129. artikulua. Fidantza.
1. Autonomia Erkidegoko araudiak eskatzen badu, fidantza bat
edo baliokidea den berme bat ezarriko da obretan eraikuntzako eta
eraispeneko hondakinen kudeaketa egokia ziurtatzeko.
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3935
g Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la
gestión de residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.
h Contar con los documentos de aceptación emitidos por los
gestores y los documentos de control y seguimiento generados en cada
una de las gestiones de residuos realizadas. Esta documentación
estará a disposición de la administración municipal y otras administraciones públicas competentes, a petición de las mismas. La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse durante los
cinco años siguientes. Estos documentos serán requeridos para la legalización de las actividades ubicadas en el municipio.
i Presentar un informe anual a la Administración ambiental autonómica, en el que se deberán especificar, como mínimo, cantidad de
residuos peligrosos producidos o importados, naturaleza de los
mismos y destino final.
j Informar inmediatamente a este Ayuntamiento y al órgano
competente en materia de Medio Ambiente del Gobierno Vasco en
caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.
Artículo 125. Del desarrollo de actividades de recogida y almacenamiento de residuos peligrosos.
1. Las personas o entidades que realicen actividades de recogida
y almacenamiento de residuos peligrosos deberán llevar igualmente
un registro documental en el que figuren la cantidad, naturaleza,
origen, destino, frecuencia de recogida, medio de transporte y método
de valorización o eliminación.
2. Deberán además satisfacer todas las condiciones establecidas
en los correspondientes títulos habilitantes para la actividad de
gestión de residuos, cuyo cumplimiento será estudiado para el otorgamiento de las licencias de apertura.
3. Las personas o entidades que realicen actividades de recogida,
almacenamiento, valorización o eliminación de residuos peligrosos
deberán establecer medidas de seguridad, autoprotección y plan de emergencia interior para prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro.
Artículo 126. Depósito superior a seis meses.
El depósito de residuos en cualquier lugar durante períodos de
tiempo superiores a los seis meses, a menos que reglamentariamente
se establezcan plazos inferiores, será considerado como una operación
de eliminación para la cual es preceptivo disponer del título de gestor.
Capítulo IV - Residuos de construcción y demolición.
Artículo 127. Estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición.
Todos los promotores están obligados a presentar al Ayuntamiento un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, incluido en el Proyecto de Ejecución de Obra. El contenido
mínimo del estudio queda determinado en el Real Decreto 105/2008,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Artículo 128. Acreditación de la correcta gestión de los residuos.
1. Los promotores deberán contar con documentos que acrediten
la gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición
generados y mantener dicha documentación durante los 5 años
siguientes. El Ayuntamiento podrá requerir dicha documentación en
cualquier momento.
2. Deberá acreditarse el destino de las tierras y rocas de excavación, independientemente de que las mismas hubieran sido reutilizadas, recicladas o eliminadas. Para probar los destinos, los
promotores podrán emplear cualquier medio de prueba admisible
en derecho. La documentación acreditativa deberá ser también
archivada durante 5 años.
3. En el caso de que la normativa autonómica lo requiera, el
promotor quedará obligado a presentar a la finalización de las obras
un informe final, redactado por técnico competente y visado por su
correspondiente colegio oficial, que refleje la gestión realizada con los
residuos de construcción y demolición.
Artículo 129. Fianza.
1. Siempre que la normativa autonómica lo exija, se establecerá
una fianza o garantía equivalente para asegurar la adecuada gestión
de los residuos de construcción y demolición en las obras.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
2. Fidantzaren zenbatekoa eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen kudeaketen azterlanean aurreikusitako kudeaketa kostuen oinarriaren arabera kalkulatuko da, autonomia erkidegoko araudiak egikaritzearen aurrekontuarekiko proportzionala den zenbateko bat ezartzea
ahalbidetu ezean.
3. Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen kudeaketen azterlanek udaleko teknikarien ustez baxuak diren zenbatekoak agertuz gero,
teknikariek fidantza handiagoko zenbatekoa ezarriko dute arrazoiak
emanez, egiten dituzten aukerako ekoizpen kalkuluetan oinarrituta.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3936
4. Obra amaitzean, eta aurreko artikuluan araututako hondakinen
kudeaketari buruzko azken txostena aztertu ondoren, udalak
bermearen helburuari buruz ebatziko du, itzuli edo gauzatu ahal
izango da, autonomia erkidegoko araudiak ezartzen duenaren arabera.
2. El importe de la fianza se calculará sobre la base de los costes
de gestión previstos en los estudios de gestión de residuos de construcción y demolición, salvo que la normativa autonómica permita el
establecimiento de una cantidad proporcional al presupuesto de
ejecución material.
3. En los casos en que los estudios de gestión de residuos de construcción y demolición reflejen cantidades que a juicio de los técnicos
municipales estén calculadas a la baja, estos motivadamente
impondrán un importe de fianza mayor, en base a los cálculos de
generación alternativos que realicen.
4. A la finalización de la obra, y tras examinar el informe final
sobre la gestión de los residuos regulado en el artículo anterior, el
Ayuntamiento resolverá acerca del destino de la garantía, que podrá
ser devuelta o ejecutada, según disponga la normativa autonómica.
VIII. TITULUA – LUR MUGIMENDUEI ETA
BETELANAK EGITEARI BURUZ
TÍTULO VIII - DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Y LA EJECUCIÓN DE RELLENOS
130. artikulua. Betelanaren definizioa.
Betelanak lurren eta harrien hondakindegi bezala prestatutako azpiegiturak dira; aipatutako materialak bertara eramaten dira suntsitzeko.
Definizio horretatik kanpo dago obra ezberdinen artean berrerabiltzeko
materialak uztea eta obren barruko lur mugimenduak.
Artículo 130. Definición de relleno.
Son rellenos las infraestructuras habilitadas como vertederos
de tierras y rocas a los que se destinan estos materiales para su
eliminación. Se excluyen de esta definición los préstamos de materiales entre distintas obras para su reutilización y los movimientos
de tierras internos en las obras.
Asimismo, son rellenos cualesquiera otras actuaciones así consideradas en la normativa estatal o autonómica, tal y como es el caso
del aporte de tierras y rocas para la restauración de explotaciones
mineras, que el Decreto 49/2009 somete a informe previo del
Departamento competente en materia de medio ambiente de la
Administración autonómica.
Artículo 131. Licencia de relleno.
La ejecución de un relleno, así como la modificación o ampliación
de un relleno existente, en el Municipio requerirá licencia administrativa
del Ayuntamiento, con excepción de las obras de infraestructura
lineal (líneas férreas, carreteras, etc.) promovidas por Administraciones
Públicas, cuya autorización será concedida por el organismo ambiental
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o de la Diputación Foral
de Álava (según la infraestructura afecte a uno o más Territorios
Históricos).
Artículo 132. Licencias de actividad y apertura.
Los rellenos son actividades clasificadas y, como tales, requieren
además de la licencia de relleno, de las licencias municipales de
actividad y apertura. Con carácter general, la licencia de relleno será
tramitada conjuntamente con la licencia de actividad, tal y como se
detalla en este Título.
Artículo 133. Solicitud de relleno.
1. La persona física o jurídica que promueva un relleno deberá
presentar ante el Ayuntamiento la solicitud de la licencia adjuntando
3 copias de proyecto técnico firmado por técnico competente y
visado por el colegio profesional correspondiente, que contenga la información que se establece en el Anexo V del Decreto 49/2009, de 24
de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, además de
aquella otra información complementaria requerida para los proyectos
de actividad.
2. En cualquier caso, la solicitud de licencia de relleno ante este
Ayuntamiento deberá acompañarse de un informe preceptivo y
vinculante emitido previamente por los órganos competentes en
materia de aguas (Agencia Vasca del Agua) y protección de la biodiversidad (Dirección de Calidad Ambiental). Estos organismos disponen
de un plazo máximo de 2 meses para emitir sus informes. Pasado ese
tiempo sin obtener respuesta, los interesados podrán solicitar la
licencia en el Ayuntamiento, adjuntando la solicitud cursada ante los
citados organismos, fechada y con sello de entrada.
Artículo 134. Alegaciones contra los informes de los organismos
competentes.
1. Cuando el promotor de un relleno no esté conforme con los
contenidos de los informes emitidos por los citados organismos,
aquel deberá alegar cuantos hechos, circunstancias y datos estime
Halaber, estatuko edo autonomia erkidegoko araudiak hala jotzen
dituen jarduera guztiak dira betelanak. Esate baterako, meatzeen ustiategiak zaharberritzeko lurrak eta harriak emateko, 49/2009 Dekretuak
autonomia erkidegoko administrazioko ingurumen arloan eskuduna
den Sailak aurrez txostena egitea xedatzen du.
131. artikulua. Betelanerako lizentzia.
Betelanak gauzatzeko, eta lehendik egindako betelan bat aldatu
edo handitzeko, haren kokapenari buruzko udalaren administrazio
lizentzia beharko da, Herri Administrazioek sustaturiko azpiegitura
linealeko obretan salbu. Azken obra horiek egiteko baimena Euskal
Autonomia Erkidegoko edo Arabako Foru Aldundiko ingurumen
erakundeak eman beharko du (azpiegiturak Lurralde Historiko bati
edo gehiagori eragiten dien kontuan hartuz).
132. artikulua. Jarduera eta irekiera lizentziak.
Betelanak sailkatutako jarduerak dira eta, hala izanik, betelanen
lizentziaz gain udalaren jarduera eta irekiera lizentziak behar dituzte.
Oro har, betelanen lizentzia jarduera lizentziarekin batera izapidetuko
da, titulu honetan zehazten den moduan.
133. artikulua. Betelanak egiteko eskaria.
1. Betelana sustatzen duen pertsona fisiko edo juridikoak udalean
lizentziaren eskaria aurkeztu beharko du, teknikari eskudunak sinatutako eta elkargo profesional egokiak ikus onetsitako proiektu teknikoaren 3 kopia erantsiz. Proiektuak hondakinak hondakindegietan
biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren
24ko 49/2009 Dekretuko V. eranskinean ezartzen den informazioa
jaso beharko du, baita jarduera proiektuetarako eskatzen den beste
edozein informazio osagarri ere.
2. Edonola ere, udalean aurkezten den betelanen lizentziarako eskariarekin batera uren arloan (Uraren Euskal Agentzia) eta bioaniztasuna
babesteko (Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritza) organo
eskudunek aurrez egindako derrigorrezko txosten loteslea eman
beharko da. Erakunde horiek gehienez ere 2 hileko epea dute beren
txostenak egiteko. Epe hori amaituta erantzunik jaso ezean, interesdunek udalean eskatu beharko dute lizentzia, aipatutako erakundeei
bidalitako eskaria erantsiz, eguna adierazten duena eta sarrera
datarekin.
134. artikulua. Erakunde eskudunen txostenen aurkako alegazioak.
1. Betelan baten sustatzailea aipatutako erakundeek egindako
txostenen edukiarekin ados egon ezean, egoki iruditzen zaizkion
egitate, inguruabar eta datu guztiak alegatu beharko ditu. Alegazioak
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
udalean aurkeztu beharko dira eta udalak azken jasotzaileei bidaliko
dizkie.
2. Udalak edonola ere organo eskudunek xedatzen dutena beteko
du.
135. artikulua. Prozedura.
1. Aurreko artikuluetan aipatutako agiriak aurkeztu ondoren,
udalak 6 hileko epea izango du betelan eskaria ebazteko. Epe horri
prozedura geldi dagoen denbora guztia gehitu behar zaio eskatzaileari
egotz dakizkion arrazoiak direla eta, bereziki udalak eskatzen dituen
agiri osagarriak aurkezten luzatzen den denboragatik.
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3937
2. Ziurtagiri horri eskatzen diren neurri zuzentzaileak betetzen
direla ziurtatzen duten agiri guztiak erantsi behar zaizkio.
3. Udaleko zerbitzu teknikoek, ziurtagiria aztertu ondoren, eska tzaileari agiri osagarriak emateko eskatu ahal izango diote; horretarako zentzuzko epea emango diote.
137. artikulua. Ikuskapen bisita eta ebazpena.
1. Aurkeztutako agirien aldeko txostena eman ondoren, teknikariek
betelanen instalazioetara frogatzeko bisita egingo dute eta horren
ondoren txosten egokia egingo dute, bertan instalazioen onespena edo
irregulartasunak adieraziz.
2. Hutsen bat antzemanez gero, sustatzaileari jakinaraziko diote
sustatzaileak huts horiek zuzendu ditzan ezartzen duten epean.
3. Betelanak betelanaren jarduera lizentziaren baldintzak betetzen
dituela uste izanez gero, aldeko txostena egingo dute, eta udalari
igorriko diote behin betiko ebatzi eta betelanerako irekiera lizentzia eman
edo ukatu dezan.
oportunos. Estas alegaciones se presentarán en el Ayuntamiento,
que las remitirá posteriormente a sus destinatarios finales.
2. El Ayuntamiento estará en todo caso a lo que dispongan los
órganos competentes.
Artículo 135. Procedimiento.
1. Una vez presentada la documentación referida en los artículos
anteriores, el Ayuntamiento dispondrá de un plazo de 6 meses para
resolver acerca de la solicitud del relleno. A este plazo habrá que sumar
todo el tiempo durante el que se paralice el procedimiento por causas
imputables al solicitante, en especial, por el tiempo que demore la
presentación de la documentación adicional que solicite el Ayuntamiento.
2. Los técnicos municipales, tras analizar la documentación
presentada junto con la solicitud, emitirán informe técnico sobre la suficiencia de la misma. En el caso de considerar la existencia de alguna
deficiencia, requerirán al promotor para que, en el plazo de 15 días
proceda a su subsanación. Adicionalmente a los contenidos exigidos
en el Decreto 49/2009, dado que el permiso de relleno se tramitará
junto con la licencia de actividad, podrán requerir la descripción de
los apartados exigibles para los proyectos de actividad (protección
contra incendios, gestión de residuos, instalaciones industriales tales
como depósitos de combustibles, etc.).
3. El Ayuntamiento, tras dar cumplimiento al trámite de información pública, remitirá toda la documentación, incluyendo los
informes de los organismos competentes en aguas y biodiversidad,
a los organismos competentes para la tramitación de las licencias de
actividad (Departamentos competentes en materia de Sanidad y
Medio Ambiente del Gobierno Vasco), al objeto de que emitan sus
preceptivos informes vinculantes.
4. Al recibir los anteriores informes, los servicios técnicos municipales analizarán los posibles impactos del proyecto y emitirán un
informe que integre las medidas correctoras que estimen oportunas
todos los organismos involucrados.
5. Este informe será elevado para que la corporación municipal
resuelva el expediente, acordando la concesión de la licencia de
actividad para relleno (que integrará el permiso exigido en el Decreto 49/2009), o su denegación.
Artículo 136. Solicitud de licencia de apertura.
1. Una vez el promotor adecue sus instalaciones a lo exigido en
la licencia de actividad para el relleno, deberá solicitar licencia de
apertura al Ayuntamiento, adjuntando un certificado emitido por
técnico competente y visado en su correspondiente colegio oficial,
en el que se declare la conformidad de las instalaciones con lo
dispuesto en el proyecto y en las condiciones exigidas por los organismos competentes.
2. Este certificado deberá acompañarse de toda la documentación
que acredite el cumplimiento de las medidas correctoras exigidas.
3. Los servicios técnicos municipales, tras el análisis de la misma,
podrán requerir al solicitante la aportación de documentación
adicional, otorgando para ello un plazo prudencial.
Artículo 137. Visita de inspección y resolución.
1. Tras informar favorablemente sobre la documentación presentada,
los técnicos girarán visita de comprobación a las instalaciones de relleno,
emitiendo posteriormente el correspondiente informe en el que se refleje
la conformidad de las mismas, o la existencia de irregularidades.
2. En el caso de observar deficiencias, las comunicarán al promotor
para que en el plazo que se determine, proceda a su corrección.
3. En el caso de considerar que el relleno satisface las condiciones
de la licencia de actividad de relleno, emitirán informe favorable, que
será elevado a la corporación para que resuelva definitivamente y
otorgue o deniegue la licencia de apertura para el relleno.
IX. TITULUA – ES TABLEZIMENDUETAN SUTEEN AURKA
BABESTEARI BURUZ
TÍTULO IX – DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EN ESTABLECIMIENTOS
I. kapitulua - Xedapen orokorrak.
138. artikulua. Aplikazio eremua.
Titulu honetan jasotzen diren xedapenak edozein motatako establezimenduek eta irekiera lizentzia behar duten ekoizpen jarduerek bete
behar dituzte.
Capítulo I - Disposiciones generales.
Artículo 138. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en el presente Título son aplicables a todo tipo de establecimientos y actividades productivas
sometidas a licencia de apertura.
2. Udaleko teknikariek, eskariarekin batera aurkeztutako agiriak
aztertu ondoren, agiriak behar bestekoak direla azaltzen duen txosten
teknikoa egingo dute. Hutsuneren bat dagoela uste izanez gero,
sustatzaileari 15 eguneko epean hutsa zuzentzeko eskatuko zaio.
49/2009 Dekretuak eskatzen dituen edukiez gain, betelanaren baimena
jarduera lizentziarekin batera izapidetuko delako, jarduera proiektuetarako behar diren atalen deskribapena eskatu ahal izango dute
(suteen aurkako babesa, hondakinen kudeaketa, erregaien biltegiak
bezalako azpiegitura industrialak, eta abar).
3. Udalak, jendaurreko informazioaren izapideak bete ondoren,
agiri guztiak, baita uren eta bioaniztasunaren arloan eskudunak diren
erakundeen txostenak ere, jarduera lizentziak izapidetzeko eskudunak
diren erakundeei bidaliko dizkie (Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta
Ingurumen arloan eskudunak diren sailak) beharrezko txosten lotesleak
egin ditzaten.
4. Txosten horiek jasotzean, udaleko zerbitzu teknikoek proiektuak
izan ditzakeen eraginak aztertuko dituzte eta tartean dauden erakunde
guztiek egokitzat jotzen dituzten neurri zuzentzaileak barne hartzen
dituen txosten bat egingo dute.
5. Txosten hori udalean aurkeztuko da udalak espedientea ebatzi
dezan, betelanerako jarduera lizentzia (49/2009 Dekretuan eskatzen
den baimena barne hartuko du) ematea edo ukatzea erabakiz.
136. artikulua. Irekiera lizentziaren eskaria.
1. Sustatzaileak betelanerako instalazioak egokitzen dituenean
jarduera lizentzian eskatutakoaren arabera, udalean irekiera lizentzia
eskatuko du, eskuduna den teknikari batek eta bere elkargo ofizial
egokiak ikus onetsitako ziurtagiria erantsiz. Ziurtagiri horretan instalazioak proiektuan eta erakunde eskudunek eskatzen dituzten
baldintzetan ezarritakoarekin bat datozela adieraziko da.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
139. artikulua. Industria establezimenduak.
Industria establezimenduek ondorengo arauak bete beharko
dituzte, irekiera lizentzia lortzeko beharrezkoak direnak:
- Industria establezimenduetako suteen kontrako segurtasun
araudia onesten duen abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretua
indarrean sartzean lehendik zeudenentzat:
- Udalak du establezimenduen segurtasuna kontrolatzeko
eskumena.
- Jarduera lizentzian jasotako baldintzak bete beharko dira, baita
jarduera proiektuan eta bere aldaketetan adierazitakoak ere.
- Hala denean, NBE CPI-96 araua hartuko da entzute handiko arau
bezala.
- Instalazioek eta sua itzaltzeko ekipoek ikuskapenak eta aldizkako
frogak egunean dituztela erakutsi beharko da, Horretarako, mantenimendu erregistroak eskatuko dira (eta hala denean, instalazio erregistroak).
- Industria establezimenduetako suteen kontrako segurtasun
araudia onesten duen abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretua
indarrean sartu ondoren zeudenentzat:
- Eusko Jaurlaritzaren industria arloaren ardura duen saila da
eskuduna.
- Instalazioak organo horren aurrean legeztatu beharko dira.
Horretarako, titularrak suteen aurkako babesteko instalazioak
zerbitzuan jartzeko akta aurkeztu beharko du. Agiri hori nahitaezkoa
izango da irekiera lizentzia lortzeko eta, beraz, jarduerak hasteko.
140. artikulua. Nekazaritzako eta abeltzaintzako establezimenduak.
1. Nekazaritzako eta abeltzaintzako establezimenduek ez dute aplikagarria den berariazko araudirik, eta suteen aurkako babesari lorturiko
eskumena udalari dagokio, besterik adierazi ezean.
2. Jarduera proiektuan eta jarduera lizentzian ezarritako baldintzak
bete beharko dira.
3. Jarri berri diren establezimenduek beren jarduera proiektuan
suteen aurkako babesaren azterlan bat gehitu beharko dute. Azterlan
horrek, izenpetzen duen teknikari eskudunaren ardurapean, instalazioen, instalazio horietan daudenen eta ondoko establezimenduen
eta natura elementuen segurtasuna bermatu beharko du.
4. Udaleko zerbitzu teknikoek 2267/2004 Errege Dekretua, entzute
handiko arau bezala, erreferentziatzat hartuz baloratuko dute proiektua.
Hala ere, teknikari eskudunak babestutako eta elkargo ofizial egokietan
ikus onetsitako aukerako neurrien justifikazioak onartu ahal izango
dituzte.
141. artikulua. Merkataritzako eta beste mota batzuetako establezimenduak.
Merkataritza eta administrazio establezimenduak, jendearen
joan-etorria dutenak, egoitza publikoak, ospitaleak eta bateragarriak
ondoren azaltzen den bezala tratatuko dira:
- Suteen aurka babesteko baldintzak kontrolatzeko eskumena
udalari dagokio.
- Kasu bakoitzean aplikatu behar den araudian (CTE DB-SI, NBE
CPI-96, eta abar) ezarritako baldintzak betetzeko eskatuko zaie, baita
jarduera proiektuetan eta kasuan kasuko lizentzian adierazten diren
baldintzak ere.
- Instalazioen titularrak sua itzaltzeko instalazioak enpresa
baimendu batek jarri eta mantentzen dituela frogatu beharko du.
Horretarako, egindako lanen erregistroak gorde beharko ditu.
142. artikulua. Sua itzaltzeko ekipoak.
Edonola ere, jarduera mota edozein dela ere, sua itzaltzeko
ekipoek suteen aurka babesteko instalazioen araudia onesten duen
1943/1997 Errege Dekretuak adierazten duen bete beharko dute.
143. artikulua. Instalazioen aldaketak.
1. Establezimendu baten aldaketa egiten direnean, suteen aurkako
babesaren arloko araudi berrira egokitu beharko da honako kasu
hauetan:
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3938
Artículo 139. Establecimientos Industriales.
Los establecimientos industriales estarán sometidos a las
siguientes reglas, imprescindibles para la obtención de la licencia
de apertura:
- Para aquellas preexistentes a la entrada en vigor del Real
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales:
- La competencia para controlar la seguridad de los establecimientos corresponde al Ayuntamiento.
- Se exigirá el cumplimiento de las condiciones recogidas en la
licencia de actividad así como de las indicadas en el proyecto de
actividad y sus modificaciones.
- En su caso, se adoptará la NBE CPI-96 como norma de reconocido prestigio.
- Será necesario demostrar que las instalaciones y equipos de
extinción se hallan al corriente de sus inspecciones y pruebas
periódicas, para lo que se solicitarán los registros de mantenimiento
(y de instalación, en su caso).
- Para aquellas posteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales:
- La competencia corresponde al Departamento responsable
en materia de Industria del Gobierno Vasco.
- Se exigirá la legalización de las instalaciones ante el citado
órgano, para lo que el titular deberá presentar el Acta de Puesta en
Servicio de las Instalaciones de Protección Contra Incendios. Este
documento será imprescindible para la obtención de la licencia de
apertura y, por tanto, para el comienzo de las actividades.
Artículo 140. Establecimientos agroganaderos.
1. Los establecimientos agroganaderos no cuentan con normativa
específica aplicable, y la competencia en relación con la protección
contra incendios corresponde, por defecto, a la autoridad municipal.
2. Se exigirá el cumplimiento de las condiciones establecidas en
el proyecto de actividad y en la licencia de actividad.
3. Para aquellas que sean de nueva instalación, deberán recoger
en su proyecto de actividad un estudio de la protección contra
incendios que garantice, bajo la responsabilidad del técnico competente que lo suscriba, la seguridad de las instalaciones, sus ocupantes
y de los establecimientos y de los elementos naturales colindantes.
4. Los servicios técnicos municipales valorarán el proyecto
tomando como referencia el Real Decreto 2267/2004, como norma
de reconocido prestigio, si bien podrán admitir justificaciones de
medidas alternativas amparadas por técnico competente debidamente
visadas en los correspondientes colegios oficiales.
Artículo 141. Establecimientos comerciales y de otro tipo.
Los establecimientos comerciales, administrativos, de pública
concurrencia, de residencia pública, hospitalarios y asimilables serán
tratados como sigue:
- La competencia para el control de sus condiciones de
protección contra incendios corresponde al Ayuntamiento.
- Se exigirá el cumplimiento de las condiciones impuestas en la
normativa que resulte aplicable en cada caso (CTE DB-SI, NBE CPI96, etc.), así como de aquellas indicadas en los proyectos de actividad
y las que se indiquen en la correspondiente licencia.
- El titular de las instalaciones deberá demostrar que las instalaciones de extinción son instaladas y mantenidas por empresa autorizada,
para lo que deberá conservar los registros de las operaciones realizadas.
Artículo 142. Equipos de extinción.
En cualquier caso, independientemente del tipo de actividad de
que se trate, los equipos de extinción deberán cumplir el Real Decreto 1943/1997, por el que se aprueba el reglamento de las instalaciones de protección contra incendios.
Artículo 143. Modificaciones en las instalaciones.
1. Cuando un establecimiento vaya a sufrir modificaciones,
deberá adaptarse a la nueva normativa en materia de protección
contra incendios en los siguientes supuestos:
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
- Ekoizpen erabilera aldatzen denean (instalazioak erabat egokitu
beharko dira).
- Erabilera mantentzen den berrikuntza obretan, berrikuntzak
edo handitzeak aldatutako suteen aurkako babesaren instalazioak
eta eraikuntza elementuak egokitzeko eskatuko da, horrek berekin
segurtasun baldintzak lehen indarrean zen araudian ezarritako baldintzetara gehiago egokitzea ekarriz gero.
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3939
- Establezimendua berritzeak okupazioa edo ebakuatzeko
elementuei dagokienez gauzak antolatzeko modua aldatzen badu,
araudi berria aplikatu beharko zaie ebakuatzeko elementu horiei.
- Berrikuntzak suteen aurka babesteko instalazioen euskarri
bezala balio behar duten eraikuntza elementuei edo instalazio horien
osagarriak pasatzen diren guneei eragiten badie, instalazio horiek
araudi berrian ezarritakora egokitu behar dira.
2. Edonola ere, erabilera aldatzen ez duten berrikuntza obrek
ezin izango dituzte kaltetu lehendik zeuden segurtasun baldintzak.
- Cuando se produzca un cambio de uso productivo (deberán
adaptarse las instalaciones en su integridad).
- En el caso de obras de reforma en las que se mantenga el
uso, se exigirá a los elementos constructivos y a las instalaciones de
protección contra incendios modificados por la reforma o ampliación,
en la medida en que ello suponga una mayor adecuación de las
condiciones de seguridad a las establecidas en la normativa anteriormente vigente.
- Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto
a los elementos de evacuación, la nueva normativa debe aplicarse a
éstos.
- Si la reforma afecta a elementos constructivos que deban servir
de soporte a las instalaciones de protección contra incendios, o a zonas
por las que discurren sus componentes, dichas instalaciones deben
adecuarse a lo establecido en la nueva normativa.
2. En todo caso, las obras de reforma que no supongan cambio de
uso no podrán menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes.
X. TITULUA. ZEHATZEKO AHALA
TÍTULO X. POTESTAD SANCIONADORA
I. kapitulua - Xedapen orokorrak.
144. artikulua. Helburua.
Titulu honen helburua ingurumenaren arloan eta udalerriko
eremuan udalak zehatzeko duen ahalaren erabilera arautzea da.
- Lanak edo jarduerak bertan behera uztea.
- Aparatuak, ekipoak edo ibilgailuak prezintatzea.
- Ingurumeneko kaltea zabal ez dadin zuzentze, segurtasun edo
kontrolerako beste edozein neurri.
Capítulo I.– Disposiciones generales.
Artículo 144. Objeto.
El presente título tiene como objeto regular el ejercicio de la
potestad sancionadora del Ayuntamiento en materia ambiental y en
el ámbito de su término municipal.
Artículo 145. Principios y reglas de integración.
1. Con arreglo a lo previsto en la legislación vigente, la potestad
sancionadora del Ayuntamiento se ejercerá cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en la
legislación reguladora de la potestad sancionadora de las
Administraciones Públicas, legislación de Procedimiento Administrativo
y leyes sectoriales que establecen los distintos regímenes sancionadores.
2. La potestad sancionadora será también ejercitada por el
Ayuntamiento ante la detección de los incumplimientos de la presente
ordenanza que queden tipificados como tales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
Artículo 146. Preferencia.
Según se expresa en la legislación de Régimen Local, los
regímenes sancionadores contenidos en la normativa sectorial en
los que se atribuyan o reconozcan competencias sancionadoras al
Ayuntamiento, se aplicarán con preferencia respecto del régimen
general previsto en la referida legislación de Régimen Local y
contemplado en el presente Título.
Artículo 147. Normativa sectorial.
A tal efecto, y dentro de los límites de competencias y responsabilidades públicas que asisten al Ayuntamiento, queda integrada en
la presente ordenanza municipal la totalidad de la capacidad sancionadora que la normativa sectorial reconoce a las Entidades Locales.
Artículo 148. Órgano competente.
Todas las sanciones que correspondan a la competencia
municipal serán resueltas por la Alcaldía.
Artículo 149. Medidas cautelares.
Excepcionalmente, y con carácter previo a la incoación de expediente sancionador, la autoridad municipal podrá adoptar o imponer
al presunto responsable de cualquiera de los hechos tipificados como
infracciones la adopción de las siguientes medidas cautelares, que
no tendrán carácter sancionador.
- Suspensión de obras o actividades.
- Precintado de aparatos, equipos o vehículos.
- Cualquier otra medida de corrección, seguridad o control que
impida la extensión del daño ambiental.
II. kapitulua - Erantzukizuna
150. artikulua. Zehapena eta erantzukizuna.
1. Administrazioko arau hausteen ondorioz erantzule diren
pertsona fisiko eta juridikoei bakarrik ezarriko zaizkie zehapenak,
baita arau haustea arauak ez betetze hutsa bada ere.
Capítulo II.– Responsabilidad
Artículo 150. Sanción y responsabilidad.
1. Sólo podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten
responsables de los mismos, aun a título de simple inobservancia.
145. artikulua. Integrazio arauak eta oinarriak.
1. Indarrean dagoen araudian aurrez ikusitakoaren arabera,
udalaren zehatzeko ahala lege mailako arau batek berariaz ematen
dionean soilik erabiliko da, eta horretarako aurrez ikusitako prozedura
aplikatuko da herri administrazioen zehatzeko ahala arautzen duen
legerian, Administrazio Prozeduraren legerian eta zigor araubide
desberdinek ezartzen dituzten sektore legeetan xedatutakoaren
arabera.
2. Zehatzeko ahala ordenantza hau betetzen ez dela antzematen
denean ere erabiliko du udalak, ez betetzeak halakotzat jotzen
direnean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/71985 Legean ezarritakoarekin bat etorriz.
146. artikulua. Lehentasuna.
Toki Araubidearen legerian adierazten denaren arabera, udalari
zehatzeko eskumena aitortu edo ematen dioten eta sektore araudian
jasotzen diren zehapen araubideek titulu honetan jasotako Toki
Araubidearen legerian aurrez ikusitako araubide orokorraren aldean
lehentasuna izango dute aplikatzeko orduan.
147. artikulua. Sektore araudia.
Horretarako, eta udalak dituen eskumen eta erantzukizun
publikoen mugen barruan, udal ordenantza honek sektore araudiak
toki erakundeei aitortzen dien zehatzeko ahalmen osoa barne hartzen
du.
148. artikulua. Organo eskuduna.
Udalaren eskumenari dagozkion zehapen guztiak alkatetzak
ebatziko ditu.
149. artikulua. Kautelazko neurriak.
Salbuespenez, eta zehapen espedientea irekitzeari hasiera eman
aurretik, udal agintaritzak zigor izaerarik izango ez duten ondoko
kautelazko neurriak harrarazi ahal izango dizkio arau hauste gisa tipifikatutako edozein ekintzaren ustezko arduradunari:
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
2. Zehazpen prozeduraren ondoriozko administrazioko erantzukizunak ingurumeneko kaltearen konponbidea erreklamatzeko prozedurekin bat etorriko dira Ingurumen Erantzukizunari buruzko urriaren
23ko 27/2007 Legearen arabera.
3. Lege xedapen batean jasotako eginbeharrak pertsona batek
baino gehiagok bete behar badituzte elkarrekin, arau hausteak
daudenean denak izango dira egindako arau hausteen eta horiekatik
ezartzen zaizkien zehapenen erantzule solidarioak.
4. Inork administrazioko araurik hauts ez dezan zaindu behar
duten pertsona fisiko eta juridikoak, legez ezarritako eginbehar hori
betetzen ez badute, arau hauste horien erantzule subsidiario edo
solidario izango dira; beti ere, zehatzeko araubideak arautzen dituzten
legeek hori zehazten badute.
III. kapitulua – Proportzionaltasuna eta preskripzioa
151. artikulua. Proportzionaltasuna.
1. Arau hauslearentzat arauak haustea ez da hautsitako arauak
betetzea baino onuragarriagoa izango eta hori kontuan izan beharko
da diru zigorrak ezartzerakoan.
2. Udalak zigorrak ezartzerakoan, arau haustea eragin duen
ekintzaren larritasuna eta aplikatutako zigorra bat datozela zainduko
da; ezarriko den zigorraren mailaketa egiteko, honako irizpide hauek
aplikatuko dira bereziki:
a Nahita egin den edo behin eta berriz egin den.
b Eragindako kalteak nolakoak diren.
c Urte berean antzeko arau haustea berriro egitea, ebazpen irmoz
hala egin dela adierazi bada.
152. artikulua. Preskripzioa.
1. Arau hausteen eta zehapenen preskripzio epea dagokien
legeetan jasoko da. Lege horietan eperik finkatzen ez bada, arau
hauste oso larrien preskripzioa hiru urtera izango da, arau hauste
larriena bi urtera, eta arau hauste arinena sei hilabetera; hutsegite
oso larriengatik ezarritako zehapenen preskripzioa hiru urtera izango
da, hutsegite larriengatik ezarritako zehapenena bi urtera, eta hutsegite
arinengatik ezarritakoena urtebetera.
2. Arau haustea egin zen egunetik hasita zenbatuko da arau
haustearen preskripzio epea.
3. Preskripzioa eten egingo da interesduna jakinaren gainean
egonik prozedura zigortzaileari ekiten zaionean, eta preskripziorako
epea berriro irekiko da espediente zigortzailea hilabete baino gehiago
egon bada geldi, baldin eta gelditze hori ustezko erantzuleari egotzi
ezin zaizkion arrazoiengatik izan bada.
4. Zigorren preskripzio epea zigorra jartzen duen ebazpena irmo
bihurtu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da kontatzen. Preskripzio
epearen zenbaketa geldirik geratuko da, betearazteko prozedura
hasten bada, interesduna jakitun dela. Arau hausleari ezin egotz
dakiokeen arrazoiren bat dela eta, prozedura hori hilabetetik gora
geldirik bada, jarraitu egingo da epea zenbatzen.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3940
2. Las responsabilidades administrativas que se deriven del
procedimiento sancionador serán compatibles con los procedimientos
para la reclamación de la reparación del daño ambiental, conforme
a la Ley 27/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una
disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente,
responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso,
se cometan y de las sanciones que se impongan.
4. Serán responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley que conlleven el
deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros,
las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando
así lo determinen las leyes reguladoras de los distintos regímenes
sancionadores.
Capítulo III.– Proporcionalidad y prescripción
Artículo 151. Proporcionalidad.
1. La comisión de infracciones no resultará más beneficiosa para
el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas lo que
habrá de considerarse en la imposición de las sanciones pecuniarias.
2. En la imposición de sanciones por el Ayuntamiento se guardará
la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la
infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los
siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:
a La existencia de intencionalidad o reiteración.
b La naturaleza de los perjuicios causados.
c La reincidencia, por comisión en el término de un año, de más
de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido
declarado por resolución firme.
Artículo 152. Prescripción.
1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto
en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción,
las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves
a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas
por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por
faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a
contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el
plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al presunto
responsable.
4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse
desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución
por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la
iniciación con conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
IV. kapitulua – Zehapen prozedura.
153. artikulua. Lege loturak.
Oro har, udalaren zehatzeko ahala Euskal Autonomia Erkidegoko
Herri Administrazioen zehatzeko ahalari buruzko otsailaren 20ko
2/1998 Legeko III. kapituluan aurrez ikusitako prozeduraren eta haren
garapenean xedatzen diren xedapenen bitartez gauzatuko da, hori guztia
alor horretan aplikatzen den sektore legerian jasotako berezitasunei
kalterik egin gabe.
Capítulo IV – Procedimiento sancionador.
Artículo 153. Remisión legal.
Con carácter general, el ejercicio de la potestad sancionadora por
parte del Ayuntamiento se realizará a través del procedimiento previsto
en el capítulo III de la Ley 2/1998 de 20 de febrero de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y disposiciones que se dicten en su desarrollo, todo
ello sin perjuicio de las especialidades contenidas en la legislación
sectorial que resulte aplicable por razón de la materia.
V. kapitulua- Betearazpena
154. artikulua. Premiamendu bidea.
1. Premiamendu bidez eskatu ahal izango dira ezarritako diru
zigorren zenbatekoa, behartzeko isunena eta titulu honetan araututako arau hausteengatik kaltetu diren ondasunak berritzeko egiten
diren jardueren betearazpen subsidiarioak eragindako gastuena.
Capítulo V.– Ejecución
Artículo 154. Vía de apremio.
1. Podrá ser exigido por la vía de apremio el importe de las
sanciones pecuniarias impuestas, el de las multas coercitivas y el
de los gastos ocasionados para la ejecución subsidiaria de las actividades de restauración de los bienes dañados como consecuencia
de las infracciones reguladas en el presente Título.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3941
2. Helburu horretarako, isun horiek likidoak izan beharko dute eta
premiamendua baino lehen borondatez ordaintzeko eskatuko da.
2. A tal efecto, los referidos importes deberán ser líquidos y
resultar exigibles previo requerimiento de abono voluntario anterior a
la providencia de apremio.
VI. kapitulua – Administrazio baliabideak.
155. artikulua. Errekurtsoak.
1. Behin betiko erabakien eta udaleko izapide ekintzen kontra,
horiek kontuaren gaineko erabakia zuzenean ala zeharka hartzen
badute, prozedurarekin jarraitzea ezinezkoa dela zehazten badute,
defentsa gabezia eragiten badute edo eskubide eta interes legitimoak
konpondu ezineko moduan kaltetzen baditu, interesdunek aukerako
berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango dute.
2. Administrazio bideko ekintza irmoen kontra, berrikusteko errekurtso berezia indarrean den Administrazioko Prozeduraren Legeko
118.1 artikuluan (azaroaren 26ko 30/1992 Legea, 4/1999 Legeko
idazketaren arabera) aurrez ikusitako egoera batean soilik aurkeztu ahal
izango da.
3. Zigor prozeduraren esparruan, aldeek proposatutako frogatzeko
baliabideren baten praktika edo frogaldia irekitzea ukatzen duten
instruktorearen ekintzei dagokienez, errekurtsoa aurkeztu ahal izango
da prozedura ebazteko eskumena daukan erakundearen aurrean hiru
eguneko epean, eta hark izapiderik gabe hiru eguneko epean erabakia
hartuko du eta erantzunik ez jasotzeak errekurtsoa ez dela onartu
esan nahiko du.
156. artikulua. Betearazi beharra.
Aukerako berraztertze errekurtsoak ez du kontra egindako ekintza
bertan behera utziko. Hala ere, aurka egindako egintza betearaztea
eten dezake errekurtsoa ebazteko eskumena duen organoak, bere kabuz
edo errekurtsogileek eskaturik; baina, horretarako, arrazoiak emanda,
neurtu egin behar du, batetik, etendurak zer-nolako kalteak eragin
diezazkiokeen interes publikoari edo beste inori; eta, bestetik, errekurtsoa izan duen egintzaren berehalako eraginkortasunak zein kalte
egiten dion errekurtsogileari. Dena den, hauetako baldintzaren bat
bete behar da etendura horrela erabakitzeko:
a Egintza betearazteak kalte konponezinak edo konpongaitzak
ekartzea.
b Kontra egiteko ekintza Administrazioko Prozeduraren Legeko
62.1 artikuluan (azaroaren 26ko 30/1992 Legea) aurrez ikusitako
eskubide osoko baliogabetasun kausetarikoren batean oinarritzea.
Capítulo VI – Recursos administrativos.
Artículo 155. Recursos.
1. Contra las resoluciones definitivas y los actos de trámite municipales, si éstos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento,
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, podrá interponerse por los interesados recursos potestativo de reposición.
2. Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá
el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 118.1 de la vigente Ley de
Procedimiento Administrativo (Ley 30/1992 de 26 de noviembre según
redacción dada por la Ley 4/1999).
3. En el marco del procedimiento sancionador, los actos del
instructor que denieguen la apertura del período probatorio o la
práctica de algún medio de prueba propuesto por las partes, serán
susceptibles de recurso, en el plazo de tres días, ante el órgano
competente para resolver el procedimiento, el cual decidirá, sin más
trámite, en el plazo de tres días, considerándose su silencio desestimatorio.
Artículo 156. Ejecutoriedad.
La interposición del recurso potestativo de reposición no
suspenderá la ejecución del acto impugnado. No obstante, el órgano
a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público
o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como
consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá
suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto
impugnado cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
157. artikulua. Erantzunik ez jasotzearen ondorioz automatikoki
bertan behera uztea.
Aurka egindako egintza betearaztea eten egin dela ulertuko da,
hori ebazteko eskumena duen organoak egintzaren etendura
eskabidea jaso eta hogeita hamar egun baliodunetan gaiaz ebazpen
adierazirik eman ez badu.
158. artikulua. Erreklamazioa eta epea.
1. Errekurtsoa kontra egiten den erabakia hartu duen organoaren
aurrean aurkeztu behar da idazki baten bitartez eta bertan, ondorengoak adierazi beharko dira gutxienez:
a Errekurtsogilearen izen-abizenak eta bera identifikatzeko datuak.
b Zein egintzaren aurka egiten den errekurtsoa eta zergatik.
c Tokia, eguna, errekurtsogilearen izenpea, jakinarazpenak
jasotzeko bidea eta, hala badagokio, lekua.
d Administrazioko zein organo, erakunde edo unitateri aurkezten
zaion.
e Xedapen berezietan ezarritako gainerako zehaztasunak.
2. Berraztertzeko errekurtsoa jartzeko epea hilabetekoa izango
da egintza adierazia denean. Bestela, egintza adierazia ez bada, epea
hiru hilabetekoa izango da eskaera egin duenarentzat eta gainerako
interesdunentzat. Epe hori berariazko araudiaren arabera ustezko
egintza gauzatu eta biharamunetik hasita zenbatuko da. Epe horiek
amaitu ondoren, administrazioarekiko auzi errekurtsoa baino ezin
izango da jarri, edota, hala badagokio, berrikusteko errekurtso berezia.
3. Errekurtsoaren ebazpena emateko eta jakinarazteko epea hilabetekoa izango da gehienez.
a Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o
difícil reparación.
b Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas
de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de la vigente
Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 30/1992 de 26 de noviembre).
Artículo 157. Suspensión automática por silencio.
La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si,
transcurridos treinta días hábiles desde que la solicitud de suspensión
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir
sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto.
Artículo 158. Interposición y plazo.
1. El recurso de interposición se presenta ante el mismo órgano
que hubiera dictado la resolución objeto de la impugnación en escrito
que deberá expresar como mínimo:
a El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación
personal del mismo.
b El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
c Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en
su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
d Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.
e Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones especiales.
2. El plazo para la intersección del recurso de reposición será de
un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres
meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados,
a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa
específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos,
únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo,
sin perjuicio, en su caso de la procedencia del recurso extraordinario
de revisión.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso
será de un mes.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3942
4. Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpenaren aurka ezin da
berriz berraztertzeko errekurtsorik jarri.
4. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá
interponerse de nuevo dicho recurso.
VII – Arau hausteak eta zigorrak.
159. artikulua. Arau hausteak.
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren
27ko 3/1998 Lege Orokorrean tipifikatutako arau hausteen eta sektore
arauetan jasotzen direnen osagarri bezala, ordenantza honen bidez
arau hauste bezala tipifikatuta daude ondorengo artikuluetan azaltzen
diren egitateak.
Capítulo VII - Infracciones y sanciones.
Artículo 159. Infracciones.
Con carácter complementario a las infracciones tipificadas en la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de protección del medio
ambiente del País Vasco y a aquellas que sean recogidas en las
distintas normas sectoriales, por medio de la presente ordenanza
quedan tipificados como infracción los hechos contemplados en los
siguientes artículos.
Artículo 160. Infracciones leves.
1. Constituyen infracción de carácter leve, los siguientes hechos
relacionados con el vertido de aguas a colector público:
a Producir daños a la red de saneamiento y/o terceros por valor
de hasta 24.040,48 euros por incumplimiento de lo establecido en la
presente ordenanza y en la normativa que la desarrolle en materia de
vertidos no domésticos a colector.
b No facilitar la documentación necesaria contemplada en la
presente ordenanza.
c Las infracciones que no se encuentren tipificadas como graves
o muy graves.
2. Constituyen también infracción de carácter leve, los siguientes
hechos, relativos a la generación de ruido:
a Circular en un vehículo con “escape libre” o con silenciadores
no eficaces, incompletos, inadecuados, deteriorados o con tubos
resonadores con exceso de carga, produciendo niveles de ruidos
que no excedan en más de 10 decibelios tipo A, los límites admisibles
de emisión sonora.
b Utilizar injustificadamente bocinas y otras señales acústicas por
parte de vehículos.
c Producir ruidos innecesarios mediante el mal uso o la conducción violenta del vehículo.
d La realización de trabajos temporales en horario nocturno que
produzcan un incremento sobre el nivel de fondo de los niveles
sonoros del interior de propiedades ajenas.
e Dejar en patios, terrazas, galerías y balcones aves y animales
en general que con sus gritos o cantos disturben el descanso o tranquilidad de los vecinos, durante el horario nocturno, o no retirar tales
animales en horario diurno cuando de manera evidente ocasionen
molestias a los ocupantes del edificio o edificios vecinos.
f Ocasionar molestias en el vecindario mediante comportamientos singulares o colectivos, evitables con la observación de una
conducta cívica normal.
g Sobrepasar de 5 a 10 decibelios tipo A los límites admisibles
de nivel sonoro fijados por la presente ordenanza.
h Las calificadas como grave o muy graves cuando por su escasa
incidencia sobre las personas, los recursos o el ambiente no se den
los supuestos determinantes para dicha calificación.
160. artikulua. Arau hauste arinak.
1. Arau hauste arinak urak biltzaile publikora isurtzearekin loturiko
ondorengo egitateak dira:
a Saneamendu sareari edota beste inori 24.040,48 euroko zenbaterainoko kalteak eragitea ordenantza honetan eta biltzailera etxekoak
ez diren hondakinak isurtzearekin lotuta ezarritakoa ez betetzeagatik.
b Ordenantza honetan jasotako beharrezko agiriak ez ematea.
c Larri edo oso larri bezala tipifikatuta ez dauden arau hausteak.
2. Zarata egitearekin loturiko ondorengo egitateak ere arau hauste
arinak dira:
a “Ke hodi librea” duten edo isilgailu ezeraginkorrak, osatugabeak, ezegokiak edo hondatuak edo gehiegizko zama izanik hodi
burrunbariak dituzten ibilgailuetan ibiltzea, soinu emisioen muga onargarriak A motako 10 dezibelio baino gehiagoz gainditzen ez duten zarata
mailak sortuz.
b Ibilgailuek klaxona eta bestelako seinale akustikoak justifikaziorik gabe erabiltzea.
c Behar ez diren zaratak sortzea ibilgailua modu ezegokian erabiliz
edo bortizki gidatuz.
d Inoren jabetzen barruko soinu mailen atzetiko zarata maila
handitzea eragiten duten aldi baterako lanak gaueko ordutegian
egitea.
e Gauez patio, terraza, galeria eta balkoietan oro har auzokoen
atsedena edo lasaitasuna oihu edo txioekin eragozten duten hegaztiak
eta animaliak uztea, edo egunez ondoko eraikinetan dagoen jendeari
nabarmen eragozten dieten animaliak ez kentzea.
f Auzoan eragozpenak sortzea jokabide berezi edo taldekako
jokabideekin, gizabidezko jokaera arrunt baten bitartez ekidin daitezkeenak.
g A motako 5 dezibelio eta 10 dezibelio artean gainditzea ordenantza honek finkatutako soinu maila onargarrien mugak.
h Arau hauste larri edo oso larri bezala kalifikatutakoak, pertsonengan, baliabideengan edo ingurumenarengan eragin eskasa
dutenean halakotzat kalifikatzeko erabakigarriak diren egoerarik
ematen ez denean.
161. artikulua. Arau hauste larriak.
1. Honako hauek dira arau hauste larriak, etxekoak ez diren
hondakinak biltzailera isurtzearekin lotuta daudenak:
a Biltzailera hondakinak isurtzea isurtzeko baimenean zehaztutako mugak gaindituz.
b Ordenantza honetan eta hau garatzen duen araudian azaltzen
den beharrezko dokumentazioa faltsutzea, egiteagatik zein isiltzeagatik.
c Udaleko zerbitzu teknikoen zaintza, kontrol eta ikuskapen lanak
zailtzea.
d Biltzailera egindako isuriekin loturiko larrialdi egoeren berri ez
ematea.
e Biltzaileko isurien kalitatearen edo prozesuaren aldaketak
egiteko administrazio baimena ez jakinaraztea ez eta lortzea.
f Biltzailera egindako isuriekin loturiko hutsak ez zuzentzea, aurrez
arau hauste arinen zigorra ezartzea eragin dutenak.
g Datuak ez aipatzea, txostenak ezkutatzea eta udaleko zerbitzu
teknikoek duten ikuskatzeko ahalmena eragoztea, helburu gisa
Artículo 161. Infracciones graves.
1. Son infracciones graves, en materia de vertidos no domésticos
a colector, las siguientes:
a Realizar vertidos a colector sobrepasando los límites definidos
en el Permiso de vertido.
b Falsear, por acción u omisión, la documentación necesaria
contemplada en la presente ordenanza y en la normativa que la
desarrolle.
c Dificultar las funciones de vigilancia, control e inspección de los
Servicios Técnicos del Ayuntamiento.
d No comunicar una situación de emergencia relacionada con los
vertidos a colector.
e No comunicar ni obtener autorización administrativa para
realizar los cambios de proceso o calidad de vertidos a colector.
f No corregir las deficiencias observadas en relación con los
vertidos a colector y que hayan dado lugar a una sanción previa de
las consideradas leves.
g La omisión de datos, la ocultación de informes y el impedimento del ejercicio de la facultad inspectora de los Servicios
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
31
nahastea eragitea edo pertsonentzako, ingurumenarentzako edo,
jarri ondoren, ur zikinen araztegientzako arriskuen garrantzia murriztea
dutenak.
h Saneamendu sareari edota beste inori 24.040,48 euro baino
gehiagoko eta 240.404,84 euro baino gutxiagoko kalteak eragitea
ordenantza honetan eta biltegira etxekoak ez diren hondakinak isur tzearen arloan ezarritakoa ez betetzeagatik.
i Legutianoko udalari adierazitako ezaugarriak edo baldintzak
ez betetzea, isurtzeko baimena emateko oinarri bezala balio izan
zutenak alegia; baita baimen horretan ezarritako baldintzak ez betetzea,
kasu batean zein bestean baimena ematea ahalbidetu zuten egoerak
aldatzen direnean.
j Legutianoko udalak jartzera behartzen duen aurretratamenduen
instalazioa (biltzailera doazen isurientzat) ez jartzea eta atzeratzea, aurrez
arau hauste arinen zigorra ezartzea eragin duena.
k Biltzailera egiten diren isurien arloan arin bezala tipifikatutako
arau hausteak edo hutsak berriz egitea.
2. Zaratarekin loturiko arau hauste larriak honako hauek dira:
a “Ke hodi librea” duten edo isilgailu ezeraginkorrak, osatugabeak, ezegokiak edo hondatuak edo hodi burrunbariak dituzten, edo
gehiegizko zama duten ibilgailuetan ibiltzea, soinu emisioen muga
onargarriak A motako 10 dezibelio baino gehiagoz gainditzen dituzten
zarata mailak sortuz.
b Ateak eta leihoak zabalik izanik zaratarengatik eragozpenak
sor ditzaketen jarduerak burutzea.
c A motako 10 dezibelio baino gehiago gainditzea ordenantza
honek finkatutako soinu maila onargarrien mugak.
d Eskudunak diren udal organoek zaraten eragozpenak saihesteko ezarritako neurri zuzentzaileen edukiak edo epea ez betetzea.
e Urte beteko epean zaratari loturiko hirugarren arau hauste arin
bat egitea; larri bezala zigortuko da.
3. Halaber, arau hauste larri bezala kalifikatuko dira establezimenduetan suteen aurkako babesarekin lotuta dauden ondorengo
egitateak; establezimendu horiek ez ditu eragiten industria establezimenduetako suteen aurkako segurtasun araudia onesten duen
abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretuak.
a Proiektuetan jasotzen diren eta jarduera lizentzietan eskatzen
diren suteen aurkako babes neurriak edo jarduera legeztatzen den unean
indarrean den araudia kontuan hartuta bete behar diren neurriak ez
betetzea, betiere arau hauste oso larria ez denean.
b Establezimenduetan dagoen jendearen ebakuazioa trabatzea
edo zailtzea, hori pertsonen segurtasunerako arrisku oso larria ez
denean.
162. artikulua. Arau hauste oso larriak.
1. Hondakin urak biltzailera isurtzeari lotuta honako hauek hartzen
dira arau hauste oso larritzat:
a Isurtzeko baimenik izan gabe, biltzailera ur hondakinak isurtzea.
b Ordenantza honetan edo isurtzeko baimenean berariaz debekatuta dauden isurketak egitea.
c Euri uren bereizketa sarera hondakin urak edo euri urak ez
bezalako edozein substantzia likido, solido edo gaseoso isurtzea,
baita euri urak kutsatzea ere.
d Bide publikora edozein hondakin isurtzea.
e Saneamendu sareari edota beste inori 240.404,84 euro baino
gehiagoko kalteak eragitea ordenantza honetan edo hau garatzen
duen araudian ezarritakoa ez betetzeagatik.
f Legutianoko udaleko alkateak aginduta prezintatu, itxi edo
denboraz mugatu diren instalazioak erabiltzea.
g Biltzailera egiten diren isurien arloan arau hauste larriak berriz
egitea.
2. Kapitulu honetan aurrez ikusi diren ondorioetarako, urtebetean
arau hauste bera bitan baino gehiagotan egiteak arau haustea berriz
egin dela esan nahi du.
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3943
Técnicos Municipales, que tengan por objeto inducir a confusión o
reducir la trascendencia de riesgos para las personas, el medio
ambiente o la E.D.A.R., una vez sea instalada.
h Producir daños a la red de saneamiento y/o terceros por valor
de más de 24.040,48 euros y menos de 240.404,84 euros por incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza o en la normativa
de desarrollo en materia de vertidos no domésticos a colector.
i Incumplimiento de las condiciones o características manifestadas al Ayuntamiento de Legutiano y que sirvieron de base para
la concesión del permiso de vertido, así como la inobservancia de las
condiciones establecidas en el mismo, siempre que en uno y otro caso
se alteren las circunstancias que permitieron su concesión.
j Omisión y demora en la instalación de los pretratamientos (para
el vertido a colector) exigidos por el Ayuntamiento de Legutiano y que
haya dado lugar a sanción previa de las consideradas leves.
k La reiteración en la comisión de faltas o infracciones tipificadas
como leves en materia de vertidos a colector.
2. Son infracciones graves, en relación con el ruido, las siguientes:
a Circular en un vehículo con “escape libre” o con silenciadores
no eficaces, incompletos, inadecuados, deteriorados o con tubos
resonadores, o con exceso de carga, produciendo niveles de ruido
que excedan en más de 10 decibelios tipo A los límites admisibles de
emisión sonora.
b Ejercer actividades susceptibles de producir molestias por
ruidos con las puertas o ventanas abiertas.
c Sobrepasar en más de 10 decibelios tipo A los límites admisibles
de nivel sonoro fijados por esta ordenanza.
d El incumplimiento de los plazos o contenidos de las medidas
correctoras que hubieran sido impuestas por los órganos municipales
competentes, para evitar las molestias de ruidos.
e La comisión de una tercera infracción leve en materia de ruido
dentro del plazo de un año, que se sancionará como grave.
3. Se califican como infracciones graves, asimismo, los siguientes
hechos, en relación con la protección contra incendios en los establecimientos no afectados por el Real Decreto 2267/2004, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales:
a El incumplimiento de las medidas de protección contra
incendios incluidas en los proyectos, exigidas en las licencias de
actividad, o que sean exigibles en atención a la normativa que se
encontrara vigente en el momento de la legalización de la actividad,
siempre que ello no suponga una infracción muy grave.
b La obstaculización o el hecho de dificultar la evacuación de los
ocupantes de los establecimientos, cuando ello no suponga un riesgo
muy grave para la seguridad de las personas.
Artículo 162. Infracciones muy graves.
1. Se consideran infracciones muy graves las siguientes infracciones, en el ámbito del vertido de aguas residuales a colector:
a Ejercer el vertido de aguas residuales a colector careciendo de
permiso de vertido.
b Realizar vertidos prohibidos expresamente en esta ordenanza
o en el permiso de vertido.
c Verter a la red separativa de pluviales aguas residuales o
cualquier sustancia, líquida, sólida o gaseosa, distinta de las aguas
pluviales, así como la contaminación de éstas.
d Realizar cualquier tipo de vertido a la vía pública.
e Producir daños a la red de saneamiento y/o terceros por valor
de más de 240.404,84 euros por incumplimiento de lo establecido en
la presente ordenanza o en la normativa que la desarrolle.
f La puesta en funcionamiento de instalaciones cuyo precintado,
clausura o limitación de tiempo hubiera sido ordenada por el Alcalde
del Ayuntamiento de Legutiano.
g La reiteración en la comisión de infracciones graves en materia
de vertido a colector.
2. A los efectos previstos en el presente capítulo, se considera
reiteración la comisión de la misma infracción más de dos veces en
el transcurso de un año natural.
2010eko martxoaren 17a, asteazkena
ALHAO
3. Horrez gain, arau hauste oso larritzat jotzen dira zaratarekin
loturiko ondorengo egitateak:
a Urte beteko epean zaratari loturiko hirugarren arau hauste arin
bat egitea; arau hauste oso larri bezala zigortuko da.
b Zaraten eta bibrazioen arloan neurri zuzentzaileen edo lehengoratzeko neurriak baten baino gehiagotan ez betetzea.
c Eskatzen diren datuak ematea ukatzea eta, udal administrazioaren
ikuskapen lanari traba egitea, modu aktiboan edo pasiboan, jardueren
baldintza akustikoekin lotuta.
4. Halaber, arau hauste oso larri bezala kalifikatuko dira establezimenduetan suteen aurka babestearekin lotuta dauden ondorengo
egitateak; establezimendu horiek ez ditu eragiten industria establezimenduetako suteen aurkako segurtasun araudia onesten duen
abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretuak.
a Proiektuan edo jarduera lizentzian jasotzen diren baldintzak
ez betetzea, edo kanpoko edo barruko hedapenari, ebakuatzeko egin
beharreko distantziei, irteera kopuruari, suteen aurka babesteko
bitarteko kopuruari eta motei, suhiltzaileen esku hartzeari, edo egiturak
suarekiko duen erresistentziari lotuta bete behar diren neurriak ez
betetzea.
b Sektorizazioari, arrisku bereziko lokalei, ezkutuko espazioei
eta eraikuntza materialek suarekiko duten erresistentzia eta egonkortasunari lotuta udalak eskatzen dituen alderdiak ez ziurtatzea.
c Establezimenduetan dagoen jendearen ebakuazioa trabatzea
edo zailtzea, hori pertsonen segurtasunerako arrisku oso larria
denean.
d Eraginkorrak ez diren suteen aurkako babesteko bitartekoak
izatea, modu egokian jarrita ez daudelako, helezina den leku batean
daudelako nahiz edozein arrazoi dela eta egoera txarrean daudelako.
163. artikulua. Arau hauste arinak, larriak eta oso larriak.
Sortu den arriskua edo gertatu den kaltea dirutan zenbatzeko
modukoa ez bada, udalak, zehapen espedientearen barruan, osasun
edo ingurumen txostena edo beste era bateko txostena (edo
txostenak) eskatu ahal izango du, gertaeraren ondorioak oso larriak,
larriak edo arinak izan diren zehazte aldera. Ildo horretan, txosten
hori (edo horiek) kaltetutakoei erakutsiko zaizkie, egoki iruditzen
zaizkien alegazioak egin ahal izan ditzaten, eta, hala nahi badute,
egoki iruditzen zaizkien txosten eta agiri tekniko guztiekin batera
aurkez dezaten.
164. artikulua. Ordenantza ez betetzeagatiko zigorrak.
Ordenantza honetan tipifikatutako arau hausteak egiteagatik
ondoko zigorrak ezarri ahal izango dira:
a Arau hauste arinak.
- 700 euro arteko isuna
b Arau hauste larriak.
- 1.500 euro arteko isuna.
c Arau hauste oso larriak.
- 3.000 euro arteko isuna.
165. artikulua. Sektore araudia ez betetzeagatiko zigorrak.
Sektore araudiak udalari zigortzeko eskumena ematen dionean,
ezartzen diren zigorrek kasuan kasuko xedapen orokorretan adierazitako zenbatekoak errespetatuko dituzte.
31
BOTHA
Miércoles, 17 de marzo de 2010
3944
3. Adicionalmente constituyen infracción muy grave los siguientes
hechos relacionados con el ruido:
a La comisión de una tercera infracción grave en materia de
ruidos dentro del plazo de un año, que se sancionará como muy
grave.
b El incumplimiento reiterado de medidas correctoras o restitutorias en materia de ruidos y vibraciones.
c La negativa a facilitar los datos que le sean requeridos y la
obstrucción, activa o pasiva, a la labor inspectora de la Administración
Municipal, en relación con las condiciones acústicas de las actividades.
4. Se califican como infracciones muy graves, asimismo, los
siguientes hechos, en relación con la protección contra incendios
en los establecimientos no afectados por el Real Decreto 2267/2004,
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales:
a El incumplimiento de las condiciones incluidas en el proyecto,
o que sean exigidas en la licencia de actividad, o que resulten exigibles
en cuanto a propagación interior o exterior, distancias de recorrido de
evacuación, número de salidas, número y tipo de medios de
protección contra incendios, intervención de los bomberos, o resistencia al fuego de la estructura.
b La no acreditación de los extremos que solicite el Ayuntamiento,
en relación con la sectorización, locales de riesgo especial, espacios
ocultos, resistencia y estabilidad al fuego de los materiales constructivos.
c La obstaculización o el hecho de dificultar la evacuación de los
ocupantes de los establecimientos, cuando ello implique un riesgo muy
grave para la seguridad de las personas.
d Contar con medios de protección contra incendios que no sean
eficaces, bien por no estar debidamente instalados, bien por estar inaccesibles, bien por encontrarse en mal estado por cualquier circunstancia.
Artículo 163. Infracciones leves, graves y muy graves.
Cuando la situación de riesgo creada o el daño producido no
pudiera ser evaluado económicamente, el Ayuntamiento podrá recabar,
en el seno del expediente sancionador, informe o informes sanitarios,
medioambientales o de cualquier otra índole que permitan determinar
si la actuación ha supuesto consecuencias muy graves, graves o leves.
En tal sentido, el informe o informes referenciados serán puestos a la
vista del o de los afectados para que puedan realizar las alegaciones
que estimen pertinentes acompañando incluso, si así lo consideran, los
informes y documentos técnicos que consideren oportunos.
Artículo 164. Sanciones por incumplimiento de la ordenanza.
Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ordenanza
se podrán imponer las siguientes sanciones:
a Para las infracciones leves.
- Multa de hasta 700 euros
b Para las infracciones graves
- Multa de hasta 1.500 euros.
c Para las infracciones muy graves
- Multa de hasta 3.000 euros.
Artículo 165. Sanciones por incumplimiento de la normativa
sectorial.
Cuando la normativa sectorial atribuya la competencia sancionadora al Ayuntamiento, las sanciones que se impongan respetarán
las cuantías señaladas en las correspondientes disposiciones de
carácter general.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Bakarra: Indargabetzailea.
Orain arte indarrean zen Legutianoko ingurumenaren udal ordenantza indargabetu egin da.
Única: Derogatoria.
Queda derogada la ordenanza municipal de medio ambiente de
Legutiano, vigente hasta el momento.
AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL
Bakarra: Indarrean sartzea.
Ordenantza hau bere behin betiko onetsitako testu osoa ALHAOn
argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean.
Única: Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a la
publicación íntegra del texto definitivamente aprobado del mismo
en el BOTHA.
En Legutiano a 23 de febrero de 2010.– El Alcalde, PEDRO
JULIÁN BERRIOZABAL.
Legutianon, 2010ko otsailaren 23an.– Alkatea, PEDRO JULIÁN
BERRIOZABAL.
Descargar

3903 4. Prezioa: 9.500,00 euro, Balio Erantsiaren gaineko Zerga sartu